middelalderen

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

Middelalderen er epoken i europeisk historie mellom slutten av antikken og begynnelsen av den moderne tid , det vil si perioden mellom det 6. og 15. århundre. Både begynnelsen og slutten av middelalderen er gjenstand for vitenskapelig diskusjon og er satt ganske annerledes.

I overgangen fra sen antikk til tidlig middelalder brøt den politiske og kulturelle enheten i Middelhavsområdet, som ble formet av gresk-romersk antikk , opp. Mens det bysantinske riket forble intakt i øst, falt det vestlige imperiet i 476. Nye imperier ble dannet innenfor (for eksempel det frankiske riket , Visigoth-riket på Den iberiske halvøy og angelsaksernes imperier i Storbritannia) og utenfor (for eksempel slavernes styre i Øst- og Sørøst-Europa og de nye imperiumformasjonene) i Skandinavia ) i det tidligere vestromerske riket. Disse imperiene ble befolket av den bosatte romaniserte befolkningen og grupper som immigrerte i migrasjonsperioden ( germanske stammer og slaver).

Mens det gamle kjerneområdet allerede var kristent , ble de andre, hedenske ( hedenske ) områdene i Europa kristnet i middelalderen. I tidlig middelalder dukket den grunnleggende politiske ordenen fra senere tider i hovedsak frem. Den påfølgende høymiddelalderen ble preget av boom i økonomi, vitenskap og kultur. På slutten av middelalderen var det en treg overgang til den tidlige moderne perioden .

Med islam dukket det opp en ny religion på 800 -tallet, som spredte seg som følge av de arabiske erobringene i Vest- og Sentral -Asia, Nord -Afrika og også i deler av Sør -Europa, før kristne herskere startet gjenerobringen i Spania ( Reconquista ) og sør Italia / Sicilia. I Sørøst -Europa fortsatte imidlertid ottomanerne å avansere på slutten av 1300 -tallet.

Den dominerende samfunns- og økonomiformen i middelalderen var føydalisme . Prinsipper den gangen var et av boderordnet samfunn , et bestemt gjennom kristendommens verdensbilde , et kristent påvirket vitenskap og litteratur , arkitektur , kunst og kultur , samt latin som et felles, tverropplærende språk . Etter den store splittelsen i 1054 søkte både den katolske kirke og den ortodokse kirken kristendommens enhet under taket. Imidlertid mislyktes disse forsøkene.

Jødene var av stor betydning for det "kristne" Europa. På grunn av forbud mot interesse fra den katolske kirke ble kristne forbudt å gjennomføre pengetransaksjoner, men ikke for jøder av annen tro. De ble beskyttet av de suverene og ble bare motvillig tolerert som et mindretall . På grunn av anti-jødedom i middelalderen var de ofre for pogromer og utvisninger .

Begrepet "middelalder"

Sitt eget middelalderske konsept

Cog (ma. Representasjon på Stralsund sel)

Den kristne middelalderen så ennå ikke på seg selv som en "middelalder", men så seg selv i frelseshistorien som en aetas christiana ("kristen tidsalder") overlegen i tro til alle andre tidsaldre, som begynte med Kristi fødsel og bare var slutt på dommedag . Mens de tidligere verdensalder i frelseshistorien ble ytterligere inndelt i henhold til læren om de tre, fire eller seks verdensaldene ( aetates mundi ) , var det ingen fast etablert epokeplan for intern periodisering av aetas christiana , men bare tilnærminger som f.eks. læren om de syv perioder i Kirken (avledet fra Johannes 'apokalypse ) eller inndelingen som ble opprettet av Joachim von Fiore i en tid for "Sønnen" (fra Kristi fødsel til rundt 1260) og en påfølgende tid for " Ånd".

Ideen om at historisk utvikling i betydningen av fremgang eller tilbakegang også kunne finne sted innenfor aetas christiana var på ingen måte fremmed for den kristne middelalderen. Fra den romerske kirkes synspunkt var det imidlertid usikkert fordi det på den ene siden ikke tillot eller innrømmet noen videre utvikling eller overgåelse av den kristne undervisning siden evangeliets tid og Kirkens fedre og, på den annen side ønsket den ikke å la sin egen utvikling bli sett fra forfallets synspunkt. Så langt korresponderende historiske ideer ble kombinert med reformkonsepter som var kritiske for kirken og eskatologiske beregninger av endetiden, ble de derfor motarbeidet av den romerske kirken, i likhet med undervisningen til Joachim og hans etterfølgere.

I det politiske, samtidig, frelseshistoriske perspektivet, dukket ideer om periodisering opp spesielt i form av læren om Translatio imperii , ifølge hvilken den romerske keiserverdigheten først ble tildelt de østromerske keiserne i Bysantium , deretter i renovatio imperii av Karl den store til frankene og til slutt med den keiserlige kroningen ble Otto den store overført til keiserne i Det hellige romerske riket . Oversettelseslæren var forenlig med den kristne læren om verdens alder, siden den ikke satte spørsmålstegn ved aetas christianas preferanseposisjon og dogmatiske enhet, og i stedet lå dens potensial for konflikt i forholdet mellom paven og imperiet . Et periodisk bord for historiografien fra den kristne æra ble imidlertid ikke resultatet av denne ideen.

Konsepthistorie

Begrepet middelalder ble først introdusert i formen medium aevum ("middelalderen") på 1300 -tallet av italienske humanister , som deretter også etablerte forståelsen av sin egen epoke som en epoke for gjenfødelse ( renessanse ) i de to påfølgende århundrene. I det humanistiske historiesynet ble den kristne tro ikke erstattet med sin generelle bindende natur, men i dens gyldighet som en målestokk for å evaluere utviklingen av verdenshistorien og med et profan historisk ideal om gresk-romersk antikk, ikke lenger først og fremst konstruert av teologer, men av poeter og filologer erstattet. Fra et humanistisk synspunkt var middelalderen en "mørk alder" ( aetas obscura ) , en epoke av forfall og tilbakegang der det språklige, litterære, teknologiske og sivilisasjonelle utviklingsnivået for den gresk-romerske antikken gikk tapt på grunn av sammenbrudd av det vestromerske riket , for kun å bli gjenstand for etterligning ( imitatio ) eller til og med overgå ( aemulatio ) i sin egen tid gjennom gjenoppdagelse av gamle kilder og gjenoppliving av gamle stilnormer.

