Vitenskapsfilosofi

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

Vitenskapsteorien (også vitenskapsfilosofien, vitenskapsteorien eller vitenskapens logikk [1] ) er en gren av filosofien som omhandler vitenskapens forutsetninger, metoder og mål og dens form for kunnskapsgenerering.

Kjernespørsmålene i vitenskapsfilosofien er:

 1. Hva kjennetegner vitenskapelig kunnskap? (f.eks. forklaring, prediksjon av eksperimentelle resultater)
 2. Hvilke metoder kan det oppnås med? ( Metodikk )
 3. Er det noen vitenskapelig fremgang i det hele tatt?
 4. Hva er forskjellen mellom vitenskap og pseudovitenskap ?
 5. Hva er vitenskapsteoriens epistemologiske status og enhetene de postulerer? Er vitenskap en form for å etablere sannheten, eller må vitenskapelig kunnskap tenkes mer pragmatisk?
 6. Hvilken innflytelse har estetiske faktorer på vitenskapelig kunnskap og utvikling av vitenskap?
 7. Hvordan skal forholdet mellom vitenskap og etikk utformes?

Opptatt av epistemologiske problemer, spesielt de som angår strukturen og utviklingen av vitenskapelig kunnskap og metoder, går tilbake til antikken ( Aristoteles ). Ytterligere undersøkelser av delproblemer med vitenskapsfilosofien kan bli funnet hos filosofer som Francis Bacon , René Descartes , Gottfried Wilhelm Leibniz , Jean Baptiste le Rond d'Alembert , Denis Diderot , Immanuel Kant , Johann Gottlieb Fichte , Georg Wilhelm Friedrich Hegel , og senere Bernard Bolzano . I disse undersøkelsene blir vitenskap først og fremst forstått som et system med vitenskapelig kunnskap, og i denne forstand er vitenskapsteorien nært knyttet til epistemologi og metodikk, dvs. refleksjonen av de spesifikke metodene som brukes.

Den generelle vitenskapsteorien er basert på resultatene av studier av vitenskap, som er hentet fra synspunktet til de enkelte disipliner , f.eks. B. Økonomi, sosiologi, psykologi, etc., utarbeider - basert på dette - sitt eget ordsystem , generaliserer disiplinærkunnskapen på dette grunnlaget og prøver dermed å bli det enhetlige teoretiske grunnlaget for alle individuelle forskningsdisipliner.

Realistiske teorier

Vitenskapelig realisme

Hovedrepresentanter : Ernan McMullin , Stathis Psillos , også Hilary Putnam og Richard Boyd i henhold til deres selvbilde, selv om Putnams interne realisme og Boyds konstruktivisme angående naturarter skiller seg noe fra de klassiske læresetningene.

Vitenskapelig realisme kan reduseres til to hovedpunkter:

 1. Begrepene i en vitenskapelig teori refererer til virkelige enheter , det vil si objekter som eksisterer i virkeligheten . (Betydningen av begreper som "elektron" er å referere til slike partikler i den virkelige verden.)
 2. Vitenskapshistorien skal forstås som en tilnærming til sannheten . Vitenskapelig arbeid bekrefter, hvis det lykkes, de tilsvarende teoriene.

Strukturell realisme

Hovedrepresentant: John Worrall

I følge strukturell realisme er vitenskapen ute av stand til å kjenne innholdet i virkeligheten. Vitenskapen beskriver snarere virkelighetens struktur . Det er ikke objektene nevnt i teoriformuleringene ( elektroner , etere, etc.) som betyr noe , men de matematiske lovene samsvarer (hvis en teori er sann) med naturens rekkefølge.

I Structural Realism argumenterer Worrall for dette blant annet slik: De matematiske ligningene Fresnel oppnådde ved å teoretisere om lysbærende eter er i kontinuitet med Maxwells ligninger , som beskriver egenskapene til elektromagnetiske felt. Eter ble kastet, men likningene gjelder fortsatt i dag.

Tesen til den epistemiske strukturrealisten er: Når det gjelder de strukturelle utsagnene i teoriene våre, er vi epistemisk bedre stillt enn med hensyn til de ikke-strukturelle utsagnene. Kritikere innvender vanligvis at dette skillet ikke kan trekkes tydelig. Et mulig svar ligger i analysen av matematiske teoretiske strukturer. [2]

Enhetsrealisme

Hovedrepresentanter: Ian Hacking , Nancy Cartwright

"Entitetsrealisme" holder ikke vitenskapelige teorier som sanne og avviser ofte til og med metaforen om teorier som entydige bilder av verden. Teorier, og spesielt naturlovene nevnt i dem, er bare nyttige verktøy i denne posisjonen. Likevel tror entitetsrealisten på mange enheter som er postulert i vitenskap, for eksempel celleorganeller og elektroner. Imidlertid tror han ikke på virkeligheten til alle enheter som er nevnt i formuleringen av en teori, men bare på de man kan kausalt interagere med gjennom eksperimenter. Etter hans syn er intervensjon og manipulasjon passende motiver for å vite om verdens ting. Dette kommer spesielt til uttrykk i Ian Hackings berømte sitat om elektroner: "Hvis du kan spraye dem, så er de ekte." [3]

