verden

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Hele den store verden: et blikk inn i universet ( Hubble Deep Field 1995)

I sin mest generelle forstand refererer begrepet " verden " til helheten av enheter, til virkeligheten som helhet, eller til alt som var, er og vil være. Verdens natur er konseptualisert annerledes på forskjellige områder. Noen synspunkter ser på verden som unik, mens andre snakker om en "rekke verdener". Noen ser på verden som et enkelt objekt , mens andre analyserer verden som et kompleks som består av mange deler. I vitenskapelig kosmologi er verden eller universet generelt definert som "totaliteten av rom og tid; alt som er, var og blir ”. Modalitetsteorier, derimot, snakker om mulige verdener som fullstendige og konsekvente måter ting kunne ha vært. Fenomenologien , som utgår fra horisonten til de gitte objektene, som er tilstede i periferien av hver opplevelse, definerer verden som den største horisonten eller "horisonten til alle horisonter". I sinnets filosofi står verden vanligvis i kontrast med sinnet som det som er representert av sinnet. Teologi konseptualiserer verden i forhold til Gud, for eksempel som Guds skapelse, som identisk med Gud eller i forhold til de to gjensidig avhengighet. Det er ofte en tendens i religioner til å nedgradere den materielle eller sensuelle verden til fordel for en åndelig verden som religiøs praksis skal strebe etter. En omfattende representasjon av verden og vår plass i den, slik den ofte finnes i religioner, kalles et verdensbilde . Kosmogoni er feltet som omhandler verdens opprinnelse eller skapelse, mens eskatologi refererer til vitenskapen eller læren om de siste tingene eller verdens ende.

I forskjellige sammenhenger får begrepet "verden" en smalere betydning, for eksempel i forbindelse med jorden og alt liv på den, med menneskeheten som helhet, eller med et internasjonalt eller interkontinentalt rammeverk. I denne forstand refererer begrepet " verdenshistorie " til menneskehetens historie som helhet, mens " verdenspolitikk " er statsvitenskapens disiplin som omhandler spørsmål som overskrider nasjoner og kontinenter. Andre eksempler er begreper som " verdensreligion ", " verdensspråk ", " verdensregjering ", " verdenskrig ", " verdens befolkning ", " verdensøkonomi " eller " verdensmesterskap ".

Definisjonsvansker og konseptuell historie

Vurderingen av hva som egentlig tilhører dette begrepet avhenger av subjektive og kulturelle ideer. Avhengig av det individuelle kunnskapsområdet og spesielt det respektive kulturområdet, er det derfor forskjellige syn på hva som egentlig menes med verden . Mange forskjellige bruksområder av begrepet har dukket opp over tid.

For eksempel, i motsetning til det relativt nøyaktig definerbare begrepet jord i betydningen av den romlig klart definerte planeten, er begrepet verden vanligvis bredere og omfatter i sin bredeste tolkning hele det fysiske universet eller universet samt alt som er innenfor dette universet oppfatte eller godta som eksisterende. For de gamle grekerne, derimot, var verden et kosmos , med andre ord, i motsetning til kaos, var det en velordnet, harmonisk helhet. For en presis definisjon må begrepet verden derfor alltid behandles i sammenheng med kulturelle, religiøse, vitenskapelige og filosofiske synspunkter.

Verdenskart over Nürnberg Chronicle (1493) - "Verten kalles en umbkrais fordi den er lik rotund scheybelt eller sfærisk."

Historisk sett ble begrepet - spesielt før de astronomiske og geografiske funnene i moderne tid - vanligvis forstått som den kjente delen av jordens overflate , himmelen , naturen og noen ganger også gudene . Denne forståelsen endret seg i den moderne tidsalder , hvor det ble gjort et sterkere skille mellom jorden som en enkelt planet og verden som et helt univers. På den annen side, selv i dag, når man snakker om verdenshistorie , mener man først og fremst det menneskelige samfunnets historie, men i utformingen av verdenshistorien, for eksempel i utformingen av verdensånden i Hegel , en universell dimensjon av det filosofiske absolutt resonerer.

Welt ( gammelhøitysk weralt, mellomhøytysk werlt) [1] er opprinnelig et rent entall ord som bare har vært brukt på tvers av språk i flertall verdener siden slutten av det 16. århundre. Singularet ble holdt for universet , mens flertallsformasjonen er mulig for kloden .

Forestillinger

Ulike områder jobber ofte med svært forskjellige oppfatninger av de essensielle egenskapene knyttet til begrepet “verden”. [2] [3] Noen oppfatninger ser på verden som unik: Det kan ikke være mer enn én verden. Andre snakker om en "rekke verdener". [4] Noen ser på verdener som komplekse strukturer som består av mange stoffer som deres deler, mens andre hevder at verdener er enkle i den forstand at det bare er ett stoff: verden som helhet. [5] Noen karakteriserer verdener når det gjelder objektiv romtid, mens andre definerer dem i forhold til horisonten som er tilstede i enhver opplevelse. Disse forskjellige karakteriseringene utelukker ikke alltid hverandre: det kan være mulig å kombinere noen uten å skape en motsetning. De fleste av dem er enige om at verdener er enhetlige totaliteter. [2] [3]

Monisme og pluralisme

Monisme er en tese om enhet: at bare én ting eksisterer i en viss forstand. Negasjonen av monisme er pluralisme , tesen om at det i en viss forstand er mer enn én ting. [5] Det er mange former for monisme og pluralisme, men i forhold til verden som helhet er to av særlig interesse: eksistensiell monisme / pluralisme og prioritert monisme / pluralisme. Eksistensiell monisme sier at verden er det eneste konkrete objektet som finnes. [5] [6] [7] Dette betyr at alle konkrete "objekter" som vi møter i vårt daglige liv, inkludert epler, biler og oss selv, egentlig ikke er objekter i streng forstand. I stedet er de bare avhengige aspekter av verdensobjektet. [5] Et slikt verdensobjekt er enkelt i den forstand at det ikke har noen reelle deler. Av denne grunn ble det referert til som "Blobjekt" fordi det (drop English) ikke har noen intern struktur som en blob. [8] Prioritetenes monisme tillater at det er andre konkrete objekter i tillegg til verden. [5] Men han hevder at disse objektene ikke har den mest grunnleggende eksistensformen, det vil si at de på en eller annen måte er avhengig av verdens eksistens. [7] [9] De tilsvarende formene for pluralisme sier imidlertid at verden er kompleks i den forstand at den består av konkrete, uavhengige objekter. [5]

