astrologi

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

Astrologi (på 1500 -tallet som gresk astrologia , stjernetolkning , dannet fra gammelgresk ἄστρον astron ' star ' og λόγος logos , undervisning ') er tolkningen av forbindelser mellom astronomiske hendelser eller himmelskonstellasjoner og jordiske prosesser. Det ble allerede praktisert i førkristen tid i forskjellige kulturer, spesielt i Kina , India og Mesopotamia . "Vestlig" astrologi har sin opprinnelse i Babylonia og Egypt . Det grunnleggende om tolkning og beregning, som fremdeles kan sees i dag, ble funnet i den hellenistiske gresk-egyptiske Alexandria . I lang tid dannet det en knapt skiller enhet med astronomi .

Astrologi hadde en rutete historie i Europa. Etter at kristendommen ble hevet til status som statsreligion i Romerriket , ble den delvis utkjempet, delvis tilpasset kristendommen og midlertidig satt på sidelinjen. I løpet av tidlig middelalder ble astrologi, spesielt lærd astronomi, gjenopplivet i det bysantinske riket fra slutten av 800-tallet, slik det gjorde litt senere i muslimske Al-Andalus på Den iberiske halvøy . Fra senere middelalder og spesielt i renessansen fram til 1600 -tallet ble det ofte ansett som en vitenskap i Europa, alltid knyttet til astronomi, om enn en kontroversiell. Det var først i løpet av 1600-tallet at astronomi og astrologi begynte å skille seg sterkere, og astronomi utviklet seg til en ikke-meningsfull observasjon og matematisk vurdering av universet, mens astrologi mistet sin troverdighet i de utdannede kretsene i Europa. Rundt 1900 oppstod en alvorlig interesse for astrologi igjen, ofte også i kjølvannet av nye esoteriske strømninger som teosofi eller den okkulte moten fra det senere 1800 -tallet. Fra 1900 -tallet flyttet fokuset på "vestlig" astrologi spesielt sterkt til tolkningen av det menneskelige fødselsdiagrammet . Siden slutten av 1960 -tallet, med begynnelsen av New Age -bevegelsen, har den fått en høy grad av popularitet på den vestlige halvkule, hovedsakelig i form av fødselsdiagrammer og avishoroskoper .

I dag er astrologiens opprinnelse, utvikling og manifestasjoner vitenskapelig undersøkt; For eksempel, fra religionsstudier , gammel filologi , arkeoastronomisk , etologisk og kulturelt , matematisk , medisinsk og vitenskapelig-historisk perspektiv, ofte også tverrfaglig .

Siden 1960 -tallet har uttalelser fra astrologer i det vestlige kulturområdet i økende grad blitt undersøkt empirisk og vitenskapelig. Resultatene av alle metodisk korrekte kontroller viser at de bekreftede utsagnene ikke er statistisk signifikant bedre enn vilkårlige påstander.

uttrykk

Dagens strenge adskillelse av astronomi / astronomi og astrologi / astrologi eksisterte ikke før sent i antikken. Begge begrepene kan bety tolkningen av den påståtte effekten av himmellegemene på den såkalte sublunære sfæren , dvs. jorden, eller observasjon av himmelen for å registrere og undersøke himmellegemers bevegelser. Tilsvarende fant de astrologiske aspektene ved astronomi interesse og anerkjennelse blant gamle astronomer som Ptolemaios eller Hipparchus , som i astrologiske studier med betydelig redusert aksept forble slik i noen tilfeller til slutten av 1600 -tallet. Når skillet mellom vitenskapelig astronomi og uvitenskapelig astrologi endelig ble gjort, er kontroversielt. Filosofen Siegfried Wollgast navngir andre halvdel av 1600 -tallet, [1] den klassiske filologen Stephan Heilen kaller det opplysningstid , [2] ifølge Kocku von Stuckrad , ble prosessen til slutt bare fullført på 1800- og 1900 -tallet. [3]

I antikken dukket astrologi først opp som Mundane astrologi; siden hellenistiske astrologiområder som kom før fødselen av Kristus fødte astrologi , Katarchen-horoskopene for den beste tiden for en offentlig eller privat action-lansering også, det såkalte tema mundi til et slags "Ur-horoskop" for den legendariske tiden av verdens skapelse. [4] I dag forstås astrologi vanligvis bare som fødselsdiagrammet.

Underliggende verdenssyn

Fram til 1700-tallet var astrologi ofte basert på antagelsen om at det var en fysisk sammenheng mellom posisjoner og bevegelser på planeter så vel som stjerner og jordiske hendelser, ofte under begrepet såkalt "naturlig astrologi", som for eksempel relaterte til været som burde fungere innen landbruk og medisin. På den andre siden, som er langt mindre klart forstått fra et fysisk synspunkt, var det spesielt natal astrologi med dens effekter på menneskers liv, som ofte hevdet å være i stand til å forutsi fremtidig utvikling i menneskeliv og som i sine tolkninger, var ofte ekte eller antatt Gjentatte langvarige, vidtrekkende astrologiopplevelser. I natal astrologi går dette blant annet tilbake til ideen om makrokosmos (univers) og mikrokosmos (jord eller menneske), som er tenkt på som en enhet knyttet til hverandre. Mennesket som et mikrokosmos er et speil av makrokosmos, det er en korrespondanse mellom menneskekroppen og deler av kosmos, og dermed et system av gjensidige avhengigheter mellom delene av den kosmiske organismen. Noen antar at makrokosmos har en direkte effekt på mikrokosmos (teori om effekter), andre tror bare på en refleksjon (symbolteori). [5] "Som ovenfor, så under", som det kalles i Hermetic Tabula Smaragdina . Dette verdensbildet er av religiøs karakter i bredere forstand. [6]

I dagens vestlige astrologi kan fire synspunkter på arten av astrologiske utsagn skilles. Esoterisk astrologi er basert på kunnskap kommunisert av guddommelige vesener eller av "innviede". Symbolsk astrologi forutsetter et tradisjonelt tolkningssystem der astronomiske forhold får en mening i forhold til jordiske. I tillegg er en "astrologi som empirisk vitenskap" representert, som prøver å etablere et empirisk grunnlag, og til slutt er det påvirkningshypotesen, ifølge hvilken de astrologiske planetene påvirker levende vesener på en måte som ikke er kjent tidligere. [7]

Klassifiseringer av vitenskapelig teori

Mosaikk med tegn på dyrekretsen i synagogen i Beth Alpha, Israel fra 600 -tallet

Fra et epistemologisk perspektiv kan astrologiske læresetninger, slik de dukket opp i løpet av antikken i det østlige Middelhavet og Orienten , betraktes som protoscience . Siden hellenismen har de i økende grad vært basert på Aristoteles fysikk, at himmellegemer - supralunar -sfæren - utøver en direkte innflytelse på det sublunære verdensområdet i den jordiske atmosfæren med de fire elementene og dermed forårsaker hendelser. [8] Før det hadde astrologer-astronomer startet fra rundt femte til fjerde århundre f.Kr. med å utvikle flere og flere matematiske modeller og beregninger for å vise regelmessigheter i observerbare naturfenomener og for å kunne beregne dem på forhånd. Siden tidspunktet spilte en avgjørende rolle, hadde det blitt laget detaljerte tabeller i århundrer for å forutsi forekomsten av visse hendelser, siden de tilsvarende beregningene ennå ikke var i posisjon. For å bestemme posisjonen og bane til planeter var z. Komplekse beregninger ved hjelp av geometri og trigonometri er noen ganger nødvendige. Derfor er denne praksisen ikke overtro , men en tidlig form for vitenskap. [9] Jakten på regelmessigheter i naturfenomener og deres omfattende beskrivelse i en rasjonell form er et typisk vitenskapelig program. [10] Dette er grunnen til at filosofen Ernst Cassirer (1925) også så på astrologi som en grunnleggende vitenskapelig tankeform. Hun bruker forklaringer "som, uansett hvor usikre og ubegrunnede de kan virke i detalj, men tilhører den generelle typen kausal tenkning, årsaksslutning og slutning". [11] Astrologi er dermed en beskrivelse av verden på lik linje med moderne naturvitenskap, som er basert på et helt annet "verdensbegrep", og derfor er en forfalskning av astrologi ikke mulig fra et epistemologisk synspunkt. [12]

På begynnelsen av 1950-tallet gjorde Karl Popper et skille mellom vitenskap , pseudovitenskap og metafysikk innenfor rammen av den kritiske rasjonalismen han grunnla, som sterkt påvirket vitenskapsfilosofien fram til 1970- / 1980-årene, i den ultramoderne tid . [13] [14] I følge Popper stiller astrologisaken spørsmålstegn ved et vanlig kjennetegn: Det argumenteres ofte for at vitenskap er differensiert fra pseudovitenskap eller metafysikk ved å bruke en empirisk metode basert på observasjon og eksperimentering . Men dette gjelder også for astrologi, som samler en enorm mengde empirisk bevis basert på observasjon og likevel ikke oppfyller vitenskapelige standarder. For Popper skyldtes dette at astrologi (etter hans syn ligner på psykoanalyse ) fungerer mer som en " myte " som søker bekreftelse på hans overbevisning i stedet for å teste hypoteser mot virkeligheten med åpne resultater. Astrologer er imponert og misforstått av det de anser for å være bekreftelser på deres antagelser. Dessuten formulerte de sine tolkninger og profetier så uklart at alt som kunne betraktes som en tilbakevisning, lett kunne argumenteres bort. Dette ødelegger testbarheten til teorien, som ikke er falsifiserbar som et resultat. [15] Så utledningen fra arkaiske myter er ikke det essensielle problemet med astrologi - dette gjelder alle vitenskapelige teorier - men at den ikke har utviklet seg i retning av en testevne. I denne forstand hadde astrologi blitt kritisert tidligere av feil grunner: tilhengere av Aristoteles og andre rasjonalister , inkludert Isaac Newton , hadde først og fremst angrepet antagelsen om planetarisk effekt på terrestriske hendelser. Både Newtons gravitasjonsteori og tidevannsteorien er i hovedsak basert på astrologiske tanketradisjoner. Selv om dette faktum forårsaket stor motvilje i Newton, ville Galileo Galilei ha avvist den - nå allment aksepterte - tidevannsteorien på grunn av dens historiske røtter. [16] For Popper var astrologi dermed en pseudovitenskap (pseudovitenskap), for selv om den fortsetter induktivt og empirisk (og dermed gir utseendet til å være vitenskapelig), unngår den systematisk undersøkelsen og forløser dermed ikke det vitenskapelige utseendet.

Fra slutten av 1960 -tallet og utover protesterte Thomas S. Kuhn mot Poppers argument om at verken prognosemetodene eller håndteringen av falske prognoser ekskluderte astrologi fra den vitenskapelige kanonen. Astrologer har alltid reflektert over de epistemologiske problemene i deres tilnærming, påpekt kompleksiteten og følsomheten til metodene deres for feil, og diskutert uventede resultater. For ham er astrologi ikke en vitenskap av en annen grunn: astrologi er egentlig et praktisk håndverk , som ligner på ingeniørfag , meteorologi eller tidlig medisin . Så det var regler og empirisk kunnskap, men ingen overordnet teori. Fokuset var på søknad, ikke forskning. [17] Uten teoristyrt problemløsning kunne astrologi ikke ha blitt en vitenskap, selv om antagelsen hadde vært riktig om at stjernene bestemmer menneskelig skjebne. Selv om astrologer kom med testbare spådommer og fant ut at disse ikke alltid gjaldt, utviklet de ikke strukturer som er typiske for vitenskap ( normal vitenskap ).

