forente nasjoner

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
forente nasjoner
FN, UN / UNO

FNs flagg

Medlemsland
engelsk navn FNs organisasjon
Fransk navn Organization des Nations unies
Organisasjonstype Internasjonal lov
status aktiv
Setet til organene New York City ( hovedkvarter )
Genève , Nairobi , Wien (kontorer)
Flere seter
generalsekretær Portugal Portugal Antonio Guterres
( Generalsekretær )
Medlemsland 193 :

FNs medlemsland

Offisielle språk og arbeidsspråk

Engelsk , fransk

Andre offisielle språk

Arabisk , kinesisk , russisk , spansk

flate 135.700.000 km²
befolkning > 7.500.000.000
Befolkningstetthet 53,8 innbyggere per km²
grunnleggelse 26. juni 1945

Ikrafttredelse av FNs pakt
24. oktober 1945

ferie 24. oktober
( FN -dagen )
www.un.org

FNs organisasjon ( OVN , ofte bare FN , korte VN ; engelske FN , korte FN ), også UNO (fra FNs organisasjon , French Organization des Nations unies - ONU ), er en mellomstatlig sammenslutning av 193 stater og som global internasjonal organisasjon et fullt anerkjent tema for folkerett .

I henhold til chartret er organisasjonens viktigste oppgaver å sikre verdensfreden , overholde folkeretten , beskytte menneskerettigheter og fremme internasjonalt samarbeid. Fokuset er også på støtte på de økonomiske, sosiale, humanitære og økologiske områdene (se også FNs tusenårsmål ).

FN selv og mange av dets underorganisasjoner har mottatt Nobels fredspris for sine tjenester, og sammen blir de hyppigst hedret . I 2020 feiret det 75 -årsjubileum. [1]

Grunnleggende historie

FN har sine røtter i Haag -fredskonferansene og i Folkeforbundet , som ble grunnlagt etter første verdenskrig med sikte på å sikre fred i verden permanent. På grunn av mangel på interesse for å bli med i ligaen (for eksempel at USA ikke var medlem av Folkeforbundet av innenrikspolitiske årsaker [2] ), hadde ikke Folkeforbundet den innflytelsen den trengte for å oppnå sitt mål, og det hadde praktisk talt mislyktes med utbruddet av andre verdenskrig .

Etter at Folkeforbundet mislyktes, gjorde USAs president Franklin D. Roosevelt et nytt forsøk på å opprette en organisasjon for å sikre fred under andre verdenskrig, og jobbet med den britiske statsministeren Winston Churchill for å utarbeide det atlantiske charteret . 1. januar 1942 påberopte 26 stater seg prinsippene i Atlanterhavskonventet i FNs erklæring .

Samarbeidet mellom Sovjetunionen og Republikken Kina i den nye fredsordenen resulterte i Moskva -erklæringen om de fire maktene 30. oktober 1943, som hadde som mål å opprette en generell organisasjon for opprettholdelse av fred basert på prinsippet om suveren likestilling mellom alle fredselskende stater så raskt som mulig og internasjonal sikkerhet. På Dumbarton Oaks -konferansen ble etableringen av FN diskutert videre.

Etter at Frankrike ble inkludert i kretsen av hovedmaktene, ble FNs pakt ferdigstilt på Jaltakonferansen i 1945. Den ble signert av 50 stater 26. juni 1945 på San Francisco -konferansen . USA var den første staten som ratifiserte chartret og tilbød FNs New York som sete. [3] Polen signerte chartret senere, men er et av de 51 grunnleggende medlemmene. [4] Charteret trådte i kraft 24. oktober 1945 etter at republikken Kina , Frankrike, Sovjetunionen , Storbritannia , USA og flertallet av grunnstatene ratifiserte chartret. [5]

oppgaver og mål

I henhold til artikkel 1 i De forente nasjoners pakt er FNs hovedoppgaver:

 1. opprettholdelse av verdens fred og sikkerhet
 2. utvikle bedre, vennskapelige forhold mellom nasjoner
 3. internasjonalt samarbeid, løse globale problemer og fremme menneskerettigheter
 4. å være navet der nasjoner forhandler om disse målene sammen.

Verdenserklæring om menneskerettigheter, menneskerettighetspakter og konvensjoner

10. desember 1948 ble chartret supplert med Verdenserklæringen om menneskerettigheter. I den forkynte for første gang alle stater i fellesskap grunnleggende menneskerettigheter som gjelder likt for alle. Selv om denne erklæringen ikke er bindende for medlemslandene, er den en milepæl i menneskerettighetshistorien og et viktig juridisk dokument for internasjonal politikk.

I 1966 vedtok generalforsamlingen Den internasjonale pakt om sivile og politiske rettigheter og Den internasjonale pakt om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter - nå som juridisk bindende dokumenter. Dette ble fulgt av forskjellige andre menneskerettighetstraktater som var bindende for de respektive signatarstatene.

Tusenårsmål

I 2001 ble de såkalte tusenårsmålene postulert av FN, Verdensbanken , IMF og utviklingsbistandskomiteen i OECD . Dette er følgende åtte utviklingsmål som bør nås innen 2015, og hvis hovedmål er å sikre den globale fremtiden:

 1. Bekjempelse av ekstrem fattigdom og sult
 2. Grunnskole for alle
 3. Likestilling / myndiggjøring av kvinner
 4. Senker barnedødeligheten
 5. Bedre mors helsehjelp
 6. Bekjemp HIV / AIDS , malaria og andre alvorlige sykdommer
 7. Økologisk bærekraft
 8. Bygg et globalt partnerskap for utvikling.

Fredsbevaring

FNs fredsbevarende soldater i grenseområdet Eritrea og Etiopia
Boliviansk " blå hjelm" -soldat under en øvelse i Chile
2001 Nobels fredspris for FN - Sertifikat i lobbyen til FNs hovedkvarter i New York City

Fredsbevaring er en av FNs hovedoppgaver. De er sentralt opptatt av å unngå og stoppe internasjonale konflikter . Den høye prioriteten blir tydeliggjort ved at målet allerede er formulert i den første artikkelen i FNs pakt,

“... for å opprettholde verdensfreden og internasjonal sikkerhet og for å nå dette, ta effektive kollektive tiltak for å forhindre og eliminere trusler mot fred, for å undertrykke aggresjon og andre fredsbrudd og internasjonale tvister eller situasjoner som kan føre til fred bryte gjennom fredelig Å rydde opp eller gjøre opp penger i samsvar med prinsippene for rettferdighet og folkerett. "

- FNs pakt , art. 1 nr. 1

FN har opprettet et system for kollektiv sikkerhet gjennom frivillig engasjement fra sine medlemsstater. Kjernen i dette kollektive sikkerhetssystemet er det generelle forbudet mot vold:

"Alle stater avstår i sine internasjonale forbindelser fra enhver trussel eller bruk av makt rettet mot territoriell integritet eller politisk uavhengighet til en stat eller på annen måte er uforenlig med FNs mål."