Vitenskapelig kosmologi

Vitenskapelig kosmologi kan defineres som vitenskapen om universet som helhet. Begrepene " univers " og "kosmos" brukes stort sett som synonymer for begrepet "verden". [10] En vanlig definisjon av verden eller universet i dette området er: “totaliteten av rom og tid; alt som er, var og blir ”. [11] [2] [3] Noen definisjoner understreker at universet har to andre aspekter i tillegg til romtid: former for energi eller materie, for eksempel stjerner og partikler, og naturlover. [12] Ulike verdensoppfatninger på dette området er forskjellige både når det gjelder konseptet om rom-tid på den ene siden og innholdet i rom-tid på den andre. Relativitetsteorien spiller en sentral rolle i moderne kosmologi og dens oppfatning av rom og tid. En viktig forskjell for forgjengerne er at den ikke ser på rom og tid som forskjellige dimensjoner, men som en enkelt fire-dimensjonal manifold som kalles rom-tid . [13] Dette kan sees i den spesielle relativitetsteorien i forhold til Minkowski -metriket , som inkluderer både romlige og tidsmessige komponenter i definisjonen av avstand. [14] Den generelle teori relativitets går ett skritt videre ved å integrere konseptet med massen inn i konseptet av rom og tid som dens krumning. [14] Kvantekosmologi, derimot, bruker et klassisk begrep om romtid og forstår hele verden som en enkelt storbølgefunksjon som uttrykker sannsynligheten for å finne partikler på et bestemt sted. [15]

Teorier om modalitet

Verdensbegrepet spiller en viktig rolle i mange moderne teorier om modalitet , mest i form av mulige verdener . [16] En mulig verden er en fullstendig og konsekvent måte ting kunne ha vært. [17] Den virkelige verden er en mulig verden fordi måten ting er på er en måte ting kunne ha vært. Men det er mange andre måter ting kunne vært på, i tillegg til hvordan de egentlig er. Hillary Clinton, for eksempel, vant ikke valget i USA 2016, men hun kunne ha vunnet det. Så det er en mulig verden der hun vant. Det er et stort antall mulige verdener, en som tilsvarer en slik forskjell, uansett hvor liten eller stor, så lenge ingen motsetninger innføres på denne måten. [17]

Mulige verdener blir ofte forstått som abstrakte objekter, for eksempel i forhold til ikke-eksisterende fakta eller som maksimalt konsistente sett med proposisjoner. [18] [19] Fra et slikt synspunkt kan de til og med sees på som en del av den virkelige verden. [20] En annen måte, gjort kjent av David Kellogg Lewis , å forestille seg mulige verdener er som konkrete enheter. [4] Med denne oppfatningen er det ingen viktig forskjell mellom den virkelige verden og mulige verdener: Begge er oppfattet som konkrete, inkluderende og romlig og tidsmessig forbundet. [17] Den eneste forskjellen er at den virkelige verden er verden vi lever i, mens andre mulige verdener er bebodd ikke av oss, men av våre kolleger (kolleger). [21] Alt i en verden er spatiotemporally forbundet med alt annet, men de forskjellige verdenene har ingen felles romtid: De er isolert fra hverandre spatiotemporally. [17] Dette er det som gjør dem til separate verdener. [21]

Det har blitt antydet at i tillegg til mulige verdener, er det også umulige verdener. Mulige verdener er måter ting kunne ha vært , så umulige verdener er måter ting ikke kunne vært . [22] [23] Slike verdener inneholder en motsetning, som en verden der Hillary Clinton både vant og tapte det amerikanske valget i 2016. Både mulige og umulige verdener har ideen til felles at de er totaliteter av deres bestanddeler. [22] [24]

fenomenologi

I fenomenologi er verdener definert i form av erfaringshorisonter . [2] [3] Når vi oppfatter et objekt som et hus, opplever vi ikke bare objektet i sentrum av oppmerksomheten vår, men også forskjellige andre objekter som omgir det som befinner seg i periferien. [25] Begrepet "horisont" refererer til disse gitte objektene, som vanligvis bare oppleves på en vag, ubestemt måte. [26] [27] Oppfatningen av et hus inkluderer forskjellige horisonter som tilsvarer nabolaget, byen, landet, jorden, etc. I denne sammenhengen er verden den største horisonten eller "horisonten av alle horisonter". [25] [2] [3] Det er vanlig blant fenomenologer å forstå verden ikke bare som en spatiotemporal samling av objekter, men også å inkludere forskjellige andre forhold mellom disse objektene. Disse relasjonene inkluderer for eksempel tegnforhold som hjelper oss med å forutse et objekt med tanke på utseendet til et annet objekt, og middelforbindelser eller funksjonelle forviklinger som er relevante for praktiske spørsmål. [25]

Sinnsfilosofi

I sinnsfilosofien brukes begrepet "verden" ofte i motsetning til begrepet "sinn" som det som er representert av sinnet. Dette kommer noen ganger til uttrykk ved at det er et gap mellom ånd og verden, og at dette gapet må overvinnes for at representasjonen skal lykkes. [28] [29] [30] Et av de sentrale problemene i sinnsfilosofien er å forklare hvordan sinnet kan bygge bro over dette gapet og inngå virkelige sinn-verden-forhold, for eksempel i form av persepsjon, kunnskap eller handling. [31] [32] Dette er nødvendig for at verden rasjonelt kan begrense sinnets aktivitet. [28] [33] Ifølge en realistisk posisjon er verden noe atskilt og uavhengig av sinnet. [34] Idealister, derimot, forstår verden som delvis eller fullstendig bestemt av ånden. [34] [35] Den transcendentale idealismen til Immanuel Kant for eksempel forutsetter at verdens romtids -struktur er pålagt av virkelighetens ånd, men at den ellers ikke har noen selvstendig eksistens. [36] Et mer radikalt idealistisk verdensbilde kan bli funnet i Berkeleys subjektive idealisme , som sier at verden som helhet, inkludert alle hverdagsobjekter som bord, katter, trær og oss selv, "består av ingenting annet enn sinn og ideer". [37]

teologi

Ulike teologiske posisjoner har forskjellige syn på verden basert på deres forhold til Gud. Klassisk teisme sier at Gud er helt annerledes enn verden. Verden er imidlertid avhengig av Gud for dens eksistens, både fordi Gud skapte verden og fordi han vedlikeholder eller bevarer den. [38] [39] [40] Dette er noen ganger forstått i analogi med hvordan mennesker skaper og vedlikeholder ideer gjennom fantasien, med den forskjellen at den guddommelige ånden er langt kraftigere. [38] I et slikt syn har Gud en absolutt, ultimate virkelighet i motsetning til den lavere ontologiske statusen som tilskrives verden. [40] Guds arbeid i verden blir ofte forstått i form av en personlig, velvillig Gud som bryr seg om hans skapelse og veileder den. [39] Deister er enige med teister om at Gud skapte verden, men benekter ethvert senere personlig engasjement i den. [41] Pantheister avviser derimot skillet mellom Gud og verden. I stedet hevder de at de to er identiske. Dette betyr at det ikke er noe i verden som ikke tilhører Gud, og at det ikke er noe i Gud utover det som finnes i verden. [40] [42] Panenteisme representerer en mellomting mellom teisme og panteisme, og i motsetning til teisme er det oppfatningen om at Gud og verden er sammenhengende og avhengige av hverandre. I motsetning til panteisme mener han at det ikke er noen fullstendig identitet mellom de to. [40] [43] Ateister, på den annen side, fornekter eksistensen av Gud og dermed også forestillinger om verden som er basert på deres forhold til Gud.