For Paul Feyerabend var kjerneproblemet med astrologi på 1970 -tallet verken mangel på evne til å teste eller mangel på intensjon om å løse problemer, men snarere mangel på videre utvikling. Astrologi hadde veldig interessante og velbegrunnede ideer, men forfulgte dem ikke konsekvent og overførte dem til nye områder. [18]

I 1978 forsøkte filosofen og vitenskapsteoretikeren Paul R. Thagard en syntese av tidligere forsøk på avgrensning. Han lette etter et komplekst kriterium som, i tillegg til Poppers logiske betraktninger, også inkluderte de sosiale og historiske aspektene ved Kuhn og Feyerabend. I motsetning til Popper og etter enighet med Kuhn og Feyerabend, refererte Thagard til "teoriens progressivitet". Per definisjon er en teori eller disiplin som hevder å være vitenskapelig pseudovitenskapelig hvis den er mindre progressiv enn alternative teorier over en lengre periode og samtidig inneholder mange uløste problemer. Ytterligere kjennetegn er: Representantene for teorien gjør få forsøk på videre utvikling, oppklarer ikke spesifikke motsetninger, knytter ikke teorienes antagelser til andre teorier og håndterer selektivt mulige avvisninger. Alt dette er tilfellet med astrologi, og derfor kaller han det pseudovitenskap, og dermed kan en generell avgrensningsmatrise utvikles ved å bruke eksemplet. [19]

I dag betrakter vitenskapsteoretikere og forskere nesten ikke astrologiske læresetninger som vitenskap, men med forskjellige begrunnelser og oppgaver. Astrologiske læresetninger representerer en klassisk casestudie for moderne søk på den vitenskapelige sfæren etter klare og omfattende, men samtidig så få og sikre kriterier for differensiering av vitenskap og ikke-vitenskap som mulig. Astronomen Joachim Herrmann definerer det som et system for tro på stjerners innflytelse på mennesker, noe som ikke er gyldig. [20] Teologen Werner Thiede forstår astrologi "som en funksjonalisering av astronomisk-kvantitative observasjoner og beregninger til fordel for en kosmisk og antropologisk-kvalitativ tolkning av stjernene", som utgår fra "altes sammenvevde natur og en beslektet analogi som også favoriserer magiske ideer ”. [21] Den klassiske filologen Wolfgang Hübner kaller astrologi for "falske doktriner" som til tross for alt ville ha overlevd tidene i deres blanding av myte og rasjonalitet . [22] Martin Mahner , en representant for skeptisk bevegelse , klassifiserer astrologi i pseudo- teknologi , fordi det er en anvendt disiplin. [23] kaller han Elsewhere det for en ikke-vitenskap og viser dens mulige klassifisering som parascience on eller Para-teknologi. [24] Filosofen Massimo Pigliucci beskriver astrologi som et "nesten perfekt eksempel på pseudovitenskap" eller "tull" ("køye"), siden dets grunnleggende forutsetninger ikke kan forenes med naturvitenskapene og det er bevist at det ikke fungerer i øve. [25] Ifølge den svenske filosofen Sven Ove Hansson, uansett hvordan avgrensningsproblemet mellom “ekte” vitenskap og ikke-vitenskap eller pseudovitenskap er løst, er det stor enighet om at astrologi, som kreasjonisme , homeopati , pre-astronautikk , fornektelse av Holocaust og fornektelse av klimaendringer er en pseudovitenskap. [26]

Noen vitenskapsfilosofer anser imidlertid selve avgrensningsproblemet som et pseudoproblem. [27] I noen vitenskapelige eller epistemologiske publikasjoner kalles astrologi for eksempel kunstteori eller ikke-vitenskap, men ikke lenger en pseudovitenskap. I leksikonet Philosophy and Philosophy of Science beskrives astrologi som en "svært kontroversiell kunstteori". [28] Astronomen Jürgen Hamel kaller den ganske enkelt en “doktrine” og bekrefter dens ikke-vitenskapelige natur. [29]

Historien om vestlig astrologi

I følge en av flere teorier er Stonehenge ruinen av et observatorium fra det tredje årtusen f.Kr. Chr.

Forløpere innen astrologi : Det er fornuftig å skille mellom 'klassisk' astrologi, som hovedsakelig ble brukt i hellenismen og det ptolemaiske imperiet fra det tredje århundre f.Kr. Chr. Oppsto, og preformer slike. B. Astrale kulter for solen , månen og Venus samt andre himmellegemer inkludert deres kultsystemer og objekter, astrale mytologier, kultkalendere, astrale spådom, etc. De var utbredt forhistorisk og gammel så vel som gammel . [30]

Mesopotamia, innflytelsen fra Egypt og antikken

En leirtavle fra biblioteket i Assurbanipal med astrologiske spådommer

For Mesopotamia og spesielt Babylonia kan det skilles mellom tre faser. Tegnet 'astrologi' med en storhetstid mellom 1300- og 800 -tallet f.Kr. F.Kr., begynnelsen på en forform -astrologi med den fortsatt ufullstendige dyrekretsen rundt 600 -tallet f.Kr. Og den første utviklingen av et astrologisk system fra 500 -tallet f.Kr. F.Kr. med de tolv tegnene i dyrekretsen, beregnede planetariske posisjoner og varselignende tolkning av individuelle fødselskonstellasjoner. [31]

Østlige Middelhav : I det gamle Egypt oppsto det mot slutten av det tredje årtusen f.Kr. Som en foreløpig form for astrologi med dekanstjernene eller de 36 dekanguder og som stiger og setter seg i horisonten, en omfattende evaluering av gunstige og ugunstige dager. De 36 dekanene ble sannsynligvis kombinert i Ptolemaic Egypt med den babylonske dyrekretsen, som også omfatter 360 °. Dette ga antagelig opphav til at læren om "dyrekretsen" stiger ved fødselen på den østlige horisonten, og like etterpå av den stigende dyrekretsgraden, horoskopet oppstigende . [32]

Gresk kultur tok over fra rundt 600 -tallet f.Kr. Elementer av babylonsk astronomi. [33] Den babylonske omen -astrologien og dens elementer ble ikke overtatt. Etter erobringene av Alexander den store på 400 -tallet f.Kr. Mange østlige mysteriereligioner spredte seg i den hellenistiske verden, og astrologiske læresetninger ble ofte knyttet til dem. I de to århundrene før og etter årtusen de ganger , systemet av klassisk og hellenistisk astrologi dukket opp, spesielt i Egypt og Alexandria.

Elementer fra den klassiske astrologi: [34] [35] tolv dyrekretsen , nøyaktige posisjon av planetene med solen og månen, planeter i visse tegn; Konsept med 36 dekaner, med den stigende dekanen i den østlige horisonten, hvorfra ideen om ascendanten utviklet seg [36] ; de fire elementene , "maskuline" og "feminine" tegn, tegnstyrende system (f.eks. månen "styrer" over tegnet Kreft ), planetariske timer ; de tolv horoskophusene , planetariske aspekter , "pars fortuna" eller "lykkepunktet", det årlige solhoroskopet, en timemessig astrologisk metode med begrepet "katarkhoroskoper" (valg av astrologisk gunstig tidspunkt).

I Roma vant astrologi stor popularitet i alle klasser av befolkningen fra det første århundre e.Kr. [37] Innflytelsen fra astrologi og astrologer ved det keiserlige hoffet avtok imidlertid igjen i løpet av det 2. århundre. Tanken om at planetenes bevegelser fullstendig bestemte menneskenes skjebne ble på det tidspunktet ansett som plausibel. Astrologi fant en filosofisk begrunnelse hovedsakelig på grunn av Stoa med dens fatalisme . Alle filosofiske skoler i antikken tok opp astrologi med unntak av epikurisme . [38] Likevel var det alltid motstand. Marcus Tullius Cicero, for eksempel, holder et foredrag i sin 44 f.Kr. De divinatione, arbeidet imiddelalderen og stoikeren Panaitios : Det var åpenbart at tvillinger som hadde samme fødselsdiagram ikke delte den samme skjebnen; og mennesker som led samme skjebne ville ha svært forskjellige horoskoper. I lys av den nesten uendelige avstanden mellom himmellegemene og jorden, er det ikke sannsynlig å gi dem en betydelig innflytelse; Foreldrenes genetiske sammensetning er alltid viktigere enn stjernene. Derfor beskriver Cicero astrologi som et latinsk "delirationem incredibleibilem" , et "utrolig tull". [39] Sextus Empiricus , en representant for den pyrriske skepsisen fra det 2. århundre, så astrologi i et trilemma : hendelser skjer enten av nødvendighet eller ved en tilfeldighet eller gjennom menneskelig handling. Hvis det var nødvendig, ville astrologi være ubrukelig, fordi ingenting kunne endres selv med den tidligere kunnskapen det formidlet. Men når hendelser skjer ved et uhell eller med vilje, er astrologi umulig fordi de da er uforutsigbare. [40]

Skildring av dyrekretsen i en bysantinsk utgave av Tetrabiblos fra 900 -tallet

Tidlig kristendom befant seg i en konflikt med astrologi, siden ifølge mange kirkelærere, skjebnebestemmelse motsier fri vilje som et ubetinget krav ( conditio sine qua non ) i kristen tro , derimot en astronomisk hendelse med en astrologisk uttalelsen om Kristi fødsel var forbundet. [41] [42] Etter at kristendommen ble hevet til status som statsreligion i Romerriket på 400 -tallet, forsvant astrologi i økende grad fra den lærde oppfatningen og offentligheten. [43] Fra da av ble astrologiske synspunkter omformet i kristendommen og okkupasjonen med astrologi flyttet til persiske, mesopotamiske og muslimske kulturområder. [44] Som et resultat av svekkelsen og oppløsningen av det vestromerske riket på 500 -tallet, tørket astrologien i stor grad ut som en praktisert og lært tradisjon i disse områdene. I det østromerske riket eller Bysantium ble astrologien beholdt, om enn svekket eller med store svingninger i det senere, men fra 7. / 8. På 1800 -tallet ble historien tradisjonelt tilskrevet middelalderen formet av Byzantium. [45] [46]

Komplekset eller delene av selve den hellenistiske eller klassiske astrologien var sannsynligvis allerede fra det 2. århundre e.Kr. B. formidlet videre til India og inkluderte i det større persiske Sassanid -riket fra 300 -tallet og utover. [47] Etter erobringen av Sassanid-riket på 800-tallet mottok eller oversatte det nye muslimsk-arabiske imperiet igjen de astrologiske ideene som fantes der, med hellenistisk, persisk og indisk opprinnelse. [48]

Det bysantinske riket

Det bysantinske riket : Det bysantinske rikets kultur og åndelige liv kan sees på som den direkte, kristne arvingen til sen antikk, hellenistisk astrologi i det middelalderske kristne området, selv før det latinsk-kristne Europa. Med den astrologiske storhetstiden i nabolandet islamsk-arabisk orient [49] ble lokal astrologi, inkludert de mottatte hellenistiske eller klassiske astrologiverkene, mye mottatt i det konkurrerende bysantinske riket. Gjennom den bysantinske historien varierte interessen for astrologi-astronomi, så vel som dens praksis, betydelig. Øvelse og undervisning nådde et høydepunkt under den makedonske renessansen i 9. / 10. Århundre. I det 11. og 12. århundre var det en annen oppgang i løpet av comnen dynastiet .

Manuel II. Palaiologos: Tradisjonelt horoskop for proklamasjonen som medkeiser (25. september 1373) [50]

For det bysantinske Palaiologoi- dynastiet (13.-15. E. Kr.), Oppdages en annen gullalder for astrologien, der selv den keiserlige domstolen var involvert i Konstantinopel Opel. På slutten av 1300-tallet er to lærde og astronom-astrologer, Johannes Abramios og Eleutherios von Elis , i en krets av andre studenter og astrologer, sannsynligvis i blant annet Konstantinopel, tilgjengelige via forskjellige, noen ganger mer omfattende manuskripter. [51]

middelalderen

I middelalderens astrologi mellom antikken og sen antikken, med sin klassiske, hellenistiske astrologi og den moderne tid , ble spørsmålet horoskoper og "valg" - valg av et astrologisk gunstig tidspunkt for et prosjekt - fra feltet så dominert i astrologisk praksis og undervisning nevnt timestrologi så vel som muntlige astrologiske emner . Tolkningen av fødselsdiagrammer var ganske sjelden eller neppe mulig i høymiddelalderen. [52]

I middelalderen fortsatte astrologien fra sen antikk å bli dyrket, spesielt på det islamske kulturfeltet , med mottakelse av spesielt hellenistisk astrologi, samt indiske og persisk-sassanidiske elementer av astrologi. Arabisk-islamsk astrologi blomstret i Orienten frem til 1000-tallet. Til slutt, mederobringen av Bagdad (1258) og det arabisk-islamske kalifatet av mongolene, ble blant annet den brede undervisningen og praksisen med 'vitenskapelig' og hoffastrologi stoppet i mange tilfeller. [53] Men fremfor alt under den arabisk-islamske regjeringen på Den iberiske halvøy (8.-15. århundre), kalt Al-Andalus , og begynnelsen på den kristne gjenerobringen , mange astrologitekster, f. B. i Toledo gjennom oversettelser fra 1100 -tallet mottok gradvis fra Sør -Europa i det kristne Europa fra middelalderen, noe som førte til den første europeiske storhetstiden for astrologi fra 1200 -tallet. [54] [55]

Prestasjoner av arabisk astrologi : [56] forbedrede, mer presise planetariske tabeller - efemerien ; Videreutvikling av den såkalte catarch astrologi til time astrologi fortsatt brukes i dag; muntlig astrologisk vurdering av historien, spesielt med den såkalte store sammenhengen ; Returhoroskop eller solhoroskop for det eksakte tidspunktet for solens retur til den eksakte posisjonen til fødselsola; Bruk og tolkning av de såkalte månehusene fra indisk opprinnelse.