Forfinet forfalskning

Imre Lakatos , som trodde på betydningen av vitenskapshistorien, men ønsket å forsvare den mot Kuhns antagelse om et irrasjonelt øyeblikk, avviste Kuhns syn til fordel for en modifikasjon av Poppers metode. Hovedendringen er oppgivelsen av Poppers forbud mot den konvensjonelle setningen ("immunisering") gjennom ad hoc -hypoteser . Han trenger ikke å erstatte teorier med bedre hvis de er forfalsket , dvs. tilbakevist av eksperimentelle eller empiriske resultater, men kan være utstyrt med et beskyttende belte med ad hoc -hypoteser under visse forhold. Dette må tjene til å beskytte bevisste eller ubevisste grunnleggende overbevisninger i kjernen av teorien, som danner et såkalt forskningsprogram og tilsvarer paradigmene ved Kuhn. Bare de ytterligere forutsetningene som går utover denne kjernen, blir endret. Ifølge Lakatos kan og bør man bare gi opp de grunnleggende overbevisningene som utgjør kjernen i et forskningsprogram når forskningsprogrammet utvikler seg degenerativt og kan erstattes av et bedre forskningsprogram.

Lakatos syn har imidlertid ikke blitt en del av kritisk rasjonalisme fordi vitenskapshistorien ikke blir sett på som vesentlig der.

Ikke-realistiske teorier

positivisme

Positivisme er en filosofisk posisjon som bare godtar gitte funn gjennom tolkning av vitenskapelig observasjon. For å gjøre dette må eksamensbetingelsene være nøyaktig definert. Bare de begrepene som har en korrespondanse i forskjellige mulige observasjoner, skal tas bokstavelig; alle andre meningsløse. I den grad teorier kan reduseres til observasjonsspråk, kan de tas bokstavelig og være sanne eller falske.

Denne stillingen ble spesielt representert på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet av Emil du Bois-Reymond , Ernst Mach og Richard Avenarius og var en av de viktigste retningene i sin tid, som sterkt påvirket utviklingen av moderne naturvitenskap. Albert Einstein nevner z. B. de usedvanlig viktige impulsene han mottok fra Machs filosofi for utviklingen av relativitetsteorien. [4] Til tross for denne store innflytelsen, oppfyller relativitetsteorien til slutt ikke Machs forventninger. Etter første verdenskrig ble tradisjonen med positivisme tatt opp av Wien -sirkelen og logisk empirisme, men disse forlot viktige posisjoner for den opprinnelige positivismen.

Selve logisk empirisme blir ofte referert til som neopositivisme eller logisk positivisme, selv om dette er en feilbetegnelse ifølge Wolfgang Stegmüller , forutsatt at begrepet "positivisme" forstås i sin opprinnelige betydning. Selv om de logiske empirikerne så seg selv i tradisjonen til Ernst Mach , brukte de begrepet "positivisme" i en mye bredere forstand. De logiske empirikerne omtalte alle filosofiske retninger som positivisme, der evalueringen av vitenskapelige teorier hovedsakelig var (men ikke utelukkende) gjennom konfrontasjon med empiriske observasjoner.

Konvensjonalisme

Hovedrepresentanter: Henri Poincaré , Ernst Mach

Ernst Mach så på vitenskapelige teorier som enkle, nøytrale og pragmatiske beskrivelser av verden. Denne oppgaven er også kjent som tankens økonomi . Siden han alltid så enhver vitenskapelig teori i en konkret, empirisk helhetskontekst, avviste han ethvert generelt krav på sannhet . På Mach blir vitenskapen dermed en nyttig konvensjon som også må ta hensyn til psykologiske komponenter.

Instrumentalisme

I følge denne posisjonen kan teorier ikke tas bokstavelig, og de kan heller ikke være sanne eller falske. Begrepene nevnt i teoretiske formuleringer (de såkalte teoretiske begrepene) er bare nyttige verktøy for å strukturere regelmessighetene som finnes i eksperimenter. Det faktum at en teori nevner “atomer”, løser det på ingen måte med den virkelige eksistensen av de minste partiklene.

pragmatisme

Historisme

I den historistiske vitenskapsfilosofien er det oppfatningen at vitenskapelig arbeid bare er mulig på grunnlag av bestemmelser som først og fremst kan forklares ut fra epistemologiens grunnleggende posisjoner, de vitenskapelige tradisjonene, vitenskapens personligheter som har blitt historiske og fra hele den historiske situasjonen. Hovedeksponenten for den historistiske vitenskapsfilosofien er Kurt Huebner gjennom sitt grunnleggende arbeid Critique of Scientific Reason. [5] Den epistemologiske historicismen har mange forbindelser til konvensjonalisme, instrumentalisme og fremfor alt relativisme.

relativisme

Paul Feyerabend regnes som den viktigste eksponenten for epistemologisk relativisme. Thomas S. Kuhn blir også ofte omtalt som relativist, selv om han selv alltid avviste denne betegnelsen.