Med det humanistiske konseptet om aetas obscura relatert, men er forskjellig i betydningen av etablert spesielt i den engelsktalende historien og protohistoriske begrepet " Dark Ages " (Dark Ages), som vanligvis mangler perioder med manglende eller ikke gjenvunnet i forskning skrevet eller arkeologisk tradisjon ( middelaldersk arkeologi), mest forstått som mellomfaser sammenlignet med tidligere, relativt bedre dokumenterte perioder. I Englands historie, for eksempel, er dette begrepet som brukes for å beskrive perioden etter slutten av det romerske styre frem til immigrasjonen av anglene , sakserne og jutene (rundt 5. / 6. århundre).

Begrepet middelalder etablerte seg i den påfølgende perioden som et epokebegrep med en tendens til nedsettende betydning, hvor epokegrensene stort sett ble satt på den ene siden med slutten av det vestromerske riket i år 476 og på den annen side med slutten av det østlige romerske riket gjennom den osmanske erobringen av Konstantinopel i 1453 , også sistnevnte med tanke på det faktum at bysantinske lærde, på flukten til Vesten, hadde med seg viktige greske manuskripter som forble ukjente for latin middelalder eller hadde bare blitt kjent gjennom arabiske oversettelser. [1]

En avgjort positiv revurdering, delvis knyttet til nostalgisk transfigurasjon og med behovet for å bestemme sine egne kristne eller nasjonale røtter og identitet, dukket ikke opp før slutten av opplysningstiden, og spesielt i romantikken . [2] Siden slutten av 1700 -tallet var dette en vesentlig driver for den økte filologiske og historiske opptattheten av middelalderen.

I moderne forskning, som også benytter seg av nye spørsmål og metoder, dømmes det på en mye mer differensiert måte. [3] På denne måten vektlegges de opprinnelige prestasjonene i middelalderen og de eksisterende kontinuitetslinjene, slik at middelalderen ikke lenger blir bedømt ut fra den humanistiske målestokken for gammel "storhet". I stedet for det nasjonale er det ofte en europeisk orientert retur, som understreker "Europas fødsel i middelalderen" ( Jacques Le Goff ).

Utenfor det tekniske språket omtales fremdeles overdrevne tenkemåter eller atferd eller hele kulturer som "middelalder" for å tilskrive dem særlig tilbakestående og mangel på utdannelse og menneskelighet.

Kronologisk rekkefølge

Nürnberg slott som et eksempel på et slott i middelalderen

Begrepet "middelalder" refererer først og fremst til historien om det kristne vesten før reformasjonen , fordi begrepet sjelden brukes i forbindelse med ikke-europeiske kulturer (se nedenfor for begrepet i sammenheng med historien til India, Kina og Japan ). Så det refererer hovedsakelig til det europeiske kontinentet og de britiske øyer . Middelalderen er omtrent klassifisert mellom 500 og 600 e.Kr. og rundt 1500. Følgende referansedata er mye mer spesifikke:

Den europeiske middelalderen strekker seg omtrent fra slutten av migrasjonsperioden , hvor slutten for det meste er datert i forskning i år 568, til renessansen fra midten av 1400 -tallet eller begynnelsen av 1500 -tallet. Når det gjelder problemet med datering av begynnelsen av middelalderen og den påfølgende utviklingen, se også slutten på antikken , sen antikk og tidlig middelalder .

Datingtilnærmingene er ikke alltid ensartede, fordi det avhenger av hvilke aspekter ved utviklingen som vektlegges og hvilken region som vurderes i hvert enkelt tilfelle. [4] Hvis for eksempel islams innflytelse og erobring av store deler av det som en gang var romersk territorium av araberne er i forgrunnen, og hvis man ser mer mot det østlige Middelhavet enn Vest -Europa, kan man se Mohammeds Hijra ( 622) eller begynnelsen på den arabiske se utvidelsen (fra 632) som slutten på sen antikken og begynnelsen av middelalderen. Det er også forskjellige dateringsalternativer for slutten av middelalderen, for eksempel oppfinnelsen av trykkpressen (rundt 1450), erobringen av Konstantinopel (1453), oppdagelsen av Amerika (1492), begynnelsen av reformasjonen (1517 ) eller den store bondekrigen (1525)). Andre tilnærminger forlenger perioden enda mer (såkalt "lang middelalder" fram til 1800-tallet, som Jacques Le Goff for eksempel tar til orde for), [5], men dette er minoritetsoppfatninger.

Hvis du fokuserer på enkeltland, kan du komme til forskjellige nøkkeldata. For eksempel endte antikken på Rhinen eller i Storbritannia betydelig tidligere enn i Italia, Lilleasia eller Syria på grunn av utviklingen der under folkevandringen. På den annen side hadde renessansetiden allerede gått opp i Italia på begynnelsen av 1400 -tallet, mens samme tid i England fortsatt regnes som en del av middelalderen. I Nord-Europa, ble folkevandringstiden etterfulgt av “Merovingertiden”, som ble erstattet i Sverige av Vendel perioden (650-800). I Skandinavia begynner vikingtiden rundt 800, slutter i 1050 og går deretter over i "nordisk middelalder".

Underavdeling av middelalderen

Etter å ha beseiret Berengar II, mottar Otto I sverdet som et tegn på underkastelse (fra et manuskript rundt 1200)

I de tysktalende landene har historiografi, påvirket av den nasjonale ideen og orientert mot historien til de frankiske og tyske herskerne, delt den europeiske middelalderen og Tysklands historie i middelalderen i tre hovedfaser:

Denne treenigheten var basert på ideen om oppgang , blomstring og forfall , men blir sett på en mye mer differensiert måte i nyere forskning. Som et resultat av endrede spørsmål, særlig hensynet til økonomiske, sosiale og kulturhistoriske aspekter, forlot man gradvis ordensmodellen basert på herskernes historie og la vekt på endringene i 11. / 12. Århundre som et avgjørende vendepunkt i årtusenet kjent som middelalderen . Dette fører ofte til at man bare skiller det tidligere fra senere middelalder. Ulike klassifiseringer og oppgaver gjort av individuelle forskere påvirkes også av forskjellige prioriteringer.