Das lateinisch-christliche Europa : Weil bis in die Spätantike hinein astrologische Werke fast ausschließlich auf Griechisch verfasst wurden, war die eigentliche Astrologie im Westen bis ins Hochmittelalter unbekannt. Ein weiterer Grund hierfür war ihre Verdammung durch die Kirche. [57] Einfache, laienastrologische Formen aus dem Komplex der Astrologie, wie beispielsweise schlichte Tierkreiszeichen-Deutungen vor allem im Rahmen einer Adaption an christliche Lehren, prägten bis weit ins Hochmittelalter die zunächst wenigen und meist zaghaften Anwendungen astrologischer Herkunft. Astrologische Prognosen und Deutungen, Anwendungen wie Methoden auf Basis einer gelehrten, wissenschaftlichen Astrologie in Verbindung mit den dafür notwendigen mathematisch-astronomischen Kenntnissen sind erst ab dem 12. Jahrhundert im lateinisch-christlichen Europa greifbar. [58] [59] Dies geschah vor allem in Folge der arabisch-islamischen Herrschaft auf der Iberischen Halbinsel (8.–15. Jh.) und der einsetzenden christlichen Rückeroberung . In diesen Zusammenhang wurden ua zahlreiche Astrologie-Texte z. B. in Toledo durch Übersetzungen ab dem 12. Jahrhundert nach und nach im hochmittelalterlichen, christlichen Europa rezipiert, mit einer ersten Astrologie-Blüte im 13. Jahrhundert. [54] [55]

Ab der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts verbreitete sich die gelehrte Astrologie im lateinischen Europa von Süden her allmählich in den zahlreich entstehenden größeren Städten aus, in Norditalien vielleicht sogar von Sizilien ausgehend, wo in Forlì mit Guido Bonatti der vermutlich bekannteste und vielfach noch weit später zitierte Astrologe/Astronom des 13. Jahrhunderts praktizierte. [60] Das lateinisch-europäische Spätmittelalter mit wachsender Bevölkerung, steigender Wirtschaftsleistung und weiteren Gründungen von Universitäten und städtischen Gymnasien verstärkte die Nachfrage und Verbreitung wie eigenständige Weiterentwicklung der Astronomie/Astrologie. Als Teil des Quadriviums der sieben freien Künste hatte sie einen festen Platz im Bildungsgang der Universitäten. [61] Ging es um Astrologie im heutigen (westlichen) Sinne, so nannte man sie im lateinischen, westlicheren Europa des Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit meist astrologia divinatoria („prophezeiende Astrologie“), [62] astrologia superstitiosa („weissagerische“ oder „abergläubische Astrologie“) [63] oder astrologia iudicaria („urteilende Astrologie“). [64] [65]

Einen weiteren, merklichen Anstoß erfuhr die Astrologie im Übergang von Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit ab dem Renaissance-Humanismus . Typischerweise rückte entlang dieser Entwicklung das Individuum mitsamt einer stärker antikisierenden- pantheistischen Weltsicht mehr in den Mittelpunkt, sodass die Erstellung und Deutung von Geburtshoroskopen deutlich zunahm. [66]

Renaissance und kopernikanische Wende

Im Renaissance-Humanismus und in der Renaissance erlebte die gelehrte Astrologie eine weitere Blütezeit, die bis in das späte 17. Jahrhundert andauerte. [67] Sie wurde vor allem an Höfen und an Universitäten gepflegt, wo sie mit der Astronomie und der Medizin verknüpft war. Der Schwerpunkt lag zunächst in Italien. Von Italien aus verbreitete sie sich dann in ganz Europa. Es gab aber auch bereits Widerstände: Der italienische Philosoph Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494) verfasste zwölf Bücher Disputationes adversus astrologiam divinatricem , in denen er die Schicksalsgläubigkeit der Astrologie (in ihrer Ausprägung als astrologia divinatoria ) scharf kritisierte. [68] [69]

Griechische Ausgabe des Tetrabiblos von 1535

Die Erfindung des Buchdrucks im späten 15. Jahrhundert beschleunigte die Verbreitung und Häufung sowie Verbesserung astrologischer Werke und Lehrwerke wie Ephemeriden stark. Nun setzte die Produktion zahlreicher populär-astrologischer Schriften wie Vorhersagen, Jahresprognosen, Almanachen und Darstellungen der astrologischen Medizin ein. [70] Zur Entwicklung der Renaissance-Astrologie trug bei, dass antike Schriften wiedergefunden wurden, die im Mittelalter unbekannt gewesen waren, und dass arabische und mittelalterliche Schriften in gedruckter Form Verbreitung fanden.

Die sogenannte astronomische Revolution , die Herausbildung des heliozentrischen Weltbilds, zunächst durch Nikolaus Kopernikus und dann Johannes Kepler , stellte die Astrologie vor neue Herausforderungen. Einige Astrologen versuchten, ihr System auf die neue Lehre umzustellen, doch ohne Erfolg. [71] Kepler selbst, der wie Kopernikus und auch Galileo Galilei von der Richtigkeit einer recht verstandenen Astrologie überzeugt war, betonte, sie sei mit dem heliozentrischen Weltbild problemlos vereinbar, da es ja nicht auf die Stellung der Himmelskörper an sich ankomme, sondern ihre auf geometrische Beziehung zueinander, wie sie von der Erde aus gesehen werde. [72] Kopernikus und Kepler verneinten weitgehend einen aristotelisch-physikalischen Einfluss der Sterne auf das menschliche Schicksal, verstanden die Astrologie in einer platonischen Perspektive mit Betonung eines ganzheitlichen Kosmos und der Entsprechung von Mikro- und Makrokosmos, verbunden mit einer symbolischen Bedeutung der Sterne. [73] Weil Anpassungen an das neue Weltbild insofern nicht nötig sind, bedienen sich Astrologen bis heute der Begrifflichkeiten aus vorkopernikanischer Zeit. Die Kulturwissenschaftlerin Angela Schenkluhn formuliert, dass ihre „Grundannahmen auf den mathematischen Berechnungen des geozentrischen Weltbildes der Antike“ beruhen. [74]

Problematisch für die Astrologie wurde vielmehr das neue Paradigma , das sich seit den Veröffentlichungen Kopernikus', Keplers sowie nicht zuletzt des (ebenfalls astrologiegläubigen) Isaac Newton durchsetzte: Statt einer kategorialen Trennung einer sublunaren und einer supralunaren Sphäre galten nun die gleichen Naturgesetze überall im Kosmos, statt der Annahme einer geheimnisvollen „Sympathie“ zwischen unbelebten Gegenständen galt nun nur das noch was empirisch messbar war. Astrologen, die sich nicht wie Kepler auf die symbolische Deutung von Sternkonstellationen beschränken wollten, sondern am traditionellen Weltbild festhielten, gaben sich der Lächerlichkeit preis. [75]

Niedergang

Neben der kopernikanischen Wende trugen im konfessionellen Zeitalter die massive Instrumentalisierung der Astrologie für politische, vor allem konfessionspolitische Zwecke, die Popularisierung abergläubischer Prophezeiungen und die Verschärfung der kirchlichen Kontrolle über die Wissenschaften im Zuge der Gegenreformation zu einem allmählichen Niedergang der Astrologie bei. [76] Nach dem Konzil von Trient verbot eine Index-Kommission am 4. Dezember 1563 sämtliche Bücher, die mit Divination, Magie , Zauberei und deterministisch orientierter Astrologie zu tun hatten. [77] In der Bulle Constitutio coeli et terrae verschärfte Papst Sixtus V. 1586 das Verbot der Astrologie, [78] wenngleich in Italien Astrologen, die das aristotelisch-neuscholastische System gegen das kopernikanische verteidigten, weiterhin akzeptiert wurden. Mit dem Durchbruch zum heliozentrischen Weltbild geriet die Astrologie in Frankreich als altmodische und unwissenschaftliche Methode in Verruf und ihr Studium wurde den Mitgliedern der Französischen Akademie streng verboten. Am 31. Juli 1682 verbot König Ludwig XIV. astrologische Kalender und Almanache in Frankreich. [79] Als sich gegen Ende des 17. Jahrhunderts die Naturphilosophie zunehmend einer mechanistischen Betrachtung des Universums zuwendete, verloren die philosophischen Grundlagen der Astrologie an Plausibilität. [80]

Im Zeitalter der Aufklärung distanzierten sich gebildete Kreise noch deutlicher von der Astrologie, [80] die sich den Kriterien der wissenschaftlichen Rationalität entzog. Obschon die Astrologie nach 1750 als Aberglaube galt, und die Aufklärer sie als „Pseudo-Wissenschaft“ betrachteten, scheiterte Friedrich der Große mit seinem Verbot der astrologischen Hauskalender am Protest der Bauern. Kaiserin Maria Theresia verbot 1736 „alle astrologischen Wahrsagereyen und abergläubischen Mutmaßungen“ in Kalendern und die Neuauflage von Ephemeriden , womit sie den Sterndeutern das Fundament entzog. [81] Die Astrologie verschwand aus den Universitäten und aus dem öffentlichen Bewusstsein, [82] der Astrologiehistoriker S. Jim Tester spricht von einem „zweiten Tod der Astrologie“. [83]

Entwicklung der modernen Astrologie

Im 19. Jahrhundert kam es speziell in England erneut zu einer Blüte astrologischer Studien, die sich an der ptolemäischen Richtung orientierten und sich vor allem mit technischen Aspekten und empirischen Überprüfungen befassten. [84] In Frankreich dagegen wurde die Astrologie erst im späten 19. Jahrhundert überwiegend in Geheimgesellschaften wieder gepflegt. Parallel entwickelte sich im englischen Sprachraum im Umfeld der 1875 gegründeten Theosophischen Gesellschaft eine esoterische Spielart der Astrologie, deren wichtigste Vertreter Sepharial und Alan Leo waren. Leos Lehrbücher trugen sehr zur Popularisierung der Astrologie bei. In Deutschland bewirkte vor allem Karl Brandler-Pracht ab etwa 1905 ein Wiederaufleben der Astrologie. [85] In den folgenden Jahrzehnten wurden dort diverse neue Ansätze entwickelt, ua die Halbsummen -Astrologie von Alfred Witte , die von der Schülern Reinhold Ebertins bekannt gemacht wurde. [86]

In den 1920er Jahren wurden im deutschsprachigen Raum erstmals Astrologie-Titel mit stark psychologischer Orientierung in der Deutung veröffentlicht. Das erste greifbare Buch dieser Richtung stammte von Oscar AH Schmitz , das 1922 unter dem Titel Der Geist der Astrologie erschien und bereits von der Analytischen Psychologie Carl Gustav Jungs geprägt war. Weitere Vertreter dieser Richtung waren Herbert Freiherr von Kloeckler und die Ärztin Olga von Ungern-Sternberg . [87] Im englischsprachigen Bereich folgte eine erste Hinwendung zur neueren Psychologie durch Dane Rudhyar mit seinem Buch The Astrology of Personality (1936). [85]

Nach dem Zweiten Weltkrieg erfreute sich die Astrologie wieder steigender Beliebtheit. Sie erlebte eine regelrechte Blütezeit, da viele Menschen eskapistisch versuchten, aus ihrer als bedrückend empfundenen Realität zu fliehen. Nach dem Abflauen der Kriegswirkungen ließ ihre Verbreitung nach. Insofern deutet der Religionssoziologe Günter Kehrer sie als eine Art „Krisensymptom“. [88]

In der Gegenwart bildet die Astrologie einen großen Markt, der weitgehend von der so genannten Vulgär-Astrologie abgedeckt wird: Hierzu zählen etwa kommerzielle Horoskope in Zeitungen, per Telefon oder Computer sowie mehrere Zeitschriften und Almanache. Diese Form der Astrologie gilt generell als wertlos. [89] Sie bezieht sich ausschließlich auf die Sonnenzeichen, kann daher keine sehr spezifischen Prognosen machen, da ja ein Zwölftel der Menschheit im selben Zeichen geboren ist und schwerlich an ein und demselben Tag dasselbe Schicksal zu erwarten hat. Sie dient vornehmlich der Unterhaltung . Es gibt aber auch reine Geschäftemacher, die es unter Vorspiegelung astrologischer Kenntnisse darauf anlegen, ihren Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen. [90]

In der „seriösen“ [91] Astrologie (in Unterscheidung zur Vulgär- oder Populärastrologie) finden sich heute drei wichtige Schulen: eine, die die Astrologie als esoterische Geheimwissenschaft versteht, eine zweite empirisch orientierte, die stark statistisch arbeitet, und eine dritte, die sich an der Psychologie orientiert. [92] Letztere steht Prognosen skeptisch bis ablehnend gegenüber und legt besonderen Wert auf die Willensfreiheit und die Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen. [93] Die meisten Vertreter dieser Richtung beziehen sich auf Jungs Tiefenpsychologie , in der das Synchronizitäts prinzip eine bedeutende Rolle einnimmt. Seit den späten 1960er Jahren erlebt die westliche Astrologie einen ausgesprochenen Boom. Ein wesentlicher Auslöser war das Konzept des Wassermannzeitalters , wie es durch das Musical Hair bekannt wurde. [85] Seitdem gewinnt die Astrologie als Lebenshilfe und Mittel der Selbstfindung wieder neue Attraktivität, wobei sie verstärkt das Individuum in den Blick nimmt und auf spekulative Prognosen verzichtet. [94] Laut dem Religionswissenschaftler Karl Hoheisel passt die verbreitete Annahme lediglich akausaler Beziehungen zwischen Gestirnen und Menschenleben aber schlecht zur Postulierung eines neuen geschichtsphilosophischen Zeitalters, dem implizit ja doch kausale Wirkungen unterstellt würden. [95] Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs findet sie auch zunehmend Anhänger im ehemaligen Ostblock , und im Zuge der Globalisierung verbreitet sie sich weltweit. [96]

Es gibt verschiedene deutschsprachige Astrologie-Verbände in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Mehrzahl ist im Dachverband VDA (Verband deutschsprachiger Astrologen) zusammengeschlossen. Die größte dort vertretene Organisation ist der Deutsche Astrologen-Verband (DAV).