- FNs pakt , art. 2 nr. 4

Til tross for det generelle forbudet mot vold, utelukker ikke chartret bruk av makt. I tillegg til den individuelle retten til selvforsvar i hvert land, er den konsentrert om Sikkerhetsrådet: kollektive tiltak mot fredsskapere som tar hensyn til kapittel VII, for eksempel økonomiske, kommunikative og andre ikke-militære sanksjoner til og med bruk av makt, om nødvendig. Sikkerhetsrådet blir dermed bæreren av "maktmonopolet". Før Sikkerhetsrådet kan bestemme passende tiltak, må det først identifisere en trussel eller brudd på freden eller en aggresjon. Hvis dette er tilfelle, har han i utgangspunktet to alternativer: Han kan komme med anbefalinger til FN -medlemmene samt tvangstiltak mot fredsskaperen selv og mot alle andre medlemsland.

Når det gjelder tvangstiltak, er både ikke-militære sanksjoner og direkte militær intervensjon fra FN selv eller av medlemmer med passende mandat mulig. Danning av tropper under FNs direkte kommando er fastsatt i chartret, men ble aldri til. De ikke-militære sanksjonene inkluderer "fullstendig eller delvis avbrudd i økonomiske forbindelser, jernbane-, sjø- og flytrafikk, post-, telegraf- og radiokommunikasjon samt andre transportmidler og brudd på diplomatiske forbindelser" ( FNs pakt , art. 41 ).

En skulptur på Visitor's Plaza foran FN -bygningen i New York symboliserer målet om å sikre fred ved å skildre en revolver med et bundet fat. Skulpturen er av den svenske kunstneren Carl Fredrik Reuterswärd laget og kalt "Non-Violence" (ikke-vold). Det er en gave fra regjeringen i Luxembourg til organisasjonen.

Blå hjelmer

De blå hjelmene er FNs fredsbevarere. De ble ikke inkludert i chartret som et middel til passiv fredsbevaring. Men Dag Hammarskjöld og Lester Pearson kom på ideen om fredsbevarere i krisesituasjoner. For lettere gjenkjenning bruker blå hjelmsoldater enten en blå hjelm eller en blå basker med FN -merke i tillegg til uniformet i landet sitt. Våpenene som bæres er kun beregnet for selvforsvar. Bare FNs sikkerhetsråd kan utstede mandat til å sende blå hjelmer, men regjeringen i hvert land kan selv bestemme om soldater skal sendes til et slikt oppdrag. I 1990 hadde FN allerede satt inn 500 000 soldater og sivile til tiltak for å opprettholde fred - men ikke for å skape fred.

organer

I henhold til artikkel 7 i FN-pakten er FN sammensatt av seks hovedorganer som er relevante for beslutningsprosessen. I tillegg til hovedorganene, inkluderer FNs system en rekke underorganer og spesialiserte byråer som er involvert i utførelsen av spesifikke oppgaver.

Hovedorganer

FNs generalforsamling FNs sekretariat Internasjonal domstol
Forsamling av alle FNs medlemsland
(én stemme per stat)
FNs administrasjonsorgan
(Formann er FNs generalsekretær )
Universell domstol etter folkeretten
(Basert i Haag )
FNs generalforsamling
FNs hovedkvarter i New York City
Internasjonal domstol
 • Forum for internasjonalt diplomati , sentralt sted for debatter om verdenspolitiske spørsmål
 • kan komme med ikke-bindende anbefalinger til stater eller forslag til FNs sikkerhetsråd (ikke parlament !)
 • bestemmer om opptak av nye medlemmer
 • godkjenner budsjettet
 • velger de ikke-permanente medlemmene i UNSC , alle medlemmer av ECOSOC , etter forslag fra UNSC FNs generalsekretær og de 15 dommerne i ICJ
Sikkerhetsrådet Det økonomiske og sosiale råd Tillitsmannsrådet
for globale sikkerhetsspørsmål for globale økonomiske og sosiale anliggender for administrasjon av tillitsområder
(for tiden ikke aktiv)
FNs sikkerhetsråd
FNs økonomiske og sosiale råd
FNs tillitsråd

Subsidiære organer

En Lockheed C-130 fra World Food Program leverer hjelpepakker med mat i Sudan
En ansatt i UNHCR konsulterer med en amerikansk marine i Jordan

Underorganisasjoner i FN kan opprettes av generalforsamlingen i samsvar med artikkel 22 i chartret og av sikkerhetsrådet i samsvar med artikkel 29 i chartret. De rapporterer stort sett til hovedorganene, noen av dem til Det økonomiske og sosiale råd. Selv om de ofte opptrer autonomt overfor partnere utenfor FN, har de ikke sin egen status under folkeretten.

Oppgavene dine kan deles inn i følgende områder:

 • Bistandsprogrammer
  • Menneskerettighetsrådet ( HRC ) i Genève (Sveits)
  • Utviklingsprogram ( UNDP ) i New York (USA)
  • Miljøprogram ( UNEP ) i Nairobi (Kenya)
  • Barnas fond ( UNICEF ) i New York (USA)
  • Konferanse om handel og utvikling ( UNCTAD ) i Genève (Sveits)
  • World Food Program ( WFP ) i Roma (Italia)
  • World Food Council ( WFC ) i Roma (Italia)
  • Befolkningsprogram ( UNFPA ) i New York (USA)
  • Nedrustningskonferanse ( UNCD ) i Genève (Sveits)
 • Humanitære saker
  • Høykommissær for menneskerettigheter ( UNHCHR ) i Genève (Sveits)
  • Høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) i Genève (Sveits)
  • Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ( OCHA )
  • Bistandsprogram for de palestinske flyktningene ( UNRWA ) i Gaza (palestinske territorier)
  • Disaster Relief ( UNDRO ) i Genève (Sveits)
  • Drug Control Program ( UNODC ) i Wien (Østerrike)
  • World Settlement Conference ( HABITAT ) i Nairobi (Kenya)
 • Sikkerhetspolitiske underorganer
  • Fredsbevarende oppdrag som f.eks B. UNAMA og UNTAC
  • Territoriale administrative oppdrag som f.eks B. UNMIK og UNTAET
  • Ad hoc straffedomstoler som B. ICTY i Haag (Nederland) og ICTR i Arusha (Tanzania)
 • Opplærings- og forskningsaktiviteter
  • FNs universitet ( UNU ) med hovedkontor i Tokyo (Japan)
  • Institute for Education and Research ( UNITAR ) i Genève (Sveits)

Spesialiserte byråer

De spesialiserte organisasjonene er juridisk, organisatorisk og økonomisk uavhengige organisasjoner som er knyttet til FN ved internasjonale avtaler inngått i samsvar med artikkel 63 i chartret. Det er for tiden (2017) 17 organisasjoner. Deres samarbeid med FN og med hverandre koordineres av Det økonomiske og sosiale råd.

