Religion

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Symboler for noen religioner: kristendom , jødedom , hinduisme , islam , buddhisme , shinto , sikhisme , Bahaitum , jainisme

Religion (fra latin religio 'samvittighetsfull omtanke, omsorg' , til latin relegere 'betrakte, sinn' , opprinnelig ment var "den samvittighetsfulle omsorgen ved å observere tegn og forskrifter") [1] er et samlebegrep for et stort antall forskjellige verdenssyn , deres Grunnlaget er den respektive troen på visse transcendente (overnaturlige, overnaturlige, overnaturlige) krefter [2] og ofte også på hellige objekter. [A 1]

Læren til en religion om det hellige og det transcendente kan ikke bevises i vitenskapens filosofi , men er basert på troen på kommunikasjon fra visse meklere ( grunnleggerne av religioner , profeter , sjamaner ) om intuitive og individuelle erfaringer. Slike åndelige kommunikasjoner kalles åpenbaring i mange religioner. Uttalelser om spiritualitet og religiøsitet er synspunkter uten behov for forklaring, og derfor oppsummerer religioner dem i lignelser og symbolsystemer for å kunne bringe innholdet nærmere mange mennesker. Skeptikere og religionskritikere , derimot, ser bare etter kontrollerbar kunnskap gjennom rasjonelle forklaringer.

Religion kan normativt påvirke verdier , forme menneskelig atferd, handling, tenkning og følelse, og i denne sammenheng oppfylle en rekke økonomiske, politiske og psykologiske funksjoner. [3] Disse omfattende karakteristikkene ved religion har risiko for dannelse av religiøse ideologier . [4]

I den tysktalende verden brukes begrepet religion mest for både individuell religiøsitet og kollektiv religiøs tradisjon. [A 2] Selv om begge områdene i menneskelig tanke viser en enorm variasjon, kan det formuleres noen universelle elementer som finnes i alle kulturer i verden. [3] [A 3] Oppsummert er dette de individuelle ønsker om å finne mening, moralsk orientering og forklaring av verden, samt den kollektive troen på overnaturlige krefter som påvirker menneskelivet på en eller annen måte; også streben etter gjenforening av eksistensen på denne siden med sin opprinnelse på den andre siden. [5] Disse standarderklæringene har imidlertid blitt kritisert delvis. [6]

Verdens største religioner (også kjent som verdensreligioner ) er kristendom , islam , hinduisme , buddhisme , daoisme , sikhisme , jødisk religion , Bahaitum og konfucianisme . 1] (se også: Liste over religioner og verdenssyn ). Antall og mangfold av former for historiske og samtidige religioner overgår langt antallet og variasjonen av former for verdensreligioner.

Formoderne kulturer hadde alltid en religion. [7] Religiøse verdenssyn og meningssystemer er ofte en del av lange tradisjoner . Flere religioner har relaterte elementer, for eksempel kommunikasjon med transcendente vesener innenfor rammen av frelseslæren , symbolsystemer , kulter og ritualer, eller de bygger på hverandre, for eksempel jødedom og kristendom. Opprettelsen av et velbegrunnet religionssystem, som er avledet fra forholdet mellom religionene og deres opprinnelse, er et krav til religionsstudier som ennå ikke er oppfylt. [Åttende]

Noen religioner er basert på eller har mottatt filosofiske systemer i vid forstand. Andre er mer politisk, noen ganger til og med teokratisk orientert; atter andre er hovedsakelig basert på åndelige aspekter. Overlappinger kan finnes i nesten alle religioner, og spesielt i deres mottakelse og praksis av den enkelte. Mange religioner er organisert som institusjoner ; i mange tilfeller kan man snakke om et trossamfunn .

Religionsstudier , religionshistorie , religionssosiologi , religionens etnologi, religionens fenomenologi , religionspsykologi , religionsfilosofi og, i mange tilfeller, underområder i den respektive teologien omhandler vitenskapelig forskning av religioner og (i noen tilfeller) religiøsitet . Begreper, institusjoner og religiøse manifestasjoner stilles spørsmålstegn ved selektivt eller grunnleggende gjennom former for religionskritikk .

Adjektivet "religiøst" må ses i den respektive konteksten: Det betegner enten "forholdet til (en viss) religion" eller "forholdet til religiøsiteten til en person".

Forsøk på definisjon

Det er ingen allment akseptert definisjon av religion, bare forskjellige definisjonsforsøk . Det kan skilles grovt mellom substantialistiske og funksjonalistiske tilnærminger. Substantialistiske definisjoner prøver å bestemme essensen av religion i forhold til det hellige , transcendente eller absolutte ; [9] ifølge Rüdiger Vaas og Scott Atran, for eksempel, representerer referansen til det transcendente den sentrale forskjellen for de ikke-religiøse. [10]

Funksjonalistiske religionsbegreper prøver å bestemme religion ut fra dens samfunnsbyggende sosiale rolle. [11] Ofte finner definisjonen sted fra en bestemt religion, for eksempel fra kristendommens side . En av de mest kjente og ofte siterte definisjonene av religion kommer fra Friedrich Schleiermacher og lyder: Religion er "følelsen av absolutt avhengighet av Gud". [12] Definisjonen fra en jesuitts synspunkt lyder: "Tilbedelse av åndelige, utenfor og over den synlige verden stående personlige vesener, som man tror seg selv er avhengig av og som man prøver å favorisere på en eller annen måte". [1. 3]

En substantialistisk definisjon om av den protestantiske teologen Gustav Mensching er ". Religion er et opplevelsesmøte med de hellige og svarende handlingene til visse av det hellige folk" [A 4] Etter at religionsforskeren Peter Antes var med religionen "alle ideer, holdninger og handlinger mot den virkeligheten [forstått] som folk godtar og nevner som makter eller makt, som ånder eller demoner, som guder eller gud, som det hellige eller det absolutte eller, til slutt, bare som transcendens. " [14]

Michael Bergunder deler begrepet inn i religion 1 og religion 2. Religion 1 kan forstås som religionsstudier forsøk på en eksakt definisjon av begrepet. Religion 2, derimot, beskriver den daglige forståelsen av religion. Imidlertid er det interaksjoner mellom disse to definisjonene, slik at det ikke er mulig å skille klart. Bergunder historiserer religionsbegrepet og kritiserer det derfor samtidig. Så det er en forskjell i forståelsen av religion på metanivå (ekte filosofisk) og i erfaring (antropologisk) [15] .

Clifford Geertz og Gerd Theißen

Gerd Theißen definerer religion basert på Clifford Geertz (1966) [16] som et system med kulturelle tegn :

"Religion er et kulturelt tegnsystem som lover gevinst i livet gjennom korrespondanse til en ultimate virkelighet."

- Gerd Theißen : Religionen til de første kristne. En teori om tidlig kristendom . [17]

Theißen (2008) forenkler Geertz definisjon ved å snakke om et system av tegn i stedet for et "symbolsystem". I følge Geertz (1966) er en religion:

 • et symbolsystem som tar sikte på det
 • å skape sterke, omfattende og varige stemninger og motivasjoner hos mennesker,
 • ved å formulere ideer om en generell væren og
 • omgir disse ideene med en slik aura av fakta at
 • stemninger og motivasjoner synes å stemme helt overens med virkeligheten .

Geertz utviklet teorien om fortolkende eller symbolsk antropologi i sine skrifter ( tetthetsbeskrivelse [18] [19] ), han regnes som en representant for et funksjonelt religionskonsept, det vil si at han ikke tok for seg spørsmålet om hva essensen eller religionens substans var (i betydningen et vesentlig religionsbegrep), men hva dens funksjon er for individet og samfunnet. For ham var religion et nødvendig kulturmønster. Geertz så i religion et system av mening og orientering og til slutt en strategi for konfliktløsning, fordi religioner gir en generell orden og et ordensmønster, og gjennom dem forblir ingen hendelse uforklarlig. [20]

Theißen begrunner dette med at symboler i smalere forstand bare er en spesielt kompleks form for tegn og Geertz formulering av beskrivelsen av "stemningenes korrespondanse og motivasjoner til en faktum trodd væren" på en like differensiert måte i " korrespondanse til en ultimate virkelighet "kommer til uttrykk. Theissens definisjon tillater nå følgende analyse:

 • kultursignalsystem, sier noe om essensen av religion;
 • Skiltesystemet tilsvarer en ultimate virkelighet, sier noe om effekt;
 • Skiltesystem lover gevinst i livet, sier noe om funksjon.
Religion som en ordnende kraft Religion som en måte å håndtere kriser på Religion som en krise -provokasjon
kognitiv Å bygge en kognitiv orden: plassere mennesker i kosmos Håndtering av kognitive kriser: Irritasjonen forårsaket av grenselinjeopplevelser Provokasjon av kognitive kriser: inntrengning av den andre
følelsesmessig Å bygge grunnleggende emosjonell tillit i en legitim rekkefølge Å håndtere følelsesmessige kriser: frykt , skyld , fiasko , sorg Provokasjon av emosjonelle kriser: gjennom frykt, skyld, etc.
pragmatisk Å bygge aksepterte livsformer, deres verdier og normer Krisehåndtering: Omvendelse, forsoning , fornyelse Provokasjon av kriser: gjennom patos av det ubetingede

[21]

etymologi

Ordet religio hadde forskjellige betydninger på latin , alt fra "bekymringer, tvil, frykt, samvittighetspletter" til " samvittighetsfullhet , religiøsitet , frykt for Gud , fromhet , tilbedelse " til " hellighet (f.eks. Et sted)" og " overtro " . [22] Etymologien til begrepet kan ikke med sikkerhet spores tilbake til opprinnelsen. Religio er ikke et begrep som brukes i gammel romersk religion . De tidligste bevisene for bruken av dette begrepet finnes i komediene til Plautus (ca. 250-184 f.Kr.) og i de politiske talene til Cato (234-149 f.Kr.). [23]

I følge Cicero (1. århundre f.Kr.) går religio tilbake til relegere , som bokstavelig talt betyr "les igjen, plukk opp igjen, ta sammen igjen", i overført betydning "vurder, vær oppmerksom". [24] Cicero tenkte på tempelkulten, som måtte observeres nøye. Han kontrasterte denne religionen (som samvittighetsfull overholdelse av tradisjonelle regler) med overtro (i henhold til den opprinnelige betydningen ekstase ) som en overdrevet form for spiritualitet med dager med bønn og offer. [25] I betydningen "profesjonell" tilbedelse av Gud ble religiøse menn omtalt som religiøse i middelalderen . Begrepet har denne betydningen den dag i dag i romersk -katolsk kanonlov . Da den ble lånt til tysk på 1500-tallet, ble religion i utgangspunktet brukt i denne forstand, nemlig å betegne offisiell kirketolkning av Bibelen og kultpraksis og hvordan den ble differensiert fra såkalt overtro (se overtro ). Den dag i dag kalles den romerske menigheten for religiøs " religiøs menighet". [26]

På begynnelsen av 400 -tallet førte den kristne unnskylderen Lactantius derimot ordet religio tilbake til religare "tilbake, for å knytte, for å knytte" tilbake, der han argumenterte polemisk med Ciceros syn på forskjellen mellom religio og overtro . Han sa at det var et "fromhetsbånd" som binder den troende til Gud. [27] Denne opprinnelsen er imidlertid kontroversiell blant lingvister, siden det ikke er noen sammenlignbare ord som kommer fra et verb av den latinske a -konjugasjonen der suffikset -are har utviklet seg til -ion uten tegn. [28]

I middelalderen og i tidlig moderne tid , de uttrykk Fides ( “tro”), lex ( “lov”) og skolen (fra Sequi “følger”, dvs. “troskap, retning, party”) ble brukt for å betegne helheten av de religiøse. Religio refererte opprinnelig til doktriner som ble ansett for å være riktige eller gale, avhengig av synspunktet. Det var først etter reformasjonen , spesielt i opplysningstiden , at et mer abstrakt religionsbegrep ble laget, som den nåværende definisjonsmetoden går tilbake til.

På de fleste ikke-europeiske språk var det ingen eksakte oversettelser av ordet religion før på 1800-tallet. Fenomenet ble ofte beskrevet i flere termer. Egne vilkår ble myntet relativt sent. Dette gjelder for eksempel uttrykket hinduisme , hvis betydning også har endret seg flere ganger.

Religions- og lingvistikken, Axel Bergmann, har nylig foreslått en annen etymologi. I henhold til dette er ordet ikke dannet med prefikset re- ("tilbake, igjen"), det går heller til den gamle latinske rem ligerebinde en ting (eller et prosjekt)", dvs. "å se på det med (religiøs) skrupler ”og følgelig“ viker vekk fra ærefrykt ”, tilbake. I følge Bergmann var dette uttrykket for daglig språk opprinnelig knyttet spesielt til religiøse skrupler og senere utvidet til hele religionsfeltet. [29]

Universelle elementer i det religiøse

Den østerrikske etnologen, kultur- og sosialantropologen Karl R. Wernhart har de grunnleggende strukturene i "Religious se" (Religious Beliefs per se), [5 A] i alle religioner og kulturer - uavhengig av deres konstante endring - det samme, som følger klassifisert: [A 6]

Tro

 • Eksistens av inkorporelle, overnaturlige "kraftfelt" (sjeler, forfedre, ånder, guder)
  • Noen religioner antar eksistensen av en eller flere personlige eller upersonlige transcendente krefter (f.eks. En eller flere guder ), ånder eller lover (f.eks. Dao , Dharma ) og kommer med uttalelser om menneskets opprinnelse og destinasjon, for eksempel om nirvana eller etterlivet .
 • Forbindelse av mennesket med det transcendente i en helhetlig sammenflettet relasjonsdimensjon som går utover normal menneskelig bevissthet og blir helliget
 • All etikk og moral er forårsaket årsakssammenheng i den respektive trosverdenen
 • Mennesket er mer enn sin rent fysiske eksistens (har for eksempel en sjel)

orientering

Svar på metafysiske " kardinal spørsmål i livet": (Uthevet = Wernhart siterer "Erklæringen om forholdet mellom kirken til ikke-kristne religioner" av andre Vatikankonsil 1962-1965)

 • Hvor kommer vi fra? ( Hva er mennesket? Hva er meningen og formålet med livet ?)
  • Skapelsesmyter - som ofte transformeres og holdes i live ved hjelp av drama, musikk, ritualer eller danser - danner et redskap overalt for å registrere historiske hendelser i en tidløs dimensjon. Den myten er måten hvordan verden forklarer legitimert og evalueres. [30]
 • Hvor er vi i verden? (Hva er det gode, det dårlige, [...]? Hvor kommer lidelsen fra, og hva er poenget?)
 • Hvor skal vi? (Hva er veien til ekte lykke?)
 • Hva er vårt endelige mål? (Hva er den siste og uforklarlige hemmeligheten bak vår eksistens [...]?)