Astrologie in anderen Kulturräumen

China

Tiere des chinesischen Tierkreises, Qingyanggong-Tempel, Chengdu

Im Kaiserreich China wurde der Kaiser als Sohn des Himmels verehrt. Mindestens seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. beschäftigten sich chinesische Kosmographen mit der Katalogisierung von Sternbildern und der Aufzeichnung der Gestirnsbewegungen. An den fürstlichen Höfen derKriegsherren hielten Astrologen ständig Ausschau nach zukünftigen Ereignissen, die sich am Himmel abzeichneten. Während der 2. Han-Dynastie (25–225 n. Chr.) entstanden unterschiedliche Schulen, nach welchen das Weltbild zu erklären versucht wurde. Eine der ältesten Auslegungen bezeichnete den Himmel als einen beweglichen Baldachin (t'ien kai), unter welchem die Erde in Gestalt einer viereckigen, geköpften Pyramide bewegungslos ruht. [97] Die chinesische Astrologie schuf einen 28-teiligen, den kaiserlichen Palästen zugeordneten Mondkalender wie auch einen zwölfgeteilten Tierkreis. In der Chinesischen Astrologie nimmt eher der Jupiter als die Sonne eine zentrale Rolle ein, wodurch mittels Abstraktion auch die bekannten und in ganz Ostasien volkstümlichen Begriffe wie „Jahr der Ratte“, „Jahr des Hasen“ zustande kommen. Schon vor Christi Geburt beobachteten chinesische Astrologen den Halleyschen Kometen , ab 28 v. Chr. Sonnenflecken .

Indien

Die indische oder vedische Astrologie wird Jyotisha genannt. Sie beruht auf bestimmten Schriften aus dem Corpus der Veden (2. Jahrtausend v. Chr.). Sie war fester Bestandteil der höheren Gelehrsamkeit und wird auch heute noch praktiziert. Die indische Astrologie bezieht viele Fixsterne in ihre Deutungen ein und bevorzugt die realen Sternbilder. Die zwölf Tierkreiszeichen , nach den in der heutigen westlichen Astrologie die in jeweils 30° großen Himmelsabschnitte benannt wurden, werden in der indischen Astrologie ebenfalls benutzt und haben sogar ähnliche Namen (Mesha – Widder, Kartaka – Krebs usw.). Manchmal wird die indische Astrologie auch „Mondastrologie“ genannt, weil die Position des Mondes das eigentliche „Sternzeichen“ darstellt. Die wichtigsten erhaltenen Werke vedischer bzw. indischer Astrologie sind das Brihat-Jataka von Varaha Mihira und das Hora Shastra von Parashara Muni. Als zeitgenössische Autoren wichtiger astrologischer Abhandlungen sind in Indien besonders BV Raman, Ojhas und Shyamasunadara Dasa bekannt geworden. BV Raman schrieb über ein Dutzend Werke in englischer Sprache, wie Graha Bhava Balas und Notable horoscopes . Im Gegensatz zur heutigen westlichen Astrologie geht die indische Astrologie vom real sichtbaren Sternenhimmel aus, bei dem die jährliche Verschiebung der Polarachse berücksichtigt wird (Ayanamsa). Deshalb gibt es einen Unterschied von etwa 24 Grad zwischen der Position der Planeten in der westlichen und der indischen Astrologie. Es gibt in Indien viele Tempel, in denen von den Astrologen die neun Hauptplaneten (Nava Graha) als Gottheiten verehrt werden. Auch kennt sie neben der Erstellung eines Geburtshoroskopes noch viele andere Techniken der Weissagung, wie Prashna, dh die Berechnung des Zeitpunktes einer konkreten Frage. Weltweites Aufsehen erregte in neuerer Zeit die Existenz sogenannter Palmblattbibliotheken, von denen in Indien einige Dutzend existieren, die aber nicht alle von den führenden Astrologen anerkannt sind. Hier wurde angeblich auf Palmblättern vor einigen Jahrtausenden die gesamte Geschichte der Menschheit festgehalten. Einige dieser angeblich antiken Dokumente wurden jedoch inzwischen als plumpe Fälschungen entlarvt.

Maya

Das Caracol-Observatorium in der antiken Stadt Chichén Itzá in Mexiko.

Aus präkolumbianischer Zeit liegen für Mittelamerika Hinweise auf astrologische Aktivitäten vor, vor allem für die Zivilisation der Maya . Dort wurde neben Sonne und Mond vor allem der Venus große Bedeutung beigemessen. Diese galt als Unglücksbote und Kriegsbringer und wurde daher sehr aufmerksam beobachtet. [98] Insbesondere das Erscheinen der Venus als Morgenstern wurde als unheilvoll betrachtet; dem Morgenstern waren mehrere Kriegsgottheiten zugeordnet. Das durch die Venus verkündete Unheil versuchte man durch Zeremonien abzuwenden. Der Tierkreis der Maya bestand aus dreizehn Zeichen.

Das Horoskop

In der westlichen Astrologie werden Aussagen und Deutungen oft aus einem Horoskop bzw. einer Horoskop-Grafik abgeleitet, welche die Positionen der Himmelskörper stark vereinfachend zweidimensional darstellen. [6] Diese Positionen für ein Horoskop wurden bereits in der Antike mathematisch auf Basis tabellarischer Ephemeriden errechnet, da der Großteil der entsprechenden Himmelskörper zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht beobachtbar bzw. sichtbar waren und sind: wegen Tageslicht und Wolken, bei Nacht und da der Himmel nur über dem Horizont sichtbar ist. Heutzutage kann das auch mit Hilfe von Computerprogrammen geschehen. Bei der Deutung des Horoskops spielen tradierte Interpretationsmuster eine Rolle, an die der Astrologe aber nicht gebunden ist.

Vielfach verwendete Grundelemente des Horoskops sind beispielsweise der Tierkreis , die Planeten und deren Aspekte sowie die sogenannten Horoskop-Häuser , der Aszendent und verschiedene Knotenpunkte wie aufsteigender Mondknoten sowie sensitive Punkte wie der sogenannte Glückspunkt. [99] Der Tierkreis ist eine Einteilung der geozentrisch betrachteten Bahn der Sonne ( Ekliptik ) über den Fixsternhimmel in zwölf gleich große Abschnitte. Die zwölf Abschnitte sind die Tierkreiszeichen . Die Planeten der Astrologie sind die „Wandelsterne“ der früheren geozentrischen Astronomie, also diejenigen Himmelskörper, die sich von der Erde aus betrachtet sichtbar gegenüber dem Fixsternhimmel bewegen. Neben den Planeten der heutigen Astronomie sind das auch Sonne und Mond. Die Häuser sind ebenfalls eine Teilung der Ekliptik in zwölf Abschnitte, in diesem Fall nach der Sichtbarkeit zum betreffenden Zeitpunkt an dem betreffenden Ort.

Berechnung

Mit der Berechnung eines Horoskopes ist normalerweise die Erstellung einer Horoskop-Zeichnung bzw. -Figur für ein Ereignis an einen bestimmten Ort auf der Erde und eine bestimmte Zeit gemeint. Mit der Zeichnung wird in einer lediglich zweidimensionalen Perspektive das Sonnensystem aus Sicht des Ereignisortes abgebildet. Der Ort wird nach geografischer Länge und Breite berücksichtigt, die Ereignis-Zeit am Ort in astronomische Sternzeit umgerechnet. Grundlagen sind rein astronomische Berechnungsmethoden. Früher wurden zur Berechnung die Ephemeriden und sogenannte Häusertabellen (zur Berechnung der Horoskop-Häuser) genutzt; heute wird meistens eine Astrologie-Software verwendet, die auf diese zurückgreift. Das Ereignis kann eine Geburt sein, eine Krönung oder Staatsgründung, eine Vertragsunterschrift oder Schiffstaufe, auch Unglücke aller Art, Grundsteinlegungen oder Jahreshoroskope usw. Dem erst folgt die eigentliche astrologische Tätigkeit, die Deutung. [99] [100]

Verschiedene Horoskoparten

Modernes Horoskop (Radix): Vereidigungs -Horoskop von Donald Trump . [101]

Einige geozentrische Horoskopformen im Überblick:

 1. Geburtshoroskop (Radix): Es soll die Deutungsgrundlage für die Beschreibung der Persönlichkeitsmerkmale und des Schicksals eines Menschen, eines anderen Lebewesens oder auch eines Staates sein. Das Radixhoroskop gibt grafisch die genaue Gestirnstellung zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder. Fügt man diesem ein weiteres, später entstandenes hinzu, spricht man von einem Transithoroskop, aus dem der Astrologe die astrologische Konflikt- oder Harmoniesituation zu diesem Zeitpunkt ablesen kann.
 2. Elektionshoroskop : Es wird auf einen beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft erstellt und soll dabei helfen, günstige „Konstellationen“ für geplante Unternehmungen auszuwählen. In der klassischen Astrologie bis in das Mittelalter hinein war diese Art der Astrologie ein wichtiger Zweig, der vor bedeutsamen politischen Ereignissen und auch für den Zeitpunkt einer kriegerischen Handlung als Orakel verwendet wurde.
 3. Partnerschaftshoroskop (auch Beziehungshoroskop, Synastrie): Dieses soll Aufschluss über die Beziehung zwischen Menschen und auch Institutionen (Vergleich von Staatshoroskopen) geben, also auch die Beziehung zwischen Geschäftsfreunden, Arbeitskollegen, zwischen einem Elternteil und einem Kind oder zwischen Geschwistern.

Davon zu unterscheiden ist die Publikationsform des sogenannten Zeitungshoroskops . Als deren Erfinder gilt der Brite RH Naylor . Am 24. August 1930 veröffentlichte er im Sunday Express ein ausführliches Horoskop der neugeborenen Prinzessin Margaret und sagte im selben Beitrag verschiedene Ereignisse für die laufende Woche voraus. Naylor veröffentlichte am 31. August desselben Jahres einen Folgebeitrag mit geburtstagsabhängigen astrologischen Vorhersagen für Personen, die im September geboren waren. Am 5. Oktober folgte ein entsprechender Artikel für Personen mit Geburtstag im Oktober. Ab dem 12. Oktober 1930 wurde daraus eine wöchentliche Kolumne. Bezüge auf das Tierkreiszeichen enthielt die Kolumne ab 1935. Später teilte Naylor seine Vorhersagen nicht mehr nach Monaten ein, sondern nach dem Datumsbereich des jeweiligen Tierkreiszeichens. Dieses Publikationsformat für Horoskope wurde nach und nach von zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften übernommen und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit.

Planeten

Die klassische Astrologie berücksichtigt vor allem die folgenden sieben Himmelskörper: Sonne , Mond , Merkur , Venus , Mars , Jupiter und Saturn . Nach der Entdeckung der mit bloßem Auge nicht sichtbaren Planeten Uranus (1781) und Neptun (1846) und des Zwergplaneten Pluto (1930) wurden diese nachträglich in das astrologische Weltbild integriert, und gelegentlich werden auch weitere Zwergplaneten und Asteroiden, zum Beispiel (1) Ceres und (4) Vesta , herangezogen.

Im 17. Jahrhundert nennt der Astrologe William Lilly für die Himmelskörper ua noch folgende Qualitäten/Eigenschaften: [102]

 • Mond: weiblicher, nächtlicher Planet; kalt, feucht, phlegmatisch; gut gestellt: ruhige, gelassene Art, zartes Wesen; ängstlich, friedliebend, unbeständig; neigt dazu, umzuziehen und Wohnung umzustellen; Liebhaber ehrlicher und geistreicher Wissenschaften; schlecht gestellt: Vagabund, ohne Geist, unberechenbar, mit keiner Lebensbedingung zufrieden; [103]
 • Merkur: weder männlich, noch weiblich; kalt und trocken, melancholisch; gut gestellt: Menschen mit spitzfindigem, staatspolitischem Gehirn, Intellekt und Wahrnehmung; sehr guter Gegner und Logiker; beredtsam; lernt fast alles ohne Lehrer; unermüdliche Phantasie, Händler, Sucher von Mysterien; sehnt sich nach Reisen und fremden Landstrichen; schlecht gestellt: mühseliger Verstand, verwirrter Mann mit Zunge und Feder gegen jeden; Lügner, Schwätzer, Geschichtenerzähler, leichtgläubig, Esel ohne eigenen Stadtpunkt und Meinung; ohne Urteilskraft, Stehler; [104]
 • Venus: weiblicher Planet, mäßig kalt und feucht, nachtbetont, das kleiner Glück, Urheber von Fröhlichkeit und Lustigkeit, bei den Launen phlegmatisch in Blut und Geist; gut gestellt: ruhiger Mensch, angenehm, nett und sauber; liebt Fröhlichkeit in Wort und Handlung; musikalisch; mag Bäder, fröhliche Treffen und Bühnenspiele; meidet Arbeit und Mühsal; Gesellschafter; schlecht gestellt: liederlich, verschwenderisch, Ehebrecher, ohne Guthaben; Atheist und ungezwungener Mann, verbraucht sein Vermögen in Bierhäusern und Tavernen; fauler Geselle; [105]
 • Mars: männlich, Nachtplanet, heiß und trocken, cholerisch, das kleine Unglück, Urheber von Streit; gut gestellt: in Kriegskunst und Mut unbeziegbar, unterwirft sich keinesfalls, kühn, standhaft, streitsüchtig, liebt den Krieg, wagt jede Gefahr, gehorcht keinem; schlecht gestellt: Schwätzer ohne Maß und Ehrlichkeit, Mörder, Anstifter und Aufrührer, Verräter, unbesonnen, Unterdrücker, gewalttätig; [106]
 • Sonne: heiß, trocken, männlich, Tagplanet, bei guter Stellung gleichbedeutend mit Glück; gute Stellung: vertrauensvoll, hält Versprechen; dringendes Verlangen, überall zu regieren und zu herrschen; klug und große Urteilskraft; leutselig, sehr menschlich zu allen Leuten, großherzig, liebt Pracht und Herrlichkeit; schlecht gestellt: arrogant, überheblich, schätzt Menschen gering, anstrengend, töricht, Verschwender, rastlos; [107]
 • Jupiter: Tagplanet, männlich, mäßig heiß und feucht, das große Glück, Urheber von Mäßigkeit, Gerechtigkeit; gut gestellt: großmütig, vertrauensvoll, macht glorreiche Dinge, ehrenwert, religiös, liberal, respektvoll alten Menschen gegenüber, Liebhaber von fairem Teilen, weise, kraftvoll; schlecht gestellt: heuchlerisch religiös, verschwendet Erbe, dogmatisch, sorglos, abtrünnig, jeder prellt ihn; von grober Aufnahmefähigkeit; [108]
 • Saturn: Tagplanet, kalt, trocken, erdig, männlich, größeres Unglück, Urheber von Einsamkeit; gut gestellt: profunde Vorstellungskraft, ernst in seinen Handlungen, in Worten zurückhaltend, sehr sparsam im Sprechen und Geben; bei der Arbeit geduldig, strebsam, in Diskussionen gewichtig; schlecht gestellt: neidisch, misstrauisch, gewinnsüchtig, stur, verborgener Lügner, niemals zufrieden, bösartig; [109]