Spesialbyråer i FN
snarvei Logo / flagg Etternavn Sete Stol Grunnlagt Budsjett i amerikanske dollar (2016) [6]
1 FAO
Mat-og Landbruksorganisasjon
Mat-og Landbruksorganisasjon Italia Italia Roma Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina Qu Dongyu 1945 1.201.818.140
2 ICAO
Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen
Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen Canada Canada Montreal Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina Liu Fang 1947 0 192 346 640
3 IFAD
Internasjonalt fond for jordbruksutvikling
Internasjonalt fond for jordbruksutvikling Italia Italia Roma Å gå Å gå Gilbert Houngbo 1977 0 169727000
4. ILO
Den internasjonale arbeidsorganisasjonen
Internasjonal arbeidsorganisasjon Sveits Sveits Genève Storbritannia Storbritannia Guy Ryder 1946 (1919) 0. 674.937.000
5 IMO
Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen
Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen Storbritannia Storbritannia London Korea, Sør Sør-Korea Kitack Lim 1948 0,0 57,821,457
6. IMF
Det internasjonale pengefondet
IMF forente stater forente stater Washington DC Bulgaria Bulgaria Kristalina Georgieva 1945 (1944) ?
7. ITU
Den internasjonale telekommunikasjonsunionen
Den internasjonale telekommunikasjonsunionen Sveits Sveits Genève Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina Houlin Zhao 1947 (1865) 0. 183.604.878
8. UNESCO
FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur
Organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur Frankrike Frankrike Paris Frankrike Frankrike Audrey Azoulay 1946 0 663683714
9 UNIDO
FNs industrielle utviklingsorganisasjon
Industrial Development Organization Østerrike Østerrike Wien Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina Li Yong 1967 0 235 511 425
10 UPU
Universal Postal Union
Universal Postal Union Sveits Sveits Bern Kenya Kenya Bishar Abdirahman Hussein 1947 (1874) 0,0 77.403.536
11 IBRD
Den internasjonale banken for gjenoppbygging og utvikling
Den internasjonale banken for gjenoppbygging og utvikling forente stater forente stater Washington DC forente stater forente stater David Malpass 1945 (1944) ?
12. IDA
International Development Association
Internasjonal utviklingsorganisasjon forente stater forente stater Washington DC forente stater forente stater David Malpass 1960 ?
1. 3 IFC
International Finance Corporation
International Finance Corporation forente stater forente stater Washington DC forente stater forente stater David Malpass 1956 ?
14. HVEM
Verdens Helseorganisasjon
Verdens Helseorganisasjon Sveits Sveits Genève Etiopia Etiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus 1948 2.471.062.278
15. WIPO
Verdens intellektuelle eiendomsorganisasjon
Verdens intellektuelle eiendomsorganisasjon Sveits Sveits Genève Singapore Singapore Daren Tang 1974 0. 347.037.073
16 WMO
Verdens meteorologiske organisasjon
Verdens meteorologiske organisasjon Sveits Sveits Genève Finland Finland Petteri Taalas 1950 (1873) 0,0 98.226.341
17. UNWTO
Verdens turistorganisasjon
Verdens turistorganisasjon Spania Spania Madrid Georgia Georgia Zurab Pololikashvili 1974 0,0 23.171.332

Generalsekretærer

FNs generalsekretær er leder av FNs sekretariat og dermed FNs øverste administrative offiser. Han representerer også FN for omverdenen og er derfor vanligvis det mest kjente ansiktet til organisasjonen.

Valgperiode generalsekretær
1946-1952 Norge Norge Trygve Lie (1896–1968)
1953-1961 Sverige Sverige Dag Hammarskjöld (1905–1961)
1961-1971 Burma 1948 Burma U Thant (1909–1974)
1972-1981 Østerrike Østerrike Kurt Waldheim (1918-2007)
1982-1991 Peru Peru Javier Pérez de Cuéllar (1920-2020)
1992-1996 Egypt Egypt Boutros Boutros-Ghali (1922-2016)
1997-2006 Ghana Ghana Kofi Annan (1938-2018)
2007-2016 Korea, Sør Sør-Korea Ban Ki-moon (* 1944)
siden 2017 Portugal Portugal António Guterres (* 1949)

organisasjon

Medlemmer

Med innrømmelsen av Sør -Sudan i 2011 vokste antallet medlemsland i FN til 193. Dette betyr at det kan kreve nesten universell gyldighet.

De 51 grunnleggerne av FN i 1945 var:

Egypt , Etiopia , Argentina , Australia , Belgia , Bolivia , Brasil , Chile , Kina (nå Folkerepublikken Kina ), Costa Rica , Danmark , Den dominikanske republikk , Ecuador , El Salvador , Frankrike , Hellas , Guatemala , Haiti , Honduras , India , Irak , Iran , Jugoslavia , Canada , Colombia , Cuba , Libanon , Liberia , Luxembourg , Mexico , New Zealand , Nicaragua , Nederland , Norge , Panama , Paraguay , Peru , Filippinene , Polen , Saudi -Arabia , Sovjetunionen , Sør -Afrika , Syria , Tsjekkoslovakia , Tyrkia , Ukrainske sovjetiske sosialistiske republikk , USA , Storbritannia , Uruguay , Venezuela og Hviterussisk Sovjet -sosialistisk republikk .

I 1955 ble Italia og Østerrike blant annet med i FN. I 1973, etter grunntraktaten, fulgte Den tyske demokratiske republikk som den 133. og Forbundsrepublikken Tyskland som det 134. medlemmet. Liechtenstein endelig i 1990, Sveits etter etpopulært initiativ i 2002.

Der erhebliche Anstieg in der Mitgliederzahl seit der Gründung ergibt sich insbesondere als Folge der Dekolonialisierung , in deren Verlauf eine beträchtliche Anzahl von neuen Staaten entstanden und den Vereinten Nationen beitraten.

Weißrussland und Ukraine waren neben der Sowjetunion gleichberechtigte Gründungsmitglieder, wobei sich die Mitgliedschaft der Sowjetunion auf die gesamte UdSSR unter Einbeziehung von Weißrussland und der Ukraine erstreckte. Damit war die Sowjetunion faktisch mit drei Stimmen in den Vereinten Nationen vertreten. Seit der Auflösung der UdSSR im Dezember 1991 wird die sowjetische Mitgliedschaft von der Russischen Föderation wahrgenommen; die übrigen ehemaligen Sowjetrepubliken haben sich teilweise bereits kurz vor und teilweise nach der Auflösung erfolgreich um eine eigenständige Mitgliedschaft beworben.

Keine Mitglieder sind unter anderem die Vatikanstadt (während die völkerrechtliche Vertretung des Papstes, der Heilige Stuhl , jedoch einen nichtstaatlichen Beobachterstatus hat) und die nicht von allen Ländern anerkannten Staaten Palästina (seit 29. November 2012 ebenfalls mit Beobachterstatus), (West-)Sahara (Demokratische Arabische Republik Sahara) und Kosovo sowie die Türkische Republik Nordzypern (TRNZ), die kaukasischen Republiken Abchasien und Südossetien , die Cookinseln und die Republik China (Taiwan) . Die Republik China nimmt hier eine Sonderstellung ein, da sie von 1945 bis 1971 das Gründungsmitglied China innerhalb der Vereinten Nationen repräsentierte und damit den chinesischen Sitz im UN-Sicherheitsrat innehatte. Im Jahr 1971 wurde auf eine Resolution der Generalversammlung hin die Vertretung Chinas dergestalt geändert, dass China seitdem nur noch von Delegierten der Volksrepublik China repräsentiert wird. Faktisch führte dies zu einem Ausscheiden Taiwans aus den Vereinten Nationen. Eine eigene (bzw. erneute) Mitgliedschaft Taiwans ist aufgrund der Ein-China-Politik der Volksrepublik China nicht zu erwarten, welche als Vetomacht die Aufnahme neuer Mitglieder blockieren kann.