I den engelsktalende verden snakker man om “middelalderen” på grunn av inndelingen, det vil si i flertallsform av flere tidsperioder. [6]

Tidlig middelalder

Den migrasjon av folk blir sett av forskning som et bindeledd mellom senantikken og tidlig middelalder. Med slutten av den store migrasjonen, som tradisjonelt er forbundet med inntrenging av langobardene i Italia i 568 (men i nyere forskning er tiden etterpå noen ganger inkludert i vurderingen, i det minste som et syn), [7 ] begynte i det minste i vestlige og vestlige regioner Sentral -Europa til slutt tidlig middelalder. Overgangen er derfor flytende på 600 -tallet. I Eastern Current og Byzantium vedvarte imidlertid gamle administrative strukturer i noen tiår lenger; gamle kulturelle elementer ble fremdeles dyrket i Byzantium senere.

Tidlig middelalder bevæpning:
Spatha , Sax , Franziska , Spangenhelm og skjoldpukkel ( Germanisches Nationalmuseum , Nürnberg)

I tidlig middelalder skjedde det mange avgjørende utviklinger som har hatt innvirkning frem til moderne tid. En omforming av den gamle romerske arven fant sted, men til tross for mange pauser, kan like mange kontinuitetslinjer gjenkjennes. I motsetning til den eldre tolkningen som en "mørk" eller "tilbakestående" epoke, blir tidlig middelalder sett på en mye mer differensiert måte i moderne forskning. Den er preget av både kontinuiteter og endringer på den politiske, kulturelle og sosiale sfæren. Inndelingen av Europa og Middelhavet i en kristen og en islamsk del og den kristne delen i en latinsk og en ortodoks del fant sted, som inkluderte kulturen i Bysans. Flere av imperiene som oppsto i tidlig middelalder dannet grunnlaget for stater som fortsatt eksisterer i dag.

Kristendommen kom også i gang i tidligere hedenske (" hedenske ") områder, for eksempel øst for Rhinen og senere i Skandinavia, blant annet gjennom aktiviteter fra irske misjonærer. Rundt 500 konverterte den viktige frankiske kongen Clovis I og hans adel til katolsk kristendom, trosbekjennelsen til majoritetsbefolkningen i Gallia. Fremveksten av det frankiske riket begynte under merovingerne , som til slutt etablerte sin dominans i Vest- og Sentral -Europa på grunnlag av restene av det vestromerske riket og imperiene til flere germanske folk (som burgunder og vestgoter i Gallia). Siden slutten av 800 -tallet lå imidlertid den sanne makten i det frankiske riket hos karolingerne , som var de frankiske kongene fra 751 til 1000 -tallet. Angelsakserne bosatte seg i Storbritannia fra midten av 500-tallet og etablerte flere imperier ( heptarki ) der før Alfred den store skapte et enhetlig angelsaksisk imperium på slutten av 900-tallet. England ble erobret av normannerne under William i 1066. Longobard -riket i Italia varte til 800 -tallet da det ble erobret av frankene. Visigoth -imperiet dukket opp i Hispania og kollapset i begynnelsen av 800 -tallet som et resultat av de arabiske angrepene. Reconquista , gjenerobringen av de arabiske okkuperte områdene, begynte der på 800-tallet, med start fra Asturias . En kulturell storhetstid begynte også i maurisk Spania ( Al-Andalus ). Den islamske ekspansjonen hadde også dramatiske konsekvenser for Bysans, ettersom store deler av imperiet (som Syria, brødkurven til Egypt og Kartago ) falt på araberne. Likevel var Byzantium i stand til å holde kjerneområdet i Lilleasia .

Det frankiske riket var det viktigste germansk-romanske etterfølgerriket i vest. Romerriket , som kollapset i vest i 476, utgjorde et vesentlig referansepunkt for politisk tenkning gjennom middelalderen. Høydepunktet med denne utviklingen var kroning av Karl den Store som "romersk keiser" ( Translatio imperii ) av paven i julen i år 800. Charles utvidet imperiets grenser og sikret en ny kulturell vekkelse. Etter hans død i 814 falt imidlertid det frankiske riket gradvis fra hverandre. Det senere Frankrike dukket opp fra den vestlige halvdelen, mens det østlige frankiske riket utviklet seg fra den østlige halvdelen, og først i høymiddelalderen utviklet det senere såkalte "Det hellige romerske riket " seg. Under ottonerne inntok Øst-Franconia en kvasi-hegemonisk posisjon i Latin-Europa og utvidet seg; så mot øst i slavisk territorium og mot sør, hvor imperiet nå også inkluderte det keiserlige Italia . Med kroning av Otto I som keiser i 962, ble imperiet fornyet, til gjengjeld ga keiserne, som sekulære beskyttere av kirken, pavene en sikkerhetsed. Siden den ottoniske æra ble bare de østfrankiske / romersk-tyske kongene faktisk ansett for å være bærere av den fornyede "romerske" keiserlige verdigheten. I tillegg, gjennom den såkalte Pippin-donasjonen i 754, mottok paven ikke bare sin åndelige, men også sekulære makt. De respektive universelle gyldighetskravene til keiseren og paven skulle føre til flere spenninger senere (spesielt fra 1000 -tallet), der det avgjørende spørsmålet var om den kronede keiseren var underlagt paven eller ikke.

Mot slutten av tidlig middelalder skjedde raidene til vikingene (ca. 800-1050) og magyarene (" ungarske invasjoner ", ca. 900–955). De britiske øyer og Nord -Frankrike led mest av angrepene fra vikingene, og vikingene etablerte også egne domener. I det 10. og 11. århundre var det statskonsolidering i de karolingiske etterfølgerimperiene og i angelsaksisk England. Sammen med erobringen av Nord -Afrika og en stor del av den iberiske halvøy av araberne, utslettet disse plyndringene de siste strukturene i sen antikken. Et føydalt økonomisk system dukket opp i Vest -Europa, men detaljene er kontroversielle i nyere forskning. Økonomisk spilte den naturlige økonomien en rolle i Latin -Vesten i tidlig middelalder, der systemet for herredømme bør vektlegges. Likevel forble pengeøkonomien en viktig faktor, og langdistansehandelen stoppet heller ikke helt. Det var også et visst økonomisk oppsving. De viktigste kulturbærerne var Byzantium, klostrene , spesielt de fra benediktinerordenen , så vel som lærde i det arabisk-islamske kulturområdet, gjennom hvilke i det minste en del av den gamle litteraturen og vitenskapen kunne bevares.