Peter Niehenke führt dagegen in Astrologie. Eine Einführung (2000) zu den Himmelskörpern diese astrologischen Grundprinzipien an: [110]

 • Mond: Aufrechterhaltung der Lebensprozesse, Bedürfnis nach menschlicher Nähe und Geborgenheit, assoziatives Denken, Träumen;
 • Merkur: Zentrales Nervensystem, Informationsverarbeitung, Sprache, Nüchternheit, Zweckdenken, Verstand;
 • Venus: homöostatische Prozesse, weibliche Geschlechtsorgane, Lust-Unlust, Sexualität, denken eher in ästhetischen Kategorien;
 • Mars: Muskeln, Blut, männliche Geschlechtsorgane, Aggression, Risikobereitschaft, Scharfsinn, Denken in klaren Alternativen;
 • Sonne: Antriebskraft, Lebensenergie, Herz, Selbstbewusstsein, mit sich im Einklang sein, Mentalität (Denkungsart, Einstellungen);
 • Jupiter: Wachstum, Reifen, die Assimilation von Nährstoffen, Leber; Bedürfnis, gut zu sein; Talent zum Glück; Vernunft; Fähigkeit, intuitiv größere Zusammenhänge zu erkennen;
 • Saturn: Abwehr, Milz, Haut, Schmerz, Anpassungsbereitschaft, Gedächtnis;
 • Uranus: Beziehungen zum Nervensystem, Hypophyse; Impuls, Veränderungen vorzunehmen; Intuition, Geistesblitz;
 • Neptun: Sonnengeflecht, Durchlässigkeit und Verbundenheit; Altruismus, Ahnen, erfinden;
 • Pluto: Regeneration, biologische Tod; Drängen zu destruktiven Handlungen; Zerstörung der Lebensgrundlagen; aktiv auf Beendigung gerichtet;

Der Astronom und Astronomie-Historiker Jürgen Hamel wiederum notiert in Begriffe der Astrologie (2010) ua folgende astrologischen Planetenzuordnungen: [111]

 • Mond: weibliche Macht, Symbol für Rhythmus, zyklische Zeit, Veränderung, Unbeständigkeit des Irdischen, beherrscht die Zeiten, weiblich, feucht und kalt; [112]
 • Merkur: Führer, Bote, Redner, Beschützer des Handels, steht in Verbindung mit Wissenschaft, wenig ausgeprägt, ihn aspektierende Planeten prägen ihn; kalt und feucht; Neigung zu Rhetorik, Geometrie und Philosophie; [113]
 • Venus: das kleine Glück, Liebe, Fruchtbarkeit, Krieg, weiblich, kalt und feucht, irdische Freude, vorübergehendes Wohl, Gesang, Musik; [114]
 • Mars: das kleine Unglück, Krieg, aufrührerisch, unberechenbar, Anstrengung, männlich, trocken und heiß, Arbeitskraft, Unternehmungslust; [115]
 • Sonne: männlich, positiv, warm und mäßig trocken, gütig, Symbol für Herrscher aller Art, Verbindung zu Gold, Verständnis und Freigiebigkeit, Reichtum, mild und ehrlich, gerecht; [116]
 • Jupiter: männlich, großes Glück, mäßig warm und feucht, streben nach höheren Werten, Großzügigkeit, Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenlebens, friedlich, Gerechtigkeit, vernünftig und weltweise, religiös, fröhlich; hilft Leuten, sobald er kann; [117]
 • Saturn: das große Unglück, kalt und trocken, männlich, Gerechtigkeit, Beständigkeit, Ordnung, Konzentration aufs Wesentliche, Realitätsbezug, Disziplin, Abgrenzung (zu anderen), Herr der Zeit, Verderber und Feind der Natur, verkörpert Arbeiten müssen, schwer, Schwermut, selten reich, unglücklich, bleibt gerne allein, [118]
 • Uranus: Streben nach Freiheit und Individualität, schöpferische Ideen und Impulse, intuitive Verbindung zu universellem Bewusstsein, plötzlicher Umschwung, Aufbruch in andere Dimensionen; [119]
 • Neptun: weiblich, Grenzen langsam auflösend, Sehnsucht, Transzendenz, Spiritualität, Aufgehen in Größerem, Inspiration; [120]
 • Pluto: Massenbewegungen, tiefe Wandlungsprozesse, Krise, Heilung, Transformation, Intensität, Urgewalt; [121]

Tierkreiszeichen

Tierkreis

Es gibt zwei unterschiedliche Tierkreiszeichen-Systeme, die denselben Messkreis, den 360°-Tierkreis mit zwölf Zeichen zu je 30°-Abschnitten auf der Ekliptik benutzen. Dabei differieren die Positionen der astrologisch berücksichtigten Himmelskörper und Zeichen zwischen den Systemen. Die überwiegend westlich ausgerichtete Methode benutzt den tropischen Tierkreis. Die Abschnitte bzw. einzelnen Tierkreiszeichen tragen die gleichen Namen wie Namen die antik ursprünglich neben ihnen liegenden Sternbilder .

Siderischer Tierkreis
Die überwiegend indisch ausgerichtete Methode, als Vedische Astrologie bekannt, benutzt die Sternbilder des siderischen Tierkreises. Sie teilt den Messkreis wie beim tropischen Tierkreis in zwölf Abschnitte zu 30° und orientiert sich nach wie vor an dem antiken Sternbild Widder als Beginn für den Tierkreis, dessen Ayanamsha-Wert – ein in den Ephemeriden aufgeführter Wert, der angibt, um wie viele Bogengrade, -minuten und -sekunden sich der tropische vom siderischen Tierkreis unterscheidet – sich offiziell an der Opposition zu Spica orientiert. Da sich die jährlich wiederkehrenden Positionen der Sternbilder aufgrund der Präzession ganz langsam ändern (um ca. 1° in 72 Jahren), wandert der Punkt des Frühjahr- Äquinoktiums um den 21. März im tropischen Tierkreis scheinbar rückwärts entlang der Tierkreis-Sternbilder derzeit durch das Sternbild Fische und wird nach Vedischer Sternbild-Einteilung im Jahr 2442 n. Chr. das Sternbild Wassermann erreichen.
Tropischer Tierkreis
In der westlichen Astrologie wird weitgehend der tropische Tierkreis verwendet. Seine Ausrichtung an den vier Ekliptikpunkten der Äquinoktien und Solstitien der Sonne gab dem tropischen Tierkreis seinen Namen, der sich ableitet vom griechischen τρόποι, trópoi , was „Wendungen, Wendepunkte“ bedeutet. Anhand der Äquinoktien und den Solstitien wird dabei ausgehend vom Frühlingspunkt die Ekliptik in zwölf Abschnitte zu 30° unterteilt, die zwölf Tierkreiszeichen. Der tropische Tierkreis ist also eine geometrische Abstraktion, da er nicht mit den Sternbildern auf der Ekliptik korrespondiert. In der Spätantike, nach dem 5. Jahrhundert, setzte er sich schließlich gegen den siderischen Tierkreis durch. Astronomen hatten schon mehrere Jahrhunderte zuvor bemerkt, dass der damals noch am siderischen Tierkreis bzw. Ekliptiksternbild Widder und an den früher so bezeichneten „Normalsternen“ genormte astronomische Frühlingsbeginn immer später im Jahreslauf erreicht wurde, mithin aufgrund der Präzession in Richtung meteorologischer Sommer wanderte, wodurch sich auch die Ekliptiksternbilder im Verhältnis zum Jahreskreis verschoben. [122] [123] [124]
Zusammenschau von siderischen Sternbildern und tropischem Tierkreis (schematisch) für das Jahr 2000

Um etwa 300 v. Chr. entwickelte sich im Hellenismus die Idee, den einzelnen Tierkreisabschnitten eine bestimmte Deutung zu unterlegen. Unterstützt wurde sie von der bereits seit langem in Ägypten praktizierten Unterteilung des Himmels in Dekane mit ihren Bedeutungen. Später entwickelten sich daraus die Dekan-Deutungen innerhalb der Geburtshoroskopie. Aufgrund der bereits bekannten Vier-Elemente-Lehre (Wasser, Luft, Feuer, Erde), die sich vom 6. bis 5. Jahrhundert v. Chr. ausgebildet hatte ( Thales von Milet , Anaximenes , Heraklit , Empedokles ), in antiken Vorstellungen Ausdruck einer grundlegenden Vierheit, sowie der Harmonielehre der Pythagoreer , die mit Zählsteinen geometrische Figuren, Dreiecke (Trigone) und Vierecke (Tetraktys), formten und ihnen große Bedeutung beimaßen (ungerade Zahlen: begrenzt, männlich; gerade Zahlen: unbegrenzt, weiblich) entstand zusammen mit dem Tierkreis eine neue Kombination und Zuordnung.

Doch erst mit Aristoteles ' (384–322 v. Chr.) damals sehr erfolgreichen, systematisierenden Ausführungen zu Physik und Kosmos wurde die etablierte Vier-Elemente-Lehre fest in den Komplex astronomisch-astrologischer Lehren übernommen. Zusätzlich erweiterte er die Vier-Elemente-Lehre mit den Zuordnungen Trockenheit bzw. Feuchtigkeit und Wärme bzw. Kälte. Die sich daraus bildende Zusammenstellung führte zu einer Ordnung, in der sich bilden: Trockenheit und Wärme das Feuer; Feuchtigkeit und Wärme die Luft; Feuchtigkeit und Kälte das Wasser; Trockenheit und Kälte die Erde.

Die vier Elemente werden ua in Verbindung mit den Tierkreiszeichen-Qualitäten bzw. -Modalitäten kardinal , fix und beweglich bzw. variabel den zwölf Zeichen zugeordnet, in dem jeweils ein Element und eine Modalität mit einem Tierkreiszeichen verbunden werden. Der Löwe beispielsweise gilt daher als Feuer-Zeichen mit fixer Qualität, Merkmale wie Stabilität und Ausdauer, Unbeirrbarkeit und Festigkeit usw. zählen zu den fixen Qualitäten. Die Tierkreiszeichen können weiterhin nach den jeweiligen Elementen in die Feuerzeichen (Widder, Löwe, Schütze) und Erdzeichen (Stier, Jungfrau, Steinbock), in Luftzeichen (Zwillinge, Waage, Wassermann) und Wasserzeichen (Krebs, Skorpion, Fische) eingeteilt werden. [125] [126] Die zwölf Zeichen werden zudem noch häufig nach den zwei Geschlechtern weiblich und männlich unterschieden, abwechselnd aufeinanderfolgend im Tierkreis: Das Tierkreiszeichen Krebs gilt als weiblich, das nachfolgende Löwe-Zeichen entsprechend als männlich, die dem Löwe-Zeichen folgende Jungfrau wiederum als weiblich usw.