Begrepet incommensurability er sentralt for Feyerabend. Vitenskapelige paradigmer kan være helt eller delvis uforståelige, dvs. uforlignelige, mer presist: det er ingen felles mål som gjør at setninger i ett paradigme kan sammenlignes med setninger fra et annet. Man kan derfor bare snakke om sannhet med henvisning til et bestemt paradigme.

Både Kuhn og Feyerabend var av den oppfatning, sammen med mange tidligere kritikere av et strengt skille mellom teori og observasjonsspråk, at observasjoner er grunnleggende "teoriladede".

Sosial konstruktivisme

Hovedrepresentanter: David Bloor , Harry Collins , Trevor Pinch , Karin Knorr-Cetina

Sosiale konstruktivister hevder at selv tilsynelatende objektive vitenskapelige fakta faktisk er et resultat av prosesser for sosial konstruksjon og avhenger av den sosiale situasjonen til laboratoriet, forskningsanlegget, etc.

Radikal konstruktivisme

Hovedrepresentanter : Ernst von Glasersfeld , Jean Piaget

Kjerneuttalelsen for radikal konstruktivisme er at en oppfatning ikke gir et bilde av en virkelighet uavhengig av bevissthet, men at virkeligheten alltid representerer en konstruksjon av sensoriske stimuli og minneytelse for hvert individ. Derfor er objektivitet i betydningen av en samsvar mellom oppfattet (konstruert) bilde og virkelighet umulig; hver oppfatning er helt subjektiv.

Konstruktiv empiri

Hovedrepresentant : Bas van Fraassen

Representanter for konstruktiv empirisme er agnostiske mot de teoretiske konseptene til en teori (atom, gen, etc.). Det som betyr noe er ikke hva en teori snakker om, men om den blir bekreftet av observasjonene. "Observasjoner" kan vanligvis omfatte bruk av instrumenter. I følge dette synet er vitenskapens mål empirisk tilstrekkelighet .

Konstruktiv realisme

Representant: Friedrich Wallner

I sin ontologi, Friedrich Wallner skille ut imellom virkeligheten - mot menneskets bevissthet -, konstruert virkelighet med sin (sub) disiplinære mikro- verdener, og hverdag og virkelighet - kulturspesifikke tradisjonelle systemer av regler og tro.

Målet er å presentere emnekretsen og metoden i forskning og ta den i betraktning ved tolkning av vitenskap. Som solipsisme er den klar over usikkerheten til emnet, men erkjenner at det er nødvendig med en rekke handlinger for å få en meningsfull mening. Som en metode for (selv) -Erkenntnis tilbys fremmedgjøring .

I følge Kurt Greiner tilbyr CRs vitenskapsfilosofi en "epistemologisk tjeneste til vitenskap ... og tilstrekkelige verktøy", som skal gjøre det mulig for forskere, forskere og brukere å reflektere over sine disiplinære virkemåter og aktiviteter på en meningsfull måte. Imidlertid uttaler hun at kunnskapen som skapes representerer levedyktige "handlingsalternativer i form av setningssystemer som er legitimert av teknisk brukervennlighet ...", men ikke som objektiv virkelighet, men som "verdensbygging ... innenfor erfaringene fra gjensidig objekt-metode forhold "forstå er. [6]

Sosiokritiske teorier

Marxistisk vitenskapsfilosofi

I den marxistiske vitenskapsfilosofien antas det at Marx og Engels med den dialektiske og historiske materialismen og Lenin med den dialektisk-materialistiske refleksjonsteorien skapte det filosofisk-teoretiske grunnlaget for studiet av vitenskap og dens utvikling. Politisk økonomi blir sett på som det grunnleggende instrumentet for vitenskapsfilosofien for forskning på vitenskapens produktive funksjon og rolle i materialproduksjon og i den sosiale reproduksjonsprosessen. Vitenskapsfilosofien som er forstått på denne måten, dedikerer sine undersøkelser til tre vitenskapskomponenter:

 1. den vitenskapelige arbeidsprosessen [7] (natur og spesifikasjoner, sosial besluttsomhet og typer vitenskapelig aktivitet, betingelser og faktorer for vitenskapelig kreativitet, produktivitet og effektivitet av vitenskapelig aktivitet, planlegging, ledelse og rasjonell organisering av vitenskapelige arbeidsprosesser, etc.);
 2. det vitenskapelige potensialet som helhet av materialet og ideelle forutsetninger for vitenskapelige arbeidsprosesser (komponenter, struktur og utvikling av det vitenskapelige potensialet, optimale proporsjoner av de personlige, økonomiske og andre potensielle komponentene, etc.);
 3. systemet for vitenskapelig kunnskap som et produkt av vitenskapelig aktivitet ( klassifisering av vitenskapene, regelmessigheter i opprinnelse og utvikling av og forholdet mellom individuelle vitenskapelige disipliner, dannelse av begreper, hypoteser og teorier innen vitenskap, metodisk tilnærming til forskning, relativ autonomi av kunnskapsutvikling, etc.).