Charta

Die Charta ist die „Verfassung“ und Rechtsgrundlage für die Vereinten Nationen und wurde am 26. Juni 1945 im Theatersaal des Veterans War Memorial Building in San Francisco unterzeichnet. In Kraft trat die Charta am 24. Oktober 1945. Polen , das 51. Gründungsmitglied, hatte an der Konferenz nicht teilnehmen können und unterschrieb später. Die Charta ist ein zeitlich nicht begrenzter völkerrechtlicher Vertrag und wurde seit ihrer Gründung an nur vier Stellen geändert, nämlich die Artikel 23, 27, 61 und 109. Sie besteht aus einer Präambel und 19 Kapiteln mit 111 Artikeln. (Im Gegensatz dazu hatte die Satzung des Völkerbundes nur 26 Artikel.) Die Kapitel beschäftigen sich unter anderem mit den verschiedenen Hauptorganen der UN, der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten, den Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen sowie ihren Zielen und Grundsätzen.

Sitz

Die Vereinten Nationen haben ihren Hauptsitz in New York und drei weitere Sitze in Genf ( Büro der Vereinten Nationen in Genf ), Nairobi ( Büro der Vereinten Nationen in Nairobi ) und Wien ( Büro der Vereinten Nationen in Wien ). Dabei ist Genf wegen seiner zahlreichen UN-Organisationen der größte UN-Standort mit dem meisten Personal. [7] In Den Haag befindet sich der Internationale Gerichtshof . Die UN-Sitze befinden sich nach offiziellem Sprachgebrauch nicht in dem jeweiligen Staat, sondern sind nur von diesen Staaten umgeben. In den UN gelten Regeln eigener Art, und die Staatsmacht des jeweiligen Sitzlandes darf dort keine Zwangsmaßnahmen ausüben, wodurch ihre Souveränität insoweit nicht infrage steht. Dass Einrichtungen der UN eine Art „internationales Territorium“ darstellen würden, ist völkerrechtlich nicht anerkannt. Jedoch genießen ihre Einrichtungen völkerrechtliche Immunität , ähnlich wie Botschaften.

Amtssprachen

Obwohl die Vereinten Nationen eine Weltorganisation sind, werden schon aus praktischen Gründen nicht alle Sprachen der Welt offiziell benutzt. Tatsächlich beschränkt man sich auf sechs Amtssprachen : Arabisch , Chinesisch , Englisch , Französisch , Russisch und Spanisch . [8] Von diesen sechs sind zwei – Englisch und Französisch – Arbeitssprachen. Dies ist in der Resolution 2 festgelegt, die von der Generalversammlung im Jahr 1946 angenommen wurde.

Amtssprache bedeutet, dass in jeder offiziellen Sitzung eine Übersetzung nach und aus diesen Sprachen zu erfolgen hat und dass alle sitzungsvorbereitenden Dokumente, alle Resolutionsentwürfe und alle Protokolle und Berichte in angemessenem zeitlichen Rahmen in diesen Sprachen zur Verfügung stehen müssen. Für die Arbeitssprachen gilt, dass alle organisationsinternen Arbeitsabläufe (mündlich und schriftlich) in diesen beiden Sprachen ablaufen können. Im Umgang mit dem Sekretariat der Vereinten Nationen hat jeder Delegierte das Recht, sich mündlich und schriftlich in der Arbeitssprache seiner Wahl auszudrücken. Auch müssen alle offiziellen Äußerungen des Sekretariats in den beiden Arbeitssprachen ablaufen (Anzeigen, Beschilderungen, etwa das bekannte „Security Council/Conseil de sécurité“ in New York, Broschüren, Führungen usw.). Dieses Regelwerk schließt einsprachige Auftritte prinzipiell aus. Der Deutsche Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, gemeinsam finanziert von Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein, bietet die wichtigsten Dokumente zeitnah in deutscher Sprache an.

Einige interessante Einzelheiten waren in dem populären Film Die Dolmetscherin – einem Thriller aus dem Jahre 2005 von Sydney Pollack – zu sehen, für welchen erstmals die Erlaubnis erteilt wurde, im Hauptsitz der UN zu filmen.

Budget und Finanzierung

Top 10 der Finanzierer
der Vereinten Nationen 2017 [9]
Mitgliedstaat Beitrag
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 22,0 %
Japan Japan Japan 9,7 %
China Volksrepublik Volksrepublik China Volksrepublik China 7,9 %
Deutschland Deutschland Deutschland 6,4 %
Frankreich Frankreich Frankreich 4,9 %
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 4,5 %
Brasilien Brasilien Brasilien 3,8 %
Italien Italien Italien 3,7 %
Russland Russland Russland 3,1 %
Kanada Kanada Kanada 2,9 %
restliche UN-Mitglieder 31,1 %
insgesamt 2.776.529.900 USD

Die UN finanzieren sich hauptsächlich aus Beiträgen ihrer Mitgliedstaaten. Man unterscheidet Pflichtbeiträge, Pflicht-Beitragsumlagen und freiwillige Beitragsleistungen.

Die Pflichtbeiträge der einzelnen Mitgliedstaaten dienen der Finanzierung des ordentlichen Haushaltes der Organisation sowie teilweise der Verwaltungsaufgaben ihrer Nebenorgane. Die Höhe der prozentualen Pflichtanteile aller Mitgliedstaaten wird mit Hilfe eines Beitragsschlüssels berechnet. Dieser wird alle drei Jahre auf Empfehlung eines Beitragsausschusses neu von der Generalversammlung festgelegt. Die letzte und derzeit gültige Änderung des Berechnungsschlüssels wurde im Dezember 2000 beschlossen und trat am 1. Januar 2001 in Kraft. Die Höhe der Beiträge wird seitdem auf Grundlage des Bruttoinlandproduktes eines Landes im Durchschnitt der letzten viereinhalb Jahre (davor sechs Jahre) sowie in Abhängigkeit von der Schuldenbelastung, des Pro-Kopf-Einkommens und der Währungsschwankungen berechnet. Dabei ist festgelegt, dass jedes Land mindestens 0,001 % zum ordentlichen Haushalt beitragen muss und höchstens 22 % des Haushalts tragen darf. [10] Staaten wie Südkorea, Singapur und Brasilien mussten nach einer Übergangsphase ab 2004 einen höheren Prozentanteil des UN-Haushaltes übernehmen. Japan konnte aufgrund seiner rückläufigen Wirtschaftsentwicklung mit einer leichten Beitragssenkung rechnen. Die Beiträge der USA wurden reduziert, der Anteil Deutschlands blieb in etwa gleich. Einnahmeverluste, die infolge der dreijährigen Übergangsphase entstanden, wurden durch eine Privatspende des Medienunternehmers Ted Turner (CNN) in Höhe von 34 Mio. US-Dollar ausgeglichen. [11] Die größten Finanzierer in den Beitragsjahren 2004–2006 sind die USA mit 22 %, Japan mit 19,5 %, Deutschland mit 8,7 %, Vereinigtes Königreich mit 6,1 % und Frankreich mit 6 %. Alle anderen Länder tragen weniger als 5 % bei, etwa die Hälfte bezahlt nur den Mindestbeitrag von 0,001 %. Der Stichtag zur Begleichung der Beiträge der einzelnen Mitgliedstaaten ist der 31. Januar des jeweiligen Jahres. [12] Das Zweijahresbudget (nur Pflichtbeiträge) der UN für 1998/1999 betrug 2,8 Mrd. US-Dollar. Die regulären Budgeteinnahmen der UN sanken jedoch von 405 Mio. US-Dollar 1997 auf nur noch 279 Mio. US-Dollar 1998. Zum Stichtag im Jahre 1998 hatten lediglich 27 von 185 Mitgliedstaaten ihre Beiträge in voller Höhe gezahlt. Circa 75 % der Rückstände am regulären Budget und circa 50 % der Beiträge beim Peacekeeping waren zu diesem Zeitpunkt auf die Beitragseinbehaltung der USA zurückzuführen. [12]