Aszendent

Der Aszendent bildet den zu einem bestimmten Zeitpunkt am Horizont aufsteigenden Ekliptik-Punkt ab, der an einem bestimmten Zeitpunkt und Ort im Osten des Ereignisortes aufsteigt, er fällt auf einen bestimmten Grad des zeitgleich am Osthorizont stehenden Tierkreizeichens. Der Aszendent wird als eigenständiger, besonders wichtiger und individueller Wirkpunkt im Horoskop betrachtet, der einerseits den Anfang des I. Hauses abbildet, alle nachfolgenden Horoskophäuser sind vom Aszendenten abhängig. Andererseits wird ihm astrologisch eine besondere Qualität und Funktion zugeordnet, die vielfach ähnlich bedeutsam wie jene der Sonne im Horoskop sein soll. So verbindet man den Aszendenten beispielsweise mit den persönlichen Anlagen des Geborenen, dem im Leben angelegten Grundbedürfnis, Charakter und Temperament, der Erscheinung und Körperlichkeit, der Individualität eines Menschen, in der psychologischen Astrologie das Ich schlechthin, in Zusammenhang mit dem Tierkreiszeichen bzw. auch Tierkreiszeichen-Abschnitt, in welchem der Aszendent steht. [127] [128]

Häuser oder Felder

Die charakterprägende Zeitqualität am Beispiel des Geburtshoroskopes von Barack Obama , der am 4. August 1961 um 19h24 in Honolulu geboren wurde. Äußerer Ring: 12 Tierkreiszeichen; innerer Ring: zwölf Häuser mit den Symbolen verschiedener Gestirne. Rote Linien ~ disharmonische, grüne und blaue Linien ~ harmonische Winkel (Aspekte).

Der genaue Zeitpunkt und der geographische Ort, für den ein geozentrisches Horoskop berechnet wird, bestimmen die Position der „Häuser“, auch Felder genannt, die sich aus der Momentaufnahme der Erdrotation errechnet. Die Häuser sind die Darstellung des geozentrischen Blickwinkels von einem geographischen Punkt aus auf den Tierkreis . Der Ekliptikgrad , der gerade über den Horizont steigt, wird Aszendent (Asz.) genannt und markiert den Beginn des ersten Hauses. Es folgen drei Häuser bis zum Punkt der unteren Kulmination des Tierkreises, das heißt dem tiefsten Punkt unter dem Horizont, dann drei Häuser bis zum gerade untergehenden Punkt des Tierkreises (Deszendent, DC), drei Häuser zur oberen Kulmination, und schließlich drei Häuser zurück zum Aszendenten. Wegen des Winkels von rund 23° 26' zwischen der Erdbahn-Ebene und dem Äquator sind die Häuser im Allgemeinen auf der Ekliptik unterschiedlich groß.

Der Aszendent markiert die Spitze des ersten Hauses, von welchem aus man nun die übrigen, gegen Osten unter dem Horizont fortgehend, zählt. Die Häuser folgen der Reihe nach aufeinander als 1. bis 12. Haus. Bildlich kann man sich die Häuser wie eine in zwölf gleiche Stücke nach der üblichen Art aufgeschnittene Orangenschale vorstellen, wobei Stängelansatz und Blütenrest der Orange genau am Nord- und Südpunkt des Horizonts liegen, eine Schnittlinie von Norden nach Süden den Himmel entlang läuft und unter der Erde wieder zurück nach Norden, eine am Horizont entlang, und auf jeder Seite noch je zwei Schnitte dazwischen liegen. Allerdings wird der Abstand der Planeten zur Ekliptik meist bei der Häuserzuordnung nicht berücksichtigt.

Je nach astrologischer Schule oder Richtung werden die Häuser teilweise nach verschiedenen Systemen berechnet, die zu abweichenden oder sogar sich widersprechenden Aussagen führen können. Ein Häusersystem ist jenes nach Campanus von Novara , andere nach Porphyrios und Regiomontanus , Placidus de Titis oder Walter Koch . [129] Beim oft eingesetzten äqualen System werden die Häuser vom Aszendenten aus gleich groß in 30°-Abschnitten dargestellt. Bei den anderen Systemen sind die Häuser je nach der verwendeten Projektionsebene (der Schnittebene im Orangenbild) unterschiedlich groß.

So wie den Tierkreiszeichen in der Deutung verschiedene Charaktereigenschaften und den Himmelslichtern (Planeten, Sonne, Mond) verschiedene Eigenschaften zugesprochen werden, so stellen die Häuser unterschiedliche Lebensbereiche dar (ich bin, ich habe, ich denke, ich fühle u. ä.), in denen sich die dort präsenten Tierkreiszeichen und Planeten entsprechend bemerkbar machen sollen. Diese Lebensbereiche werden der Reihe nach in symbolischer Analogie zu den Eigenschaften der Tierkreiszeichen, beginnend mit Widder, den Häusern zugeordnet.

Aspekte

Der Abstand zwischen zwei Horoskopfaktoren, wie den Planeten, wird durch Winkel ausgedrückt. Einigen Winkelgrößen wird eine besondere Bedeutung zugemessen, diese Winkel werden als Aspekte (lateinisch aspiciere – anblicken, betrachten) bezeichnet und in Horoskopen häufig als Verbindungslinien eingezeichnet. Traditionell waren dies bis weit ins 20. Jahrhundert das Sextil und das Quadrat , das Trigon und die Opposition sowie die Konjunktion . Letztere galt antik wie auch noch Jahrhunderte später nicht als Aspekt und speziell die Konjunktion von Jupiter sowie Saturn erfuhr seit der Spätantike bis weit in die Neuzeit hinein eine gesonderte Deutung unter dem Begriff der Großen Konjunktion für die astrologische Geschichtsbetrachtung. [130] [131] [132] Als Sonderfall gelten häufig die sogenannten Spiegelpunkte , die in der Astrologiegeschichte wiederum teilweise nicht zu den Aspekten gerechnet und entsprechend eben sowenig mitgedeutet wurden. Mittlerweile werden eine immer noch zunehmende Zahl von weiteren Aspekten, je nach astrologischer Richtung oder Schule, in die Deutung einbezogen. So z. B. das Halbquadrat oder Quintil . Die von Alfred Witte eingeführten Halbsummendeutungen berücksichtigen insbesondere die Symmetrieeigenschaften der Aspekte. [133] Nach astrologischer Auffassung beschränkt sich die Wirksamkeit der Aspekte nicht auf die exakten Winkelabstände, die praktisch nie gegeben sind. Vielmehr wird um diese herum ein Streubereich, der sogenannte Orbis zugelassen, der je nach astrologischer Schule unterschiedlich groß sein kann. Neuere Auffassungen gehen von einer kontinuierlichen Abnahme der Wirksamkeit mit dem Abstand von exakten Wert aus.

Rezeption

Die Kritik an der Astrologie bewegte sich lange Zeit zumeist auf einer abstrakten und philosophischen Ebene. [134] So wurden etwa die unterschiedlichen Schicksale von Menschen diskutiert, die zum selben Zeitpunkt geboren waren, oder das Fehlen plausibler Darlegungen, wie die postulierten astrologischen Einflüsse stattfinden sollten. Heutige Kritik an der Astrologie beruft sich dagegen vor allem auf kontrollierte empirische Studien, in denen die – auch psychologisch begründbare – Fähigkeit von Astrologen geprüft wurde, aus Horoskopen Aussagen über die zugehörige Person abzuleiten, die aber regelmäßig keine über den Zufall hinausgehende Trefferrate zum Ergebnis hatten.

Empirische Studien

Im Jahre 1979 stellte Kelly [135] in einer Metaanalyse der bis dahin vorliegenden Studien fest, dass

 1. die große Mehrheit der empirischen Studien, die zu dem Zweck durchgeführt wurden, die astrologische Lehre zu überprüfen, deren Behauptungen nicht bestätigen konnte und
 2. the few studies that are positive need additional clarification. ” (deutsch: „die wenigen stützenden Studien weiterer Klärung bedürfen.“) [136]

Einige wissenschaftliche Studien kamen zu dem Ergebnis, dass es keinen feststellbaren Zusammenhang gebe zwischen Deutungselementen der Astrologie und menschlichen Eigenschaften wie Intelligenz oder Persönlichkeit, wie sie in der Psychologie typischerweise begrifflich operationalisiert werden. [137] Auch weitere Untersuchungen konnten einen Zusammenhang zwischen Sternzeichen und der Persönlichkeit nicht nachweisen. [138] Bei der Voraussage künftiger Ereignisse schneiden Astrologen nicht besser ab als bei zufälligem Erraten. [139] [140] Eine der bekanntesten Untersuchungen ist der Doppel-Blindtest von Shawn Carlson, der 1985 in der Fachzeitschrift Nature publiziert wurde. [141]

David Voas ging der Frage nach, ob der Erfolg in der Beziehung und ein Hingezogenfühlen zum Lebenspartner mit den astrologischen Aussagen, die spezifisch dies konstatieren, korrelieren. Hierfür standen ihm Personendaten von über elf Millionen Menschen aus Wales und England zur Verfügung. Die Studie zeigte, dass weder Ehen von unter astrologischen Gesichtspunkten „geeigneteren“ Partnern länger anhalten würden, noch, dass es eine höhere Verteilung an astrologisch „kompatibleren“ Partnern gebe. [142]

Ein dänisch-deutsches Forscherteam um Peter Hartmann wertete in einer großangelegten Studie die Daten von insgesamt mehr als 15.000 Personen statistisch aus: ein Zusammenhang zwischen Geburtsdatum – und damit auch dem so genannten „Sternzeichen“ (dem Tierkreiszeichen, in dem zum Zeitpunkt der Geburt die Sonne steht) – und individuellen Persönlichkeitsmerkmalen konnte nicht nachgewiesen werden. [137] „Damit könne zwar nicht die Astrologie als Ganzes widerlegt werden, doch ein direkter Zusammenhang zwischen der Geburt in einem bestimmten Tierkreiszeichen und der Persönlichkeit existiere höchstwahrscheinlich nicht, schließen die Forscher.“ [143]

Darüber hinaus betonen verschiedene Autoren entscheidende methodische Schwächen scheinbar stützender Studien wie selektive Auswahl der Testpersonen, Ungenauigkeiten bei der Geburtszeit oder zu geringe Probandenzahlen. Für die positiven Befunde solcher Studien fanden die Forscher alternative Erklärungen, so tendieren Personen mit astrologischen Kenntnissen dazu, sich gemäß ihren Erwartungen zu ihrem jeweiligen Sternzeichen zu verhalten. [144] [145]

Astrologische Zwillinge , das sind Personen, die zum selben Zeitpunkt geboren sind, sollten nach Auffassung vieler Astrologen und Kritiker der Astrologie der beste Test für die Leistungsfähigkeit der Astrologie sein. [139] In einer umfangreichen, wissenschaftlich durchgeführten Studie konnten keine Korrelationen zwischen Geburtsdatum und signifikant höheren Ähnlichkeiten bei astrologischen Zwillingen – im Vergleich zu anderen Personen – festgestellt werden. [139]

Im Jahr 1997 wollte Gunter Sachs in seinem Buch Die Akte Astrologie [146] mittels 300.000 untersuchten Fällen nachweisen, dass statistisch signifikant erscheinende Korrelationen zwischen den Tierkreiszeichen der untersuchten Personen und Alltagsphänomenen wie Heirat, Unfall, Krankheit, Interessen oder Selbstmord bestünden: So kam er ua auf 25 statistisch signifikant häufige und seltene Eheschließungskombinationen. Er glaubte, diese auch mittels Kontrollexperiment ( künstliche Sternzeichen mittels Zufallsauswahl) verifizieren zu können. Allerdings wurden von Statistikern grobe methodische Fehler in Sachs' Buch aufgezeigt. Eine im März 2011 veröffentlichte Stellungnahme der Statistiker Katharina Schüller und Walter Krämer kam zu dem Schluss, dass die handwerklich-methodischen Fehler, die Statistiker zuvor den Auswertungen von Gunter Sachs nachsagten, nicht vorhanden seien [147] – was allerdings nicht als Beweis für die Richtigkeit von Sachs' Behauptungen missverstanden werden dürfe.

Psychologie

Neben der Selbstprojektion finden sich in der Psychologie weitere Theorien, etwa die Fremdprojektion (ähnlich dem Erlernen der Geschlechterrolle ) sowie der Bejahungsfaktor bei schwammigen Aussagen (sogenannter Barnum-Effekt ), die die Selbstbestätigung über das Horoskop in Frage stellen. Diese Bejahungstendenz ist beispielsweise gegeben bei Persönlichkeitsbeschreibungen, die Gegensätze in einem ausgewogenen Verhältnis gegenüberstellen („Sie sind ein im Grunde kontaktfreudiger Mensch, aber manchmal ziehen Sie sich zurück und wollen mit niemandem reden“). Für diese Effekte gibt es jeweils fundierte Studien, die deren teils starke Wirkung beschreiben. Ähnlich wie mit der physikalischen Kritik bleibt für den astrologischen Anteil hier nur ein kaum messbarer Hauch eines äußeren Einflusses übrig. Mögliche Beobachtungen sind vielmehr der Ausdruck des Erlernten als direkte Folge der Prägung der Psyche durch das astrologische Modell. In diesem Zusammenhang hat eine Untersuchung, die im Jahr 1978 von den Psychologen Mayo, White und Eysenck durchgeführt wurde, gezeigt, dass abhängig vom jeweiligen Wissen um Gestirnstände Personen, die dieses Gedankengebäude kennen und für sich auch als wichtig betrachten, auch Stellungen der Planeten widerspiegeln. [148] Diese Auffälligkeiten verschwanden jedoch genau dann, wenn Personen getestet wurden, die keine astrologischen Behauptungen kannten.