Sikkerhetsaspekt

Mange forskere (f.eks. A. Giddens , LA Kirkpatrick, A. Newberg og E. d'Aquili) vektlegger spesielt aspektet ved sikkerhet for individet eller naboen når det gjelder orientering. Etter deres syn tilfredsstiller religioner behovet for støtte og stabilitet i møte med eksistensiell frykt; de tilbyr trøst, beskyttelse og klargjøring av mening i møte med lidelse, sykdom, død, fattigdom, elendighet og urettferdighet. [31] I følge Kirkpatricks tilknytningsteori er Gud en substitutt omsorgsperson når menneskelige omsorgspersoner (foreldre, lærere osv.) Er fraværende eller utilstrekkelige. Denne antagelsen kan bli empirisk støttet av RK Ullmann . [32]

Boyer og Atran kritiserer funksjonene til sikkerhet og orientering. De motvirker dette ved å si at religioner ofte reiser flere spørsmål enn de svarer, at ideen om frelse ofte ikke oppstår, at til tross for de offisielle religionene er det ofte tro på onde ånder og hekser, og at selv mange trossamfunn ikke bare redusere frykt, men også nye skaper. I motsetning til Wernhart reduserer de to forskerne det universelle til to menneskelige behov: samarbeid og informasjon. [33]

Uttrykksformer

Hver troende har forventninger, håp og lengsler, som kommer til uttrykk i ulike praksiser på bakgrunn av tro og religiøs orientering:

Religionssystematikk

Siden begynnelsen av religionsstudier har det blitt gjort mange forsøk på å rekonstruere de postulerte historiske forholdene mellom de forskjellige trossystemene og å lage en typologi og systematikk fra dem. Selv om dette er ganske enkelt for verdensreligionene på grunn av det skriftlige beviset, har det ennå ikke vært overbevisende vellykket for de etniske religionene - eller for alle religioner som helhet - etter dagens standarder. [34]

Religion som et historisk fenomen

Eldste spor

Etter at eldre teorier - som dem fra en forhistorisk bjørnekult eller en enkelt "original religion" (se for eksempel: Animistisk original religion , Core Shamanism av Harner eller Urmonotheismus av Wilhelm Schmidt ) - nå blir ansett som tilbakevist, [35] derimot, de lenge tvilte dateringene Øvre paleolittiske hulemalerier og musikkinstrumenter har blitt betydelig utvidet og bekreftet, en vitenskapelig konsensus har oppstått om begynnelsen på menneskelig religionshistorie . I henhold til dette blir begravelser og (senere) gravgjenstander anerkjent som tidlige arkeologiske tegn på religiøst uttrykk, som begynte rundt 120 000 f.Kr. I midten av paleolitikum både i Homo sapiens og neandertalere. I slutten av middelaldersteinen (midtre delen av paleolitikum) og tidlig mesolitikum (middelalderalder) utviklet Homo sapiens mer komplekse uttrykksformer i tidlige små kunstverk, hulemalerier, senere med forseglede graver og bygninger som var fremtredende i Midtøsten i begynnelsen av yngre steinalder (neolitikum), slik som den som ble tolket som et tempelkompleks Gobekli Tepe .

Fra ca. 40 000 f.Kr. F.Kr. - med utseendet på kunstneriske skulpturer, malerier og musikkinstrumenter - blir ledetrådene tydeligere. Imidlertid er det uklart eller spekulativt hvilke religiøse innhold og begreper som kan tilskrives disse gjenstandene . [36]

Historiske religioner

Mange av religionene som fortsatt praktiseres i dag, har sine røtter i forhistorisk tid. Andre tidlige religioner eksisterer ikke lenger i dag, og innholdet er ofte vanskelig å forstå, ettersom manglende eller ufullstendig tradisjon gjør det vanskelig å forstå og religiøse begreper bare gjenspeiles indirekte i de materielle artefaktene som arkeologien finner. Dette fører til svært forskjellige tolkninger av de arkeologiske funnene.

Selv der svært omfattende skriftlige kilder er tilgjengelige (for eksempel når det gjelder de gamle religionene til grekerne og romerne), er kunnskap om kultutøvelse og individuell religiøs praksis fortsatt veldig ufullstendig. Ofte har man kunnskap hovedsakelig om mytologi , så man vet noe om mytologien til kelterne og de germanske folkene, men neppe noe om kultutøvelse.

De historiske religionene inkluderer (romlig og tidsmessig ordnet):

Afrika
Ancient Orient
Mesopotamia
Iran
Lilleasia
Semittisk religion
India
Kina
Antikken
Gamle Europa

Betongreligioners historie

Historien om forskjellige religioner presenteres i historiedelen av de respektive artiklene eller i separate historiske artikler:

Religion i moderne tid

I motsetning til de middelalderske kristne samfunnene, der nesten hele livets virkelighet var under religionens myndighet, mistet den institusjonaliserte religionen stadig mer makt i moderne tid . I stedet for teologi fikk naturvitenskap og humaniora autoritet, for eksempel i spørsmål om evolusjon eller etikk / jus , områder som tidligere var gjenstand for religion. Tendensen til et skille mellom kirke og stat kalles sekularisering . Forsøk på å forklare dette fenomenet er ofte knyttet til ideene om humanisme og opplysningstid , industrialiseringens innflytelse, den føydale foretaksstatens gradvise eller revolusjonære overvinning og den tilhørende økonomiske, sosiale , kulturelle og juridiske endringen. [37] Endringen omfatter alle sosiale felt, inkludert den for den konstituerte religionen, som også ble differensiert, viste på den ene siden potensialet for vold og intoleranse, på den annen side virket det mer pluralistisk og viste ofte mer toleranse .

I Europa begynte kristendommen å miste betydning når det gjaldt sitt rykte, dens sosiale og politiske innflytelse og spredning i en akselerert hastighet fra slutten av 1800 -tallet og fremover. Noen tradisjonelt kristne vestlige land registrerte en nedgang i antall presteskap , nedbemanning av klostrene og en økning i antall mennesker som forlot kirken eller andre former for distansering. [38]

Den katolske kirkes sosiale innflytelse gikk ned spesielt i Frankrike, der streng sekularisme ble implementert gjennom revolusjonen i 1789, sivilloven 1804 og, på begynnelsen av 1900 -tallet, loven som skilte kirke og stat . [39]

Den avtagende materielle og åndelige kraften til de store kristne kirkene, som Friedrich Nietzsche kommenterte på slutten av 1800 -tallet med ordene " Gud er død ", ble og blir kritisert av noen religiøse tenkere. De argumenterer for at religionens avtagende innflytelse vil redusere etiske standarder og gjøre mennesket til måling av alle ting . Under mottoet "Uten Gud er alt tillatt", kan destruktive handlinger og nihilistisk tenkning oppmuntres. Det er imidlertid ingen klare bevis på slike konsekvenser.

I Sovjetunionen , spesielt under Stalins terrorperiode , i nasjonalsosialistiske Tyskland og, i mindre grad, i østblokkstatene etter 1945, kan offentlig religiøs aktivitet føre til samfunnsmessige ulemper, inkludert dødsdommer og deportering. Derfor var andelen synlig praktiserende medlemmer av trossamfunn der relativt lav. Etter Sovjetunionens sammenbrudd kan en ambivalent utvikling observeres. Selv om organisert religion bare spiller en marginal rolle i de nye føderale statene , er den for eksempel dypt forankret i Polen . Også i mange andre regioner i verden, for eksempel de islamske og asiatiske regionene, var og er det massiv diskriminering på grunn av religiøs tilhørighet. Se for eksempel World Persecution Index om dette og spesielt om forfølgelsen av kristne .

Nåværende trender

Tallrike studier viser fallende besøkstall i kirker, synagoger og andre religiøse institusjoner, f.eks. B. i Storbritannia, Tyskland og Frankrike, men ifølge undersøkelser er kirkene fremdeles anerkjent som offentlige institusjoner. I de fleste europeiske land var imidlertid mer enn 50% av befolkningen medlemmer av en kristen kirke i 2005. I Polen , Irland , Spania og Italia regnes den katolske kirke, som mer enn 80% av innbyggerne tilhører, for å være politisk innflytelsesrik. [40] In vielen europäischen Ländern ist es nach wie vor üblich, zumindest formell, einer Religionsgemeinschaft anzugehören. Seit einigen Jahrzehnten, verstärkt seit dem Ende des letzten Jahrtausends, wenden sich vor allem junge Menschen weltweit häufiger wieder institutionalisierten oder anderen religiösen Ausdrucksformen zu.

Im Gegenzug zur Säkularisierung in Europa gewinnen insbesondere Islam und Christentum, aber auch der Buddhismus, in der übrigen Welt an Bedeutung. In den USA und Lateinamerika etwa stellt die Religion nach wie vor einen wichtigen Faktor dar. Im 20. Jahrhundert ist in Afrika der Einfluss des Christentums und des Islam erheblich gewachsen. In der arabischen Welt ist der Islam noch immer das prägende Element der Gesellschaft. Auch in Teilen Asiens hat der Islam an Einfluss gewonnen, so in Indonesien , Pakistan , Indien und Bangladesch . In der Volksrepublik China erleben religiöse Gemeinschaften seit der Lockerung entsprechender Verbote wieder einen moderaten Aufschwung. Von den christlichen Kirchen und Religionsgemeinschaften erzielen die sich zum Protestantismus zählenden evangelikalen Missionare weltweit die meisten „ Bekehrungserfolge “. [41]

Allerdings heißt das nicht, dass die größte Zahl der Menschen, die sich zu einer Religionsgemeinschaft bekennen, ihren Glauben auch aktiv praktizieren. Dort, wo die Religion zur nationalen oder politischen Identitätsbildung beiträgt wie der Katholizismus in Polen oder die Orthodoxie in Russland , oder wo sie ein Identifikationpotenzial mit politischer Stoßrichtung gegen westliche Invasoren, für soziale Gerechtigkeit oder zur ethnischen Abgrenzung bietet, erfährt sie regen Zulauf, ohne dass dies mit dem Wiedererstarken traditionell gelebter Frömmigkeit verbunden sein muss. Im Gegenteil erstarkt gerade dort, wo die traditionell gelebte Religiosität zurückgeht, die politisierte Religion, Dies betrifft nicht nur den Evangelikalismus in Nord- und Südamerika oder den fundamentalistischen Islam, sondern auch den Buddhismus (z. B. in Sri Lanka oder Myanmar ) oder den Hindu-Nationalismus in Indien . Die Polarisierung zwischen der Gleichgültigkeit gegenüber der Religion und dem Trend zum Fundamentalismus könnte mit der Rationalisierung und einer sinkenden Ambiguitätstoleranz der modernen Welt zusammenhängen, da eine Akzeptanz von Transzendenz die Anerkennung unsicherer oder widersprüchlicher Auffassungen voraussetzt, es sei denn, die Transzendenz tritt in fundamentalistischer, Eindeutigkeit suggerierender Ausprägung auf. Ein Zeichen für sinkende Ambiguitätstoleranz bei der Überlieferung und Auslegung heiliger Schriften bildet der Islam. Während bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts mehrere Koranversionen gelesen und kommentiert wurden und dabei mehrere Auslegungen zugelassen wurden, sind heutige Kommentatoren meist davon überzeugt, dass es nur eine einzige Auslegung gebe. Diese Entwicklung führt der Islamwissenschaftler Thomas Bauer auf die Konfrontation des Islam mit dem Westen zurück. [42] Andere damit verbundene Trends sind die religiöse Indifferenz als Ambiguitätsvermeidungsstrategie und die zunehmende Beliebigkeit oder Zufälligkeit der Wahl einer „Privatreligion“, teils auch in säkularisierter Form (z. B. Ernährung als Ersatzreligion, die dann freilich dogmatisiert werden kann). [43]

Neuere Forschungen verweisen darauf, dass in zeitgenössischen Gesellschaften statistisch nachweisbar ein Zusammenhang zwischen Demografie und Religion besteht. Die Kinderzahl in religiösen Gemeinschaften ist zum Teil erheblich höher als die in den eher säkular geprägten Gesellschaften. Beispiele hierfür sind die Geburtenraten türkischstämmiger Familien in Deutschland, die zumeist dem sunnitischen Islam angehören, [44] evangelikaler christlicher Gruppen in den USA und zunehmend auch in Europa sowie Angehöriger des orthodoxen Judentums in Israel . Dieses Phänomen wird gegenwärtig auf dem Hintergrund der Probleme einer wachsenden Weltbevölkerung nicht nur positiv, sondern auch negativ bewertet.

In den meisten Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen wurde das Recht auf Religionsfreiheit inzwischen gesetzlich verankert, aber nicht unbedingt im Alltagsleben verwirklicht. Allerdings gibt es noch zahlreiche Länder, in denen keinerlei Recht auf freie Wahl der Religion besteht, so z. B. Saudi-Arabien und Nordkorea , oder in denen der Handlungsspielraum religiöser Individuen und Gruppen eingeschränkt ist. Demgegenüber gewähren die USA praktisch jeder Gemeinschaft, die sich selbst als religiös bezeichnet, den Status einer religious community mit entsprechenden Rechten.

Seit der zunehmenden Anerkennung indigener Völker kommt es zum Teil zu einer Revitalisierung ethnischer Religionen (etwa bei den Tuwinern in China und Russland, bei vielen Indianern Nordamerikas [45] oder bei den Samen Skandinaviens [46] ). Aufgrund des vielfach bereits verlorenen Wissens, der langjährigen Einflüsse anderer Religionen oder auch der Bezugnahme auf (zum Teil falsche) Interpretationen westlicher Autoren aus Wissenschaft und Esoterik kann man diese Religionsformen in den meisten Fällen jedoch nicht mit den traditionellen Vorläufern gleichsetzen.

Religionen in Zahlen

Die Welt: vorherrschende Religionen nach Staaten

Die Quellenlage für präzise Aussagen über die Religionszugehörigkeit weltweit ist äußerst fraglich. Nicht nur die Forschungsmethoden unterscheiden sich erheblich, vor allem ist die Ausgangssituation in den Staaten sehr unterschiedlich. Lediglich über Staaten, in denen Religionsfreiheit besteht, können relativ exakte Aussagen gemacht werden. Aber auch dort gibt es eine hohe Varianz , schon hinsichtlich der Datenerhebung. Unterschiedliche Ergebnisse sind beispielsweise zu erwarten, je nachdem ob die Aussagen auf behördlich erfasster Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft oder auf Befragungen beruhen. Regimes, die keine Religionsfreiheit gewährleisten oder Staaten, die sich offiziell als atheistisch betrachten, machen ein realistisches Bild fast unmöglich. Hinzu kommt, dass auch die Weltreligionen sehr heterogen sind: so unterscheidet sich beispielsweise das Christentum in afrikanischen Ländern von dem in skandinavischen in vielen Merkmalen. Zum Judentum werden zumeist auch nichtreligiöse Juden gerechnet, zum Christentum in Deutschland alle Kirchensteuerzahler, auch wenn sie nicht gläubig sind, zum Islam alle Bürger Saudi-Arabiens. Unschärfen entstehen ua auch, weil Kinder und Jugendliche der Religion ihrer Eltern zugerechnet werden, jedoch sich selbst nicht unbedingt dieser Religion angehörig fühlen. [47] Für einzelne Staaten mit ausgewiesenen statistischen Systemen lassen sich genauere Angaben machen, die aber nicht ohne Weiteres miteinander vergleichbar sind.