Filosofiens historie

Platon

Platon er kjent for sin ideeteori , som antar eksistensen av to forskjellige verdener: den fornuftige verden og den forståelige verden. Den sanselige verden er verden vi lever i og som er fylt med skiftende fysiske ting som vi kan se, ta på og samhandle med. Den forståelige verden, derimot, er en verden av usynlige, evige, uforanderlige ideer som godhet, skjønnhet, enhet og likhet. [44] [45] [46] Platon tilskriver den fornuftige verden en lavere ontologisk status, som bare etterligner idéverdenen. Dette er fordi fysiske ting bare eksisterer i den grad de deltar i ideene som kjennetegner dem, mens ideene selv har en egen eksistensform. [44] [45] [46] I denne forstand er den sensuelle verden bare en kopi av de perfekte modellene fra idéverdenen: Den gir aldri originalen rettferdighet. I hulens allegori sammenligner Platon de fysiske tingene vi kjenner med bare skygger av virkelige ting. Siden fangene i hulen ikke kjenner forskjellen, forveksler de skyggene med virkelige ting. [47]

Immanuel Kant

For Kant har verdensbegrepet bare en regulativ betydning, siden ingen intuisjon tilsvarer det. Vi har bare oppfatninger av individuelle objekter. Men verden kan aldri bli gitt oss som en enkelt ting, og heller ikke som en helhet . Likevel har begrepet en viss verdi som veiledning , ideen om verden forblir en regulerende idé om ren fornuft .

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche polemiserte mot påstanden om å ville forstå hele verden og beskrev den i 1874 i Fordelene og ulempene med historien for livet som " hyperbola av alle hyperboler". I stedet for verden er det bedre å snakke om mennesker. I hans postume papirer er det bemerkning om at det bare er “én verden, og dette er falsk, grusom, motstridende, forførende, meningsløs ... En slik verden er den virkelige verden. Vi trenger løgner for å vinne over denne virkeligheten, denne 'sannheten', det vil si å leve ». [48]

Karl Jaspers

Dette betyr at ifølge Karl Jaspers kan menneskelig eksistens bare oppleves i form av grensesituasjoner og kan ikke beskrives som summen av alt som eksisterer . Snarere er verdens eneste betingelsen for oss å være i stand til å møte individuelle ting i den. Det går dermed foran ethvert forhold til den indre verden.

Martin Heidegger

Martin Heidegger prøvde også å overvinne subjekt-objekt-splittelsen gjennom konseptet om å være-i-verden. Mens moderne subjektivisme med Descartes førte til en oppløsning av subjekt og objekt og dermed det epistemologiske spørsmålet om hvordan det verdensløse subjektet kan få tilgang til omverdenen , for Heidegger har mennesket alltid fått en verden. Å tenke bak fenomenet verden kan ikke gå tilbake, siden verden er en meningsfull totalitet. Mening er imidlertid et fremvekstfenomen som ikke kan rekonstrueres ved å sette sammen opprinnelig meningsløse (dvs. ikke -relaterte) objekter.

Eugene Fink

“Verden” er et av nøkkeluttrykkene i Eugen Finks filosofi. [49] Han mener at det er en misforstått tendens i vestlig filosofi til å forstå verden som en enormt stor ting som inneholder alle de små dagligdagse tingene vi er kjent med. [50] I dette synet ser han en form for verdens glemsel og prøver å motvirke det med det han kaller den "kosmologiske forskjellen": forskjellen mellom verden og de indre verdslige tingene den inneholder. [50] Etter hans syn er verden helheten av indre verdslige ting som overskrider ting. [51] Det er grunnløst i seg selv, men det gir ting en grunn. Den kan derfor ikke identifiseres med en ren beholder. Verden gjør at ting i verden kan vises; den gir dem et sted, en begynnelse og en slutt. [50] En vanskelighet med å utforske verden er at vi aldri møter den fordi det ikke bare er en annen ting som dukker opp for oss. Av denne grunn bruker Fink begrepet spill for å illustrere verdens essens. [50] [51] Han ser på spillet som et symbol på verden som både er en del av verden og representerer den. [52] Spillet inneholder vanligvis en slags imaginær spillverden som inneholder forskjellige ting som er relevante for spillet. Men akkurat som et spill er mer enn de imaginære realitetene det inneholder, så er verden også mer enn de faktiske tingene det inneholder. [50] [52]

Nelson Goodman

Verdensbegrepet spiller en sentral rolle i Nelson Goodmans sene filosofi. [53] Han argumenterer for at vi må postulere forskjellige verdener for å ta hensyn til det faktum at det er forskjellige inkompatible sannheter i virkeligheten. [54] To sannheter er uforenlige når de tilskriver inkompatible egenskaper til en og samme ting. [53] Dette er for eksempel tilfellet når vi hevder at jorden beveger seg og at den er i ro. Disse inkompatible sannhetene tilsvarer to forskjellige måter å beskrive verden på: heliosentrisme og geosentrisme . [54] Goodman kaller slike beskrivelser for "verdensversjoner". Han går inn for en korrespondanseteori om sannhet : en verdensversjon er sann hvis den stemmer med en verden. Inkompatible sanne verdensversjoner matcher forskjellige verdener. [54] Det er vanlig at modalitetsteorier antar eksistensen av en rekke mulige verdener. Goodmans teori er imidlertid annerledes, ettersom den er basert på virkelige, ikke mange forskjellige verdener. [53] [2] En slik posisjon har en risiko for motsetning: Det kan ikke være flere virkelige verdener hvis verdener defineres som maksimalt inkluderende helheter. [53] [2] Denne faren kan unngås ved å tolke Goodmans oppfatning av verden ikke som maksimalt inkluderende helheter i absolutt forstand, men relativt til en tilsvarende verdensversjon: En verden inneholder alle og bare enhetene som verdensversjonen beskriver. [53] [2]