Høy middelalder

Representasjon av en ridder i Codex Manesse , 1300 -tallet
Original dobbeltside fra Reiner Musterbuch (tidlig på 1200 -tallet)

Høymiddelalderen var storhetstiden for ridderlighet , føydalisme og sanger . Befolkningen begynte å vokse (hjulpet av landbruksfremskritt og blant annet middelalderens varme periode ), handel og industri økte, og mange byer blomstret. En ny kulturell og vitenskapelig utvikling fant sted, der utdanning ikke lenger bare var forbeholdt prestene . Utviklingen i de enkelte kongedømmene var imidlertid ganske annerledes.

Høy middelalder var en epoke av konflikt mellom sekulære (imperium / imperium) og geistlige (pave / sacerdotium) universell makt i investeringsstriden . Dette brøt ut i det romersk-tyske riket under Henry IVs regjeringstid og kunne faktisk avgjøres av Henry V i 1122; det universelle gyldighetskravet til keiseren og paven førte til konflikter i den påfølgende perioden frem til 1300 -tallet. Det romersk-tyske riket mistet sin hegemoniske posisjon. Denne maktposisjonen hadde blitt rystet under salianernes styre av investeringskonflikten og konfliktene mellom kongedømmet og de store (for eksempel kongerskapets ignorering av den konsensuelle styringen ). Hohenstaufen lyktes i 12./13. Century forhindret ikke tap av kongemakt i imperiet, i stedet fikk suverene innflytelse. Den aktive italienske politikken til de romersk-tyske kongene knyttet også sterke krefter i det keiserlige Italia . Frederick I prøvde, samtidig som han bevarte keiserlige rettigheter og krav ( Honor Imperii ) , å styrke makten i regjeringen i det keiserlige Italia, men klarte aldri å bryte motstanden fra Lombard League og kom også i konflikt med pave Alexander III . Henry VI. lyktes i å få kongeriket Sicilia, som Henrys sønn Friedrich II gjorde sentrum for hans styre. Frederick II ble utdannet og regnes som en av de viktigste middelalderens keisere, men han kom i konflikt med pavedømmet. Etter hans død i 1250 kollapset kraften til Hohenstaufen -dynastiet i imperiet effektivt.

I Nord- og Øst -Europa dannet nye riker som England (som ble erobret av normannerne som også var aktive i Sør -Italia i 1066), Norge , Danmark , Polen , Ungarn og Böhmen i løpet av kristningen (fra begynnelsen av midten Alder). Likeledes lenger øst, under påvirkning av vikingene og ortodokse misjonærer fra det bysantinske riket , som nådde sitt høydepunkt rundt 1000, dukket det opp andre imperier som Kiev -riket . Mens Byzantium opplevde en avgjørende svekkelse av makten ved det fjerde korstoget i 1204, ble keiserrikets imperium ødelagt i løpet av den mongolske stormen; andre østeuropeiske imperier (spesielt Polen og Ungarn) slapp bare så vidt fra ruinen.

Gjenerobringen av områdene erobret av maurerne på den iberiske halvøy av de nærliggende kristne kongedømmene fortsatte i høymiddelalderen. På Sicilia ble araberne presset tilbake av normannerne og kongeriket Sicilia ble grunnlagt, som inkluderte øya så vel som Sør -Italia. I Latin -Europa fikk Frankrike og England økende politisk innflytelse. Det engelske huset Plantagenet hadde store eiendeler i Frankrike, slik at de engelske kongene hadde vært i føydale bånd til det franske kongedømmet for disse områdene siden Henry II , men dette førte gjentatte ganger til kamper med de franske kongene. Makten til engelske kongelige hadde blitt begrenset siden Magna Carta i 1215 ved ytterligere inkludering av de store, som nå ble tildelt grunnleggende rettigheter. Det franske kongedømmet konsoliderte på sin side på 1100- og 1200 -tallet. Århundredets posisjon, presset innflytelsen fra Plantagenets tilbake under Philip II på 1200 -tallet og konsoliderte på Louis IXs tid. Frankrikes politiske posisjon i Latin -Europa. England og Frankrike hadde relativt effektive kongelige administrative systemer og utviklet seg sakte til "nasjonale riker" uten å være nasjonale stater.

Ankomst av kong Filip II av Frankrike til Acre (1191)

Etter at pave Urban II etterlyste et korstog på synoden i Clermont (1095), begynte korstogene til Orienten . Korsfarernes erklærte mål var frigjøring av den hellige byen Jerusalem fra saracenene .[8] I tillegg til religiøse og sosiale motiver, fikk grådighet etter byttedyr og land også korsfarerne til å delta i korstogene.[8] Korsfarerne lyktes i å erobre byen Jerusalem i 1099 og etablere fire såkalte korsfarerstater , som gradvis gikk tapt fram til 1291. Etter 1099 tok religiøse mål baksetet i de senere korstogene, ofte til fordel for maktpolitikk og økonomiske interesser. Det ble også ført korstog mot kristne (rundt 1204 mot Bysans og i slutten av middelalderen i Italia mot politiske motstandere av pavedømmet).

I løpet av korstogene utviklet det seg igjen langdistansehandel med Levanten , som spesielt de italienske bystatene tjente på, spesielt Republikken Venezia . Med handel fikk pengeøkonomien betydning. Nye eller gjenoppdagede ideer kom også til Europa; for eksempel ble Aristoteles , hvis skrifter ble oversatt til latin, den viktigste ikke-kristne autoriteten innen skolastikk . De første universitetene oppsto i Italia og senere i Frankrike. Laugsystemet oppstod spesielt i Sentral -Europa, og det hadde stor innvirkning på sosiale og økonomiske prosesser i byene.

Die wichtigsten Ordensgemeinschaften des Hochmittelalters waren neben den Zisterziensern die Bettelorden der Franziskaner und Dominikaner . Daneben entstanden neue christliche Laienbewegungen , die von der katholischen Kirche als häretisch eingestuft wurden, darunter die Glaubensbewegungen der Katharer oder Waldenser . Die Inquisition wurde auch deshalb ins Leben gerufen, um gegen sogenannte Ketzer vorzugehen.