Einzig die Analytische Psychologie nach CG Jung steht der Astrologie offen gegenüber und begreift sie als einen Ausdruck von Synchronizität . Jung hat besonders die so genannte «psychologische Astrologie» erheblich beeinflusst. [149] Jungs Begriffe und ihre inhaltlichen Beschreibungen wie «Animus/Anima» und der «Schatten» , die Persona und die « Individuation », die «Archetypen-Lehre» sowie das Modell der «Synchronizität» werden in der Astrologie z. B. vielfach bei der Deutung von Geburtshoroskopen verwendet. Darüber hinaus verfügte Jung selber über umfangreiche Astrologiekenntnisse, so dass er beispielsweise bei der Arbeit mit seinen Klienten Geburtshoroskope von ihnen erstellte und die Horoskopdeutung in die psychologische Arbeit mit einbezog, wie Jung bereits 1911 in einem Brief an Sigmund Freud geschrieben hatte. [150] Vertreter einer jungianisch geprägten Astrologie sind z. B. die Psychoanalytikerin und Astrologin Liz Greene , der Komponist, Maler und Astrologe Dane Rudhyar sowie der Psychologe, Therapeut und Astrologe Peter Orban .

Allerdings werden Theorien und Modelle der analytischen Psychologie von der akademischen Psychologie mehr kritisch gesehen, da aus Sicht der universitären Psychologie vielfach mit unwissenschaftlichen Methoden gewonnen.

Kirchen

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) rät ihren Gläubigen zu einem vorsichtigen und distanzierten Umgang mit der Astrologie als Instrument der Vorhersage eines vermeintlich festgelegten Schicksals. Die Zentralstelle für Weltanschauungsfragen der EKD sieht in der Popularität der Astrologie sowie speziell in ihrer Ausprägung als eine Methode der Lebensberatung einen Bedarf geistlicher Orientierung in der modernen Welt. Das Denken in Symbolen, wie es bei der Astrologie der Fall sei, könne dabei durchaus konstruktive Selbsterkenntnis in einem guten Sinne fördern. Gleichzeitig komme bei der astrologischen Deutung einem fremden Menschen eine enorme Deutungshoheit über das eigene Leben zu, woraus Abhängigkeiten und andere negative Konsequenzen entstehen könnten. Aus christlicher Perspektive seien jedoch nicht die Sterne Herrscher über das Leben, sondern nur Gott . Der christliche Glaube basiere auf der grundsätzlichen Freiheit eines Christen , sein Leben in eigener Verantwortung vor Gott zu leben und sein Schicksal selbst zu bestimmen. Diese Freiheit und damit auch das eigenverantwortliche Handeln vor Gott sei gefährdet, wenn man den Sternen oder einem Sternendeuter Autorität über das eigene Schicksal zubillige. Martin Luther habe auf die astrologische Warnung davor, die Elbe an einem bestimmten Tag im Boot zu überqueren, mit den Worten „Domini sumus“ (‚Wir sind des Herrn') geantwortet und sei in den Kahn gesprungen. Dies sei ein Beispiel dafür, wie als Christ mit dem Thema konstruktiv umzugehen sei. [151] Der evangelische Hochschulpfarrer Andreas Fincke kritisiert, dass die Astrologie oft religiöse bzw. ersatzreligiöse Züge trage und die Überzeugung vermittle, von unpersönlichen, transkosmischen Mächten abhängig oder geprägt zu sein, statt ein Leben in Freiheit und Verantwortung vor Gott zu führen. [152]

Die katholische Kirche lehnt die Astrologie und sämtliche Formen der „Wahrsagerei“ ab. In ihrem Katechismus werden im Abschnitt 2116 mit Bezug auf Bibelstellen alle „Handlungen, von denen man zu Unrecht annimmt, sie könnten die Zukunft ‚entschleiern'“, abgelehnt. Hinter derartigen Aktivitäten verberge sich der Wille, Macht über die Geschichte und andere Menschen zu erlangen sowie sich „andere Mächte geneigt zu machen“. Dies widerspreche „der mit liebender Ehrfurcht erfüllten Hochachtung“, die man als Katholik „allein Gott“ schulde. [153]

Naturwissenschaft

Die Naturwissenschaft lehnt jede Form der Astrologie aufgrund ihrer „unstrittigen Unwissenschaftlichkeit“ ab. Im Jahr 1975 veröffentlichte die amerikanische Zeitschrift The Humanist eine Erklärung mit dem Titel Einwände gegen die Astrologie . [154] Einleitend hieß es: „Wir, die Unterzeichner – Astronomen, Astrophysiker und Naturwissenschaftler anderer Fachrichtungen – möchten die Öffentlichkeit vor einem ungeprüften Vertrauen zu den Vorhersagen und Ratschlägen warnen, die Astrologen privat und öffentlich machen und erteilen. Wer an die Astrologie glauben möchte, sollte sich vor Augen halten, daß es für ihre Lehren keine wissenschaftliche Grundlage gibt.“ [155] Unterzeichnet wurde die Erklärung von 186 Wissenschaftlern, darunter 18 Nobelpreisträgern. Im Jahr darauf wurde das Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP) gegründet, was zu großen Teilen eine Antwort auf die enorme Popularität der Astrologie war. [156] Dem folgten bald ähnliche Organisationen der naturalistischen Positionen vertretenden Skeptikerbewegung in anderen Ländern. Diese machten es sich zu einem ihrer Hauptanliegen, dem Glauben an die Astrologie und andere ihrem Verständnis nach mit den Naturwissenschaften nicht vereinbare Themen wie Entführungen durch Außerirdische , Hellsehen, Homöopathie usw. entgegenzuwirken und vor ihrer Anwendung zu warnen. [157]

Bevölkerung

Nach Umfragen in einigen westlichen Ländern ist etwa ein Viertel der Bevölkerung davon überzeugt, dass die Astrologie zutreffende Aussagen über Persönlichkeitszüge oder über Ereignisse im Leben eines Menschen treffen kann. [158] So glaubten 2009 etwa 25 % der US-Amerikaner an Astrologie, vermischten dies aber mit Reinkarnation und spiritueller Energie. [159] In Deutschland glaubten 23 %, dass „Sterne unser Leben beeinflussen, aber […] nicht die einzigen Einflussfaktoren“ sind, und 2 %, dass „unser Lebensweg […] einzig von den Sternen bestimmt“ wird. [160]

38% der Wiener glauben 2017, dass „die Beschreibung des eigenen Sternzeichens zumindest eher auf den eigenen Charakter und das Verhalten zutrifft.“ [161] In Vorarlberg glaubten 28 % (sehr) stark, dass „die Stellung von Sternen oder Planeten [i]hr Leben“ beeinflusse und 16 % finden Horoskope in Zeitungen, Zeitschriften oder im Radio (sehr) wichtig. [162] Die Tendenz, an Astrologie zu glauben, ist zumindest zum Teil dadurch erklärt, was Personen über Wissenschaft wissen, aber auch durch Persönlichkeitsmerkmale. [163] So glauben zum Beispiel 8 % der US-Amerikaner, dass Astrologie sehr wissenschaftlich ist. [164]

Rechtliche Situation in Deutschland

Das Recht, sich astrologisch zu betätigen, ist in Deutschland durch das Grundrecht der Berufsfreiheit geschützt. Im Jahre 1965 hob das Bundesverwaltungsgericht mit seinem Urteil unter Verweis auf Art. 12 GG Verbote auf, die bis dahin in einigen Bundesländern in Kraft waren, beispielsweise die Bremer Wahrsageverordnung vom 6. Oktober 1934. [165] Da aber das Berufsbild „Astrologe“ gesetzlich nicht näher definiert ist und keiner staatlichen Aufsicht unterliegt, bestehen hinsichtlich des Zugangs und der Ausübung des Astrologenberufs keinerlei Einschränkungen. Lediglich die Anzeigepflicht gemäß § 14 der Gewerbeordnung ist zu beachten.

Bis zum Jahr 2011 galt nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf, dass ein „Vertrag über Stellen von Horoskopen auf astrologischer Grundlage […] auf eine objektiv unmögliche Leistung gerichtet [ist], die zur Nichtigkeit führt.“ [166] Im Zuge des Urteils III ZR 87/10 [167] im Jahr 2011 entschied der Bundesgerichtshof , dass „Wahrsager […] generell Anspruch auf Honorar“ haben, „es sei denn, sie beuten labile Menschen aus“. [168] Vorausgegangen war die Klage einer Kartenlegerin auf ihr Honorar für erbrachte Leistungen. Der Bundesgerichtshof entschied daraufhin, dass die Leistung beim Versprechen des Einsatzes übernatürlicher, „magischer“ oder parapsychologischer Kräfte und Fähigkeiten nach dem Stand der Erkenntnis von Wissenschaft und Technik schlechthin nicht erbracht werden kann. „Erkauft“ sich jedoch jemand Leistungen in dem vollen Bewusstsein, dass deren Grundlagen und Wirkungen nach den Erkenntnissen der Wissenschaft und Technik nicht erweislich sind, sondern nur einer inneren Überzeugung, einem dahingehenden Glauben oder einer irrationalen, für Dritte nicht nachvollziehbaren Haltung entsprechen, würde es Inhalt und Zweck des Vertrags sowie den Motiven und Vorstellungen der Parteien widersprechen, den Vergütungsanspruch zu verneinen. [169]

Literatur

 • Udo Becker: Lexikon der Astrologie. Freiburg im Breisgau 1981.
 • Nicholas Campion: A History of Western Astrology. 2 Bände. Continuum, London/New York 2008, 2009.
 • Hans Jürgen Eysenck , David Nias: Astrologie – Wissenschaft oder Aberglaube? List Verlag, 1987, ISBN 3-471-77417-3 .
 • Jürgen Hamel : Begriffe der Astrologie. Von Abendstern bis Zwillingsproblem. Harri Deutsch Verlag, Frankfurt am Main 2010, ISBN 978-3-8171-1785-7 .
 • Joachim Herrmann : Das falsche Weltbild. Astronomie und Aberglaube. Franckh Verlag, Stuttgart 1962; Taschenbuchausgabe: Deutscher Taschenbuch-Verlag, München 1974.
 • James Herschel Holden: A History of Horoscopic Astrology. 2. Auflage. American Federation of Astrologers, Tempe (USA) 2006.
 • Wolfgang Hübner : Naturwissenschaften V: Astrologie. In: Der Neue Pauly , Bd. 15/1, JB Metzler, Stuttgart/Weimar 2000.
 • Ivan W. Kelly: Why Astrology Doesn't Work. In: Psychological Reports. 82 (1998), S. 527–546.
 • Gustav-Adolf Schoener: Astrologie in der Europäischen Religionsgeschichte. Kontinuität und Diskontinuität (= Tübinger Beiträge zur Religionswissenschaft. Band 8). Peter Lang Verlag, Frankfurt 2016.
 • Christoph Schubert-Weller: Wege der Astrologie – Schulen und Methoden im Vergleich. Chiron Verlag, Mössingen 2000, ISBN 3-925100-22-9 .
 • Kocku von Stuckrad : Das Ringen um die Astrologie. Jüdische und christliche Beiträge zum antiken Zeitverständnis. De Gruyter, Berlin 2000.
 • Kocku von Stuckrad: Geschichte der Astrologie. Beck, München 2003, ISBN 3-406-50905-3 .