Religion

Kristendommen

I kristendommen betegner verden helheten av mennesker og naturlige og overnaturlige krefter som motsetter seg Guds vilje . I John 16.11 EU beskriver Jesus Satan som "denne verdens hersker". Denne forståelsen fører derfor til et brudd med verden i den forstand at Guds vilje blir avgjørende i alle ting, på den annen side til en egenverdi av verden som en skapelse laget av Gud, men som har blitt syndig . Ofte i teologien brukes formuleringen også verdslig , dvs. i betydningen det tidsmessige jordiske, sekulære , materielle , profane i motsetning til det guddommelige, hellige og evige . Som verdens frelser fra synd, død og helvete er Jesus Kristus ifølge bibelsk lære målet om skjebnen til hver person og for all historie . Alle synder, spesielt ulydigheten mot Guds instruksjon, løgner, grådighet, avgudsdyrkelse , okkultisme av enhver form, misforstått seksualitet , tilhører i kristendommen det verdslige, som den troende ved å vende seg til Jesus Kristus, mottak av måtte overvinne saligheten gitt av nådeløs guddommelig nåde . I kristen eskatologi er apokalypsen slutten på verden forårsaket av Gud under den siste dommen og begynnelsen på det fullførte Guds rike.

islam

I islam brukes begrepet " dunya " for verden. Betydningen er avledet fra rotordet "dana", et begrep for "nær". [55] Den er hovedsakelig knyttet til den tidsmessige, sensuelle verden og jordiske saker, det vil si med denne verden i motsetning til den åndelige verden . [56] Noen religiøse læresetninger advarer om vår tendens til å søke lykke i denne verden og gi råd om en mer asketisk livsstil som fokuserer på etterlivet. [57] Imidlertid anbefaler andre strømninger i islam en balansert tilnærming. [56]

Hinduisme

Hinduismen omfatter en stor familie av religiøse og filosofiske synspunkter. [58] Disse synspunktene representerer forskjellige perspektiver på verdens natur og rolle. Samkhya -filosofien er for eksempel en metafysisk dualisme som forstår virkeligheten som består av to deler: Purusha og Prakriti . [59] Begrepet "Purusha" står for det individuelle bevisste jeget som hver enkelt av oss besitter. Prakriti, derimot, er den eneste verden som er bebodd av alle disse individene. [60] Samkhya forstår denne verden som en verden av materie som er underlagt loven om årsak og virkning. [59] Begrepet "materie" forstås i denne tradisjonen i en meget vid forstand, som inkluderer både fysiske og mentale aspekter. [61] Dette gjenspeiles i Tattvas -læren, ifølge hvilken Prakriti består av 23 forskjellige prinsipper eller virkelighetselementer. [61] Disse prinsippene inkluderer både fysiske elementer, som vann eller jord, og mentale aspekter, som intelligens eller sanseinntrykk. [60] Forholdet mellom Purusha og Prakriti blir vanligvis forstått i form av ren observasjon: Purusha er det bevisste jeget som er bevisst på verden fra Prakriti, men som ikke kausalt interagerer med det. [59]

Et helt annet verdensbegrep finnes i Advaita Vedanta , den monistiske skolen blant Vedanta -skolene. [58] I motsetning til den realistiske posisjonen i Samkhya -filosofien, ser Advaita Vedanta mangfoldets verden som en illusjon kalt " Maya ". [58] Denne illusjonen inkluderer også ens eget inntrykk av at man eksisterer som et separat, opplevende jeg, som kalles " Jiva ". [62] I kontrast lærer Advaita Vedanta at det ikke er mangfold eller forskjeller på det mest grunnleggende virkelighetsnivået kalt " Brahman ". [62] Alt som er er et enkelt, altomfattende jeg: Atman . [58] Uvitenhet antas å være kilden til denne illusjonen som fører til fengsel i verden av bare utseende. Ifølge Advaita Vedanta er imidlertid frigjøring mulig hvis man overvinner denne illusjonen ved å få kunnskap om Brahman. [62]

Begrepet verden i andre fagområder

geografi

Verdenskart med fysiske, politiske og befolkningskarakteristikker i henhold til 2018 i Mercator -projeksjon, basert på CC0 geodata Natural Earth.

I følge dagens perspektiv er begrepet "verden" vanligvis kongruent med det kjente universet og alle dets komponenter i forhold til den vitenskapelige kunnskapshorisonten. Imidlertid kan begrepet verden også brukes synonymt med jord i noen sammenhenger, for eksempel når det gjelder et verdenskart som et kart over hele jordoverflaten. Begrepet over hele verden refererer vanligvis bare til jorden , ikke til universet.

politikk

I politikken brukes verden noen ganger for avgrensning i geografiske, økonomiske og kulturelle termer. Man spricht zum Beispiel von der Alten Welt , der Neuen Welt , von einem Weltreich , einer Ersten , Zweiten , Dritten und Vierten Welt oder auch von einer westlichen und einer islamischen Welt , allerdings auch von der gesamten Erde, z. B. wenn von Weltpolitik die Rede ist.

Soziologie

Im Sprachgebrauch gibt es viele Ausdrücke, die das Wort Welt in Bezug auf menschliche Haltungen gegenüber der Gesamtheit des sie Umgebenden beinhalten. Meist gehört zu einem derart auf menschliche Zusammenhänge bezogenen Weltbegriff auch die Vorstellung von bestimmten Regeln , nach denen die Welt funktioniert und gewissen Glaubenssätzen, die als Grundlagen des Weltverhaltens und der Weltdeutung gelten.

Zur Welt als sozialer Kategorie gehören zum Beispiel Begriffe wie Weltanschauung und Weltbild , also die Sicht des Menschen auf die Dinge um ihn herum und seine Deutung derselben. Attribute wie weltoffen , weltgewandt oder weltfremd beziehen sich auf Welt als Synonym für Gesellschaft und Kultur , wobei ein Mensch als umso weltgewandter gilt, je mehr er sich in der Welt, dh auch in anderen Kulturkreisen , zurechtzufinden weiß.

Berufswelt oder die Welt der Politik sind stehende Begriffe für Gesamtheiten von gesellschaftlichen Teilbereichen. Weichen Denken und Handeln eines Individuums von gesellschaftlich anerkannten Normen zu stark ab, spricht man davon, dass es ‚weltfremd' sei oder in einer Privatwelt , Fantasiewelt oder Scheinwelt lebe. Als ‚weltabgewandt' gilt zum Beispiel das Leben von Eremiten , Mystikern oder Asketen .