I tillegg er det en rekke problemer som påvirker utviklingen av vitenskapen som helhet: utviklingslovene i vitenskapen, drivkreftene bak vitenskapens utvikling, vitenskapens posisjon og funksjon i konkrete historiske samfunn , forholdet mellom vitenskap , teknologi og produksjon eller generelt mellom vitenskap og vitenskap Samfunn i fortid og nåtid, vitenskapelig og teknisk fremgang, etc.

Siden vitenskapelig kunnskap bare genereres i den vitenskapelige arbeidsprosessen og blir gjengitt, formidlet og anvendt i den, er begrepet vitenskapelig (generelt) arbeid (Marx) det grunnleggende begrepet for en logisk konsistent struktur av vitenskapsteorien. Det gjør at både den positivistiske innsnevringen av vitenskapsoppfatningen kan overvinnes og bestemmelsen av vitenskapen basert på de tre komponentene som er nevnt ovenfor, kan etableres innenfor rammen av konkrete økonomiske samfunn. Enheten mellom teoretisk og empirisk så vel som disiplinær og tverrfaglig forskning er karakteristisk for måten vitenskapsfilosofien fungerer på.

Kritisk teori

Critical Theory er en spesiell tysk utvikling av vitenskapsfilosofien i forbindelse med Frankfurt -skolen , som tildeler samfunnskritikken sin hovedoppgave til vitenskapen. Noen ganger var hennes viktigste representant Jürgen Habermas med arbeidet Kunnskap og interesse .

Metodiske programmer

Logisk empiri

Logisk empirisme er en av de viktigste epistemologiske retningene på 1900 -tallet, en av eksponentene var Wien -sirkelen , samt representanter for matematisk logikk (i tradisjonen til Bertrand Russell og Gottlob Frege ). Ledende representanter inkluderer Rudolf Carnap og Otto Neurath . Viktige nøkkelpunkter for logisk empiri er prinsippet om toleranse ( metodisk nøytralisme ) og programmet for standardisert vitenskap, der alle empiriske vitenskaper bør formuleres i et fysikalistisk språk.

Logisk empirisme, i form slik den ble legemliggjort av R. Carnap, var den dominerende epistemologiske retningen fram til 1960 -tallet; spesielt i den angelsaksiske regionen. Spesielt bidro W. Quines kritikk av grunnlaget for logisk empirisme vesentlig til at denne dominansen ble overført til metodisk naturalisme. Likevel danner resultatene av logisk empirisme fremdeles et viktig grunnlag for vitenskapsfilosofien, og mange moderne epistemologiske retninger refererer i utgangspunktet til en analyse av styrker og svakheter ved logisk empirisme.

Kritisk rasjonalisme

Kritisk rasjonalisme, som i stor grad ble utviklet av Karl Popper , inneholder en vitenskapsteori ( forfalskning ), ifølge hvilken pålitelig eller forsvarlig kunnskap ikke er mulig og derfor ikke kan være vitenskapens mål. I stedet forstår kritisk rasjonalisme vitenskap som en metodisk tilnærming gjennom prøving og feiling, der hypoteser og teorier hele tiden må bevise seg selv gjennom testing. Forskeren prøver å generalisere og foredle sine hypoteser og stille spørsmål ved dem gjennom eksperimenter for å finne ut deres svakheter slik at de kan erstattes av nye, forbedrede hypoteser (" trial and error "). I motsetning til positivistiske tendenser antar ikke kritisk rasjonalisme at selv om en teori opprettholdes, er den ikke et argument for teorien eller begrunner teorien. Imidlertid mener han at konstant feilretting tillater en tilnærming til sannheten, og sannheten kan til og med nås, men forskeren kan ikke sikre at dette er tilfelle. Til tross for denne innrømmelsen beholder kritisk rasjonalisme det absolutte sannhetsbegrepet i korrespondanseteorien og tar avstand fra relativismen .

Analytisk filosofi

Analytisk filosofi dukket først opp som en filosofisk retning fra logisk empirisme . Dagens analytiske filosofi kjennetegnes ved at det faktisk ikke er en filosofisk posisjon, men snarere består av ganske forskjellige strømninger med svært forskjellige grunnleggende krav. Når det gjelder metode, har de det imidlertid til felles at problemer skrives på et så tydelig og presist språk som mulig og behandles ved hjelp av formelle instrumenter (for eksempel matematisk logikk eller for eksempel semantiske og formelt-ontologiske hjelpemidler). Følgelig er det også veldig forskjellige epistemologiske posisjoner representert av analytiske filosofer. Den samtidige vitenskapsfilosofien praktiseres i stor grad av analytisk utdannede filosofer og dekker svært forskjellige fagområder. Disse inkluderer for eksempel teorier om strukturen i vitenskapelige teorier, om deres ontologiske forpliktelser , om forklaringen av deres begreper, om natur, omfang og kriterier for vitenskapelig kunnskap, etc. Filosofer som forsvarer lignende posisjoner på ett punkt kan ha motstridende synspunkter på andre punkter. Likevel kan delvis delte overordnede synspunkter og skolegang navngis, men deres nåværende utarbeidelse og modifikasjon avviker ofte sterkt. Et slikt helhetsbilde av vitenskapens essens kan inkludere naturalismen representert av W. Quine eller det strukturalistiske teoribegrepet , som blant annet ble representert av JDSneed og Wolfgang Stegmüller .