Bei den Pflichtbeitragsumlagen handelt es sich ebenfalls um von den Mitgliedstaaten zu zahlende Pflichtbeiträge. Diese dienen jedoch ausschließlich der Finanzierung von Friedensoperationen. Die derzeit gültigen Beitragssätze für die Pflicht-Beitragsumlagen wurden 1973 von der Generalversammlung festgelegt. Die wirtschaftlich am wenigsten entwickelten UN-Staaten zahlen demnach nur 10 % ihres Pflichtbeitrags am ordentlichen UN-Haushalt, also 0,0001 %. Die übrigen Entwicklungsländer müssen Mittel in Höhe von 20 % ihres Pflichtbeitrags entrichten. Die Industrieländer bezahlen einen Betrag in Höhe ihres vollen Pflichtbeitrags. Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates entrichten Beträge in Höhe ihrer Pflichtbeiträge zuzüglich der infolge der Entlastung der Entwicklungsländer entstandenen Mindereinnahmen. Letztere werden nach dem Verhältnis der Höhe der einzelnen Pflichtbeiträge gewichtet umgelegt. Für die Pflicht-Beitragsumlagen werden vom ordentlichen Haushalt getrennte Konten verwendet. [13]

Freiwillige Beitragsleistungen werden für die Finanzierung von Nebenorganen der UN wie zum Beispiel dem UNDP (Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen), UNICEF (Kinderhilfswerk), UNFPA (Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen), UNHCR (Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge) und WFP (Welternährungsprogramm) verwendet. Staaten können durch die freie Entscheidung der Höhe ihrer freiwilligen Leistungen erheblichen Einfluss auf die Schwerpunkte der Tätigkeiten der UN geltend machen. [13]

Die Sonderrolle der USA

Mit Beginn der Regierungszeit Reagans (1981–1989) begannen die USA, einen zunehmenden Teil ihrer Pflichtbeiträge zum UN-Haushalt sowie zum Friedenssicherungsbudget der UN zurückzubehalten. Diesen Verstoß gegen die Vereinbarungen begründeten die USA anfangs mit politischer Kritik an einigen UN-Programmen, seit Ende der 1980er Jahre unter Präsident George Bush warfen sie den UN Ineffizienz und Geldverschwendung vor. Bis 1992 war der Schuldenbetrag der USA an die Vereinten Nationen auf 1,5 Mrd. US-Dollar angewachsen. Der US-Kongress bezifferte den Schuldenbetrag 1997 unter Verweis auf angeblich erbrachte nichtgeldliche Leistungen an UN-Friedenssicherungseinsätze auf 926 Mio. US-Dollar und setzte die Zahlung als Druckmittel zur Reduzierung des prozentualen Pflichtanteiles der USA ein. [11] Zudem nutzten sie die Zurückhaltung ihres Budgetbeitrages wie im Falle des ehemaligen Generaldirektors der Organisation für das Verbot chemischer Waffen José Maurício Bustani , des Generalsekretärs Boutros Boutros-Ghali oder im Falle der Besetzung von UN-Kommissionen im Jahre 2001 als Druckmittel, um personelle Änderungen innerhalb der Vereinten Nationen zu erzwingen. [12] [14] [15] Die US-Regierung unter Bill Clinton handelte am 10. Juni 1997 im sogenannten Helms-Biden-Abkommen eine Senkung des US-Beitrages zum regulären UN-Budget von 25 % auf 20 % und eine Senkung des US-Beitrages für Friedenssicherungseinsätze von 31 % auf 25 % aus. [12]

Medienarbeit

Seit 1946 werden durch das United Nations Radio international Hörfunksendungen ausgestrahlt. Die Sendungen können über WRN Broadcast täglich empfangen werden. Ein Internet-Audio- Live-Stream wird ebenfalls täglich ausgestrahlt.

Im Sommer 2019 pflanzte die UN einen Anne-Frank-Baum zum 90. Geburtstag und in Erinnerung an Anne Frank . [16]

Erfolge

Der UN werden mehrere beachtliche Erfolge zugesprochen, unter anderem:

Sie sicherte direkt den Frieden unter anderem in

Viele Ziele haben die Vereinten Nationen bereits erreicht:

Die Tätigkeitsfelder liegen damit hauptsächlich bei der Friedenssicherung , Menschenrechtspolitik und Entwicklungszusammenarbeit.

Kritik

Sicherheitsrat

Kritiker bemängeln die Zusammensetzung und Organisation desSicherheitsrats . Die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats machten in der Vergangenheit regen Gebrauch von ihrem Vetorecht , um Verurteilungen und Sanktionen gegen sich selbst oder befreundete Staaten abzuwenden. Von 1946 bis 1964 legte die Sowjetunion 103 Mal ein Veto gegen im Übrigen einstimmige Mehrheiten ein. Bei 69 Konventionen zu Israel legten die USA in 20 Fällen ein Veto ein. Unter anderem der Angriffskrieg auf den Irak durch die USA im Jahre 2003 (siehe Irakkrieg ) hatte durch deren Veto keinerlei juristische Konsequenzen.

Demokratische Legitimation

Die UNO ist eine internationale Regierungsorganisation und teilt daher auch die demokratischen Schwächen dieser Organisationsform. Als Zusammenschluss von Staaten, die jeweils durch ihre Regierungen vertreten werden, ist die UNO nur indirekt demokratisch legitimiert . Eine Volksabstimmung zum UNO-Beitritt gab es in der Regel keine, eine Ausnahme bildet hier die Schweiz. Auch die Mitglieder der Organe der UNO werden von den Regierungen der jeweiligen Staaten bestellt. So können zwar die Delegierten aus den demokratischen Staaten als mittelbar vom Volk gewählt angesehen werden, die Vertreter der diktatorischen und autoritären Staaten in der UNO sind jedoch genauso wenig demokratisch legitimiert wie die Regierungen dieser Staaten. Aus diesem Grund ist es nicht korrekt, die UN-Generalversammlung als Parlament zu bezeichnen, da sie weder demokratisch gewählt wird, noch tatsächlich bindende, wenn auch weitreichende Entscheidungen treffen kann. Vielmehr ist sie ein Verhandlungsforum für Diplomaten aus aller Welt sowie richtungsweisend bei der Aushandlung internationaler Verträge und der Thematisierung von weltpolitischem Geschehen. Da an der Generalversammlung nur Vertreter der jeweiligen Regierungen teilnehmen, werden die Auffassungen der Oppositionsparteien im UN-System gegenwärtig nicht berücksichtigt. Jedoch machen sich Organisationen, wie das Komitee für eine demokratische UNO, das Europäische Parlament oder das Pan-Afrikanische Parlament , seit langem stark für eine Parlamentarische Versammlung bei den Vereinten Nationen , die aus demokratisch gewählten Mitgliedern bestehen soll. Eine vergleichbare, bereits bestehende Institution – jedoch ohne jegliche politische Kompetenzen – ist die Interparlamentarische Union . [17] [18] [19] [20] [21] [22]