Medien

Um die Figuren und Geschehnisse in Serien oder Filmen von der realen Welt abzugrenzen, werden oft die Ausdrücke Serienuniversum bzw. Filmuniversum verwendet. Sie beziehen sich darauf, dass die Welt, wie sie im Film oder der Serie gezeigt wird, nicht real ist, aber trotzdem als eine komplette Welt im soziologischen Sinne zu sehen ist.

Verwandte Begriffe und Probleme

Weltanschauung

Eine Weltanschauung ist eine umfassende Vorstellung der Welt und unseres Platzes in ihr. [63] Als Vorstellung ist sie eine subjektive Perspektive der Welt und unterscheidet sich daher von der Welt, die sie repräsentiert. [64] Alle höheren Tiere müssen ihre Umwelt auf irgendeine Weise repräsentieren, um sich darin zurechtzufinden. Es wurde jedoch argumentiert, dass nur Menschen eine Repräsentation besitzen, die umfassend genug ist, um den Begriff „Weltanschauung“ zu verdienen. [64] Philosophen der Weltanschauung vertreten gemeinhin die Auffassung, dass das Verständnis jedes Objekts von einer Weltanschauung abhängt, die den Hintergrund bildet, auf dem dieses Verständnis stattfinden kann. Dies kann sich nicht nur auf unser intellektuelles Verständnis des betreffenden Objekts auswirken, sondern auch auf die Erfahrung davon im Allgemeinen. [63] Es ist daher unmöglich, die eigene Weltanschauung aus einer neutralen Perspektive zu beurteilen, da diese Beurteilung bereits die Weltanschauung als Verständnishintergrund voraussetzt. Manche sind der Meinung, dass jede Weltanschauung auf einer einzigen Hypothese beruht, die verspricht, alle Probleme unserer Existenz zu lösen, denen wir begegnen können. [65] In dieser Auslegung ist der Begriff eng mit den Weltanschauungen verschiedener Religionen verbunden. [65] Weltanschauungen bieten Orientierung nicht nur in theoretischen Fragen, sondern auch in praktischen Fragen. Aus diesem Grund enthalten sie in der Regel Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und andere bewertende Aspekte darüber, worauf es ankommt und wie wir handeln sollen. [66] [67] Die Weltanschauung eines Individuum kann einzigartig sein, aber Weltanschauungen werden normalerweise von vielen Menschen innerhalb einer bestimmten Kultur oder Religion geteilt.

Paradox vieler Welten

Die Idee, dass es viele verschiedene Welten gibt, findet sich in unterschiedlichen Bereichen. So sprechen beispielsweise Theorien der Modalität von einer Vielzahl möglicher Welten, und die Viele-Welten-Interpretation der Quantenmechanik trägt diesen Bezug sogar in ihrem Namen. Auch in der Alltagssprache ist die Rede von verschiedenen Welten üblich, zum Beispiel in Bezug auf die Welt der Musik, die Geschäftswelt, die Welt des Fußballs, die Erlebniswelt oder die asiatische Welt. Zugleich werden Welten aber meist als allumfassende Totalitäten definiert. [2] [3] [13] [12] Dies scheint der Idee einer Vielzahl von Welten zu widersprechen, denn wenn eine Welt total und allumfassend ist, kann sie nichts außerhalb ihrer selbst haben. So verstanden, kann eine Welt weder andere Welten neben sich selbst haben noch Teil von etwas Größerem sein. [2] [53] Eine Möglichkeit, dieses Paradox aufzulösen und gleichzeitig an der Vorstellung einer Vielzahl von Welten festzuhalten, besteht darin, den Sinn einzuschränken, in dem Welten Totalitäten sind. Nach dieser Auffassung sind Welten keine Totalitäten im absoluten Sinne. [2] Dies könnte sogar in dem Sinne verstanden werden, dass es streng genommen überhaupt keine Welten gibt. [53] Ein anderer Ansatz versteht Welten in einem schematischen Sinne: als kontextabhängige Ausdrücke, die für das aktuelle Diskursuniversum stehen. So bezieht sich der Begriff „Welt“ im Ausdruck „In 80 Tagen um die Welt“ auf die Erde, während er sich im Ausdruck „Neue Welt“ auf die Landmasse Nord- und Südamerikas bezieht. [13]

Kosmogonie

Die Kosmogonie ist der Bereich, der sich mit dem Ursprung oder der Schöpfung der Welt beschäftigt. Dazu gehören sowohl die wissenschaftliche Kosmogonie als auch die Schöpfungsmythen in verschiedenen Religionen. [68] [69] Die vorherrschende Theorie in der wissenschaftlichen Kosmogonie ist die Urknalltheorie , der zufolge sowohl Raum, Zeit als auch Materie ihren Ursprung in einer anfänglichen Singularität haben, die vor etwa 13,8 Milliarden Jahren auftrat. Auf diese Singularität folgte eine Expansion, die es dem Universum ermöglichte, sich ausreichend abzukühlen, um subatomare Teilchen und später Atome zu bilden. Diese anfänglichen Elemente formten riesige Wolken, die dann zu Sternen und Galaxien zusammenwuchsen. [14] Nicht-wissenschaftliche Schöpfungsmythen sind in vielen Kulturen zu finden und werden oft in Ritualen aufgeführt, die ihre symbolische Bedeutung zum Ausdruck bringen. [68] Sie können anhand ihrer Inhalte kategorisiert werden. Zu den häufig anzutreffenden Typen gehören die Schöpfung aus dem Nichts, aus dem Chaos oder aus einem kosmischen Ei. [68]

Eschatologie

Eschatologie bezeichnet die Wissenschaft oder Lehre von den letzten Dingen oder vom Ende der Welt. Sie wird traditionell mit der Religion in Verbindung gebracht, insbesondere mit den abrahamitischen Religionen . [70] [71] In dieser Form kann sie Lehren über das Ende jedes einzelnen menschlichen Lebens als auch über das Ende der Welt als Ganzes beinhalten. Sie wird aber auch in anderen Bereichen angewandt, zum Beispiel in Form der physikalischen Eschatologie , die wissenschaftlich fundierte Spekulationen über die ferne Zukunft des Universums umfasst. [72] Einigen Modellen zufolge wird es einen Big Crunch geben, bei dem das gesamte Universum wieder in eine Singularität zusammenbricht, was möglicherweise zu einem zweiten Urknall danach führt. Aber aktuelle astronomische Erkenntnisse scheinen darauf hinzudeuten, dass sich unser Universum auf unbestimmte Zeit weiter ausdehnen wird. [72]