Spätmittelalter

Städtisches Wohnhaus, Halberstadt

Europa erlebte nach Ansicht der älteren Forschung ab ca. 1300 eine gewisse Krisenzeit. Objektiv feststellbar sind etwa Klimaveränderungen, die sich nachteilig auswirkten, doch dominierte in Deutschland lange Zeit auch die Ansicht, dass es zu einer politischen Krisenzeit gekommen sei. Diese Forschungsdebatte betraf allerdings stärker die deutsche Mediävistik , weil dort die Abfolge des Mittelalters in drei Stufen prägend war. In Italien oder Frankreich wurde keine derartig scharfe Trennung vorgenommen. In der neueren deutschsprachigen Forschung wird wesentlich differenzierter geurteilt und unter anderem die Übergänge in die beginnende Neuzeit betont; hinzu kommen neue Forschungsansätze und neue Quellenbefunde. Insofern hat ein Paradigmenwechsel in der Spätmittelalterforschung stattgefunden. [9]

Im Heiligen Römischen Reich (der Begriff taucht erstmals 1254 in den Quellen auf) verlor die ohnehin nicht besonders ausgeprägte Königsmacht weiter an Einfluss, während die Macht der zahlreichen weltlichen und geistlichen Landesherren erstarkte. Die Königswahl oblag seit dem Interregnum den Kurfürsten , die auch Einfluss auf die Reichspolitik nahmen. Das Königtum musste verstärkt eine Hausmachtpolitik betreiben, um den Verlust des schwindenden Reichsguts zu kompensieren, wobei die Häuser Habsburg , Luxemburg und Wittelsbach am einflussreichsten waren. Das Kaisertum wurde nach dem Ende der Stauferzeit durch die Kaiserkrönung Heinrichs VII. 1312 erneuert. In der Zeit seines Nachfolgers Ludwigs IV. kam es zum letzten Grundsatzkonflikt zwischen Kaisertum und Papsttum. Als bedeutendster Kaiser des Spätmittelalters wird in der Regel Karl IV. betrachtet, der den luxemburgischen Hausmachtkomplex erheblich vergrößerte. Eine Art Reichsgrundgesetz bildete die in seiner Regierungszeit erarbeitete Goldene Bulle von 1356. Das spätmittelalterliche römisch-deutsche Königtum litt dennoch unter erheblichen strukturellen Mängeln, so dass sich keine starke Zentralgewalt im Reich entwickelte. Mit dem Tod Kaiser Sigismunds im Jahr 1437 erlosch die männliche Linie der Luxemburger; ihr Erbe im Reich traten die Habsburger an, die bis zum Ende des Reichs 1806 fast kontinuierlich die römisch-deutschen Kaiser stellten. Die langen Regierungszeiten von Friedrich III. und Maximilian I. stabilisierten den habsburgischen Hausmachtkomplex, den Maximilian im Westen durch Teile des burgundischen Erbes noch einmal erweitern konnte. Eine angestrebte umfassende Reichsreform gelang jedoch nicht.

Im Jahre 1291 fiel Akkon , die letzte Festung der Kreuzfahrer im Nahen Osten, die Autorität des Papstes schwand im Zuge des sogenannten Abendländischen Schismas . Die schlimmste Katastrophe in der sogenannten Krise des 14. Jahrhunderts stellte jedoch die Pest dar, der „ Schwarze Tod “, die ab 1347 von der Halbinsel Krim im Schwarzen Meer kommend die Länder Europas verheerte und zwischen einem Drittel und der Hälfte der europäischen Bevölkerung, vor allem in den Städten, das Leben kostete. Die Entvölkerung führte zu Aufständen und einem Wandel der Sozialstrukturen, die das Rittertum zugunsten des Bürgertums schwächten und in der katholischen Kirche einige Reformbewegungen auslösten. Während das Byzantinische Reich nach der Eroberung Konstantinopels 1204 während des Vierten Kreuzzuges langsam aber sicher seinem Untergang entgegenging, gewannen die christlichen Reiche auf der iberischen Halbinsel nach dem Sieg bei Las Navas de Tolosa im Jahre 1212 immer weiter an Boden. 1492 endete die Reconquista mit der Eroberung des Emirats von Granada . Infolge der Reconquista entstanden die christlichen Königreiche Portugal und Spanien (bestehend aus den vereinigten Reichen Aragon und Kastilien). Muslime und Juden, die nicht gewillt waren zum Christentum zu konvertieren, wurden aus Spanien vertrieben (Siehe auch: Alhambra-Edikt ) . 1453 fiel Konstantinopel an die osmanischen Türken , während im römisch-deutschen Reich der Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden wurde.

Im 14. Jahrhundert begann aufgrund von Erbstreitigkeiten um die französische Krone der Hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England . Von 1340 bis etwa 1420 behielten die Engländer weitgehend die Oberhand. Jeanne d'Arc , heute als die Jungfrau von Orleans bekannt, gab im frühen 15. Jahrhundert den Franzosen wieder Hoffnung, die bei Orleans 1429 einen Sieg errangen und in die Offensive gingen. Jeanne d'Arc wurde 1431 von den Engländern zum Tode verurteilt, doch Frankreich konnte den Krieg 1453 siegreich beenden. Während die französischen Könige aus dem Haus Valois nun bestrebt waren, ihre Macht wieder zu festigen, gerieten sie gleichzeitig in Konflikt mit dem Haus Burgund , einer Nebenlinie des französischen Königshauses, das eigene Interessen verfolgte. England litt in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts unter schweren inneren Unruhen, die schließlich zum offenen Thronkampf der Häuser York und Lancaster führten, der als die Rosenkriege bekannt ist. Am Ende setzte sich 1485 das Haus Tudor durch.

Kunst und Wissenschaften befanden sich im Spätmittelalter im Aufbruch. Die bereits im Hochmittelalter erfolgte Gründung der ersten Universitäten, vor allem in Italien ( Bologna ) und Frankreich ( Paris ), verhalf den Wissenschaften und der Philosophie zu einem neuen Aufschwung, denn sie verbreiten die Lehren antiker Gelehrter und ebneten so den Boden für die Epoche der Renaissance . Den Künstlern eröffneten sich neue Möglichkeiten dank Auftragsarbeiten für das selbstbewusste Bürgertum: Die bisher auf kirchliche Motive beschränkte Malerei wurde nun auf andere Bereiche ausgeweitet, auch die Dreidimensionalität wurde von den Malern entdeckt. Die Architektur lehnte sich infolge der Renaissancebewegung wieder an alte römische und griechische Vorbilder an.