Ebenfalls kritisiert wird die Stimmverteilung in den Organen der UNO, insbesondere in der UN-Generalversammlung und im UN-Sicherheitsrat . Die Abstimmungen in der UN-Generalversammlung folgen dem völkerrechtlichen Prinzip „ein Land – eine Stimme“. Dieses Prinzip steht jedoch in einem Konflikt zu dem demokratischen Prinzip „eine Person – eine Stimme“. So hat Nauru mit einer Einwohnerzahl von 10.000 genau so viel Stimmen wie China mit 1.358.100.000 Bürgern (nämlich eine). Im mächtigsten Organ der UNO, dem Sicherheitsrat, haben überdies fünf Staaten das Recht auf eine ständige Mitgliedschaft, während die übrigen Mitgliedstaaten nur mittelbar jeweils für zwei Jahre Vertreter in dieses Gremium wählen können. Dies wird dadurch verstärkt, dass diese Staaten durch ein Vetorecht jede Mehrheitsentscheidung blockieren können. [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

Kompetenzen

Ein zentrales Problem der Vereinten Nationen sind und bleiben die kaum vorhandenen Kompetenzen. Es gelang den Vereinten Nationen vor allem deshalb nahezu alle Staaten der Welt unter einem Dach zu vereinen, weil die Charta an entscheidenden Stellen so flexibel interpretierbar ist, dass sie von praktisch allen kulturellen Überzeugungen und politischen Ideologien – auch wenn diese sich z. T. gegenseitig ausschließen – in deren Sinne und zu deren Gunsten entsprechend der Situation ausgelegt werden kann. Damit das Konzept einer handlungsfähigen Weltorganisation vollständig aufgehen kann, wäre eine massive Abgabe nationalstaatlicher Kompetenzen an diese Organisation in allen drei Bereichen staatlicher Gewalt ( Exekutive , Legislative und Judikative ) notwendig. Dazu ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber kaum ein Staat bereit.

Letztlich vereiteln nationale Alleingänge die meisten Ansätze, zu mehr Verbindlichkeit innerhalb der UN zu gelangen. Dies betrifft insbesondere die fünf ständigen Sicherheitsrats-Mitglieder (in der jüngeren Vergangenheit vor allem die USA), die oftmals einen Willen zur Unterwerfung unter das völkerrechtliche Gewaltmonopol des Sicherheitsrats vermissen lassen und stattdessen im Alleingang oder mit Koalitionen unter ihrer Führung ihre militärischen Interessen durchzusetzen versuchen. Zugleich hat sich bislang gezeigt, dass die Vereinten Nationen kaum – oder gar nicht – in der Lage sind, eigene Politiken zu betreiben, die den Interessen der USA entgegenlaufen, da sie mit ihnen finanziell, personell und historisch stark verwoben sind.

Wenngleich es den UN nur auf einer sehr rudimentären Ebene gelang, einheitliche kulturelle und politische Vorstellungen der Menschheit zu definieren, waren doch einige UN-Missionen durchaus erfolgreich, und ob die zwischenstaatliche Konfliktbewältigung ohne die UN-Vermittlung besser abliefe, darf ebenfalls bezweifelt werden.

Sexuelle Ausbeutung und Missbrauch durch UN-Mitarbeiter

Menschenrechtsorganisationen sehen in der Stationierung von Friedenstruppen der Vereinten Nationen die Ursache für stark steigenden Frauenhandel und Zwangsprostitution in den jeweiligen Regionen. So stieg zum Beispiel während der UN-Mission in Kambodscha 1992/93 die Zahl der Prostituierten von 6000 auf 25.000. Der Kosovo wurde nach der Entsendung von internationalen friedenserhaltenden Kräften ( KFOR ) und Einrichtung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo (UNMIK) zum Hauptziel für Frauen- und Mädchenhandel. [30]

2002 ergab ein Untersuchungsbericht des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR), dass in Flüchtlingslagern in Sierra Leone, Liberia und Guinea Mitarbeiter des UNHCR junge Frauen und Kinder sexuell missbraucht haben. So wurde etwa Sex als Gegenleistung für Lebensmittel und Geld verlangt. Blauhelmsoldaten haben auch bei ihrem Einsatz in Haiti immer wieder Frauen und Kinder vergewaltigt, missbraucht und sexuell ausgebeutet. [31] Laut einer 2008 veröffentlichten Studie der Kinderrechtsorganisation Save the Children waren in Haiti sowie Elfenbeinküste und Südsudan Mitglieder des UN Departments of Peacekeeping Operations (DPKO) an Vergewaltigungen, Menschenhandel , Zwangs- und Kinderprostitution, verbaler sexueller Gewalt und Kinderpornographie beteiligt. [32] Auch bei der 2014 in der Zentralafrikanischen Republik begonnenen Friedensmission MINUSCA gibt es Berichte über Vergewaltigungen und sexuelle Ausbeutung durch UN-Personal. Viele der Opfer sind Minderjährige. Die Vorwürfe betrafen Einheiten aus Äquatorialguinea, Gabun, Georgien, Marokko, Frankreich, Tschad und dem Kongo. [33] 2016 wurden von der MONUSCO in der Demokratische Republik Kongo Ermittlungen gegen Blauhelm-Soldaten aus Tansania wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger eingeleitet. [34]

Die wenigsten der mutmaßlichen Täter müssen ein Gerichtsverfahren befürchten, denn sie sind unter UN-Flagge weltweit durch Immunität geschützt. Zivile Mitarbeiter können vor Ort nur angeklagt werden, wenn die Immunität von den Vereinten Nationen aufgehoben wird, was allerdings nur in Ausnahmefällen geschieht. Bei Blauhelmen sind die jeweiligen Heimatländer für die Strafverfolgung zuständig, die jedoch selten Interesse an einer Aufarbeitung und Strafverfolgung der Beschuldigten haben. [35] [36]

Der Weltverband der Gesellschaften für die Vereinten Nationen (WFUNA) berichtet für die jüngere Vergangenheit von 850 dokumentierten Beschuldigungen gegen UN-Personal und einer Dunkelziffer, die deutlich höher liege. [37] Die Politikwissenschaftlerin Gisela Hirschmann weist darauf hin, dass die offiziellen Statistiken der UN, die einen stetigen Rückgang der Missbrauchsfälle bei Friedenseinsätzen verzeichnen, geschönt seien, und spricht von einer „Kultur des Wegsehens und Verdrängens“. [38] Menschenrechtsaktivisten beklagen, dass Straffreiheit und Schweigen die Regel sei. [39]