Weltgeschichte

Die Weltgeschichte untersucht die Welt aus einer historischen Perspektive. Im Gegensatz zu anderen Ansätzen zur Geschichte geht sie von einem globalen Standpunkt aus. Sie beschäftigt sich weniger mit einzelnen Nationen und Zivilisationen, die sie in der Regel auf einer hohen Abstraktionsebene betrachtet. [73] Stattdessen konzentriert sie sich auf größere Regionen und Interaktionszonen und untersucht, wie sich Menschen, Güter und Ideen von einer Region in eine andere bewegen. [74] Dazu gehören Vergleiche verschiedener Gesellschaften und Zivilisationen ebenso wie die Betrachtung weitreichender Entwicklungen mit langfristigen globalen Auswirkungen, wie der Prozess der Industrialisierung. [73] Die zeitgenössische Weltgeschichte wird von drei Hauptforschungsparadigmen beherrscht, die die Periodisierung in verschiedene Epochen bestimmen. [75] Ein Paradigma basiert auf den produktiven Beziehungen zwischen Mensch und Natur. Die beiden wichtigsten Veränderungen in der Geschichte in dieser Hinsicht waren die Einführung von Landwirtschaft und Viehzucht zur Nahrungsmittelproduktion, die um 10.000 bis 8.000 v. Chr. begann und manchmal als neolithische Revolution bezeichnet wird, und die industrielle Revolution , die um 1760 n. Chr. begann und den Übergang von der manuellen zur industriellen Fertigung beinhaltete. [76] [77] [75] Ein anderes Paradigma, das sich stattdessen auf Kultur und Religion konzentriert, basiert auf Karl Jaspers Theorien über die Achsenzeit , eine Zeit, in der verschiedene neue Formen religiösen und philosophischen Denkens in unterschiedlichen Teilen der Welt zwischen 800 und 200 v. Chr. auftraten. [75] Eine dritte Periodisierung stützt sich auf die Beziehungen zwischen Zivilisationen und Gesellschaften. Nach diesem Paradigma kann die Geschichte in Bezug auf die dominierende Region der Welt in drei Perioden eingeteilt werden: die Dominanz des Nahen Ostens vor 500 v. Chr. , das eurasische kulturelle Gleichgewicht bis 1500 n. Chr. und die westliche Dominanz seit 1500 n. Chr. [75] Big History verwendet ein noch weiteres Bezugssystem als die Weltgeschichte , indem sie die Menschheitsgeschichte in den Kontext der Geschichte des Universums als Ganzes stellt. Sie beginnt mit dem Urknall und verfolgt die Entstehung der Galaxien, des Sonnensystems, der Erde, ihre Erdzeitalter, die Evolution des Lebens und des Menschen bis in die Gegenwart. [75]

Weltpolitik

Die Weltpolitik ist die Disziplin der Politikwissenschaft, die sich mit Fragen befasst, die für die Welt von Interesse sind und über Nationen und Kontinente hinausgehen. [78] [79] In einem engeren Sinne bezieht sich der Begriff auch auf die deutsche Außen- und Kolonialpolitik im Zeitalter des Imperialismus. Verstanden im weiten Sinne zielt die Disziplin darauf ab, komplexe Muster in der sozialen Welt zu erklären, die oft mit dem Streben nach Macht, Ordnung und Gerechtigkeit zusammenhängen, meist im Zusammenhang mit der Globalisierung . Sie konzentriert sich nicht nur auf die Beziehungen zwischen Nationalstaaten, sondern berücksichtigt auch andere transnationale Akteure, wie multinationale Konzerne, Terrorgruppen oder Nichtregierungsorganisationen. [80] Sie versucht beispielsweise Ereignisse wie die Terroranschläge am 11. September 2001 , den Irakkrieg in 2003 oder die Finanzkrise in 2007–2008 zu erklären.

Es wurden verschiedene Theorien vorgeschlagen, um mit der Komplexität umzugehen, die mit der Formulierung solcher Erklärungen verbunden ist. [80] Diese Theorien werden manchmal in Realismus, Liberalismus und Konstruktivismus unterteilt. [81] Realisten sehen Nationalstaaten als die Hauptakteure der Weltpolitik. Sie bilden ein anarchisches internationales System ohne eine übergeordnete Macht, die ihr Verhalten kontrolliert. Sie werden als souveräne Akteure betrachtet, die, bestimmt durch die menschliche Natur, ihrem nationalen Eigeninteresse gemäß handeln. Militärische Gewalt kann eine wichtige Rolle in dem daraus resultierenden Machtkampf zwischen den Staaten spielen, aber auch Diplomatie und Zusammenarbeit sind Schlüsselmechanismen für Nationen, um ihre Ziele zu erreichen. [80] [82] [83] Liberalisten erkennen die Bedeutung von Staaten an, betonen aber auch die Rolle transnationaler Akteure, wie der Vereinten Nationen oder der Welthandelsorganisation . Sie sehen den Menschen als perfektionierbar an und betonen die Rolle der Demokratie in diesem Prozess. Die sich herausbildende weltpolitische Ordnung ist aus dieser Sicht komplexer als ein bloßes Machtgleichgewicht, da mehr unterschiedliche Akteure und Interessen an ihrer Entstehung beteiligt sind. [80] [84] Der Konstruktivismus schreibt der Handlungsfähigkeit des einzelnen Menschen mehr Bedeutung bei als der Realismus und der Liberalismus. Er begreift die soziale Welt als eine Konstruktion der in ihr lebenden Menschen. Dies führt zu einer Betonung der Möglichkeit der Veränderung. Wenn das internationale System eine Anarchie von Nationalstaaten ist, wie die Realisten behaupten, dann ist dies nur so, weil wir es so gemacht haben, und es kann sich durchaus ändern, da dies nach Ansicht der Konstruktivisten nicht von der menschlichen Natur vorgegeben ist. [80] [85]

Siehe auch

Literatur

 • Christian Bermes : Welt als Thema der Philosophie. Vom metaphysischen zum natürlichen Weltbegriff. Meiner, Hamburg 2004, ISBN 3-7873-1665-5 .
 • Philosophisches Wörterbuch. Hrsg. von Georgi Schischkoff. Kröner, Stuttgart 1991, S. 772.
 • Karl Löwith : Der Weltbegriff der neuzeitlichen Philosophie. Winter, Heidelberg 1960.
 • Theodor Litt : Mensch und Welt. Grundlinien einer Philosophie des Geistes. Federmann, München 1948.