Erlanger eller metodisk konstruktivisme

Hovedrepresentanter : Paul Lorenzen og Wilhelm Kamlah , samt Jürgen Mittelstraß , Kuno Lorenz , Peter Janich , Friedrich Kambartel , Christian Thiel og Harald Wohlrapp , en gang også Oswald Schwemmer .

Den vitenskapskritiske tilnærmingen Erlanger opprinnelse rettet mot metodisk forsvarlig re -konstruksjon av vitenskapsspråket generelt og de enkelte vitenskapelige terminologiene spesielt, logikken i form av en dialogisk argumentasjonsteori , den konstruktive forsvarlige matematikken i det strenge ( aritmetikk , analyse ) som (i vid forstand sannsynlighetsteori , geometri og kinematikk ), den protophysical måle teori samt etiske prinsipper og statsvitenskap basert på dem med sikte på en "teori om teknisk og politisk grunn". Kjernen i Erlangens konstruktivisme er den generelt lærbare og lærbare konstruksjonen av begreper som grunnleggende elementer i all teoribasert praksis, som alle kan forstå.

Teori og bevis

Fram til 1500-tallet dominerte det aristoteliske vitenskapsbegrepet med sin induktive-aksiomatiske-deduktive struktur debatter om vitenskapsteorien. Med fremveksten av de eksperimentelle naturvitenskapene, ble empirismen gitt en ytterligere oppgave innen teoridannelse: verifikasjon. Francis Bacon skapte begrepet Experimentum crucis , som ifølge Karl Popper ikke kan bevise riktigheten av en teori, men bare dens forfalskning .

Dette forfalskningssynet på vitenskap ble utfordret på grunnlag av to problemområder: holisme og "teoriladet observasjon". Duhem-Quine-oppgaven sier at en teori alltid blir bekreftet eller forfalsket som en helhet og ikke bare en enkelt uttalelse av teorien. I den empiriske gjennomgangen er et teorikompleks, tilleggshypoteser og grensebetingelser alltid oppe til debatt. Norwood Russell Hanson og Thomas S. Kuhn var av den oppfatning at observasjoner i utgangspunktet er "teoriladede". I denne forstand er fakta aldri "nakne", og et fundamentalistisk kunnskapsbegrep, ifølge hvilket vår kunnskap kan spores tilbake til nøytrale observasjoner, er derfor utilstrekkelig.

Forklarende modeller

Den mest kjente modellen for vitenskapelige forklaringer er den deduktive-nomologiske forklaringsmodellen av Carl Gustav Hempel . Denne modellen har mange kritikere. Mer nylig har spesielt Nancy Cartwright kritisert det som unøyaktig og motarbeidet det med sin simulacrum -forklaringsmodell .

En annen forklart form for tiden er konklusjonen til den beste forklaringen (Inference to Best Explanation, IBE for short), en form for bortføring .

"Oppdagelseskontekst" og "begrunnelseskontekst"

Den logiske empirikeren Hans Reichenbach introduserte dette skillet i 1938. [Åttende]

 • Oppdagelseskontekst: Ifølge Reichenbach trenger ikke vitenskapsfilosofen å vurdere enestående og subjektiv påvirkning som en forsker utsettes for ( oppdagelseskontekst ) i den rasjonelle gjenoppbyggingen og forklaringen av vitenskapen.
 • Begrunnelseskontekst: Alt som betyr noe er hvordan forskeren begrunner påstandene sine - vanligvis i form av matematiske ligninger og ved bruk av logikk ( begrunnelseskontekst , begrunnelseskontekst , forklarende kontekst ).

Karl Popper adopterte denne separasjonen under disse navnene. Siden kritisk rasjonalisme motsatte seg rettferdighet, brukes imidlertid ordet analytisk kontekst i dag i stedet for begrunnelseskontekst. Dette skillet søker å utelukke tilfeldige forhold (spesielt sosiologiske og psykologiske) fra vitenskapelige (årsakssammenheng) forklaringer og begrunnelser.

Dass „zufällige“ Bedingungen in diesem Sinne irrelevant für die Begründung wissenschaftlicher Theorien seien und von „eigentlichen“ Faktoren streng unterscheidbar sind, wurde – ähnlich wie zuvor von Ludwik Fleck [9] – von Thomas Samuel Kuhn angefochten. [10] Jede Rechtfertigung sei vielmehr an ein „Paradigma“ gebunden, das ua bestimmte Begriffsschemata und normative Bedingungen einschließt. Bestätigungen einer bestimmten Theorie fänden immer nur innerhalb eines solchen Paradigmas statt, die Evidenz konkurrierender Theorien sei daher, wenn diese einem gravierend andersgearteten Paradigma zugehören, überhaupt erst sichtbar, nachdem man zu jenem Paradigma gleichsam konvertiert werde. Innerhalb welchen Paradigmas man sich befindet, sei damit wesentlich auch zufällig und zunächst selbst nicht nochmals rational gerechtfertigt. Diese Thesen wurden in jüngerer Zeit verstärkt kritisiert von praktisch sämtlichen Anhängern eines wissenschaftlichen Realismus .