Religion/Weltanschauung Angehörige in Mio. gemäß adherents.com, ca. 2006 [48] Angehörige in Mio. gemäß Britannica Online, ca. 2006 [49]
Christentum 2100 2200
Islam 1500 1387
Säkulare , Nichtreligiöse 1100 776 [50]
Hinduismus 900 876
Traditionelle chinesische Religionen 394 386
Buddhismus 376 386
Ethnische Religionen (266)
Nichtafrikanische ethnische Religionen 300
Traditionelle afrikanische Religionen 100
Neue Religiöse Bewegung 107
Sikhismus 23 23
Spiritismus 15 14
Judentum 14 15
Bahaitum 7 8
Konfuzianismus 6
Jainismus 4 5
Shintō 4 3
Caodaismus 4
Zoroastrismus 2,6 0,2
Tenrikyō 2
Neopaganismus 1
Universalismus / Unitarismus
(es gibt sowohl christliche als inzwischen auch nicht-christliche Universalisten/Unitarier)
0,8
Rastafari 0,6
Andere Religionen 1,2
„Ich glaube, dass es einen Gott gibt.“ (ein Eurobarometer von 2005)

Zur Verteilung in Deutschland, Österreich und der Schweiz siehe auch Religionen in Deutschland , Anerkannte Religionen in Österreich und Religionen in der Schweiz

Religion Angehörige Deutschland in Mio. (2014) [51]
Nichtreligiöse 26 (32 %)
Römisch-Katholische Kirche 24,2 (30 %)
Evangelische Landeskirchen 23,4 (29 %)
Islam 4 (5 %)
Orthodoxe Kirche 1,5 (1,9 %)
Neuapostolische Kirche 0,35
Buddhismus 0,3
Judentum 0,2
Jehovas Zeugen 0,17
Hinduismus 0,1

Laut einer repräsentativen Umfrage des Eurobarometers glaubten im Jahr 2005 52 % der Menschen in der damaligen Europäischen Union an Gott , weitere 27 % glaubten etwas vager an eine spirituelle Kraft bzw. höhere Macht. 18 % Prozent der Befragten glaubten weder an einen Gott noch an eine andere spirituelle Kraft, 3 % der Unionsbürger waren unentschlossen. [52] [53]

Nach der 15. Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2006 glauben 30 % der befragten deutschen Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 24 Jahren an einen persönlichen Gott, weitere 19 % an eine höhere Macht, während 23 % eher agnostische Angaben machten und 28 % weder an einen Gott noch eine höhere Macht glauben. [54]

Wissenschaftliche Ansätze zur Definition und Beschreibung von Religion

Bereits beim Versuch, einen wissenschaftlichen Zugang zum Begriff „Religion“ zu finden, sehen sich die Wissenschaften vor große Schwierigkeiten gestellt: Wie kann man eine alle Religionen umfassende, über-historische Definition von Religion finden, mit der sich wissenschaftlich arbeiten lässt? [55] Oft sind die Definitionen entweder zu eng, so dass wichtige religiöse Strömungen nicht mit erfasst werden; oder aber der Begriff „Religion“ verliert seine Präzision und wird zu beliebig, als dass sich vergleichbare Untersuchungen noch erlauben würden. Sich wissenschaftlich mit einem Untersuchungsobjekt zu befassen, dessen Definition keine klare Abgrenzung erlaubt, erweist sich als schwierig.

Dennoch ist Religion aber „eine soziale Realität, ein spezifischer Kommunikationsprozess, der Wirklichkeiten schafft und durch soziale Handlungen selbst reale Gestalt gewinnt“ und daher notwendigerweise Gegenstand wissenschaftlicher Neugierde. [56] Die im Folgenden dargestellten Konzepte sollten immer vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten in der Begriffsfindung wahrgenommen werden, die im Kontrast zur wissenschaftlichen Notwendigkeit stehen, sich mit dem realen Phänomen „Religion“ zu beschäftigen.

Philosophische und psychologische Ansätze

Der Vordenker der Aufklärung Jean-Jacques Rousseau kritisierte in seinem 1762 in Paris erschienenen einflussreichen Werk „ Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechtes “ die Religion grundlegend als Quelle von Krieg und Machtmissbrauch, konstatierte aber religiöse Gefühle der Menschen. Er entwickelte das Modell einer Zivilreligion , die den politischen Erfordernissen einer „freien“ aufgeklärten Gesellschaft gerecht werde. Dazu gehörte die Anerkennung der Existenz Gottes , eines Lebens nach dem Tod , die Vergeltung von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, die Unantastbarkeit (Heiligkeit) des Gesellschaftsvertrages und der Gesetze und schließlich die Toleranz . Diese neue, für alle Bürger gleichermaßen gültige Zivilreligion sollte zur Stabilität der Gemeinschaft beitragen.

Sein ebenfalls aufgeklärter Gegenspieler Voltaire , welcher die Dogmen und die Machtfülle der katholischen Kirche noch schärfer ablehnte, setzte sich für einen vernunftgeleiteten, toleranten Deismus unabhängig von den bis dahin existierenden Religionen ein und betonte die moralische Nützlichkeit des Glaubens an Gott. Er war von der Gesetzmäßigkeit des Kosmos und der Existenz einer höchsten Intelligenz überzeugt, ging von der Unsterblichkeit der Seele und einem freien menschlichen Willen aus, Positionen, die er jedoch auch in jeder Hinsicht bezweifelte. Den Glauben an heilige Schriften oder an Jesus Christus als Sohn Gottes teilte er nicht.

Immanuel Kant formulierte 1793 in seiner religionsphilosophischen Schrift „ Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft “ seine Auffassung über eine Vernunftreligion . Er entwickelte eine philosophische Religionslehre, die das Prinzip des Bösen postuliert. Das Böse sei dem menschlichen Wesen innewohnend. Er geht von der Existenz Gottes und von der Unsterblichkeit der Seele aus. Gott lasse sich allerdings nicht beweisen . Laut Kant verfügt lediglich das Christentum im Gegensatz zu anderen, seiner Auffassung nach „veralteten“ und „ritualisierten“ Religionen wie Judentum und Islam , über eine Lehre und Moral, die die Philosophie anerkennen kann. Konsequentes moralisches Handeln ist demnach nicht möglich ohne den Glauben an die Freiheit , die Unsterblichkeit der Seele und Gott. Daher ist die Moral das Ursprüngliche. Die Religion indes erklärt die moralischen Pflichten als göttliche Gebote. Also folge die Religion dem bereits vorhandenen Moralgesetz. Um die eigentlichen menschlichen Pflichten zu finden, müsse man das Richtige aus den verschiedenen Religionslehren herausfiltern. Rituelle Praktiken der Religionen lehnte Kant als „Pfaffentum“ ab. Erkenntnistheoretisch nahm er eine agnostische Haltung ein.

Der Religionskritiker Ludwig Feuerbach erklärte 1841 Religion als „das erste und zwar indirekte Selbstbewusstsein des Menschen. […] der Mensch vergegenständlicht in der Religion sein eignes geheimes Wesen.“ [57] Demnach betrachtet der religiöse Mensch alles, was er für wahr, richtig und gut hält, als selbstständige Erscheinungen außerhalb seiner selbst. Diese selbstständigen Erscheinungen kann sich der Mensch als Person in Einzahl oder Mehrzahl mit begrenztem oder unbegrenztem Wirkungsbereich vorstellen und demzufolge seine Begriffe vom Wahren, Richtigen und Guten als Bereichsgötter oder einzigen Gott benennen oder ohne Personifikation als Kräfte, Mächte, Wirkungen, gesetzmäßige Abläufe oder ähnlich bestimmen. Wie er das tut, richtet sich nach regionaler Entwicklung und Überlieferung. Folgerichtig betrachtet Feuerbach Religion nicht mehr als weltdeutendes, menschenverpflichtendes System, sondern als völkerkundliches Forschungsgebiet.

Karl Marx bezeichnete 1844 im Anschluss an Feuerbach in seiner Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie Religion als „das Opium des Volkes “, ein Ausspruch, der zum geflügelten Wort geworden ist. Ein für Marx zentraler Gedanke ist, dass die Geschöpfe ihre Schöpfer beherrschen: „Wie der Mensch in der Religion vom Machwerk seines eigenen Kopfes, so wird er in der kapitalistischen Produktion vom Machwerk seiner eigenen Hand beherrscht.“ [58]

Aus Feuerbachs Forderung an den Menschen, die „Illusion über seinen Zustand aufzugeben“ zieht Marx die Konsequenz, „einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf“. [59] Nach Marx wird Religion als ein verkehrtes Weltbewusstsein von Staat und Gesellschaft produziert, weil in bisherigen Gesellschaftsordnungen der Mensch von sich selbst entfremdet war. „Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes“ ist für ihn daher „die Forderung seines wirklichen Glücks“. [60]

Von Friedrich Nietzsche stammt der als Gedanke der Moderne immer wieder zitierte Ausspruch „Gott ist tot!“ Er fährt fort, und dies ist weniger bekannt: „Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet! Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?“ [61] Der Philosoph zählte die wachsende Bedeutung der Naturwissenschaften und der Geschichtswissenschaft zusammen mit der radikalen Religionskritik zu den Ursachen für den Verfall der (christlichen) Moral.

In der Tradition Feuerbachs und Nietzsches stehend, stellte der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud Religion als Zwangsneurose und infantiles Abwehrverhalten dar. Der Urmensch habe die Naturkräfte personalisiert und zu schützenden Mächten erhoben, damit sie ihn in seiner Hilflosigkeit stützen. Das zugrunde liegende Verhaltensmuster knüpft demnach an die frühkindliche Erfahrung des schützenden, aber auch strafenden Vaters an. Daraus resultiere ein zwiespältiges Verhältnis zum Vater, das im Erwachsenenalter zum „Glauben“ führe. Der Mensch fürchte die Gottheiten und suche gleichzeitig ihren Schutz. Auf die Evolutionstheorie Charles Darwins Bezug nehmend, sah Freud die „Urhorde“ mit einem despotischen „Stammesvater“ als Anführer, der über alle Frauen des Stammes verfügen konnte. Seine Söhne verehrten ihn, fürchteten ihn aber auch. Aus Eifersucht brachten sie gemeinsam den Urvater um. Daraus sei der „ Ödipuskomplex “ hervorgegangen. Das Schuldbewusstsein der gesamten Menschheit (Vorstellung von der „ Erbsünde “) sei somit der kulturbewahrende Anfang sozialer Organisation, der Religion sowie – damit zusammenhängend – sexueller Einschränkung. [62]

Die argentinische Religionspsychologin Ana-Maria Rizzuto geht – anders als Freud – davon aus, dass die Gottesvorstellung einen notwendigen Teil der Ichbildung darstellt. Demnach entwickeln Kinder aus der breiten Fülle von Fantasien zu Helden und magischen Wesen ihr jeweiliges Gottesbild – im Rahmen des Bezugsystems ihrer Eltern und der Umwelt.

Erich Fromm prägte eine weite, sozialpsychologische Definition. Als Religion betrachtete er jedes von einer Gruppe geteilte System des Denkens und Handelns, das dem Einzelnen einen Rahmen der Orientierung und ein Objekt der Hingabe bietet. [63]

Der zeitgenössische postmoderne deutsche Philosoph Peter Sloterdijk schreibt der Religion die Wirkung eines psycho semantischen Immunsystems zu. Im Zuge der kulturellen Entwicklung sei der Mensch offener, aber auch verletzbarer geworden. Religion befähige den Menschen, „Verletzungen, Invasionen und Kränkungen“ selbst zu heilen. Sloterdijk bezeichnet nicht Gott, sondern „das Wissen um Heilung als Realität, von der biologischen bis zu einer spirituellen Stufe“ als die Perle in der Muschel der Theologie . [64]

Jürgen Habermas , der prominenteste Vertreter der Kritischen Theorie in der Gegenwart, betont seit Ende der 1990er Jahre den positiven Einfluss der (christlichen) Religion auf demokratische Wertsysteme, während Theodor W. Adorno in Marxscher Tradition die Religion als „gesellschaftliche Projektion“ begreift und die Durkheimsche Religionssoziologie pointiert in der Aussage zusammenfasst, dass „in der Religion die Gesellschaft sich selbst anbete“. [65]

Religionsgeschichtliche Theorien

Die vorrangige Fragestellung der Religionsgeschichte lautet: „Unterliegt die Religionsentwicklung einer direkten soziokulturellen Evolution oder ist sie nur ein Nebenprodukt anderer kognitiver Entwicklungen?“ Ein evolutionärer Prozess setzt immer selektive Faktoren voraus, so dass die Frage nur beantwortet werden kann, wenn zweifelsfreie Faktoren ermittelt werden können, die gläubigen Menschen irgendwelche Überlebensvorteile verschaffen. [66]

In der Frühzeit der wissenschaftlichen Behandlung von Religion waren evolutionistische Entwürfe vorherrschend, in denen die einzelnen Ereignisse als bloße Etappen vergleichsweise einfacher, globaler, quasi naturgesetzlicher Entwicklungen gesehen wurden, etwa bei James Frazer als eine Entwicklung von der Magie über die Religion zur Wissenschaft . Diese teleologischen Positionen krankten oft an unzureichenden empirischen Grundlagen , enthielten meist explizite oder implizite Wertungen und waren vielfach auf den Einzelfall konkreter religionsgeschichtlicher Ereignisse nicht anwendbar. In der modernen Religionswissenschaft spielen sie nur noch als Materiallieferanten [Anm. 2] und als Teil der Fachgeschichte eine Rolle. [67]

In einer geschichtsphilosophischen Betrachtung machte Karl Jaspers eine von ihm sogenannte Achsenzeit zwischen 800 und 200 v. Chr. aus, in der wesentliche geistesgeschichtliche Innovationen die Philosophie- und Religionsgeschichte Chinas , Indiens , des Iran und in Griechenland prägten. Jaspers deutete diese als eine umfassende Epoche der „Vergeistigung“ des Menschen, die sich in Philosophie und Religion, sekundär auch in Recht und Technologie ausgewirkt habe. Mit dieser pluralistischen Interpretation wandte Jaspers sich vor allem gegen eine christlich motivierte Konzeption einer Universalgeschichte . [68] Im Gegensatz zu den Offenbarungsreligionen, die er ablehnte, konzipierte er in seinem religionsphilosophischen Werk Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung [69] eine philosophische Annäherung an eine Transzendenz angesichts menschlicher Allmachtsvorstellungen.