Weitere Kritik

 • Viele Kommentatoren kritisieren das 1960 erstellte Entwicklungshilfe -Konzept. Die Länder der Dritten Welt erhielten Geld, um sich zu entwickeln, doch der Aufbau eines erfolgreichen Handelssystems unterblieb weitestgehend. Vielfach wird deren zunehmende Abhängigkeit von Transferleistungen als eine Folge ungleicher Handelsbeziehungen angesehen.
 • Den UN wird vorgeworfen, dass sie sich im Laufe der Zeit nur in jene Konflikte eingeschaltet haben, die die stärkste Beachtung in den Medien fanden, und sie nur unzureichend in Konflikte in Sudan , Armenien , Bangladesch , Myanmar , Kolumbien , Ruanda und Peru involviert waren.
 • Spendenmissbrauch durch Rebellen oder Militärregimes. Eine Monitoring-Gruppe der UNO hat zum Beispiel herausgefunden, dass die Hälfte der Nahrungsmittelhilfe des Welternährungsprogramms im Somalischen Bürgerkrieg an die Warlords, ihre Geschäftspartner und lokalen Mitarbeiter floss. [40]
 • Den Industriestaaten wird häufig ein relatives Desinteresse an allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten der UN vorgeworfen; wenn sich tatsächlich Probleme einstellen, die man ernst nimmt, würden diese oft nach stillschweigender Übereinkunft außerhalb oder beiläufig in den Vereinten Nationen behandelt.
 • 1946 scheiterte der Plan der Vereinigten Staaten , die nuklearen Waffen unter die Kontrolle der UN zu stellen. Einerseits wollten die USA auf die Atombomben nicht verzichten, solange sie nicht sicher sein konnten, dass kein anderes Land sie bauen kann, andererseits wollte die Sowjetunion ihre Forschung nicht einstellen, solange Washington über das Nuklearwaffen- Monopol verfügte. Während des Kalten Krieges versuchte jede Weltmacht , weitere Staaten auf ihre Seite zu ziehen, sie wurden mit großzügigen Wirtschaftshilfen und Ausrüstungen gelockt. Infolgedessen brachen viele Kriege aus, die diese Staaten stellvertretend für die Supermächte ausfochten ( Stellvertreterkriege ).
 • Ein weiterer umstrittener Kritikpunkt ist, dass sich die UN überproportional mit der Verurteilung Israels befassen würden. Mit den Stimmen der arabischen Staaten wurden in Vollversammlungen so viele Resolutionen gegen Israel erlassen und so viele Sondersitzungen zum Thema Nahostkonflikt einberufen wie zu keinem anderen Thema. Im Sicherheitsrat werden diese Resolutionsentwürfe gewöhnlich nicht angenommen, da die USA meist zugunsten Israels ihr Veto einlegen. Somit sind sie nicht völkerrechtlich bindend. Dagegen würden Menschenrechtsverletzungen in der arabischen Welt selten thematisiert. Punkt 7 der Tagesordnung der Ratsversammlungen sieht verpflichtend die Beschäftigung mit der „menschenrechtlichen Situation in Palästina und anderen besetzten arabischen Territorien“ vor, wobei es dabei nie um Menschenrechtsverstöße der Hamas im Gazastreifen oder der Fatah im Westjordanland geht, sondern ausschließlich um Israel und dessen angebliche Verbrechen in den „besetzten Gebieten“. Israel sei somit das einzige Land, das der UN-Menschenrechtsrat regelmäßig gesondert behandelt. [41] Ein Resolutionsentwurf, der erstmals in der Geschichte der UN explizit den Antisemitismus verurteilen sollte, wurde auch mit den Stimmen der arabischen Staaten abgelehnt. Einen Höhepunkt erreichte dies auf einem von den UN organisierten Kongress in Durban 1975, wo der Zionismus als eine Form von Rassismus definiert wurde. Diese Resolution wurde jedoch am 16. Dezember 1991 – gegen den Widerstand der arabischen Staaten – wieder aufgehoben.
 • UN-Mitgliedstaaten wie z. B. die Bundesrepublik Deutschland oder Japan sind heute noch in der UN-Feindstaatenklausel eingetragen. Artikel 53 und 107 der UN-Charta erlauben jedem Unterzeichnerstaat, gegen einen Feindstaat Maßnahmen zu ergreifen, sofern sich diese Maßnahmen als Folge des Zweiten Weltkriegs darstellen. Allerdings entfalten diese Bestimmungen unstrittig keine materiellrechtliche Wirksamkeit mehr.
 • Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellte 2013 in einer Entscheidung fest, dass Personen, die aufgrund von UN-Sanktionen bzw. Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung auf einer „Schwarzen Liste“ stehen, keinerlei Möglichkeit haben, sich bei einer unabhängigen internationalen Instanz gegen die Sanktionen zu wehren. Um diese rechtsstaatlich problematische Situation zu mildern, entschied der Gerichtshof, dass die betroffene Person ein Recht darauf hat, die Rechtmäßigkeit der Sanktionen von einem nationalen Gericht überprüfen zu lassen. Ein Staat, der ohne jede Überprüfung UN-Sanktionen umsetzt, missachtet das Recht auf ein faires Verfahren und verletzt somit die Europäische Menschenrechtskonvention . [42]

Reform

Aus den im Abschnitt „Kritik“ genannten Gründen streben viele Organisationen und Staaten (darunter vor allem die benachteiligten Dritte-Welt -Länder, aber auch Industriestaaten wie Deutschland) eine Reform der Vereinten Nationen an, die teilweise eine Neustrukturierung des Sicherheitsrates, teilweise aber auch die Einrichtung einer Parlamentarischen Versammlung bei den Vereinten Nationen vorsieht.

Siehe auch

Portal: Vereinte Nationen – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Vereinte Nationen

Literatur

 • 60 Jahre Vereinte Nationen. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Aus Politik und Zeitgeschichte 22/2005. Societäts-Verlag, Frankfurt am Main 2005, ISSN 0479-611X ( PDF ).
 • Lothar Brock : Wozu brauchen wir heute die Vereinten Nationen? Bilanz und Perspektiven der Weltorganisation. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Aus Politik und Zeitgeschichte, 66. Jahrgang, 10–11/2016, S. 3–10 ( Online ).
 • Sven Bernhard Gareis , Johannes Varwick : Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instrumente und Reformen (= UTB . 8328). 5. Auflage. Budrich (UTB), Opladen ua 2014, ISBN 978-3-8252-8573-9 .
 • Dieter Göthel: Die Vereinten Nationen. Eine Innenansicht. 2. Auflage. Auswärtiges Amt, Berlin 2002.
 • Paul Kennedy : Parlament der Menschheit. Die Vereinten Nationen und der Weg zur Weltregierung. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-56328-7 .
 • Hans von Mangoldt , Volker Rittberger , Franz Knipping (Hrsg.): Das System der Vereinten Nationen und seine Vorläufer. Unter Mitarbeit von Martin Mogler und Stephan Wilske. 3 Bände in 2 Teilbänden. Stämpfli + CIE AG, Bern 1995, ISBN 3-7272-9374-8 und CH Beck, München 1995, ISBN 3-406-39107-9 .
 • Sabine von Schorlemer (Hrsg.): Praxishandbuch UNO – Die Vereinten Nationen im Lichte globaler Herausforderungen. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-43907-2 .
 • Günther Unser, Ingo Winkelmann : ABC der Vereinten Nationen. 9. Auflage. Auswärtiges Amt, Berlin 2017 ( PDF ).
 • Günther Unser: Die UNO – Aufgaben, Strukturen, Politik. 7. Auflage. dtv, München 2004, ISBN 3-423-05254-6 .
 • Vereinte Nationen (Hrsg.): Wissenswertes über die Vereinten Nationen. Aus dem Englischen vom Deutschen Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen. New York 2006, ISBN 92-1-100936-7 ( PDF ).
 • Helmut Volger (Hrsg.): Lexikon der Vereinten Nationen. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München/Wien 2000, ISBN 3-486-24795-6 .
 • Thomas G. Weiss, Sam Daws (Hrsg.): The Oxford Handbook on the United Nations (= Oxford Handbooks ). 2., überarbeitete Auflage. Oxford University Press, Oxford 2020, ISBN 978-0-19-884708-3 (englisch).
 • Klaus Dieter Wolf : Die UNO – Geschichte, Aufgaben, Perspektiven. (= CH Beck Wissen. Nr. 2378). 3., aktualisierte Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68993-2 .