Die Wirtschaft erlebte trotz der Pest eine Blüte. Das Spätmittelalter war die Zeit des aufsteigenden Bürgertums der Städte und der Geldwirtschaft. Genannt seien die italienischen Stadtstaaten, die Städte Flanderns und der Städtebund der Hanse an Nord- und Ostsee. Die Hanse bewirkte durch den schwunghaften Handel eine weitere Besiedelung Nord- und vor allem Osteuropas durch hauptsächlich deutsche Kolonisten (Siehe auch: Ostkolonisation ) . Durch die Handelskontakte entstanden daneben in Russland eine Reihe neuer Fürstentümer, die nach und nach das mongolische Joch abschüttelten. Aus dem mächtigsten von ihnen, dem Fürstentum Moskau , sollte sich später das russische Zarenreich entwickeln.

Ende des Mittelalters

Der Fall Konstantinopels in einer Darstellung aus dem 15. Jahrhundert

Wie hinsichtlich des Übergangs von der Antike ins Mittelalter, so sind auch für das Ende des Mittelalters verschiedene Forschungsansätze möglich. Es handelt sich letztlich um fließende Übergänge und nicht um einen zeitlich exakt datierbaren Bruch. Als wesentlich für den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit betrachtet man im Allgemeinen die Zeit der Renaissance (je nach Land spätes 14. Jahrhundert bis 16. Jahrhundert), die Erfindung des modernen Buchdrucks mit beweglichen Lettern um 1450 und die damit beschleunigte Verschriftlichung des Wissens, die Entdeckung insbesondere der Neuen Welt durch Christoph Kolumbus 1492, oder auch den Verlust des Einflusses der institutionalisierten katholischen Kirche und den Beginn der Reformation . Diese Ereignisse sind alle zwischen der Mitte des 15. und der Schwelle zum 16. Jahrhundert anzusiedeln. Im selben Zeitraum kann man das Ende des Mittelalters in Deutschland auch mit der Reichsreform als dem verfassungsrechtlichen Ende des klassischen Feudalismus lokalisieren.

Angeführt wird ferner die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen (1453), da mit dem Untergang des Byzantinischen Reiches das letzte lebendige Staatsgebilde der Antike unterging. Der dadurch ausgelöste Strom byzantinischer Flüchtlinge und Gelehrter nach Italien wird für den Beginn der Renaissance als mitverantwortlich angesehen. Darüber hinaus wurden die Handelsrouten nach Asien durch die Ausbreitung des Osmanischen Reiches blockiert, sodass westeuropäische Seefahrer neue Handelswege erkundeten. Die Suche nach einem Seeweg nach Indien führte unter anderem zur Entdeckung Amerikas 1492.

Juden im mittelalterlichen Europa

Die Juden waren im mittelalterlichen Europa eine Minderheit mit eigenen Traditionen, eigener Kultur, Sprache und Religion. Zunächst im Ostfrankenreich , dann im Heiligen Römischen Reich unterstanden sie in besonderer Weise dem König bzw. demrömisch-deutschen Kaiser , waren aber auch Schutzbefohlene anderer Herren. In Mitteleuropa interagierten sie mit einer ihnen feindlichen durch das Christentum geprägten Gesellschaft , auf der Iberischen Halbinsel bis zur Reconquista mit einer durch den Islam geprägten, die ihre Fähigkeiten zu nutzen wusste. Die im Mittelalter auf der Iberischen Halbinsel ansässigen Juden werden als Sefardim , die im übrigen Europa ansässigen als Aschkenasim bezeichnet. [10]

Den Christen war es bis zum 15. Jahrhundert nach dem kanonischen Recht verboten, Geld gegen Zinsen zu verleihen. Nicht so den Juden. Da ihnen das Ausüben eines zunftgemäßen Gewerbes und die Beschäftigung mit dem Ackerbau verboten waren, verdienten sie sich ihren Lebensunterhalt im Handel , als Pfandleiher oder im Zins- und Wechselgeschäft . [11]

Im Frühmittelalter kam es kaum zu gewaltsamen Übergriffen gegen Juden, die bereits im Frankenreich eine durchaus privilegierte Sonderstellung genossen, wenngleich sie rechtlich eingeschränkt waren. Bis zum Beginn des Ersten Kreuzzugs (1096) lebten die Juden im mittelalterlichen Europa relativ sicher. In dessen Verlauf wurden viele Juden dann jedoch vor die Wahl „Taufe oder Tod“ gestellt. Die Kreuzfahrer wollten sich zunächst der „Ungläubigen“ im eigenen Land entledigen. Tausende Juden, die nicht zum Christentum konvertieren wollten, wurden von den Kreuzfahrern erschlagen. [10] Nur in sehr wenigen Fällen (so in Speyer durch den bischöflichen Stadtherrn) wurden Juden vor Übergriffen geschützt.

In der folgenden Zeit kam es immer wieder zu Ausweisungen von Juden und zu gewaltsamen Übergriffen, so auch in Frankreich und England im 13. Jahrhundert. Mit der Pest begann 1349 eine neue Welle von Pogromen an Juden . Sie wurden beschuldigt, die Brunnen vergiftet zu haben, um alle Christen auszurotten. Die Überlebenden ließen sich in Osteuropa nieder. [10]

Das Spätmittelalter bis hinein in die frühe Neuzeit war geprägt durch zunehmende Judenfeindlichkeit. Die in den Städten ansässigen Juden wurden gezwungen, in Ghettos zu leben. Nach Lockerung desZinsverbots der katholischen Kirche verloren sie an wirtschaftlicher Bedeutung. Zunehmend waren jetzt auch Christen – nun von der Kirche geduldet – als Kaufleute und als Geldverleiher tätig, darunter Bürger und hohe Geistliche . [12] Aber nicht nur finanzielle, sondern auch politische und religiöse Ursachen schwächten die Position der Juden. [13] In der durch das Christentum geprägten Gesellschaft wuchs der religiöse Hass gegen die Andersgläubigen. [13] Im Zusammenwirken führten religiöse, sozialpsychologische, politische und wirtschaftliche Momente immer öfter zu antijüdischen Aktionen. [12] Die Folge waren die Judenvertreibungen und Pogrome des Spätmittelalters , die erst im 16. Jahrhundert endeten. [13]

Populäre Mythen, Missverständnisse und historische Streitpunkte

Bereits in der Renaissance wurde die Epoche zwischen der Antike und der damaligen Gegenwart als ein Zeitalter betrachtet, in dem das Wissen und die Werte der antiken Kulturen in Vergessenheit geraten waren, woraus sich die kulturelle und geistige Unterlegenheit des Mittelalters ableiten ließ. Diese Bewertung wurde im 19. Jahrhundert im Zuge der aufkommenden Romantik übernommen und weiter ausgebaut, wobei die Rezeption vergangener Zeiten gemäß der Aufklärung , der Moral des Viktorianischen Zeitalters und durch „Fortschrittsgläubigkeit“ und Vernunftsorientierung beeinflusst wurde. Dadurch entstand im 19. Jahrhundert eine moderne und bis heute populäre Rezeption des historischen Mittelalters, die im Großen und Ganzen eher auf dem romantischen Zeitgeist als auf historischen Quellen basiert.