Die religiös-spirituellen Vorstellungen schriftloser Kulturen , häufig als „Naturreligionen“ , wissenschaftlich korrekter als ethnische Religionen oder (veraltet) als Animismus bezeichnet, wurden aufgrund ihrer angeblichen „Primitivität“ lange für die ältesten Formen von Religion gehalten. Doch auch sie unterliegen einem historischen Wandel und werden daher heute von einigen Autoren nicht mehr im Sinne unveränderter Traditionen verstanden. [70] Aufgrund der nicht vorhandenen Dogmen und ihrer großen Anpassungsfähigkeit an veränderte Bedingungen sind sie ganz im Gegenteil sämtlich jünger als die bekannten Hochreligionen . [71] Dennoch halten etliche Prähistoriker (etwa Marcel Otte ) an der Vorstellung fest, die Religionen der Vorzeit ließen sich aus Vergleichen mit heutigen „primitiven Religionen“ rekonstruieren. Dabei wird außer Acht gelassen, dass auch diese Glaubenssysteme irgendwann einmal einen Anfang gehabt haben müssen, der erheblich einfacher gedacht werden muss als die komplexen Weltbilder heutiger Indigener. [72]

Allgemein wird heute eine direkte Evolution der Religionen in engem Zusammenhang mit dem Wandel der Sozialstrukturen postuliert, [73] weil sie offenbar gewisse Aspekte des Zusammenlebens positiv beeinflusst. Allerdings ist man sich über die konkreten Selektionsvorteile nach wie vor uneinig. Weder die Förderung altruistischen Verhaltens noch ein konkreter Einfluss auf die Reproduktionsrate [74] [75] ist zweifelsfrei belegt. Überdies kritisiert die Religionswissenschaftlerin Ina Wunn, dass viele Modelle nach wie vor eine Höherentwicklung voraussetzen, womit sie ethnische oder polytheistische Religionen degradieren. Damit würden Repressalien bestimmter Staaten gegen ihre religiösen Minderheiten im Sinne des Fortschritts gerechtfertigt. [76]

In neuerer Zeit tritt die Religionsgeschichte als Universalgeschichte gegenüber dem Studium der Geschichte einzelner Religionen oder Kulturräume zurück. Jedoch finden religionsgeschichtliche Theoriekonzepte wie Säkularisierung und Pluralisierung wieder verstärkt Beachtung.

Religionssoziologische Ansätze

Religionssoziologische Gedankengänge finden sich bereits in der griechischen Antike , zumal bei Xenophanes ( Wenn die Pferde Götter hätten, sähen sie wie Pferde aus. ).

Nach Ferdinand Tönnies (1887), einem der Mitbegründer der Soziologie , ist die Religion in der „ Gemeinschaft “ das Äquivalent zur „ öffentlichen Meinung “ in der „Gesellschaft“. Diese Abgrenzung versteht Tönnies als normaltypisch . Religion und öffentliche Meinung sind die jeweilige mentale Ausbildung von Gemeinschaft bzw. Gesellschaft (neben der politischen und der wirtschaftlichen). Da sich die Menschen in der Gemeinschaft als „Mittel zum Zweck übergeordneter Kollektive“ verstehen, sind sie zu großen Opfern zugunsten einer angenommenen höheren Instanz fähig – anders als „gesellschaftlich“ verbundene Menschen, die alle Kollektive als Mittel für ihre je individuellen Zwecke ansehen, und die jeweilige Gesellschaft utilitaristisch unterstützen oder bekämpfen. Religion und öffentliche Meinung haben, so Tönnies, starke Gemeinsamkeiten, etwa heftige Unduldsamkeit gegen Abweichler. [77]

Laut Émile Durkheim (1912), einem anderen Mitbegründer der Soziologie, trägt Religion zur Festigung sozialer Strukturen , aber auch zur Stabilisierung des Einzelnen bei. Sein Religionsbegriff ist somit ein funktionalistischer . Gemäß Durkheim ist die Religion ein solidarisches System, das sich auf Überzeugungen und Praktiken bezieht, die als heilig erachtete Dinge umfassen und in einer moralischen Gemeinschaft, wie beispielsweise der Kirche, alle Mitglieder miteinander verbindet. Daraus ergeben sich drei Aspekte von Religion, die Glaubensüberzeugungen ( Mythen ), die Praktiken ( Riten ) und die Gemeinschaft , auf die diese Überzeugungen und Praktiken bezogen sind. Durkheim bezeichnet unter anderen Faktoren den Glauben als ein Element der Macht, die die Gesellschaft über ihre Mitglieder ausübt. Zu den bemerkenswerten Aspekten seines Religionsbegriffs gehört die Unterscheidung zwischen dem Sakralen und dem Profanen , die es erlaubt, Religion ohne den Bezug auf Gott, Götter oder übernatürliche Wesenheiten ( Gottheiten ) zu definieren. Sie wird auch außerhalb der Soziologie verwendet [78] und liegt ebenfalls dem Begriff „säkulare Religion“ (bei Max Weber: „Diesseitigkeitsreligion“) zugrunde, mit dem Weltanschauungen bezeichnet werden, die diesseitige Phänomene wie z. B. den Staat, eine Partei oder einen politischen Führer zum Gegenstand einer religionsähnlichen Verehrung machen. [79]

Max Weber , der sich am Anfang des 20. Jahrhunderts ausführlich mit dem Phänomen „Religion“ aus soziologischer Sicht befasste, unterscheidet zwischen Religion und Magie . Unter „Religion“ versteht er ein dauerhaftes, ethisch fundiertes System mit hauptamtlichen Funktionären, die eine geregelte Lehre vertreten, einer organisierten Gemeinschaft vorstehen und gesellschaftlichen Einfluss anstreben. „Magie“ dagegen ist nach Weber lediglich kurzfristig wirksam, gebunden an einzelne Magier oder Zauberer, die als charismatische Persönlichkeiten vermeintlich Naturgewalten bezwingen und eigene moralische Vorstellungen entwickeln. Diese Abgrenzung versteht Weber als idealtypisch . Reinformen sind selten, Überschneidungen und Übergänge werden konstatiert. [80] Weber erarbeitete umfangreiche theoretische Abhandlungen über die verschiedenen Religionen, insbesondere über die protestantische Ethik und führte empirische Studien zu der unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklung in protestantischen und katholischen Ländern durch. [81]

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unterscheidet Niklas Luhmann in seiner Systemtheorie zwischen „System“ und „Umwelt“. Die Umwelt bietet demnach Möglichkeiten, die vom System durch Ausgrenzung und Auswahl genutzt werden können. Durch diesen Selektionsprozess wird die Umwelt in ihrer Komplexität eingeschränkt. Da jedoch sowohl das System als auch die Umwelt nach wie vor von hoher Komplexität geprägt sind, sind Vereinfachungen notwendig, die der Orientierung dienen. Als ein soziales Funktionssystem moderner Gesellschaften unter anderen kommt der Religion solch eine orientierende Funktion zu. Sie begrenzt ein Übermaß an Möglichkeiten und verhindert die beliebige Veränderung der Auswahl. [82]

Die Theorie der rationalen Entscheidung der Religionen entstand in den 1980er Jahren. Als Hauptvertreter gelten Rodney Stark , Laurence R. Iannaccone und Roger Finke . Diese Theorie besagt, dass Akteure ihre Handlungen nutzenorientiert wählen. [83] Annahmen dieser Theorie sind: Der Akteur handelt rational durch Abwägen von Kosten und Nutzen; es gibt stabile Präferenzen , die sich weder von Akteur zu Akteur noch zeitlich stark unterscheiden; soziale Ereignisse sind Ergebnisse von sozialen Interaktionen zwischen den Akteuren. [84] Nicht nur der Akteur in Form des Gläubigen handelt nach dieser Theorie nutzenmaximierend, sondern auch religiöse Organisationen. Sie spezialisieren ihr Angebot von religiösen Gütern, so dass sie möglichst viele Gläubige anziehen. Diese Theorie wird von verschiedenen anderen Religionssoziologen kritisiert, da beispielsweise zentrale Begriffe der Theorie nicht genau definiert seien („Kosten“, „Nutzen“), und es ist strittig, ob kostentheoretisch ausgefeilte Begriffe aus der Betriebswirtschaftslehre auf religiöses Handeln übertragen werden können. [83]

Religionswissenschaftliche Ansätze

Die Religionswissenschaft , die eine Vielzahl von Disziplinen wie Religionssoziologie , Religionsphilosophie , Religionsphilologie , Religionsgeschichte ua umfasst, untersucht auf empirischer und theoretischer Grundlage Religionen als gesellschaftliche Phänomene. Religionswissenschaftliche Theorien müssen unabhängig von Glaubensannahmen nachvollziehbar und falsifizierbar sein. Seit etwa 100 Jahren als eigenständige Disziplin etabliert, geht sie auf Vorläufer sowohl innerhalb Europas wie auch darüber hinaus (religionsvergleichende Studien in China und der islamischen Welt) zurück. In Abgrenzung zur Theologie gehört zur Religionswissenschaft einerseits die Möglichkeit des Dialoges , aber auch die Option der Religionskritik .

Nach Clifford Geertz (1973) ist Religion ein kulturell-geschaffenes Symbolsystem, das versucht, dauerhafte Stimmungen und Motivationen im Menschen zu schaffen, indem es eine allgemeine Seinsordnung formuliert. Diese geschaffenen Vorstellungen werden mit einer überzeugenden Wirkung („Aura von Faktizität“) umgeben, dass diese Stimmungen und Motivationen real erscheinen. Solche „heiligen“ Symbolsysteme haben die Funktion, das Ethos – das heißt das moralische Selbstbewusstsein einer Kultur – mit dem Bild, das diese Kultur von der Realität hat, mit ihren Ordnungsvorstellungen zu verbinden. Die Vorstellung von der Welt wird zum Abbild der tatsächlichen Gegebenheiten einer Lebensform . Die religiösen Symbolsysteme bewirken eine Übereinstimmung zwischen einem bestimmten Lebensstil und einer bestimmten Metaphysik , die einander stützen. Religion stimmt demnach menschliche Handlungen auf eine vorgestellte kosmische Ordnung ab. Die ethischen und ästhetischen Präferenzen der Kultur werden dadurch objektiviert und erscheinen als Notwendigkeit, die von einer bestimmten Struktur der Welt erzeugt wird. Die Glaubensvorstellungen der Religionen bleiben demgemäß nicht auf ihre metaphysischen Zusammenhänge beschränkt, sondern erzeugen Systeme allgemeiner Ideen, mit denen intellektuelle, emotionale oder moralische Erfahrungen sinnvoll ausgedrückt werden können. Da somit eine Übertragbarkeit von Symbolsystem und Kulturprozess vorliegt, bieten Religionen nicht nur Welterklärungsmodelle, sondern gestalten auch soziale und psychologische Prozesse. Durch die unterschiedlichen Religionen wird eine Vielfalt unterschiedlicher Stimmungen und Motivationen erzeugt, so dass es nicht möglich ist, die Bedeutsamkeit von Religion in ethischer oder funktionaler Hinsicht festzulegen. [85]

Nach Rüdiger Vaas bieten Religionen die „ultimative Bezogenheit“: das Gefühl der Verbundenheit, Abhängigkeit, Verpflichtung sowie den Glauben an Sinngebung und Bestimmung. [86]

Jacques Waardenburg bezeichnet die Definition von Religion als ‚Glauben' als ein Produkt westlicher Tradition. Dieser Begriff treffe daher nicht auf die Vorstellungen anderer Kulturen zu und sei für die Beschreibung von Religionen eher ungeeignet. Religionen können nach seiner Auffassung als Bedeutungsgefüge mit darunterliegenden Grundintentionen für Menschen angesehen werden. [87]

Ein in der Religionswissenschaft gängiger Umgang mit dem Religionsbegriff ist, Religion als „Offenes Konzept“ zu betrachten, also auf eine Definition des Religionsbegriffes gänzlich zu verzichten. Diese Auffassung wurde besonders von dem Bremer Religionswissenschaftler Hans G. Kippenberg vertreten. [88]

Ein kulturwissenschaftlicher Ansatz stammt von Michael Bergunder. [89] Bergunder betrachtet den historischen Begriffswandel und stellt fest, dass Religion lange Zeit eurozentrisch belegt war. Das „konsensfähige Alltagsverständnis“, auf das sich die Religionswissenschaft bezieht, müsse hingegen heute auf einem globalen Religionsbegriff beruhen.

Andere Religionswissenschaftler entwickelten das Modell der verschiedenen „Dimensionen“ von Religion. Hier sind vor allem Rodney Stark und Charles Glock zu nennen. Sie unterscheiden die ideologische , die ritualisierte, die intellektuelle Dimension sowie die Dimension der Erfahrung und die handlungspraktische Dimension. [88] Einen ähnlichen Ansatz vertrat der irisch-britische Religionswissenschaftler Ninian Smart : auch er entwarf ein multidimensionales Modell von Religion und unterscheidet dabei sieben Dimensionen: 1. die praktische und rituelle, 2. die erfahrungsmäßige und emotionale, 3. die narrative oder mythische, 4. die doktrinale und philosophische, 5. die ethische und rechtliche, 6. die soziale und institutionale und 7. die materielle Dimension (z. B. sakrale Bauwerke).

In jüngster Zeit entwickelt sich ein Dialog zwischen einigen Hirnforschern [90] und Religionswissenschaftlern sowie Theologen, der mitunter als Neurotheologie bezeichnet wird und sich zunehmend auch mit der Suche von Biologen nach einer schlüssigen Theorie zur Evolution der Religionen verschränkt.

Naturwissenschaftliche Ansätze

Verschiedene Hirnforscher suchen seit 1970 nach neurologischen Erklärungen für verschiedene Typen religiöser Erfahrungen. Entsprechende Studien wurden etwa publiziert von David M. Wulff, Eugene d'Aquili, C. Daniel Batson, Patricia Schoenrade, JL Saver und J. Rabin, W. Larry Ventis, Michael A. Persinger, K. Dewhurst, AW Beard, James J. Austin und Andrew Newberg .

Evolutionsforscher wie der Biologe Richard Dawkins und die Psychologin Susan Blackmore stellten die Theorie der Meme auf und versuchten damit das Phänomen Religion zu erfassen. Dawkins bezeichnet 1991 eine Religion als Gruppe von Ideen und Denkmustern, die sich gegenseitig bestärken und gemeinsam auf ihre Verbreitung hinwirken ( Memplex ). Grundlage dieser Einordnung bildet die Beobachtung, dass durch Religionen Handlungen und Überzeugungen erfolgreich verbreitet werden können, die außerhalb ihres religiösen Kontexts sinnlos scheinen oder im Gegensatz zur objektiven Realität stehen. Voraussetzung zur Verbreitung von religiösen Gedanken ist laut Dawkins die Bereitschaft zur wörtlichen Weitergabe von Glaubenssätzen und zur Befolgung der in ihnen codierten Anweisungen. Er vergleicht diese Vorgänge mit den Mechanismen, durch die Viren einen befallenen Organismus zur Weiterverbreitung ihres eigenen Erbguts anregen. In Analogie zu Computerviren spricht er auch von „Viren des Geistes“.