Weblinks

Commons : Vereinte Nationen – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wikinews: Portal:Vereinte Nationen – in den Nachrichten
Wiktionary: Vereinte Nationen – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. UN75. Abgerufen am 26. Juni 2020 (englisch).
 2. Thomas J. Knock: To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New World Order. Princeton University Press, 1995, ISBN 0-691-00150-2 , S. 263.
 3. Alan Ertl: The Political Economic Foundation of Democratic Capitalism: From Genesis to Maturation . Universal Publishers, Boca Raton, Florida 2007, ISBN 978-1-59942-424-8 , S.   454 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 4. Stefan Talmon : Recognition of Governments in International Law: With Particular Reference to Governments in Exile . In: Oxford monographs in international law . Oxford University Press, Oxford 1998, ISBN 0-19-826573-5 , S.   132 .
 5. Chadwick F. Alger: The United Nations System: A Reference Handbook . ABC-CLIO, Santa Barbara, California 2006, ISBN 1-85109-805-4 , S.   126 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 6. Expenditure by Agency | United Nations System Chief Executives Board for Coordination. Abgerufen am 22. November 2018 (englisch).
 7. Bundestagsdrucksache 17/2726 (PDF; 837 kB), S. 9.
 8. United Nations: UN official languages , abgerufen am 11. November 2016.
 9. Veröffentlichung des Sekretariats bezüglich der Finanzierung 2017 , abgerufen am 2. Dezember 2017.
 10. Finanzierung des UN-Systems – Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V. In: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V. Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V., abgerufen am 12. August 2019 .
 11. a b Andreas Zumach: Erpressung zahlt sich aus. 28. Dezember 2000, abgerufen am 25. Juni 2010 (erschienen in der TAZ ).
 12. a b c d Die USA und die UN: Reform oder Abbau der Weltorganisation? (PDF; 69 kB) In: StandPunkte 2/98. Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, abgerufen am 25. Juni 2010 .
 13. a b Klaus Hüfner: Die Finanzierung des VN-Systems Gesamtdarstellung. (PDF; 53 kB) Abgerufen am 25. Juni 2010 (Stand 2005).
 14. Joachim Guilliard: Staatsstreich in der UNO. 28. April 2002, abgerufen am 25. Juni 2010 (erschienen in der marxistischen Tageszeitung Junge Welt ).
 15. netzeitung .de vom 9. Mai 2001 Die USA drohen der UNO ( Memento vom 12. November 2004 im Internet Archive )
 16. Gedenken zum 90. Geburtstag: UN pflanzen Baum für Anne Frank. Abgerufen am 16. Oktober 2019 .
 17. Komitee für eine demokratische UNO
 18. Frau Merkel, wir wollen eine demokratische UNO! auf freitag.de
 19. Kampagne für ein Parlament bei den Vereinten Nationen
 20. Expertentagung diskutiert globale Demokratie und UNO-Parlament ( Memento vom 23. Dezember 2014 im Internet Archive ) auf unpacampaign.org
 21. Stefan Krempl: Neuer Vorstoß für ein Weltparlament. In: Telepolis. Heise Verlag, 4. September 2004, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
 22. Gerrit Wustmann: Ist ein globales demokratisches System möglich? In: Telepolis. Heise Verlag, 3. April 2010, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
 23. Dingwerth, Klaus, Blauberger, Michael, Schneider, Christian: Postnationale Demokratie – Eine Einführung am Beispiel von EU, WTO und UNO , Springer (2011)
 24. Beschluss EU-Parlaments zu einer parlamentarischen Versammlung bei der UNO (PDF; 133 kB), S. 15.
 25. Manfred Liebig: Vereinte Nationen: Demokratie auf höchster Ebene. In: zeit.de . 15. April 2011, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
 26. Harold James: Politik in Krisenzeiten: Jeder für sich allein. In: zeit.de . 29. März 2011, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
 27. Gerrit Wustmann: Sitz im Sicherheitsrat: Ja, bitte! Demokratie: Nein, danke! In: Telepolis. Heise Verlag, 20. November 2010, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
 28. Gerrit Wustmann: Ein demokratisches Parlament auf Weltebene ist notwendig. In: Telepolis. Heise Verlag, 18. April 2007, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
 29. Dem UNO-Sicherheitsrat fehlt die demokratische Legitimation , in: Infosperber
 30. Serbien und Montenegro – hinsehen und handeln: Kosovo: Frauenhandel und Zwangsprostitution Archiviert vom Original am 18. April 2016. In: Amnesty International . August.
 31. NGO-Skandal um sexuelle Ausbeutung weitet sich aus. In: diepresse.com. 15. Februar 2018, abgerufen am 30. März 2018 .
 32. Corinna Csáky No One to Turn To: The under-reporting of child sexual exploitation and abuse by aid workers and peacekeepers alnap.com, abgerufen am 22. Februar 2018
 33. Kongos Blauhelme verlassen Zentralafrikanische Republik Deutsche Welle, abgerufen am 14. September 2018
 34. Neue Missbrauchsvorwürfe gegen Blauhelm-Soldaten Deutsche Welle, abgerufen am 14. September 2018
 35. Missbrauchsvorwürfe gegen UN-Blauhelme. Vom Helfer zum Monster deutschlandfunk.de, abgerufen am 14. September
 36. Sexuelle Gewalt: Schwere Vorwürfe gegen Blauhelme Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, abgerufen am 14. September
 37. Neue Kampagne gegen sexuelle Gewalt von UN-Personal bei Friedensmissionen Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, abgerufen am 14. September
 38. Nicht wegschauen, nicht vertuschen zeit.de, abgerufen am 14. September 2018.
 39. Missbrauchsvorwürfe gegen UN-Blauhelme. Vom Helfer zum Monster deutschlandfunk.de, abgerufen am 14. September.
 40. Spenden finanzieren Krieg spiegel.de, abgerufen am 1. Mai 2017
 41. Florian Markl, Alex Feuerherdt: „Die größte antizionistische Organisation der Welt. Wie die Vereinten Nationen den jüdischen Staat dämonisieren und delegitimieren.“ In: Samuel Salzborn (Hrsg.): Antisemitismus seit 9/11. Ereignisse, Debatten, Kontroversen. Nomos, Baden-Baden 2019, S. 140 f.
 42. Katharina Fontana: Menschenrechte: Im Dilemma zwischen Uno und «Strassburg». In: nzz.ch. 30. Januar 2014, abgerufen am 23. Dezember 2014 .