Im Laufe der Zeit haben sich auf diese Weise Vorstellungen vom historischen Mittelalter herausgebildet, die keine historische Grundlage haben und sich dennoch einer breiten Bekanntheit erfreuen. [14]

Indisches Mittelalter

Die Geschichte Indiens kennt eine Ausbreitung feudaler Strukturen nach dem Ende des Gupta-Reiches im Jahr 550, in dem das „goldene Zeitalter“ der klassischen Periode Indiens liegt. Das späte Gupta-Reich erlebte schon einen Niedergang und musste sich Angriffen der „ Hunnen “ ( Hunas , worunter wohl die Alchon zu verstehen sind) von Norden erwehren, die nach einer brutalen Herrschaft schließlich ein Machtvakuum hinterließen. Im nördlichen Indien erlebte die Gupta-Kultur unter der Herrschaft von Harshavardhana (606–647), dem letzten buddhistischen Großkönig der indischen Geschichte, noch einen Höhepunkt, bevor die zentralen Herrschaftsstrukturen zerfielen und die tatsächliche Macht auf lokale Fürsten überging. Der Zeitraum des Untergangs des Gupta-Reichs (6. Jahrhundert) wird als der Beginn der frühmittelalterlichen Periode der indischen Geschichte aufgefasst. [15]

Die genaue Zuordnung als „Mittelalter“ [16] dieser von wechselnden Herrschaften dominierten Zeit variiert dabei in der Forschung und hängt auch von der jeweiligen Betrachtungsweise ab, da sich das nördliche Indien und das südliche Indien geschichtlich verschieden entwickelten. Als wichtiges Merkmal des frühen indischen Mittelalters wird oft die Ausbildung hierarchisch-feudaler Vasallensysteme von etwa 600 bis zur Errichtung des Sultanats von Delhi im Jahr 1206 herangezogen. Im Norden kam es seit dem 8. Jahrhundert zur Ausbreitung des Islams. Der Beginn des späten Mittelalters wird auf die Errichtung des Sultanats datiert. Im Süden bildeten sich neue Fürstentümer im 7. Jahrhundert heraus (z. B. die Herrschaft der Pallava ). Mangels Zäsur ist dort eine Unterscheidung zwischen frühem und späteren Mittelalter nur schwer zu fassen; das Sultanat breitet sich zwar zeitweise auch hier aus aus, die Herrschaft wurde jedoch wieder abgeschüttelt.

Das indische Mittelalter endete nach weit verbreiteter Auffassung im Zeitraum zwischen dem Einfall der Mongolen 1398 im Norden und den Veränderungen nach der Entdeckung eines europäischen Seewegs nach Indien um das Kap der Guten Hoffnung 1498.

Chinesisches Mittelalter

Bezüglich der Geschichte Chinas wird in der modernen Forschung die Zeit vom Ende der Han-Dynastie bzw. deren faktischen Entmachtung bis zur Wiedervereinigung Chinas unter der Sui- und Tang-Dynastie im späten 6./frühen 7. Jahrhundert teils als „Mittelalter“ (im Sinne einer Übergangszeit von der staatlichen Zersplitterung hin zur Einheit) verstanden. [17]

Japanisches Mittelalter

In der japanischen Geschichte wird die Zeit von ca. 1200 bis ca. 1600 ( Kamakura- , Muromachi- und Azuchi-Momoyama-Zeit ) als Japanisches Mittelalter bezeichnet. Diese Epoche zeichnete sich durch eine starke Dominanz des Buddhismus und des Feudalismus aus.

Afrikanisches Mittelalter

Der französische Afrikaspezialist François-Xavier Fauvelle-Aymar bezeichnet die Phase der Gründung der frühen afrikanischen Königreiche von der Nigerregion über die christlichen Königreichen in Nubien und bis nach Zimbabwe seit dem 6. Jahrhundert als afrikanisches Mittelalter. [18]

Mesoamerikanisches Mittelalter

Vereinzelt wird auch von einem mesoamerikanischen Mittelalter gesprochen. [19]

Siehe auch

Portal: Mittelalter – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Mittelalter

Literatur

Wichtige Quellen sind im großen Umfang gesammelt in den Monumenta Germaniae Historica . Siehe auch die dt.-latein. Ausgaben der Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe (FSGA); einen Quellenüberblick bieten die Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters . [20] Wichtige Quellen stellen ua neben der Geschichtsschreibung auch Konstitutionen und andere Aktenquellen dar. Von besonderer Bedeutung sind des Weiteren die Regesten (für das römisch-deutsche Reich die Regesta Imperii ).

Eine hervorragende Bibliographie findet sich hier (erstellt vom Historischen Seminar der Uni. Bonn) , zur Literatursuche eignet sich besonders gut der Opac der Regesta Imperii ( RI-Opac ). Ansonsten sei auf die Angaben im Lexikon des Mittelalters , den einschlägigen Bänden der Reihe Oldenbourg Grundriss der Geschichte (Bd. 4–9) sowie der Enzyklopädie deutscher Geschichte oder den Bibliographien der unten aufgeführten Werke verwiesen.