Einig sind sich viele Evolutionsbiologen darin, dass sich die Religion im Laufe der Evolution als vorteilhaft für die Gemeinschaftsbildung erwiesen hat. Gemeinschaftlich errichtete Steinkreisanlagen wie die von Göbekli Tepe , die vermutlich dem Totenkult diente und deren Steinblöcke bis zu 20 Tonnen wiegen, gehen bis auf das 10. Jahrtausend v. Chr. zurück, dh auf die vor neolithische Epoche. Religion war also kein „Luxusprodukt des sesshaften Menschen“, sondern motivierte zum gemeinschaftlichen Handeln und war damit eher eine Voraussetzung der Sesshaftigkeit. [91]

Einige Autoren ziehen aus den in unterschiedlichen Kulturen beobachteten Vorstellungen von übernatürlichen Akteuren auch empirische Rückschlüsse auf zugrunde liegende Verarbeitungsprozesse im menschlichen Gehirn . Nach einer aus völkerkundlichen Untersuchungen abgeleiteten Hypothese postuliert z. B. Pascal Boyer , dass das Gehirn Sinneseindrücke mit Hilfe verschiedener Module verarbeite. [92] Eines dieser Module sei darauf spezialisiert, aus Veränderungen in der Umwelt auf die Anwesenheit von Lebewesen zu schließen. Ein solches „Lebewesenerkennungsmodul“ sollte überempfindlich arbeiten, da es dem Überleben meist dienlicher sei, z. B. einen Windhauch irrtümlich als Raubtier zu interpretieren, als ein tatsächlich vorhandenes zu übersehen. [93] Dadurch könnten im Gehirn aus unklaren Wahrnehmungen leicht Vorstellungen von übernatürlich erscheinenden Akteuren, wie etwa Geistern oder Göttern, entstehen.

Auch die Forschungen zur Willensfreiheit bzw. die Annahme einer absoluten Determination des menschlichen Geistes haben Einfluss auf die Erklärungsversuche hinsichtlich religiöser Vorstellungen und Praktiken.

Speziell die Religionspsychologie bearbeitet die Frage, ob allgemein eine Korrelation zwischen Religion und Gesundheit bzw. Lebensdauer eines Individuums besteht. Forschungen in den USA belegen mehrheitlich diese These, während europäische Studien eine solche Verknüpfung häufig nicht finden.

Die amerikanischen Studien von Newberg und d'Aquili belegen etwa, dass religiöse Menschen gesünder und glücklicher seien, länger lebten und sich schneller von Krankheiten und Operationen erholen würden. Als mögliche Ursache geben sie die sicherheitsstiftende und damit stressmindernde Wirkung der Religion, sowie das Zurechtfinden in einer furchteinflössenden Welt an. B. Clark und R. Lelkes führen zudem eine größere Lebenszufriedenheit an, die durch geringer Aggressionsneigung und höherer Sozialkompetenz entstünde. [94]

Phänomene und religionsspezifische Begrifflichkeit

Verschiedene Kriterien und Begriffe zur Beschreibung religiöser Phänomene liegen vor. Viele von ihnen sind allerdings selbst Produkte religiöser Sichtweisen und damit für das Beschreiben religiöser Phänomene auf wissenschaftlicher Grundlage von umstrittenem Wert. So beschreibt beispielsweise „ Synkretismus “ die Vermischung religiöser Ideen, bezeichnet jedoch ursprünglich auch das Übersehen logischer Widersprüche und ist als Kampfbegriff verwendet worden. Dennoch gelten sie (vor allem in der Religionsphänomenologie ) als zu vergleichenden Zwecken wertvoll.

Natürliche Religion

Auf die Philosophen der griechischen Antike Platon und Aristoteles gehen Vorstellungen imZeitalter der Aufklärung über Natürliche Religion (bzw. Natürliche Theologie ) zurück, die als Ursprung der geschichtlichen, mit Fehlern behafteten, Religionen gesehen wurde. Dagegen vertrat ua Friedrich Schleiermacher die These, dass es sich dabei um Abstraktionen vorhandener Religionen handelt. Diese Auffassung hat sich in der modernen Religionswissenschaft durchgesetzt.

Religion und Glaube

Besonders in der christlich-protestantischen Theologie wird im 20. Jahrhundert nach Karl Barth oft Glaube gegen Religion abgegrenzt. Barth sah Religion als eigenmächtigen Weg des Menschen zu Gott an und betonte, eine Erkenntnis des Willens Gottes gebe es nur im Glauben an Jesus Christus . Das Hören auf das Evangelium sprenge alle menschlichen Begriffe von Gott, alle ethischen Irrwege.

Dietrich Bonhoeffer übernahm die Unterscheidung und radikalisierte sie in seiner Frage nach einem Christentum ohne Religion , grenzte sich jedoch von einem „Offenbarungspositivismus“ Barths ab. [95] Gerhard Ebeling betonte ebenfalls die kritische Kraft des Glaubens gegen religiöse Festlegungen und Sicherheiten, sah aber Religion als Lebensbedingung des Glaubens an.

Theismus und Atheismus

Hinduistische Darstellung des Göttlichen in seiner Form als Ganesha

Die weitgefächerten Bandbreiten des Theismus schließen den Deismus , den Polytheismus , den Pantheismus bzw. Pandeismus und den Panentheismus bzw. Panendeismus mit ein, es werden gleichzeitig Überschneidungen und Abgrenzungen zum Agnostizismus und Atheismus beschrieben.

Religionen, deren Anhänger mehrheitlich an die eigene Verpflichtung, nur einem einzigen höchsten Gott ihre Verehrung zu erweisen, glauben, werden als monotheistisch bezeichnet. Damit ist nicht zwingend eine Annahme der Nichtexistenz anderer Götter verbunden, sondern eventuell auch ein Werturteil, eine Unterscheidung zwischen dem einen wahren Gott und den verschiedenen falschen Göttern ( siehe auch: Schirk im Islam).

Solche, die von der Existenz mehrerer Götter ausgehen und ihnen eine Bedeutung für bzw. einen Einfluss auf ihr Leben zugestehen, werden polytheistisch genannt. [96]

Vorstellungen, denen zufolge das Göttliche bzw. Gott mit der Gesamtheit der Welt (dem Universum) identisch (und in der Regel nicht persönlich) ist, werden als pantheistisch bezeichnet.

Für einige Forscher, z. B. Ray Billington , gelten Religionen wie der Buddhismus, deren tradierte Vorstellungen und Riten im Kern nicht auf ein oder mehrere Götter ausgerichtet sind, in gewissem Sinn als atheistisch. Als Beispiele werden der Jainismus und der Buddhismus angeführt. [97] Die meisten lehnen es jedoch ab, diesen Begriff auf Weltanschauungen anzuwenden, in denen die Frage nach Gott keine Rolle spielt.

Kosmologie

Häufig vermitteln Religionen eine Vorstellung, wie die Welt entstanden ist (eine Schöpfungsgeschichte oder Kosmogonie ) und ein Bild der letzten Dinge, eine Eschatologie .

Dazu gehören auch Antworten auf die Frage, was mit dem Menschen nach dem Tod geschieht. (Siehe auch: Seele .) Viele Religionen postulieren ein Dasein nach dem Tod und machen Aussagen über die Zukunft der Welt. Themen wie Reinkarnation , Nirwana , Ewigkeit , Jenseits , Himmel oder Hölle , und was mit der Welt geschehen wird ( Weltuntergang , Apokalypse , Ragnarök , Reich Gottes ), sind in vielen Religionen zentral. [98]

Religiöse Spezialisten

Die meisten Religionen kennen Personengruppen, die die Religion überliefern, lehren, ihre Rituale ausführen und zwischen Mensch und Gottheit vermitteln. Beispiele sind Seher oder Propheten , Priester , Pastoren , Prediger , Geistliche , Mönche , Nonnen , Magier , Druiden , Medizinmänner oder Schamanen . Manche Religionen sprechen einzelnen dieser Menschen übernatürliche Eigenschaften zu.

Der Status dieser Personen variiert stark. Sie können innerhalb einer formellen Organisation tätig oder unabhängig sein, bezahlt oder unentgeltlich, können auf verschiedene Weise legitimiert sein und unterschiedlichsten Verhaltenskodizes unterliegen.

In einigen Religionen werden die religiösen Rituale vom Familienoberhaupt durchgeführt oder geleitet. Es gibt auch Religionen ohne spezifisch autorisierten Vermittler zwischen dem Übernatürlichen und dem Menschen. [99]

Spiritualität, Frömmigkeit und Rituale

Häufig pflegen Religionen und Konfessionen eine eigene Art von Spiritualität . Spiritualität – ursprünglich ein christlicher Begriff – bezeichnet das geistliche Erleben und den bewussten Bezug zum jeweiligen Glauben [100] im Gegensatz zur Dogmatik , die die festgesetzte Lehre einer Religion darstellt. Im heutigen westlichen Sprachgebrauch wird Spiritualität häufig als seelische Suche nach Gott oder einem anderen transzendenten Bezug betrachtet, ob im Rahmen von spezifischen Religionen oder jenseits davon. Häufig synonym verwendet wird der Begriff der Frömmigkeit , der jedoch heute eher im kirchlichen Kontext verwendet wird und zudem oft eine negative Konnotation im Sinne einer übertrieben bedingungslosen Hinwendung zur Religion hat. [100] In einigen Religionen finden sich Strömungen, deren Anhänger die Begegnung mit der Transzendenz oder dem Göttlichen in mystischen Erfahrungen finden.

Japanischer buddhistischer Mönch

Zu den religiösen Riten im weiteren Sinne gehören unter anderem Gebet , Meditation , Taufe , Gottesdienst , religiöse Ekstase , Opfer , Liturgie , Prozessionen und Wallfahrten . Darüber hinaus zählen dazu beispielsweise auch im Alltag gelebte Frömmigkeit wie das Geben von Almosen , Barmherzigkeit oder Askese .

Auch einige atheistisch-säkulare Weltanschauungen bedienen sich religiös anmutender Rituale. Beispiele sind die aufwändig inszenierten Aufmärsche und Feiern in sozialistischen oder faschistischen Staaten wie auch die zumindest zeitweilig in ihnen praktizierten (An-) Führerkulte . Die These, dass scheinbar nichtreligiöse Systeme sich religiöser Formen bedienen, wird wissenschaftlich diskutiert ( siehe auch: Politische Religion , Zivilreligion , Staatsreligion bzw. Religio Athletae ). [101]

Schismen und Synkretismen

Vielfach ist es in der Geschichte der Religionen zu Schismen (Spaltungen) und der Bildung von Sekten gekommen. Neue Religionen entstehen in der Regel durch die Abtrennung einer Gruppe aus einer älteren Religionsgemeinschaft. [102]

Der Begriff Synkretismus beschreibt das Vermischen von Praktiken verschiedener Religionen. Es kann sich hierbei um den Versuch handeln, ähnliche Religionen (wieder) zu vereinen oder die Schaffung einer neuen Religion aus unterschiedlichen Vorgängern zu initiieren. [103]

Religion und Religiosität

Insbesondere im Deutschen wird zwischen „Religion(en)“ und „Religiosität“ unterschieden. Während eine Religion die religiöse Lehre (→ Dogma ) und die zugehörige Institution bezeichnet, bezieht sich Religiosität auf das subjektive religiöse Leben, Empfinden (Ehrfurcht vor dem „Großen Ganzen“, transzendente Welterklärung) und Wünschen ( Erleuchtung , Religionszugehörigkeit) des Einzelnen. [104] Für Johann Gottfried Herder war Religiosität der Ausdruck für das echte religiöse Gefühl. [A 7] Im christlichen Kontext wir Religiosität häufig mit Glaube gleichgesetzt. [100]

In der deutschen Religionsgeschichte betonten vor allem die Romantik und der Pietismus die innere Haltung des Gläubigen. Der protestantische Theologe Friedrich Schleiermacher etwa schrieb in seiner Schrift Über die Religion [105] (1799): „Religion ist nicht Metaphysik und Moral, sondern Anschauen und Gefühl.“

Die Betonung des Gefühls ist auch für die mehr als 100 Jahre später vorgelegte Religionsauffassung des nordamerikanischen Philosophen und Psychologen William James [106] kennzeichnend: In seinem Werk The varieties of religious experience (1902) vermeidet der Pragmatiker eine allgemeine Definition des Begriffs Religion. Nach James ist religiöse Wahrheit nichts Übergeordnetes, dem Menschen Entzogenes. Sie zeigt sich vielmehr im Erleben des religiösen Menschen und wird durch das religiöse Gefühl erfahren, das sich durch die Verbindung mit einem religiösen Objekt bildet. Aufgrund der unterschiedlichen Gefühle, die von der Gewissheit der transzendentalen Bedeutung von Wörtern und Wahrnehmungen bis hin zum mystischen Gefühl der Verbundenheit mit dem Kosmos reichen, lassen sich verschiedene Formen von Religiosität beschreiben. Das tiefe religiöse Erleben übersteige einfache Moralvorstellungen. Für James sind erkenntnistheoretische Fragen und solche der Methodik sekundär. Er stützt seine Arbeiten allein auf Beschreibungen und Systematisierung religiöser Gefühle.

James' Werk war bedeutsam für die Entwicklung der frühen Religionswissenschaft Anfang des 20. Jahrhunderts. Während etwa Ernst Troeltsch versuchte, James' Beschreibungen für seine Theorie nutzbar zu machen, wurde James Ansatz von Religionspsychologen wie Wilhelm Wundt und Karl Girgensohn heftig kritisiert.

Der evangelische Theologe und Religionsphilosoph Rudolf Otto geht in seinem 1917 veröffentlichten Hauptwerk Das Heilige [107] davon aus, dass es eine besondere Anlage (sensus numinis) für das religiöse Gefühl gibt. Habe ein Mensch diese Anlage nur schwach ausgeprägt oder gar nicht, sei dieser als Religionskundler kaum geeignet. Das religiöse Gefühl sei von anderen Empfindungen zu unterscheiden, gleichwohl sei es möglich, Parallelen zum Erleben anderer Gefühle zu ziehen (z. B. ästhetische Gefühle). Otto nennt vier Momente, die für das Erleben des religiösen Gefühls typisch sind: Das Tremendum = Das Schauervolle, Das Majestas = Das Übermächtige, Das Energische = Die Kraft, Der Wille, Das Mysterium = Das „Ganz Andere“; siehe auch Mysterium tremendum . Diese Momente ziehen sich durch die gesamte Religionsgeschichte. Ferner geht er davon aus, dass das religiöse Erleben, das zunächst affekthaft („irrational“) erfahren, nie „begriffen“, wohl aber durch kognitive Prozesse („Rationalisierung“) „ versittlicht “ wird.

Auch Rudolf Ottos auf Gefühlen beruhendes Konzept des Heiligen hat damals eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Während sich der Religionswissenschaftler Gustav Mensching in seiner Toleranzidee der Religionen von Otto anregen ließ, wurde Ottos Theorie von dem Wundt-Schüler Willy Hellpach als parapsychologisch verworfen. Heute spielt Otto in der Religionswissenschaft praktisch keine Rolle mehr. Vorstellungen vom Numinosen werden aber nach wie vor ua bedingt durch die tiefenpsychologischen Konzepte von Erik H. Erikson und CG Jung in alternativen Richtungen der Psychologie (z. B. transpersonale Psychologie ) aufgenommen.