Zwei Sichtweisen in Bezug auf Theorie und Modell

Theorien sind axiomatisch-deduktive Kalküle bestehend aus Symbolen und Regeln. Bedeutung gewinnen die Terme der Theorie durch Referenz auf Beobachtungen bzw. durch Korrespondenzregeln . Modelle haben lediglich heuristische und pädagogische Funktion (Carnap zufolge). Braithwaite jedoch versteht Modelle als weitere mögliche Interpretationen des Kalküls. Die Syntaktische Sicht hält man in der heutigen Diskussion ebenso wie den Logischen Empirismus , auf dem die syntaktische Sicht beruht, für überholt. (Es ist anzumerken, dass der Term „syntaktische Sicht“ nicht von deren Proponenten benutzt wurde, sondern eine retrospektive Bezeichnung von Vertretern der sogenannten „semantischen Sicht“ ist.)
Theorien werden als Mengen von Modellen definiert. Modelle sind grundsätzlich nicht-linguistische Entitäten und werden als Realisierungen von Theorien entsprechend Modellen in der Modelltheorie der Mathematischen Logik verstanden. Realisierungen sind konkrete Verknüpfungen und Objekte, die von der Theorie abstrakt formuliert werden. Ein Beispiel für das mathematische Vorbild dieser Sichtweise ist die mathematische Gruppentheorie .

Dem Wechsel zur semantischen, modellorientierten Sicht entspricht häufig ein Fokus auf deren Hauptproblemfeld der Repräsentation .

Modellkonstruktion und Analogien

Modelle werden oft durch einen Analogieschluss mit anderen Systemen konstruiert. Mary Hesse unterscheidet positive, negative und neutrale Analogien. Aspekte zwischen Modell und System sind ähnlich (positiv), verschieden (negativ), oder nicht determinierbar (neutral). Neutrale Analogien motivieren weitere Untersuchungen der Eigenschaften des realen Systems, das durch das Modell repräsentiert werden soll.

Geschichte der Wissenschaftstheorie

Herkömmliche Bezeichnungen der Disziplin sind auch „Wissenschaftslogik“, „Wissenschaftslehre“ und „Methodologie“.

Die Beschäftigung mit der Frage der richtigen und exakten Erkenntnisgewinnung ist eine der zentralen Fragen der Philosophie und wird seit Jahrtausenden von den größten Denkern der Menschheit bearbeitet. Vorläufer der heutigen Wissenschaftstheorie sind va einzelne Fachwissenschaftler des 19. und 20. Jahrhunderts, die sich jeweils mit grundlegenden methodischen Fragen der Wissensgewinnung unter Blickwinkel ihres Faches auseinandersetzten. Man verwendete damals den Begriff „Induktive Philosophie“ dafür. Ein erster Lehrstuhl wurde 1870 an der Universität Zürich eingerichtet, der jedoch ohne größeren Einfluss blieb. Erst als Ernst Mach 1895 auf die Professur für „Geschichte und Theorie der induktiven Wissenschaften“ an der Universität Wien berufen wurde, gewann das Fach an Bedeutung. Von der „Wissenschaftstheorie“ als eigenständigem Begriff kann man erst ab den 1920er Jahren reden. Damals gründete sich der Wiener Kreis , der Ausgangspunkt des Neopositivismus . Viele Themen und Positionen die in diesem Kreis geäußert wurden, bestimmen auch heute noch einen Teil der fachinternen Diskussion der Wissenschaftstheorie. Zwar mit dem Wiener Kreis in Austausch stehend, dessen Ansichten aber größtenteils ablehnend, entwickelte Karl Popper seine falsifikationistische Herangehensweise des Kritischen Rationalismus, die er erstmals 1935 in Logik der Forschung präsentierte.

Den abstrakten Betrachtungen über das 'Wesen' der Wissenschaft setzte Ludwik Fleck ebenfalls 1935 eine Analyse der sozialen Konstruktion von Wissenschaft anhand einer Fallstudie entgegen. Sein Buch Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache wurde jedoch lange Zeit wenig beachtet. Eine Wende zu einer stärker historisch ausgerichteten Diskussion brachte erst Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (Original 1962) von Thomas S. Kuhn . Einen Generalangriff auf Grundannahmen des logischen Positivismus unternahm Paul Feyerabend mit Against Method.

In Frankreich gibt es keine strikte Trennung zwischen Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte. Die französische Tradition der historischen Epistemologie ( Épistémologie ) geht auf Gaston Bachelard und Georges Canguilhem zurück.