Weblinks

Wiktionary: Welt – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikiquote: Welt – Zitate

Einzelnachweise

 1. WELT . In: Jacob Grimm , Wilhelm Grimm (Hrsg.): Deutsches Wörterbuch . Band   28 : Weh–Wendunmut – (XIV, 1. Abteilung, Teil 1). S. Hirzel, Leipzig 1955, Sp.   1456–1509 ( woerterbuchnetz.de ).
 2. a b c d e f g h i j k Hans Jörg Sandkühler: Enzyklopädie Philosophie . Meiner, 2010, Welt ( meiner.de ).
 3. a b c d e f Jürgen Mittelstraß: Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie . Metzler, 2005, Welt ( springer.com ).
 4. a b David Lewis: On the Plurality of Worlds . Wiley-Blackwell, 1986 ( philpapers.org ).
 5. a b c d e f Jonathan Schaffer: Monism . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018. Abgerufen am 8. April 2021.
 6. Jonathan Schaffer: From Nihilism to Monism . In: Australasian Journal of Philosophy . 85, Nr. 2, 2007, S. 175–191. doi : 10.1080/00048400701343150 .
 7. a b Theodore Sider: Against Monism . In: Analysis . 67, Nr. 1, 2007, S. 1–7. doi : 10.1111/j.1467-8284.2007.00641.x .
 8. Terry Horgan, Matja Potr: Blobjectivism and Indirect Correspondence . In: Facta Philosophica . 2, 2000, S. 249–270.
 9. Alex Steinberg: Priority Monism and Part/Whole Dependence . In: Philosophical Studies . 172, Nr. 8, 2015, S. 2025–2031. doi : 10.1007/s11098-014-0395-8 .
 10. Alexander Bolonkin: Universe, Human Immortality and Future Human Evaluation . Elsevier, 2011, ISBN 978-0-12-415801-6 , S.   3 (englisch, google.com ).
 11. Michael Zeilik, Stephen A. Gregory: Introductory Astronomy & Astrophysics . Saunders College Pub., 1998, ISBN 978-0-03-006228-5 , Glossary (englisch, google.com ).
 12. a b Duco A. Schreuder: Vision and Visual Perception . Archway Publishing, 2014, ISBN 978-1-4808-1294-9 , S.   135 (englisch, google.com ).
 13. a b c Bas C. van Fraassen: 'World' is Not a Count Noun . In: Noûs . 29, Nr. 2, 1995, S. 139–157. doi : 10.2307/2215656 .
 14. a b c Michael Zeilik, Stephen A. Gregory: Introductory Astronomy & Astrophysics . Saunders College Pub., 1998, ISBN 978-0-03-006228-5 , 25. Cosmology: The Big Bang and Beyond (englisch, google.com ).
 15. He Dongshan, Gao Dongfeng, Cai Qing-yu: Spontaneous creation of the universe from nothing . In: Physical Review D . 89, Nr. 8, 2014, S. 083510. arxiv : 1404.1207 . bibcode : 2014PhRvD..89h3510H . doi : 10.1103/PhysRevD.89.083510 .
 16. Ted Parent: Modal Metaphysics . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen am 9. April 2021.
 17. a b c d Christopher Menzel: Possible Worlds . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2017. Abgerufen am 9. April 2021.
 18. Dale Jacquette: Propositions, Sets, and Worlds . In: Studia Logica . 82, Nr. 3, 1. April 2006, ISSN 1572-8730 , S. 337–343. doi : 10.1007/s11225-006-8101-2 .
 19. Christopher Menzel: Possible Worlds > Problems with Abstractionism . In: Stanford Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen am 9. April 2021.
 20. Christopher Menzel: Actualism > An Account of Abstract Possible Worlds . In: Stanford Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen am 9. April 2021.
 21. a b Phillip Bricker: David Lewis: On the Plurality of Worlds . In: Acumen Publishing (Hrsg.): Central Works of Philosophy, Vol. 5: The Twentieth Century: Quine and After . 2006.
 22. a b Francesco Berto, Mark Jago: Impossible Worlds . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018.
 23. Edward N. Zalta: A Classically-Based Theory of Impossible Worlds . In: Notre Dame Journal of Formal Logic . 38, Nr. 4, 1997, S. 640–660. doi : 10.1305/ndjfl/1039540774 .
 24. Marie-Laure Ryan: Immersion and Distance . Brill Rodopi, 2013, ISBN 978-94-012-0924-3 , Impossible Worlds and Aesthetic Illusion (englisch, brill.com ).
 25. a b c Lester Embree: Encyclopedia of Phenomenology . Kluwer Academic Publishers, 1997, World ( philpapers.org ).
 26. David Woodruff Smith: Phenomenology . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018. Abgerufen am 9. April 2021.
 27. Joel Smith: Phenomenology . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen am 9. April 2021.
 28. a b Huw Price, John McDowell: Mind and World . In: Philosophical Books . 38, Nr. 3, 1994, S. 169–181. doi : 10.1111/1468-0149.00066 .
 29. Anita Avramides: Philosophy of Mind: Overview . In: www.encyclopedia.com . Abgerufen am 10. April 2021.
 30. D. Gene Witmer: Philosophy Of Mind . In: www.encyclopedia.com . Abgerufen am 10. April 2021.
 31. Philosophy of mind ( en ) In: Encyclopedia Britannica . Abgerufen am 10. April 2021.
 32. Ernest Sosa: Mind-World Relations . In: Episteme . 12, Nr. 2, 2015, ISSN 1742-3600 , S. 155–166. doi : 10.1017/epi.2015.8 .
 33. Robert B. Brandom: Perception and Rational Constraint: McDowell's Mind and World . In: Philosophical Issues . 7, 1996, S. 241–259. doi : 10.2307/1522910 .
 34. a b Alexander Miller: Realism . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019.
 35. Paul Guyer, Rolf-Peter Horstmann: Idealism . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2021. Abgerufen am 10. April 2021.
 36. Nicholas F. Stang: Kant's Transcendental Idealism . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2021. Abgerufen am 10. April 2021.
 37. Daniel E. Flage: Berkeley, George . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen am 10. April 2021.
 38. a b Brian Leftow: God, concepts of: Classical theism ( en ) In: www.rep.routledge.com . Abgerufen am 12. April 2021.
 39. a b Theism ( en ) In: Encyclopedia Britannica . Abgerufen am 12. April 2021.
 40. a b c d John Culp: Panentheism . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen am 12. April 2021.
 41. Deism ( en ) In: Encyclopedia Britannica . Abgerufen am 12. April 2021.
 42. Brian Leftow: God, concepts of: Pantheism ( en ) In: www.rep.routledge.com .
 43. Brian Leftow: God, concepts of: Panentheism ( en ) In: www.rep.routledge.com .