Seit der Aufklärung wird – vor allem im westlichen Kulturkreis – zwischen institutionalisierter Religion und persönlicher Haltung zum Transzendenten unterschieden. Hierdurch wird die individuelle Ausformung der Religiosität des Einzelnen begünstigt. [108] Daneben gibt es zunehmend Formen von Religion, die sich nur wenig auf den Lebensstil der Anhänger auswirken, weil diese nur zu bestimmten Gelegenheiten religiöse ‚Dienstleistungen' in Anspruch nehmen. Hierzu gehören auch Ansätze, nach denen Gruppen oder Individuen Ideen, Rituale usw. aus Religionen und anderen Weltanschauungen, ua esoterischen , neu zusammenstellen und auf ihre Bedürfnisse zuschneiden. Dieses eklektizistische Vorgehen wird von Vertretern traditioneller Religionen zuweilen „Patchwork-Religion“ oder „Supermarkt der Weltanschauungen“ genannt. [109]

Religion und Ethik

Bibel aus dem 16. Jh. – viele Religionen kennen Heilige Schriften , in welchen ethisches Verhalten festgelegt und über die Schrift weitergegeben wird

Zahlreiche alte Religionen hatten den Anspruch, menschliches Zusammenleben durch Gesetze zu regeln. Die meisten Religionen der Gegenwart haben ein ethisches Wertesystem, dessen Einhaltung sie fordern.

Dieses System von Wertvorstellungen umfasst Ansichten darüber, was richtig und falsch und was gut und böse ist, wie ein Angehöriger der jeweiligen Religion zu handeln und teilweise, wie er zu denken hat. Dem liegt zumeist eine bestimmte Auffassung über die Welt, die Natur und die Stellung des Menschen zugrunde. Obgleich sich diese Anschauungen historisch wandeln, stehen hinter solchen religiösen Pflichten in fast allen Religionen ähnliche ethische Prinzipien. Diese sollen das konfliktarme Miteinander der Mitglieder der Religionsgemeinschaft regeln, die Gesellschaft und zum Teil die Politik im Sinne der Religion beeinflussen und die Menschen individuell dem jeweiligen religiösen Ziel näher bringen. Zudem bieten sie für den Einzelnen einen moralischen Rahmen, der ihn psychisch und physisch stabilisieren kann, zu individueller und kollektiver Hilfsbereitschaft anhalten oder sogar zu gesellschaftlichen Verbesserungen beitragen kann.

Alle Weltreligionen und die meisten kleineren Religionen fordern Barmherzigkeit von ihren Mitgliedern. So ist im Islam z. B. vorgeschrieben, dass jeder einen festen Anteil seines Einkommens für soziale Zwecke spenden soll ( Zakat ). Im christlich geprägten Mittelalter hat die römisch-katholische Kirche Universitäten und Schulen gegründet, Hospitäler und Waisenhäuser unterhalten und für die Armenspeisung gesorgt. Ein Aspekt von Religion kann der Frieden stiftende sein, der in den meisten Religionen durch besondere Vorschriften über Mitgefühl , Vergebung oder sogar Feindesliebe Ausdruck findet. [110]

In einigen Religionen sollen diese moralischen Gesetze der jeweiligen Überlieferung nach direkt dem Religionsstifter von der entsprechenden Gottheit überbracht worden sein und somit höchste Autorität besitzen ( Offenbarungsreligionen ). Nach dieser Vorstellung sollen sich auch weltliche Herrscher den jeweiligen ethischen Anforderungen beugen. Gehorsam wird jeweils unter Androhung von diesseitigen oder jenseitigen Strafen gefordert oder als einziger Weg zum Heil dargestellt. [110] Auch Apostasie kann je nach Auslegung der Religion bestraft werden.

Häufig existieren noch weitere Regeln, die nicht direkt vom Stifter der Religion stammen, sondern aus den heiligen Schriften und anderen Tradierungen der jeweiligen Religion abgeleitet werden (z. B. Talmud , Konzilien , Sunna ). Einige dieser Normen verloren im Laufe der historischen Entwicklung für viele Gläubige ihren Sinn und wurden in einigen Fällen den sehr unterschiedlichen Wertesystemen der entsprechenden Zeit angepasst. (Vgl. Reformjudentum .) [110]

Wie in allen Weltanschauungen gibt es auch in den Religionen einen Widerspruch zwischen theoretischem Anspruch und praktischer Umsetzung. Während Machtmissbrauch und andere Missstände im Mittelalter und der frühen Neuzeit häufig zu Schismen und religiösen Erneuerungsbewegungen führten, haben sie gegenwärtig vielfach eine Abkehr von der Religion insgesamt zur Folge. Parallel zu Reformbestrebungen kommt es aber auch zu fundamentalistischen religiösen Interpretationen und Praktiken, die bis hin zu terroristischen Aktivitäten mit pseudoreligiöser Begründung reichen. [110]

Die stärkste Form des Versagens ethischer religiöser Normen stellen Religionskriege und andere Gewalttaten dar, die mit religiösen Auffassungen begründet werden. Dies werten Gläubige zumeist als Missbrauch ihrer Religion, während Religionskritiker von einer allen Religionen immanenten Tendenz zu Fanatismus und Grausamkeit ausgehen. Überdies ist umstritten, ob diese Geschehnisse notwendige Folge von Religionen sind.

Die Römisch-Katholische Kirche war für die Inquisition verantwortlich. Verbrechen im Namen der christlichen Religion waren die Kreuzzüge , die Hexenverfolgung , die Judenverfolgung , gewalttätige Formen der Missionierung oder religiös verbrämte, eigentlich politische Gräueltaten, wie die Tötung zahlreicher sogenannter Indios, Angehöriger indigener Völker Südamerikas während der Eroberung und in der Neuzeit teilweise die Unterstützung von Diktaturen und die ambivalente Rolle der Kirchen in der Zeit des Nationalsozialismus . Allerdings fanden sich bei all diesen Ereignissen auch immer wieder Kritiker aus den eigenen Reihen. Der Kirchen- und Religionskritiker Karlheinz Deschner hat in seinem auf zehn Bände angelegten Werk Kriminalgeschichte des Christentums ab 1986 eine Fülle historischen Materials zu diesem Thema ausgewertet und kommentiert.

Auch in jüngerer Zeit sind Gewalttaten partiell mit Religion verbunden: So werden seit der Begründung eines Gottesstaates , der Islamischen Republik Iran , Tausende von Menschen wegen sogenannter „Verbrechen gegen die Religion“ im Rahmen eines Rechtssystems, das auf einer speziellen Interpretation der Scharia beruht, inhaftiert, gefoltert und häufig sogar (medienwirksam öffentlich) hingerichtet. Frauen werden schon wegen einer Nichteinhaltung von Bekleidungsvorschriften bestraft, wegen „moralischer Vergehen“ in seltenen Fällen gesteinigt. Auch die Religionsgemeinschaft der Baha'i (und z. B. Homosexuelle) werden strafrechtlich und von den „Religionswächtern“ verfolgt . In Indien gibt es zunehmend Ausschreitungen von radikalen Hindus, vor allem gegenüber Muslimen.

Ethik der abrahamitischen Religionen

Jerusalem: Schnittpunkt der abrahamitischen Religionen

Die praktizierte Ethik im Judentum , Christentum und im Islam unterscheidet sich unter anderem dadurch, ob die jeweilige Religion mit einem weiten individuellen Denk- und Handlungsspielraum, traditionell oder fundamentalistisch ausgelegt wird. Auch innerhalb der einzelnen Religionen gibt es unterschiedliche Schulen, welche die jeweilige Morallehre verschieden interpretieren und anwenden. So gibt es z. B. im Christentum Strömungen, die das Alte Testament aufgrund der darin sehr gewalttätig wirkenden Gottheit gering schätzen.

Die drei bedeutendsten Offenbarungsreligionen verbindet in ihren ethischen Systemen der Gedanke an eine Endzeit , allerdings ist das Judentum weniger jenseitsbezogen als die beiden anderen Religionen. Dieses lineare Verständnis von Zeit bedeutet, dass die Gläubigen im Diesseits nach den von ihrer Gottheit geforderten Regeln leben, um den Lohn dafür in einer späteren Zeit zu erhalten, was nicht ausschließt, dass Gott auch im Diesseits schon belohnt und bestraft. Allerdings wird im Protestantismus zumeist die göttliche Gnade für ausschlaggebend gehalten, auch unabhängig von der Befolgung moralischer Postulate. Judentum und Islam haben mehr Rechtscharakter und ein umfassenderes System von rituellen Ge- und Verboten als das Christentum, was sich z. B. im hebräischen Wort für Religion, Tora (Gesetz), widerspiegelt. Ähnlich wie im Hinduismus gibt es genaue Anweisungen, wie die Handlungsweisen in der Gruppe sein sollen. In den christlichen Religionen sind heute, anders als im Römisch-Katholischen Mittelalter, ua durch Interpretationen biblischer Überlieferungen von Aussagen ihres Stifters , neuplatonische Einflüsse und Auswirkungen der Aufklärung in vielen Strömungen weniger rituelle Ge- und Verbote vorgegeben.

Jüdische Ethik

Thora – darin sind insgesamt 613 Thora-Gebote enthalten

Grundlegend für die jüdische Ethik sind die Thora , der Hauptteil der hebräischen Bibel , der Talmud – besonders die in ihm enthaltenen Pirkej Avot sowie die Halacha , ein seit 1500 Jahren stetig weiterentwickeltes Korpus von rabbinischen Aussagen. Auch heute noch wird die jüdische Ethik durch Äußerungen von Rabbinern der verschiedenen Richtungen des Judentums weiterentwickelt.

Zentral für die jüdische Ethik ist eine Stelle über die Nächstenliebe aus Levitikus (3. Buch Mose) 19, 18, die in deutscher Übersetzung etwa lautet: „Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du“. Weite Teile des Talmuds und auch vieles in der Tora sind Erläuterungen zur konkreten Umsetzung dieser Nächstenliebe.

Die jüdische Ethik ist ein zentraler Teil der jüdischen Philosophie . Insgesamt lässt sich keine allgemeine „jüdische Auffassung“ zu zeitgebundenen ethischen Fragen erkennen. Sehr unterschiedliche Antworten auf solche Fragen finden sich im Ultraorthodoxen Judentum , Orthodoxen Judentum , Konservativen Judentum , Jüdischen Rekonstruktivismus und Liberalen Judentum .

Christliche Ethik

Die christlichen Hauptrichtungen ( Orthodoxe , Römisch-katholische und Protestantische Kirche ) – wie auch andere christliche Gemeinschaften – fordern, dass der christliche Glaube mit einer moralischen Lebensführung verbunden wird. Dabei ist die Bandbreite dessen, was jeweils darunter zu fassen ist, auch innerhalb einer christlichen Religionsgemeinschaft bzw. Kirche häufig sehr groß. In der Theologie wird zwischen theoretischer Ethik und ihrer Umsetzung unterschieden. Es gibt gewisse Überschneidungen mit der biblischen Ethik, jedoch ist das Feld der christlichen Ethik weiter gefasst. [111] Als christliche Tugenden gelten Glaube, Liebe und Hoffnung.

In der christlichen Ethik existieren vorrangig zwei theoretische Positionen: der christlich teleologische Ansatz und der deontologische , dh die Pflichtenlehre, wobei häufig beide mit unterschiedlicher Gewichtung miteinander verbunden werden. Die Teleologie erörtert die Frage nach dem Sinn und Zweck, z. B. nach dem „Guten“, „Wahren“ oder nach dem „Ende“, das Christen erstreben sollen (in einigen christlichen Konzepten ist dies die „Vereinigung mit Gott“), während die christliche Deontologie Moral als Pflicht begreift, Gesetze oder andere religiöse Verordnungen zu erfüllen, vor allem die aus dem alttestamentlich-jüdischen Glauben übernommenen Zehn Gebote .

Besonders bekannter Teil der christlichen Ethik ist die Aufforderung (Jesu), nicht nur seine Freunde, sondern auch seine Feinde zu lieben. [112] Siehe dazu Mt 5,44 ff. EU sowie Lk 6,27 und 32 ff. EU .

Islamische Ethik

Die erste Sure al-Fatiha

Die Ethik im Islam ist ähnlich wie im Judentum sehr stark an Gebote für fast alle Lebensbereiche gebunden. Der Koran gibt genaue Anweisungen für die Handlungen des Einzelnen in der Gruppe. Wichtig für den Islam ist eine kollektive Verantwortung für Gut und Böse. Dies wird beispielsweise in der Anweisung Das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten deutlich. [113] In Folge besteht die Möglichkeit einer unumschränkten Befehlsgewalt der Gemeinschaft (siehe auch Hisbah ). Der Islam geht in seinen Hauptrichtungen Sunniten und Schiiten von der Prädestination (Vorherbestimmung) aus, die dem Individuum nur begrenzten Handlungsspielraum zugesteht. In fundamentalistisch ausgerichteten Staaten hat die Scharia als islamisches Recht eine wesentliche Bedeutung. [114]

Ethik (fern)östlicher Religionen

In den Religionen indischen Ursprungs wie dem Buddhismus , Hinduismus , Sikhismus und Jainismus besteht eine direkte Verbindung zwischen dem ethischen bzw. unethischen Verhalten einer Person und dessen Rückwirkungen im gegenwärtigen Leben und in künftigen Leben ( Reinkarnation ) bzw. in einer künftigen jenseitigen Existenz. Dieser Zusammenhang ergibt sich nicht indirekt durch das Eingreifen einer richtenden, belohnenden und strafenden göttlichen Instanz, sondern wird als naturgesetzlich aufgefasst. Eine Tat gilt als unweigerlich mit ihrer positiven oder negativen Auswirkung auf den Handelnden verknüpft ( Karma -Konzept). Daher werden die ethischen Regeln an einer angenommenen universalen Gesetzmäßigkeit bzw. einem Weltprinzip ausgerichtet, das im Hinduismus, Buddhismus und Jainismus Dharma genannt wird. Aus diesem Prinzip werden detaillierte ethische Anweisungen abgeleitet. [115]

Von den Anhängern der Religionsgemeinschaften wird erwartet, die Gesetzmäßigkeiten des Daseins zu erkennen und entsprechend zu handeln. In manchen Fällen sanktioniert die Gemeinschaft Verstöße gegen die Regeln, doch weit wichtiger sind für das Individuum die angenommenen negativen Konsequenzen von Übeltaten in einer künftigen diesseitigen oder jenseitigen Existenzform.

Gemeinsam ist diesen Religionen der Ansatz, den mentalen Ursachen unerwünschter Handlungen konsequent nachzuforschen, um sie in einem möglichst frühen Stadium beeinflussen zu können.