Paul Hoyningen-Huene gliedert die Geschichte der Wissenschaftstheorie – verstanden als die Antworten auf die Frage, was Wissenschaft ist –, schematisch in vier Phasen: [11]

 • Antike (Plato, Aristoteles) bis Beginn 17. Jahrhundert: Wissenschaft wird verstanden als absolut sicheres Wissen. Die Sicherheit des wissenschaftlichen Wissens wird durch seine Ableitung (Deduktion) aus evidenten Axiomen (deren Wahrheit aus ihnen selbst "herausleuchtet") etabliert.
 • 17. Jhdt. bis Mitte/Ende 19. Jhdt.: Diese zweite Phase stimmt mit der ersten hinsichtlich der verlangten absoluten Sicherheit des wissenschaftlichen Wissens überein, jedoch werden zu dessen Etablierung nicht mehr nur deduktive Schlüsse, sondern allgemeiner "die wissenschaftliche Methode" zugelassen, was insbesondere induktive Verfahren umfasst. Die wissenschaftliche Methode (oder "wissenschaftliche Methoden") werden als strikt zu befolgende Regeln verstanden.
 • Ende 19. Jhdt. bis spätes 20. Jhdt.: Diese dritte Phase stimmt mit der zweiten hinsichtlich der Verwendung der wissenschaftliche(n) Methode(n) zur Gewinnung wissenschaftlichen Wissens überein, gibt aber die Forderung nach absoluter Sicherheit des Wissens auf. Wissenschaftliches Wissen wird jetzt als "fallibel", dh als nicht endgültig und daher prinzipiell revidierbar angesehen.
 • Spätes 20. Jhdt. bis heute: Der Glaube an die Existenz einer wissenschaftlichen Methode als ein für die wissenschaftliche Arbeit strikt bindendes Regelwerk erodiert. Damit verschwindet neben der absoluten Sicherheit des Wissens nun auch das zweite konstitutive Merkmal wissenschaftlichen Wissens. Das verleiht der allgemeinen Frage, was das wissenschaftliche Wissen im Kontrast zu anderen Wissensarten eigentlich auszeichnet, erneute Aktualität.

Carlos Ulises Moulines unterteilt die Entwicklung der Wissenschaftstheorie seit 1885 in fünf Phasen: [12]

 • Aufkeimen (ca. 1885 bis zum Ersten Weltkrieg)
 • Entfaltung (1918 bis 1935)
 • klassische Phase (ca. 1935 bis 1970)
 • historizistische Phase (ca. 1960 bis 1985)
 • modellistische Phase (ab den 1970er Jahren)

Siehe auch

Literatur

Standardwerke

Einführungen

 • Wolfgang Balzer: Die Wissenschaft und ihre Methoden. Grundsätze der Wissenschaftstheorie. Ein Lehrbuch. 2. Auflage. Alber, Freiburg/ München 2002, ISBN 3-495-47853-1 .
 • Alexander Bird: Philosophy of science. (= Fundamentals of philosophy ). UCL Pr., London 1998, ISBN 1-85728-681-2 .
 • Martin Carrier: Wissenschaftstheorie zur Einführung. 3. Auflage. Junius, Hamburg 2011, ISBN 978-3-88506-653-8 .
 • Alan F. Chalmers : Wege der Wissenschaft: Einführung in die Wissenschaftstheorie. 6. Auflage. Springer, Berlin ua 2007, ISBN 978-3-540-49490-4 .
 • Jörg Phil Friedrich : Ist Wissenschaft, was Wissen schafft? Alber Verlag, Freiburg 2019, ISBN 978-3-49549-117-1 .
 • Peter Godfrey-Smith: Theory and reality: an introduction to the philosophy of science. University of Chicago Press, Chicago 2003, ISBN 0-226-30063-3 .
 • Stephan Kornmesser, Wilhelm Büttemeyer: Wissenschaftstheorie. Eine Einführung. Metzler, Stuttgart 2020; ISBN 978-3-476-04742-7 .
 • James Ladyman: Understanding philosophy of science. Routledge, London 2002, ISBN 0-415-22157-9 .
 • Karel Lambert, Gordon G. Britten jr.: Eine Einführung in die Wissenschaftsphilosophie. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Joachim Schulte. Berlin/ New York 1991.
 • B. Lauth , J. Sareiter: Wissenschaftliche Erkenntnis: Eine ideengeschichtliche Einführung in die Wissenschaftstheorie. 2. Auflage. Mentis 2005, ISBN 3-89785-555-0 .
 • Klaus Niedermair: Eine kleine Einführung in Wissenschaftstheorie und Methodologie: für Sozial- und Erziehungswissenschaftler/innen. Studia Universitätsverlag, Innsbruck 2010, ISBN 978-3-902652-18-8 .
 • Samir Okasha: Philosophy of Science: A Very Short Introduction. Oxford University Press, Oxford 2002, ISBN 0-19-280283-6 .
 • David Papineau : The philosophy of science. Oxford University Press, Oxford ua 1996, ISBN 0-19-875165-6 .
 • Hans Poser : Wissenschaftstheorie: Eine philosophische Einführung. Reclam, Stuttgart 2001, ISBN 3-15-018125-9 .
 • Alex Rosenberg : Philosophy of science: a contemporary introduction. (= Routledge contemporary introductions to philosophy ). 2. Auflage. Routledge, New York 2005.
 • Johann August Schülein , Simon Reitze: Wissenschaftstheorie für Einsteiger. 4. Auflage. UTB, Wien 2016, ISBN 978-3-8252-2351-9 .
 • Gerhard Schurz : Einführung in die Wissenschaftstheorie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2006.
 • Helmut Seiffert : Einführung in die Wissenschaftstheorie. 11. Auflage. Beck, München 1991, ISBN 3-406-34622-7 .
 • Harald A. Wiltsche: Einführung in die Wissenschaftstheorie. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, ISBN 978-3-8252-3936-7 .