Nachschlagewerke und Überblickswerke

Epochenspezifische Darstellungen

Frühmittelalter

 • Hans-Werner Goetz : Europa im frühen Mittelalter. 500–1050 (= Handbuch der Geschichte Europas 2). Ulmer, Stuttgart 2003.
 • Arnold Angenendt : Das Frühmittelalter. Die westliche Christenheit von 400 bis 900. 3. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart/ Berlin/ Köln 2001.
 • Mischa Meier : Geschichte der Völkerwanderung. Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert. CH Beck, München 2019, ISBN 978-3406739590 .
 • Franz Neiske: Europa im frühen Mittelalter 500-1050. Eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Primus, Darmstadt 2006, ISBN 978-3-89678-540-4 .
 • Chris Wickham : The Inheritance of Rome: A History of Europe from 400 to 1000. Penguin, London 2009.
 • Roger Collins : Early Medieval Europe 300–1000 . 3. überarbeitete Auflage. Palgrave, Basingstoke ua 2010.
 • Johannes Preiser-Kapeller: Jenseits von Rom und Karl dem Großen. Aspekte der globalen Verflechtung in der langen Spätantike, 300-800 n. Chr. Mandelbaum Verlag, Wien 2018.

Hochmittelalter

 • Hermann Jakobs : Kirchenreform und Hochmittelalter 1046–1215 . 4. Auflage. Oldenbourg, München 1999.
 • Michael Borgolte: Europa entdeckt seine Vielfalt. 1050–1250 (= Handbuch der Geschichte Europas 3 ). Ulmer, Stuttgart 2002.
 • Peter Dinzelbacher : Europa im Hochmittelalter 1050–1250. Eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Primus, Darmstadt 2003, ISBN 978-3-89678-474-2 .
 • Wilfried Hartmann : Der Investiturstreit . 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Oldenbourg, München 2007.
 • Thomas Asbridge: Die Kreuzzüge . Klett-Cotta, Stuttgart 2010.

Spätmittelalter

 • Ulf Dirlmeier , Gerhard Fouquet , Bernd Fuhrmann: Europa im Spätmittelalter 1215–1378 . Oldenbourg, München 2003.
 • Johannes Grabmayer: Europa im späten Mittelalter 1250–1500. Eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Primus, Darmstadt 2004, ISBN 978-3-89678-475-9 .
 • Michael North : Europa expandiert. 1250–1500 (= Handbuch der Geschichte Europas 4). Ulmer, Stuttgart 2007.
 • John Watts: The Making of Polities: Europe, 1300–1500 . Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 • Bernd Schneidmüller : Grenzerfahrung und monarchische Ordnung: Europa 1200–1500. CH Beck, München 2011.

Einführungen und einzelne Themenbereiche

Weblinks

Commons : Mittelalter – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Mittelalter – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Anmerkungen

 1. Thomas Bauer : Warum es kein islamisches Mittelalter gab. Das Erbe der Antike und der Orient. München 2018; John Freely: Platon in Bagdad: Wie das Wissen der Antike zurück nach Europa kam. Stuttgart 2012.
 2. Vgl. dazu kritisch z. B. František Graus : Lebendige Vergangenheit. Überlieferung im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalter . Köln/Wien 1975.
 3. Vgl. etwa Hans-Werner Goetz: Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung. Darmstadt 1999; Hans-Werner Goetz, Jörg Jarnut (Hrsg.): Mediävistik im 21. Jahrhundert. München 2003.
 4. Knapper Überblick unter anderem bei Martina Hartmann : Mittelalterliche Geschichte studieren . Konstanz 2004, S. 42 ff.
 5. Vgl. Jacques Le Goff: Pour un long Moyen Age . In: Europe 61 (1983), S. 19–24.
 6. Edward Peters, Michael Frassetto: History of Europe – The Middle Ages . In: Encyclopædia Britannica .com, abgerufen am 28. Februar 2018 (englisch).
 7. Zu dieser Zeit und den damit verbundenen Forschungsproblemen siehe nun vor allem Mischa Meier : Geschichte der Völkerwanderung. Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert. München 2019.
 8. a b Peter Thorau: Die Kreuzzüge. 4. Auflage. München 2012, ISBN 978-3-406-50838-7 , S. 43.
 9. Siehe einführend Ulf Dirlmeier, Gerhard Fouquet, Bernd Fuhrmann: Europa im Spätmittelalter 1215–1378 . München 2003, S. 153ff. Vgl. auch Bernd Schneidmüller: Konsens – Territorialisierung – Eigennutz. Vom Umgang mit spätmittelalterlicher Geschichte. In: Frühmittelalterliche Studien 39, 2005, S. 225–246.
 10. a b c Leo Trepp : Die Juden. Volk, Geschichte, Religion. Hamburg 1998, ISBN 3-499-60618-6 , S. 66 ff.
 11. Erich Fromm : Das jüdische Gesetz. Zur Soziologie des Diaspora-Judentums, Dissertation von 1922. Die Lage der Juden vor der Emanzipation, 1999, ISBN 3-453-09896-X , S. 99 f.
 12. a b Fritz Backhaus: Die Hostienschändungsprozesse von Sternberg (1492) und Berlin (1510) und die Ausweisung der Juden aus. In: Jahrbuch für Brandenburgische Landesgeschichte. Band 39 (1988), S. 7–26.
 13. a b c Markus J. Wenninger : Man bedarf keiner Juden mehr, Ursachen und Hintergründe ihrer Vertreibung aus den deutschen Reichsstädten im 15. Jahrhundert. Graz 1981, ISBN 3-205-07152-2 . (= Beiheft zum Archiv für Kulturgeschichte 14)
 14. Regine Pernoud: Those Terrible Middle Ages: Debunking the Myths . Ignatius Press, 2000
 15. Vgl. Hermann Kulke , Dietmar Rothermund : Geschichte Indiens. Von der Induskultur bis heute. 2. Sonderaufl. München 2010, S. 139ff.
 16. Vgl. Hermann Kulke: Gibt es ein indisches Mittelalter? In: Saeculum 33 (1982), S. 221–239.
 17. Vgl. Jacques Gernet : Die chinesische Welt. Frankfurt 1997, S. 148ff.; Kai Vogelsang : Geschichte Chinas. 3. durchgesehene und aktualisierte Auflage, Stuttgart 2013, S. 171ff. (der allerdings bereits die späte Han-Zeit zum Mittelalter rechnet).
 18. François-Xavier Fauvelle-Aymar: Das goldene Rhinozeros. Afrika im Mittelalter. Beck, München 2017.
 19. Bryan Keene (Hrsg.) Toward a Global Middle Ages: Encountering the World through Illuminated Manuscripts. Paul Getty Museum, Los Angeles 2019, S. 73.
 20. Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters (Bayer. Akademie der Wissenschaften) .