Eine zentrale Rolle spielt in der Ethik dieser Religionen die Auseinandersetzung mit der Gewaltfrage. Gemeinsam ist ihnen ein grundsätzliches Bekenntnis zum Ideal der Gewaltlosigkeit ( Ahimsa , „Nicht-Gewalt“). Da kein prinzipieller Unterschied zwischen dem Menschen und anderen Lebensformen gemacht wird, erstreckt sich die Forderung der Gewaltlosigkeit auch auf den Umgang mit Tieren und zumindest theoretisch sogar mit Pflanzen. Eine konsequente Umsetzung des Gewaltlosigkeitsideals scheitert jedoch an dem Erfordernis, das eigene Überleben auf Kosten anderer Lebensformen zu sichern und gegen Angriffe zu verteidigen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit von Konzessionen und Kompromissen, die in den einzelnen Religionen bzw. Strömungen unterschiedlich ausfallen. Die Frage nach der Zulässigkeit defensiver Gewalt und nach ihrer Legitimierung im Einzelfall wurde und wird kontrovers diskutiert. [116]

Sehr unterschiedlich ist auch die Umsetzung in der Praxis der Religionsanhänger. Entgegen einem im Westen verbreiteten Irrtum verbietet weder der Hinduismus noch der Buddhismus oder der Jainismus die Anwendung militärischer Gewalt unter allen Umständen. Daher sind Kriege, die von Anhängern dieser Religionen geführt wurden und werden, nicht notwendigerweise Verstöße gegen religiöse Pflichten. [117] Außerdem gelten in allen Gemeinschaften für Mönche und Nonnen weit strengere Ethikmaßstäbe als für Laienanhänger.

Eine andersartige Position nimmt der in China entstandene Daoismus ein. Er nimmt mit dem Dao zwar auch ein universales Weltprinzip an, aber das heilige Buch Daodejing , betont, dass die Weltordnung hinsichtlich des ethischen oder unethischen Verhaltens der Individuen indifferent sei. „Himmel und Erde“ belohnen weder gute Taten noch bestrafen sie schlechte, das Dao richtet sich nicht nach menschlichen Vorstellungen von Gut und Böse. Ethisches Verhalten ergibt sich aus der Sicht des Daoismus nicht aus Tugendlehren, wie sie der Konfuzianismus vertritt, sondern unmittelbar aus einem spontanen Impuls des autonomen Individuums, das seiner eigenen Natur folgt, soweit es nicht von außen daran gehindert wird. Trotzdem gibt es im späteren religiösen Daoismus auch ethische Lehren. Der Alchemist Ge Hong beispielsweise vertrat konfuzianische Tugenden und der Quanzhen-Daoismus übernahm eine buddhistische Ethik für Mönche und Nonnen. Desgleichen sind die Priester des Daoismus, die Daoshi , angehalten, die Reinheit von Denken und Glauben zu praktizieren und ein integres Leben zu führen. [118] Der Daoismus missbilligt Kriegführung, verwirft sie aber nicht absolut im Sinne eines radikalen Pazifismus . [119]

Näheres zu den einzelnen Religionen findet sich in den folgenden Hauptartikeln :

Ethik traditioneller indigener Kulturen

Auch indigene Kulturen weisen verschiedenste Moralsysteme auf, welche die Gemeinschaft schützen sollen. Da nur durch ein funktionierendes Sozialbewusstsein das Überleben der Gruppe gesichert werden kann, bildet die Übung prosozialen Verhaltens den Schwerpunkt mündlich weitergegebener Überlieferungen . Häufiger als in komplexeren Kulturen werden unmittelbare übernatürliche Konsequenzen von Regelverstößen erwartet.

Religion und Kunst

Zahlreiche Kunstformen hatten zunächst eine religiöse Hauptbestimmung und verselbstständigten sich erst danach. Klassisches Beispiel ist das abendländische Theater , das aus dem antiken athenischen Dionysos -Kult hervorgegangen ist.

Religionen haben oftmals einen zentralen Einfluss auf die Kulturproduktion einer Gesellschaft und die Entwicklung der bildenden , darstellenden und angewandten Künste ausgeübt. Wie weit dieser Einfluss sich tatsächlich auf die künstlerische Arbeit auswirkt, hängt stark von dem Wertesystem und bestimmten theologischen Konzepten der jeweiligen Religion ab. In der Bildverehrung wird das oftmals künstlerisch ausgestaltete Abbild religiöser Szenen oder Motive zu einem wesentlichen Bestandteil des religiösen Ritus und führt mitunter zu der Ausbildung spezifischer künstlerischer Traditionen. Ebenso wirkt die Ausgestaltung von Sakralbauten und Kultgegenständen (wie Reliquiaren oder sakralem Gerät ) auf die Entwicklung architektonischer und handwerklicher Traditionen ein, die später mitunter in die säkulare Kunst übernommen werden.

In vielen Religionen waren und werden den Künsten zugleich thematische oder formale Restriktionen auferlegt. Dies kann daraus abgeleitet werden, dass bestimmte Kunstformen – vor allem der bildenden und der darstellenden Kunst – als zu weltlich empfunden werden, aber auch aus spezifischen theologischen Konzepten, am strengsten im Bilderverbot mancher Religionen; dies kam nicht selten der Ausbildung des Ornaments und der Kalligrafie zugute. Kunstwerke können sogar als blasphemisch verteufelt werden. Die Ablehnung bekämpfter religiöser Anschauungen führte zum Beispiel zum byzantinischen Ikonoklasmus , zum Reformatorischen Bildersturm oder zur Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan durch die Taliban .

Seit in der Neuzeit in vielen Gesellschaften die Kunst weitgehend als autonom betrachtet wird und Kunstwerke gemäß der Kunstfreiheit behandelt werden, kommt es immer wieder zu Fällen, in denen Werke durch die Vertreter einer Religion als anstößig empfunden und zu symbolischen Auslösern gesellschaftlicher oder sogar politischer Konflikte werden.

Religion und Recht

So wie Religion ethische Urteile beeinflusst, so beeinflussen religiöse Überzeugungen auch das Rechtssystem. Beispielsweise stellte der Bundesgerichtshof in einem Gutachten von 1953 fest, dass die Familie „von Gott gestiftet“ sei. Im gleichen Gutachten erklärte das Gericht den Mann kraft Schöpfung zum Oberhaupt der Familie und die Frau zuständig für die Kinder. [120] Die Rechtsprechung wurde dadurch direkt durch religiöse Überzeugungen bestimmt. Auch wenn der Einfluss der Religion auf das Recht durch die Säkularisierung in den meisten westlichen Ländern weitgehend reduziert wurde, so ist die Rechtsprechung in vielen traditionelleren Gesellschaften immer noch massiv von religiösen Werten bestimmt. Ein prominentes Beispiel ist die Scharia in muslimischen Ländern.

Religion und Wirtschaft

Ein wirtschaftlicher Faktor, der mit Religion in Zusammenhang steht, ist die Kreativität einer Region. So wurde für ca. 3.000 US-amerikanischen Counties der Anteil der Personen, die der kreativen Klasse angehören, mit der Präsenz von Religionen im betreffenden County verglichen. Es zeigte sich, dass ein moderat negativer Zusammenhang zwischen Religion und kreativer Klasse besteht: Je religiöser ein County, desto geringer der Anteil der kreativen Klasse. Der negative Zusammenhang blieb auch bestehen, wenn man andere Faktoren wie Bildung, Einkommen, politische Orientierung, Grad der Verstädterung und vorherrschende Industrie berücksichtigte. Der Autor interpretiert dieses Ergebnis dahingehend, dass Religiosität hinderlich für ein kreatives Milieu ist. [121]

Das Institut für Trend- und Wirtschaftsforschung (ITZ) behauptet: „Religion wirft ihre archaische Verwurzelung in der Kirche und im Glauben ab und wird als spiritueller Erlebnismarkt wiedergeboren. Religion im postmodernen Gewand des irgendwie Spirituellen wird deshalb tendenziell zu einer Frage der persönlichen Lebensstilentscheidungen. Religion wird individualisiert, personalisiert und nach innen gekehrt: My personal Jesus, mein Gott für bestimmte Lebenslagen. Durch diesen sozialgeschichtlich dramatischen Wandel wird Spiritualität zu einem Wachstumsmarkt, auf dem sich nicht mehr nur Amtskirche und Prediger tummeln, sondern die gesamte medialisierte Erlebnisgesellschaft des 21. Jahrhunderts.“ [122]

Literatur

Nachschlagewerke

Gesamtdarstellungen / Überblick

Religionsgeschichte

Religionstheorien / systematische Religionsforschung

Ethik / Philosophie / Recht

Neurologie

 • JL Saver, J. Rabin: The neural substrates of religious experience. In: Journal of Neuropsychiatry. Band 9, 1997, S. 498–510.

Weblinks

Weitere Inhalte in den
Schwesterprojekten der Wikipedia:

Commons-logo.svg Commons – Medieninhalte (Kategorie)
Wiktfavicon en.svg Wiktionary – Wörterbucheinträge
Wikinews-logo.svg Wikinews – Nachrichten
Wikiquote-logo.svg Wikiquote – Zitate
Wikisource-logo.svg Wikisource – Quellen und Volltexte
Wikiversity-logo.svg Wikiversity – Kursmaterialien
Wikibooks-logo.svg Wikibooks – Lehr- und Sachbücher
Portal: Religion – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Religion

Anmerkungen

 1. Ob es sich beim Konfuzianismus um eine Religion oder eine philosophische Weltanschauung handelt, wird allerdings kontrovers diskutiert.
 2. So legte Frazer seiner These eine Fülle historischer Daten zugrunde.