Nachschlagewerke und Handbücher

 • Jürgen Mittelstraß ua (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie (1980–1996), Bände 1–4, Metzler, Stuttgart 1995. (Sonderausgabe 2004, 2., neubearb. und wesentlich erg. Aufl. 2005)
 • Helmut Seiffert, Gerard Radnitzky (Hrsg.): Handlexikon zur Wissenschaftstheorie. 2., unv. Auflage. dtv, Berlin 1992, ISBN 3-423-04586-8 .
 • Andreas Bartels, Manfred Stöckler (Hrsg.): Wissenschaftstheorie. Ein Studienbuch. mentis, Paderborn 2007.
 • Dominique Lecourt (Hrsg.): Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences. PUF, Paris 1999. (als TB 2006, ISBN 2-13-054499-1 )
 • R. Boyd, P. Gasper, JD Trout (Hrsg.): The Philosophy of Science. MIT Press, Cambridge 1991.
 • Martin Curd, JA Cover (Hrsg.): Philosophy of science: the central issues. Norton, New York/ London 1998, ISBN 0-393-97175-9 .
 • Marc Lange (Hrsg.): Philosophy of science: an anthology. (= Blackwell philosophy anthologies. 25). Blackwell, Malden, Mass. 2007.
 • Peter Machamer (Hrsg.): The Blackwell guide to the philosophy of science. (= Blackwell philosophy guides. 7). Blackwell, Malden, Mass. 2002, ISBN 0-631-22108-5 .
 • WH Newton-Smith (Hrsg.): A companion to the philosophy of science. (= Blackwell companions to philosophy. 18). Blackwell, Malden, Mass. 2000, ISBN 0-631-17024-3 .

Kritik an Wissenschaftstheorien

 • Geoffroy de Lagasnerie: Denken in einer schlechten Welt. Übers. Felix Kurz. Matthes & Seitz, Berlin 2018, ISBN 978-3-95757-527-2 .

Zeitschriften

Siehe auch : Philosophiebibliographie: Wissenschaftstheorie – Zusätzliche Literaturhinweise zum Thema

Weblinks

Überblicksartikel

Vorlesungsmaterial

Wissenschaftliche Zentren und Datenbanken

Bibliographien

Einzelnachweise

 1. Karl R. Popper : Alles Leben ist Problemlösen. Über Erkenntnis, Geschichte und Politik. Piper-Verlag 1994, ISBN 3-492-22300-1 , S. 19. Popper schreibt hier: „… meinem Hauptthema, der Wissenschaftslehre oder Wissenschaftslogik, zuwenden. […] Die ältere Wissenschaftstheorie lehrte …“.
 2. Chris Pincock: Mathematical Structural Realism. ersch. vorauss. in: A. Bokulich, P. Bokulich (Hrsg.): Scientific Structuralism. Boston Studies in the Philosophy of Science, Springer 2008.
 3. Ian Hacking: Representing and Intervening. Cambridge University Press, Cambridge 1983.
 4. PA Schillp (Hrsg.): Albert Einstein: Philosopher-Scientist. (= Library of Living Philosophers. Volume VII). Cambridge University Press, London 1949.
 5. Kurt Hübner: Kritik der wissenschaftlichen Vernunft. Alber Verlag, Freiburg 1978 und viele weitere Auflagen und Übersetzungen.
 6. A. Breininger: Kommunalpolitische Praxis und Konstruktiver Realismus … in Kategorien der Wissenschaftstheorie . Univ. Wien, 2009, S. 26–55 (PDF; 703 kB).
 7. vgl. dazu: Jean-Marc Lévy-Leblond , Das Elend der Physik. Über die Produktionsweise der Naturwissenschaften, Berlin 1975.
 8. Zur Vorgeschichte und weiteren Diskussion der Unterscheidung siehe Paul Hoyningen-Huene: Context of Discovery and Context of Justification . In: Studies in History and Philosophy of Science. 18, 1987, S. 501–515.
 9. L. Fleck: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Schwabe, Basel 1935.
 10. Passim in seinem Buch The Structure of Scientific Revolutions ; zur Analyse siehe Paul Hoyningen-Huene: Context of Discovery Versus Context of Justification and Thomas Kuhn. In J. Schickore, F. Steinle (Hrsg.): Revisiting Discovery and Justification: Historical and philosophical perspectives on the context distinction. Springer, Dordrecht 2006, S. 119–131.
 11. Paul Hoyningen-Huene: Systematicity: The Nature of Science. 2. Auflage. Oxford University Press, 2015, S. 2–6.
 12. C. Ulises Moulines: Die Entstehung der Wissenschaftstheorie als interdisziplinäres Fach (1885–1914). Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 2008, ISBN 978-3-7696-1646-0 ; ebenso Ders.: Die Entwicklung der modernen Wissenschaftstheorie (1890–2000). Lit, Hamburg 2008, S. 23–25.