 44. a b Richard Kraut: Plato . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2017. Abgerufen am 24. April 2021.
 45. a b Thomas Brickhouse, Nicholas D. Smith: Plato: 6b. The Theory of Forms . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen am 24. April 2021.
 46. a b Alexander Nehamas: Plato on the Imperfection of the Sensible World . In: American Philosophical Quarterly . 12, Nr. 2, 1975, ISSN 0003-0481 , S. 105–117.
 47. Catalin Partenie: Plato's Myths . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018. Abgerufen am 24. April 2021.
 48. Hermann Braun: Welt . In: Otto Brunner , Werner Conze und Reinhart Koselleck (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe . Bd. 7, Klett-Cotta, Stuttgart 1992, S. 499.
 49. Stuart Elden: Eugen Fink and the Question of the World . In: Parrhesia: A Journal of Critical Philosophy . 5, 2008, S. 48–59.
 50. a b c d e Catherine Homan: The Play of Ethics in Eugen Fink . In: Journal of Speculative Philosophy . 27, Nr. 3, 2013, S. 287–296. doi : 10.5325/jspecphil.27.3.0287 .
 51. a b Jan Halák: Beyond Things: The Ontological Importance of Play According to Eugen Fink . In: Journal of the Philosophy of Sport . 43, Nr. 2, 2016, S. 199–214. doi : 10.1080/00948705.2015.1079133 .
 52. a b Jan Halák: Towards the World: Eugen Fink on the Cosmological Value of Play . In: Sport, Ethics and Philosophy . 9, Nr. 4, 2015, S. 401–412. doi : 10.1080/17511321.2015.1130740 .
 53. a b c d e f g Alexandre Declos: Goodman's Many Worlds . In: Journal for the History of Analytical Philosophy . 7, Nr. 6, 2019, S. 1–25. doi : 10.15173/jhap.v7i6.3827 .
 54. a b c Daniel Cohnitz, Marcus Rossberg: Nelson Goodman: 6. Irrealism and Worldmaking . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020. Abgerufen am 15. April 2021.
 55. Attas, Islam and Secularism
 56. a b Concise Encyclopaedia of Islam: Edited on Behalf of the Royal Netherlands Academy. Fourth Impression . Brill, 2001, ISBN 978-0-391-04116-5 , dunyâ (englisch, brill.com ).
 57. Adnan Oktar: The Truth of the Life of This World . 1999, Man's True Abode: Hereafter ( harun-yahya.net ).
 58. a b c d Shyam Ranganathan: Hindu Philosophy . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen am 15. April 2021.
 59. a b c Ferenc Ruzsa: Sankhya . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen am 15. April 2021.
 60. a b Indian philosophy - The Samkhya-karikas ( en ) In: Encyclopedia Britannica . Abgerufen am 15. April 2021.
 61. a b Rodney J. Parrot: THE PROBLEM OF THE SĀṂKHYA TATTVAS AS BOTH COSMIC AND PSYCHOLOGICAL PHENOMENA . In: Journal of Indian Philosophy . 14, Nr. 1, 1986, ISSN 0022-1791 , S. 55–77.
 62. a b c Sangeetha Menon: Vedanta, Advaita . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen am 15. April 2021.
 63. a b David W. McIvor: International Encyclopedia of the Social Sciences . Weltanschauung ( encyclopedia.com ).
 64. a b Mario Bunge: Matter and Mind: A Philosophical Inquiry . Springer Verlag, 1. Philosophy as Worldview ( philpapers.org ).
 65. a b Sophie De Mijolla-Mellor: International Dictionary of Psychoanalysis . Weltanschauung ( encyclopedia.com ).
 66. GORDON MARSHALL: A Dictionary of Sociology . Weltanschauung ( encyclopedia.com ).
 67. Erik Weber: Introduction . In: Foundations of Science . 3, Nr. 2, 1998, S. 231–234. doi : 10.1023/A:1009669806878 .
 68. a b c Charles Long: Encyclopedia of Religion . Cosmogony ( encyclopedia.com ).
 69. Cosmogony ( en ) In: Encyclopedia Britannica . Abgerufen am 12. April 2021.
 70. Eschatology ( en ) In: Encyclopedia Britannica . Abgerufen am 13. April 2021.
 71. H. Owen: Encyclopedia of Philosophy . Eschatology ( encyclopedia.com ).
 72. a b Hans Halvorson, Helge Kragh: Cosmology and Theology: 7. Physical eschatology . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019. Abgerufen am 13. April 2021.
 73. a b Jerry H. Bentley: The Task of World History ( en ) In: The Oxford Handbook of World History . 31. März 2011. doi : 10.1093/oxfordhb/9780199235810.001.0001 . Abgerufen am 14. April 2021.
 74. What Is World History? . World History Association. Abgerufen am 14. April 2021.
 75. a b c d e Luigi Cajani: The Oxford Handbook of World History . 2011, Periodization (englisch, oxfordhandbooks.com ).
 76. Graeme Barker: The Agricultural Revolution in Prehistory: Why did Foragers become Farmers? Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-955995-4 ( google.com ).
 77. Industrial Revolution ( en ) In: Encyclopedia Britannica . Abgerufen am 14. April 2021.
 78. John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens (Hrsg.): The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations . Eighth Edition, New to this Auflage. Oxford University Press, 2020, ISBN 978-0-19-882554-8 , Glossary ( oup.com ).
 79. Shannon L. Blanton, Charles W. Kegley: World Politics: Trend and Transformation, 17th Edition - 9780357141809 - Cengage . Cengage, 2021, Glossary (englisch, cengage.com ).
 80. a b c d e John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens (Hrsg.): The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations . Eighth Edition, New to this Auflage. Oxford University Press, 2020, ISBN 978-0-19-882554-8 , Introduction ( oup.com ).
 81. Shannon L. Blanton, Charles W. Kegley: World Politics: Trend and Transformation, 17th Edition - 9780357141809 - Cengage . Cengage, 2021, 2. Interpreting World Politics hrough the Lens of theory (englisch, cengage.com ).
 82. W. Julian Korab-Karpowicz: Political Realism in International Relations . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2018. Abgerufen am 14. April 2021.
 83. Alexander Moseley: Political Realism . In: Internet Encyclopedia of Philosophy . Abgerufen am 14. April 2021.
 84. Jonathan Cristol: Liberalism ( en ) In: Oxford Bibliographies . Abgerufen am 14. April 2021.
 85. Jonathan Cristol: Constructivism ( en ) In: Oxford Bibliographies . Abgerufen am 14. April 2021.