Einzelnachweise

 1. Religion. In: Kluge etymologisches Wörterbuch. 24., durchgesehene und erweiterte Auflage. Berlin 2002.
 2. Julia Haslinger: Die Evolution der Religionen und der Religiosität. In: Sociology in Switzerland. Sociology of Religion. Zürich 2012 ( PDF; 610 kB ). S. 3–4.
 3. a b Marvin Harris: Kulturanthropologie – Ein Lehrbuch. Aus dem Amerikanischen von Sylvia M. Schomburg-Scherff. Campus, Frankfurt/New York 1989, ISBN 3-593-33976-5 , S. 278–279.
 4. Peter Tepe: Ideologie. Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2012, ISBN 978-3-11-019051-9 , S. 6, 135–136.
 5. Franz Austeda: Lexikon der Philosophie. 6., erweiterte Auflage. Verlag Brüder Holline, Wien 1989, ISBN 3-85119-231-1 , S. 309.
 6. Julia Haslinger: Die Evolution der Religionen und der Religiosität , s. Literatur Religionsgeschichte , S. 7–8.
 7. Josef Franz Thiel: Religionsethnologie, erschienen in: Horst Balz, James K. Cameron, Stuart G. Hall, Brian L. Hebblethwaite, Wolfgang Janke, Hans-Joachim Klimkeit, Joachim Mehlhausen, Knut Schäferdiek, Henning Schröer, Gottfried Seebaß, Hermann Spieckermann, Günter Stemberger, Konrad Stock (Hrsg.): Theologische Realenzyklopädie , Band 28: „Pürstinger – Religionsphilosophie“. Walter de Gruyter, Berlin, New York 1997, ISBN 978-3-11-019098-4 . S. 560–565.
 8. Ina Wunn: Die Evolution der Religionen. s. Literatur Religionsgeschichte , S. 99.
 9. Vgl. Johann Figl: Handbuch Religionswissenschaft: Religionen und ihre zentralen Themen. Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, ISBN 3-7022-2508-0 , S. 65.
 10. Julia Haslinger: Die Evolution der Religionen und der Religiosität, s. Literatur Religionsgeschichte , S. 3–4, 8.
 11. Johann Figl: Handbuch Religionswissenschaft: Religionen und ihre zentralen Themen. Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, ISBN 3-7022-2508-0 , S. 67.
 12. In: Friedrich Schleichermacher: Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche. Berlin 1821/22. Neuausg. Berlin 1984, § 3/4. Zit. nach: Walter Burkert : Kulte des Altertums. Biologische Grundlagen der Religion. 2. Auflage. CH Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-43355-9 , S. 102.
 13. Viktor Cathrein SJ : Moralphilosophie. Eine wissenschaftliche Darlegung der sittlichen, einschließlich der rechtlichen Ordnung. (1890) 2 Bände, 5., neu durchgearbeitete Auflage. Herder, Freiburg im Breisgau 1911, Band 2, S. 4–7 ( Begriff und Einteilung der Religion ).
 14. Peter Antes: Religion, religionswissenschaftlich. In: EKL . Band 3, Sp. 1543, S. 98.
 15. Michael Bergunder: Was ist Religion? Kulturwissenschaftliche Überlegungen zum Gegenstand der Religionswissenschaft . In: Zeitschrift für Religionswissenschaft . Band   19 , Nr.   1/2 , Januar 2012, ISSN 2194-508X , doi : 10.1515/zfr-2011-0001 .
 16. Clifford Geertz: Religion as a Cultural System. In: Michael Banton (Hrsg.): Anthropological Approaches to the Study of Religion. ASA Monographs, Tavistock Publications, London 1966, S. 1–46.
 17. Gerd Theißen: Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2008, ISBN 978-3-579-02623-7 , S. 19.
 18. Harald Klinke: Kulturbegriff heute: Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme ( Memento vom 19. Dezember 2011 im Internet Archive ). Seminararbeit, Universität Karlsruhe, 2000, abgerufen am 2. Juli 2018.
 19. Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Suhrkamp, Frankfurt 2003 (englischer Originaltext: Thick description: Toward an interpretive theory of culture. In: The Interpretation of Culture. Selected Essays. 1973).
 20. Harald Klinke: Kulturbegriff heute: Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. H. Klinke, 2002 ( harald-klinke.de )
 21. Gerd Theißen: Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2008, ISBN 978-3-579-02623-7 , S. 30.
 22. Eintrag religio. In: PONS Online-Wörterbuch .
 23. Axel Bergmann: Die ‚Grundbedeutung' des lateinischen Wortes Religion. Diagonal-Verlag, Marburg 1998, S. 13–23.
 24. Eintrag relegō. In: PONS Online-Wörterbuch .
 25. Cicero: De natura deorum 2, 72; dazu Bergmann, S. 45–49.
 26. Ernst Feil: Religion statt Glaube – Glaube statt Religion? Historisch-systematischer Exkurs zu Bonhoeffers Plädoyer für ein „religionsloses Christentum“. In: Christian Gremmels, Wolfgang Huber (Hrsg.): Religion im Erbe: Dietrich Bonhoeffer und die Zukunftsfähigkeit des Christentums. Kaiser, Gütersloh 2002, S. 42.
 27. Lactantius: Divinae institutiones. 4, 28; dazu Bergmann, S. 48–50.
 28. Video: Woher kommt das Wort Religion? In: belleslettres.eu, Minuten 20–30.
 29. Bergmann, S. 67–69; ausführlicher in Bergmanns älterer Arbeit Untersuchungen zur Geschichte und Vorgeschichte der lateinischen Vokabel re(l)ligion-. Marburg 1984, Typoskript, S. 74–77.
 30. s. Literatur Religionsgeschichte , S. 3–4.
 31. Julia Haslinger: Die Evolution der Religionen und der Religiosität, s. Literatur Religionsgeschichte , S. 5, 10.
 32. Julia Haslinger: Die Evolution der Religionen und der Religiosität, s. Literatur Religionsgeschichte , S. 9.
 33. s. Julia Haslinger: Die Evolution der Religionen und der Religiosität, Literatur Religionsgeschichte , S. 7–8.
 34. Ina Wunn: Die Evolution der Religionen. Habilitationsschrift, Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften der Universität Hannover, 2004, S. 7, 441.
 35. Ina Wunn: Die Evolution der Religionen. Julia Haslinger: Die Evolution der Religionen und der Religiosität, s. Literatur Religionsgeschichte , S. 505.
 36. Gábor Paál: Archäologie des Glaubens – Wie die Götter auf die Welt kamen. In: Detlef Clas, Gábor Paál: Gottes Bilder – Warum wir glauben. Filderstadt 2006, S. 25–43.
 37. Vgl. Ferdinand Tönnies : Geist der Neuzeit . [1935] In: TG . Band 22, Berlin/New York 1998; Peter L. Berger : Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft. Frankfurt am Main 1973.
 38. Max Weber: Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus . Hrsg. J. Winckelmann. 3. Auflage. Gütersloh 1973.
 39. Carsten Colpe : Synkretismus, Renaissance, Säkularisierung und Neubildung von Religion in der Gegenwart. In: Asmussen/Laessoe 1975.
 40. adherents.com
 41. Die Rückkehr des Allmächtigen. In: Der Spiegel , 19. Dezember 2009, S. 102–113.
 42. Thomas Bauer: Die Vereinheitlichung der Welt . Stuttgart, 13. Auflage 2019, S. 32–34, 36–37.
 43. Manfred Götzke: Ernährung – die neue Religion auf dlf.de, 23. März 2019.
 44. Religiosität als demographischer Faktor in Deutschland. In: Marburg Journal of Religion.
 45. Christian F. Feest : Beseelte Welten – Die Religionen der Indianer Nordamerikas. In: Kleine Bibliothek der Religionen. Band 9. Herder, Freiburg/Basel/Wien 1998, ISBN 3-451-23849-7 , S. 29.
 46. Manfred Böckl: Die kleinen Religionen Europas – Woher sie kommen und welchen Einfluss sie haben. Patmos, Ostfildern 2011, ISBN 978-3-8436-0000-2 , S. 153–159.
 47. Steffen Rink: Mitgliederzahlen von Religionsgemeinschaften. (Nicht mehr online verfügbar.) In: religion-online.info. Informationsplattform Religion / REMID e. V. , 26. Juli 2002, archiviert vom Original am 8. September 2016 ; abgerufen am 27. Juli 2019 .
 48. (Quelle: adherents.com, 9. August 2007)
 49. Quelle: Britannica Online, Mitte 2007.
 50. Begriffsdefinition lt. Encyclopædia Britannica : Nonreligious: Persons professing no religion, nonbelievers, agnostics, freethinkers, dereligionized secularists indifferent to all religion.
 51. Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst REMID , Stand: 15. Dezember 2014 „bei allen Religionen, die nicht als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisiert sind (wie etwa der Islam), handelt es sich um Schätzungen und Hochrechnungen, da keine amtliche Statistik geführt wird.“
 52. Religiöser und spiritueller Glaube. Bundeszentrale für politische Bildung , zuletzt gesehen am 28. Oktober 2017.
 53. Europäische Kommission : Social values, Science and Technology (= Special Eurobarometer. Nr. 225). Juni 2005 ( PDF; 1,6 MB [abgerufen am 28. Oktober 2017]).
 54. Thomas Gensicke: Jugend und Religiosität. In: Deutsche Shell (Hrsg.): Jugend 2006. Die 15. Shell Jugendstudie. Frankfurt am Main 2006.
 55. J. Heil: Was ist „Religion“? Eine Einführung in unser wissenschaftliches Reden über Religion. In: Internationale Zeitschrift für Philosophie und Psychosomatik. 1 (2) 2010, ISSN 1869-6880 ( PDF; 462 kB )
 56. Klaus Hock: Einführung in die Religionswissenschaft. 3. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2008.
 57. Ludwig Feuerbach: Das Wesen des Christenthums. Erster Theil. Wigand, Leipzig 1841.
 58. Karl Marx: Das Kapital. Band I (= MEW . Band 23). Dietz Verlag, Berlin 1962, S. 649.
 59. Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. Dietz Verlag, Berlin 1961, MEW. 1, S. 379.
 60. Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. 1844, MEW. Band 1, S. 378–379.
 61. Friedrich Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft . Aphorismus 125.
 62. Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur 1929/30 und Ders.: Totem und Tabu 1913.
 63. Erich Fromm: Psychoanalyse und Religion 1949. (Amerikan. Englisch, 1949/50)
 64. Peter Sloterdijk: Rede beim Sprengelkonvent, St. Petri Dom Schleswig, 29. Mai 2006 .
 65. Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften. Band 8: Soziologische Schriften I. 3. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1990, S. 252.
 66. s. Julia Haslinger: Die Evolution der Religionen und der Religiosität, Literatur Religionsgeschichte , S. 1–3, 13.
 67. Fritz Stolz: Grundzüge der Religionswissenschaft. Göttingen 2001.
 68. Karl Jaspers: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte , Zürich/München 1949, insbesondere S. 19–21.
 69. Piper, München 1962, ISBN 3-492-01311-2 .
 70. Josef Franz Thiel: Religionsethnologie . Berlin 1984.
 71. Ina Wunn: Die Evolution der Religionen. s. Literatur Religionsgeschichte , S. 97.
 72. Ina Wunn: Die Evolution der Religionen. s. Literatur Religionsgeschichte , S. 420–421.
 73. Ina Wunn: Die Evolution der Religionen. s. Literatur Religionsgeschichte , S. 96, 511.
 74. s. Literatur Religionsgeschichte , S. 3, 5, 20, 22.
 75. Ina Wunn: Die Evolution der Religionen. s. Literatur Religionsgeschichte , S. 446, 448.
 76. Ina Wunn: Die Evolution der Religionen. s. Literatur Religionsgeschichte , S. 96, 419.
 77. Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft . 1887; siehe auch: Ferdinand Tönnies: Schriften und Rezensionen zur Religion. Hrsg. von Rolf Fechner. München/Wien 2010; Rolf Fechner, Lars Clausen , Arno Bammé (Hrsg.): Öffentliche Meinung zwischen neuer Religion und neuer Wissenschaft. Ferdinand Tönnies' „Kritik der öffentlichen Meinung“ in der internationalen Diskussion. Profil, München/Wien 2005.
 78. So von Mircea Eliade : Das Heilige und das Profane , 1957.
 79. Émile Durkheim: Les formes élémentaires de la vie religieuse. 1912 (dt. Die elementaren Formen des religiösen Lebens ); siehe auch: Hans G. Kippenberg: Émile Durkheim. In: Axel Michaels (Hrsg.): Klassiker der Religionswissenschaft . München 2004.
 80. Aus Max Weber: Die Entstehung der Religionen. (1922), In: Aus den Schriften zur Religionssoziologie. Verlag Georg Kurt Schauer , Frankfurt am Main 1948, S. 170 ff.
 81. Max Weber: Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus , Aufsätze 1904/1905, Buchveröffentlichung 1920; siehe auch: Günther Kehrer: Max Weber. In: Axel Michaels (Hrsg.): Klassiker der Religionswissenschaft . München 2004.
 82. Niklas Luhmann: Die Religion der Gesellschaft. 2000; siehe auch Fritz Stolz: Grundzüge der Religionswissenschaft 2001, S. 31 ff.
 83. a b Lawrence A. Young: Rational Choice Theorie and Religion. New York 1997.
 84. Laurence R. Iannaccone, in: Lawrence A. Young: Rational Choice Theorie and Religion . New York 1997.
 85. Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987 (Nachdruck 2002), ISBN 3-518-28296-4 .
 86. s. Literatur Religionsgeschichte , S. 3–4.
 87. Jacques Waardenburg: Religionen und Religion 1986 (Neuauflage de Gruyter; Berlin, New York 1996) ISBN 3-11-010324-9 .
 88. a b Klaus Hock: Einführung in die Religionswissenschaft. Darmstadt 2002.
 89. Michael Bergunder: Was ist Religion? Kulturwissenschaftliche Überlegungen zum Gegenstand der Religionswissenschaft . In: Zeitschrift für Religionswissenschaft 19 (2011), S. 3–55.
 90. Vgl. auch S. Begley, A. Underwood: Religion and the Brain. In: Newsweek. (USA), 7. Mai 2001.
 91. Thomas Bauer: Die Vereindeutigung der Welt . Stuttgart, 13. Auflage 2019, S. 34.
 92. Pascal Boyer: Und Mensch schuf Gott . Klett-Cotta, Stuttgart 2004, ISBN 3-608-94032-4 , S. 118 ff. (Übersetzung der amerikanischen Ausgabe: Religion Explained. The Evolutionary Origins of Religious Thought . Basic Books, New York 2001, ISBN 0-465-00695-7 )
 93. Pascal Boyer: Und Mensch schuf Gott. Klett-Cotta, Stuttgart 2004, ISBN 3-608-94032-4 , S. 180.
 94. s. Literatur Religionsgeschichte , S. 11.
 95. Eberhard Bethge (Hrsg.): Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. 10. Auflage. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1978, S. 160–162.
 96. Gladigow, Burkhard: Polytheismus. Akzente, Perspektiven und Optionen der Forschung. In: Zeitschrift für Religionswissenschaft. (ZfR), 5. Jg. 1997/1, S. 59–77.
 97. Ray Billington: Religion without God. Routledge, London/New York, 2002, ISBN 0-415-21786-5 .
 98. Dieter Zeller (Hrsg.): Religion im Wandel der Kosmologien. Peter Lang, Frankfurt am Main, 1999, ISBN 3-631-33138-X .
 99. Jörg Rüpke: Fasti sacerdotum
 100. a b c Stefan Tobler: Jesu Gottverlassenheit als Heilsereignis in der Spiritualität Chiara Lubichs. Walter de Gruyter, Berlin 2003, ISBN 3-11-017777-3 , S. 22–25.
 101. Erwin Möde : Spiritualität der Weltkulturen. Verlag Styria, 2000, ISBN 3-222-12798-0 .
 102. Rodney Stark, Roger Finke: Acts of Faith. Berkeley, Los Angeles, London 2000.
 103. Elke Mader: Kultur- und Sozialanthropologie Lateinamerikas. Eine Einführung. Synkretismus. (Nicht mehr online verfügbar.) In: lateinamerika-studien.at. Universität Wien . Institut für Ethnologie, Kultur- und Sozialanthropologie, 29. August 2004, archiviert vom Original am 25. Dezember 2016 ; abgerufen am 27. Juli 2019 (letzte Aktualisierung: 27. Juli 2019).
 104. Hans-Ferdinand Angel: „Von der Frage nach dem Religiösen“ zur „Frage nach der biologischen Basis menschlicher Religiosität“. In: Christlich-pädagogische Blätter. Nr. 115, 2002, Wien, ISSN 0009-5761 , S. 86–89.
 105. mit dem Untertitel: Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern.
 106. James gehört zu den Begründern der Religionspsychologie
 107. Rudolf Otto: Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen. 1917.
 108. Martin Baumann, Samuel M. Behloul: Einleitung: Zur Aktualität von Religion und religiösem Pluralismus ( Memento vom 21. Mai 2011 im Internet Archive ) (PDF; 128 kB). In: transcript-verlag.de, abgerufen am 27. Juli 2019.
 109. Massimo Introvigne : Schluss mit den Sekten! Marburg 1998.
 110. a b c d Michael Klöcker, Udo Tworuschka (Hrsg.): Ethik der Weltreligionen. Ein Handbuch. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2005, ISBN 3-534-17253-1 .
 111. Ulrich HJ Körtner: Freiheit und Verantwortung. Studien zur Grundlegung theologischer Ethik, Freiburg (Fribourg) und Freiburg i. Br. 2001.
 112. www.bibel-glaube: Feindesliebe .
 113. Peter Antes: Ethik in nichtchristlichen Kulturen . W.Kohlhammer Verlag, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1984.
 114. Norbert Oberauer: Religiöse Verpflichtung im Islam . Ergon Verlag 2005.
 115. Heinrich Zimmer, Philosophie und Religion Indiens , Zürich 1961, S. 228 ff., 246 ff. (Jainismus), 49 f., 147 f., 394 ff. (Hinduismus), 472–475 (Buddhismus).
 116. Eine wissenschaftliche Gesamtdarstellung der Geschichte der einschlägigen Lehren im Hinduismus, Buddhismus und Jainismus bietet Unto Tähtinen, Ahimsa. Non-Violence in Indian Tradition , London 1976.
 117. Zum Hinduismus: Tähtinen S. 91–94; Hiltrud Rüstau: Krieg und Frieden: Hinduismus. In: Michael Klöcker, Udo Tworuschka (Hrsg.): Ethik der Weltreligionen. Darmstadt 2005, S. 180–181; zum Jainismus: Padmanabh S. Jaini: Ahimsa and 'Just War' in Jainism. In: Tara Sethia (Hrsg.): Ahimsa, Anekanta and Jainism. New Delhi 2004, S. 52–60; zum Buddhismus: Frank Usarski: Krieg und Frieden: Buddhismus. In: Michael Klöcker, Udo Tworuschka (Hrsg.): Ethik der Weltreligionen. Darmstadt 2005, S. 177–179; Tessa Bartholomeusz: In Defense of Dharma: Just-War Ideology in Buddhist Sri Lanka. In: Journal of Buddhist Ethics. 6, 1999, S. 1–16.
 118. Florian C. Reiter : Taoismus zur Einführung. Hamburg 2000, S. 57.
 119. Laotse: Tao te king. übers. und kommentiert von Richard Wilhelm. 12. Auflage. München 1998, S. 31, 45, 167–169, 204; Albert Schweitzer: Geschichte des chinesischen Denkens. München 2002, S. 104 ff.
 120. B. Lahusen: Das Schandurteil von Karlsruhe. In: Die Zeit . 27/2015.
 121. Adam Okulicz-Kozaryn: The More Religiosity, the Less Creativity Across US Counties . doi : 10.7282/t3j67jw2 ( rutgers.edu [abgerufen am 3. April 2018]).
 122. Institut für Trend- und Wirtschaftsforschung: Personal Jesus: Von der Amtskirche zur spirituellen Erlebnisgesellschaft. In: zukunftpassiert.de, 1. November 2012.
 123. deutschlandfunk.de: Wenn Religion Angst macht

Karl R. Wernhart : Ethnische Religionen – Universale Elemente des Religiösen. Topos, Kevelaer 2004, ISBN 3-7867-8545-7 .

 1. Wernhart, S. 10–24.
 2. Wernhart, S. 28–29.
 3. Wernhart, S. 10–24.
 4. Wernhart, S. 28–29.
 5. Wernhart, S. 11, 32.
 6. Wernhart, S. 10–24, 32, 37–38, 41–42, 49.
 7. Wernhart, S. 28.