Weblinks

Commons : Astrologie – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Astrologie – Quellen und Volltexte
Wiktionary: Astrologie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Siegfried Wollgast: Philosophie in Deutschland zwischen Reformation und Aufklärung 1550–1650. De Gruyter, Berlin 2016, S. 249.
 2. Stephan Heilen (Hrsg.): ‚Hadriani genitura' – die astrologischen Fragmente des Antigonos von Nikaia. Walter de Gruyter, Berlin 2015, S. 15 f.
 3. Kocku von Stuckrad: Geschichte der Astrologie . Beck, München 2007, S. 266.
 4. Wolfgang Hübner: Astrologie. In: Hubert Cancik , Helmuth Schneider (Hrsg.): Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike , Band 2. Stuttgart 1997, S. 123 f.
 5. Angela Schenkluhn: Astrologie. In: Metzler Lexikon Religion. Gegenwart – Alltag – Medien. JB Metzler, Stuttgart/Weimar 2005, Band 1, S. 101; Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie. Harri Deutsch Verlag, Frankfurt am Main 2010, S. 389 f., sv Makrokosmos und Makrokosmos-Mikrokosmos ; ähnlich Kocku von Stuckrad : Geschichte der Astrologie. Beck, München 2003, S. 16.
 6. a b Annelies van Gijsen: Astrology I: Introduction. In: Wouter J. Hanegraaff (Hrsg.): Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Leiden 2006, S. 109 f.
 7. Peter Niehenke: Kritische Astrologie . J. Kamphausen Verlag, Freiburg 1987, S. 89–97.
 8. Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie . Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, Stichwort Aristoteles , S. 125 f.; Stichwort Astrologie , S. 143–147, hier S. 143.
 9. Mark Graubard: Astrology and Alchemy: Two Fossile Sciences. Philosophical Library, New York 1953 ( Rezension, PDF ); ähnlich Lawrence E. Jerome: Astrology and Modern Science: A Critical Analysis. In: Leonardo, Bd. 6, 1973, S. 121–130.
 10. Lynn Thorndike: The True Place of Astrology in the History of Science. In: Isis , Bd. 46, Nr. 3, September 1955, S. 273–278.
 11. Ernst Cassirer: Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs. Darmstadt 1956, S. 24.
 12. Ernst Cassirer: Zur modernen Physik . 7. Auflage. Darmstadt 1994, S.   bes. S. 109   f .
 13. Karl Popper: Science: Conjectures and Refutations. Vorlesung, gehalten 1953, veröffentlicht unter dem Titel Philosophy of Science: a Personal Report in: CA Mace (Hrsg.): British Philosophy in Mid-Century, 1957 ( PDF ).
 14. Johann August Schülein, Simon Reitze: Wissenschaftstheorie für Einsteiger. 4. Auflage. Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien 2016, S. 234.
 15. Popper: Conjecture and Refutation. S. 3.
 16. Popper: Conjecture and Refutations. S. 16.
 17. “In the absence [of a more articulated theory], however, neither the astrologer nor the doctor could do research. Though they had rules to apply, they had no puzzles to solve and therefore no science to practise.” Thomas S. Kuhn: Logic of Discovery or Psychology of Research? In: I. Lakatos, A. Musgrave (Hrsg.): Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge University Press, London 1970 (23 Seiten; PDF ( Memento vom 12. Mai 2013 im Internet Archive )).
 18. “The remarks should not be interpreted as an attempt to defend astrology as it is practiced now by the great majority of astrologists. Modern astrology is in many respects similar to early mediaeval astronomy: it inherited interesting and profound ideas, but it distorted them, and replaced them by caricatures more adapted to the limited understanding of its practitioners. The caricatures are not used for research; there is no attempt to proceed into new domains and to enlarge our knowledge of extra-terrestrial influences; they simply serve as a reservoir of naive rules and phrases suited to impress the ignorant.” Paul Feyerabend: The Strange Case Of Astrology. In: Science in a Free Society. Verso, 1978, S. 96 ( PDF ).
 19. Paul R. Thagard: Why Astrology is a Pseudoscience. PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association , Jg. 1978, Bd. 1, S. 223–234 ( PDF ).
 20. Joachim Herrmann: Astrologie . In: Irmgard Oepen et al. (Hrsg.): Lexikon der Parawissenschaften . Bd. 3, Schriftenreihe der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP). Lit Verlag, Münster/Hamburg/London 1999, S. 26–29.
 21. Werner Thiede: Astrologie I. religionsgeschichtlich . In: Religion in Geschichte und Gegenwart . Vierte, völlig neue bearbeitete Auflage, Bd. 1, Mohr Siebeck, Tübingen 1998, Sp. 856.
 22. Wolfgang Hübner: Naturwissenschaften V: Astrologie . In: Der Neue Pauly , Bd. 15/1, JB Metzler, Stuttgart/Weimar 2000, Sp. 831 f.
 23. Martin Mahner, Stichwort Parawissenschaft/Pseudowissenschaft/Pseudotechnologie, in: Irmgard Oepen ua (Hrsg.): Lexikon der Parawissenschaften . Band 3, Schriftenreihe der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP). Lit Verlag Münster Hamburg London 1999, S. 228–230, hier S. 230.
 24. Martin Mahner : Demarcating Science from Non-Science . In: General Philosophy of Science . Elsevier, 2007, ISBN 978-0-444-51548-3 , S.   516–575, 516; 560–564 , doi : 10.1016/b978-044451548-3/50011-2 (englisch, elsevier.com [abgerufen am 30. März 2019]).
 25. Massimo Pigliucci: Nonsense on Stilts. How to Tell Science from Bunk . University of Chicago Press, Chicago 2010, S. 62–68, S. 62.
 26. Sven Ove Hansson: Science and Pseudo-Science , Abschnitt 6. Unity in diversity . In: Stanford Encyclopedia of Philosophy (2008/2017), Zugriff am 29. September 2019.
 27. Steven French, Juha Saatsi (Hrsg.): The Bloomsbury Companion of Philosophy of Science . Bloomsbury Academic, London/New York 2011, S. 438 f., Stichwort Demarcation Problem .
 28. Jürgen Mittelstraß (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Band 1: A–B. Springer, Stuttgart/Weimar 2005, S. 267 f., sv Astrologie .
 29. Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie . Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, sv Astrologie , S. 143–147, hier S. 143.
 30. Jürgen Hamel : Begriffe der Astrologie . Wissenschaftlicher Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, S. 157 ff., Stichwort prähistorische Astrologie und Astronomie .
 31. Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie . Wissenschaftlicher Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, S. 139, Stichwort babylonische Astrologie .
 32. Stephan Heilen: ‚Hadriani genitura' – Die astrologischen Fragmente des Antigonos von Nikaia . Walter de Gruyter, Berlin 2015, S. 237.
 33. Hubert Cancik, Helmuth Schneider (Hrsg.): Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike . Band 2. Metzler Verlag, Stuttgart 1997, S. 130 (Stichwort Astronomie ).
 34. James Herschel Holden: A History of Horoscopic Astrology. American Federation of Astrologers, Tempe (USA) 2006, S. 12–15.
 35. Vettius Valens: Blütensträusse . Scripta Mercaturae Verlag, St. Katharinen 2004, S. 204–211.
 36. Stephan Heilen: ‚Hadriani genitura' – die astrologischen Fragmente des Antigonos von Nikaia. Walter de Gruyter, Berlin 2015, S. 694–696.
 37. Bara, S. 112
 38. Wolfgang Hübner : Naturwissenschaften V: Astrologie . In: Der Neue Pauly , JB Metzler, Stuttgart/Weimar 2000, Sp. 832.
 39. Cic. div II, 43 (hier das Zitat) – 47, zitiert bei Glen M. Cooper: Astrology: The Science of Signs in the Heavens . In: Paul T. Keyser and John Scarborough (Hrsg.): Oxford Handbook of Science and Medicine in the Classical World . Oxford University Press, New York 2018, S. 381–408, hier S. 394 f.
 40. Glen M. Cooper: Astrology: The Science of Signs in the Heavens . In: Paul T. Keyser and John Scarborough (Hrsg.): Oxford Handbook of Science and Medicine in the Classical World . Oxford University Press, New York 2018, S. 381–408, hier S. 395.
 41. Paul-Richard Berger: Rabbi Jehoschua ben Chanaja. In: Folker Siegert: Grenzgänge: Menschen und Schicksale zwischen jüdischer, christlicher und deutscher Identität . Lit Verlag, Münster 2002, ISBN 3-8258-5856-1 , S. 100–101.
 42. Vgl. auch Johannes Kibelka: Sternenglaube und Willensfreiheit in der deutschen Dichtung des Hochmittelalters. In: Wirkendes Wort. Band 15, 1965, S. 85–98.
 43. Kocku von Stuckrad : Geschichte der Astrologie . Beck, München 2003, S. 119.
 44. Kocku von Stuckrad: Geschichte der Astrologie . Beck, München 2003, S. 124.
 45. James Herschel Holden: A History of Horoskopic Astrology. From the Babylonian Period to the Modern Age. Tempe (Arizona, USA) 2006, S. 101.
 46. Gerd Mentgen: Astrologie und Öffentlichkeit im Mittelalter . Anton Hiersemann, Stuttgart 2005, S. 168.
 47. James Herschel Holden: A History of Horoskopic Astrology. From the Babylonian Period to the Modern Age. Tempe (Arizona, USA) 2006, S. 100.
 48. James Herschel Holden: A History of Horoskopic Astrology. From the Babylonian Period to the Modern Age. Tempe (Arizona, USA) 2006, S. 100, S. 103 f.
 49. Vgl. Dietrich Brandenburg: Astrologie, Astronomie und Medizin. Zur alt-islamischen Heilkunde und ihren astronomischen Hilfsmitteln. In: Münchener medizinische Wochenschrift. Band 109, 1967, S. 1137–1143.
 50. David Pingree: The Astrological School of John Abramius. In: Dumbarton Oaks Papers , Bd. 25 (1971), S. 193.
 51. Herbert Hunger : Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner: 2. Philologie, Profandichtung, Musik, Mathematik und Astronomie, Naturwissenschaften, Medizin, Kriegswissenschaften, Rechtsliteratur . Beck, München 1978, S. 254 f.
 52. James Herschel Holden: A History of Horoscopic Astrology . American Federation of Astrologers, Tempe (USA) 2006, S. 145.
 53. James Herschel Holden: A History of Horoskopic Astrology. From the Babylonian Period to the Modern Age. Tempe (Arizona, USA) 2006, S. 153.
 54. a b James Herschel Holden: A History of Horoskopic Astrology. From the Babylonian Period to the Modern Age. Tempe (Arizona, USA) 2006, S. 134.
 55. a b Kocku von Stuckrad: Geschichte der Astrologie . Beck, München 2003, S. 183 f.
 56. James Herschel Holden: A History of Horoskopic Astrology. From the Babylonian Period to the Modern Age. Tempe (Arizona, USA) 2006, S. 145, S. 146–147, S. 150, S. 154.
 57. Wolfgang Hübner: Naturwissenschaften V: Astrologie . In: Der Neue Pauly , Bd. 15/1, JB Metzler, Stuttgart/Weimar 2000, Sp. 834.
 58. Wolfgang Hübner: Astrologie in der Renaissance. In: Klaus Bergdolt , Walther Ludwig (Hrsg.): Zukunftsvoraussagen in der Renaissance . Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2005, S. 241–279, hier S. 243.
 59. Gerd Mentgen: Astrologie und Öffentlichkeit im Mittelalter . Anton Hiersemann, Stuttgart 2005, S. 171 f., S. 174 f.
 60. Gerd Mentgen: Astrologie und Öffentlichkeit im Mittelalter . Anton Hiersemann, Stuttgart 2005, S. 186–187, S. 189–191.
 61. Klaus Matthäus: Astrologie II/2: Reformations- und Neuzeit. In: Theologische Realenzyklopädie . Band 4, de Gruyter, Berlin 1979, S. 288 (abgerufen über De Gruyter Online)
 62. Edwin Habel , Friedrich Gröbel (Hrsg.): Mittellateinisches Glossar. Mit einer Einführung von Heinz-Dieter Heimann . Mit einer neuen Einführung versehener, im Wörterbestand unveränderter Nachdruck der 2. Auflage 1959. Schöningh, Paderborn ua 2008, ISBN 978-3-8252-1551-4 , S. 118 ( divinare : prophezeien).
 63. Georges: Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch. ( superstitiosus ).
 64. Edwin Habel, Friedrich Gröbel (Hrsg.): Mittellateinisches Glossar. 2008, S. 210 ( iudicare : berichten, urteilen, Recht schaffen, hinrichten, berichten, verfügen, herrschen, vermachen).
 65. Wolfgang Hübner : Naturwissenschaften V: Astrologie . In: Der Neue Pauly , Bd. 15/1, JB Metzler, Stuttgart/Weimar 2000, Sp. 835.
 66. Wolfgang Hübner: Astrologie in der Renaissance. In: Klaus Bergdolt, Walther Ludwig (Hrsg.): Zukunftsvoraussagen in der Renaissance . Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2005, S. 261 f.
 67. Ornella Pompeo Faracovi: Astrology IV: 15–19th Century. In: Wouter J. Hanegraaff (Hrsg.): Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Leiden 2006, S. 128–136, hier S. 128–130.
 68. Wolfgang Hübner: Naturwissenschaften V: Astrologie . In: Der Neue Pauly , Bd. 15/1, JB Metzler, Stuttgart/Weimar 2000, Sp. 838.
 69. Marco Bertozzi: Nello specchio del cielo. Giovanni Pico della Mirandola e le «Disputationes» contro l'astrologia divinatoria. Atti del Convegno di studi (Mirandola, 16 aprile 2004 – Ferrara, 17 aprile 2004) (= Studi pichiani. Band 12). 2008, ISBN 978-88-222-5722-2 .
 70. Ornella Pompeo Faracovi: Astrology IV: 15–19th Century. In: Wouter J. Hanegraaff (Hrsg.): Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Leiden 2006, S. 128–136, hier S. 130.
 71. Wolfgang Hübner: Naturwissenschaften V: Astrologie . In: Der Neue Pauly , Bd. 15/1, JB Metzler, Stuttgart/Weimar 2000, Sp. 841.
 72. Kocku von Stuckrad: Geschichte der Astrologie . Beck, München 2003, S. 255–260; Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie . Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, S. 619–620, sv Weltbild, geozentrisches , S. 623, sv Weltbild, heliozentrisches .
 73. Andreas Hergovich: Die Psychologie der Astrologie. Verlag Hans Huber, Bern 2005, S. 37.
 74. Angela Schenkluhn: Astrologie. In: Metzler Lexikon Religion. Gegenwart – Alltag – Medien. JB Metzler, Stuttgart/Weimar 2005, Band 1, S. 102.
 75. Kocku von Stuckrad: Geschichte der Astrologie . Beck, München 2003, S. 260–266.
 76. Kocku von Stuckrad: Geschichte der Astrologie . Beck, München 2003, S. 264 f.
 77. Kocku von Stuckrad: Geschichte der Astrologie. Beck, München 2003, S. 249 f.
 78. Hans-Georg Kemper: Deutsche Lyrik der frühen Neuzeit: Barock-Humanismus: Krisen-Dichtung. De Gruyter 2006. S. 36 f.
 79. Kocku von Stuckrad: Geschichte der Astrologie. Beck, München 2003, S. 266 f., hier S. 270.
 80. a b Ornella Pompeo Faracovi: Astrology IV: 15–19th Century. In: Wouter J. Hanegraaff (Hrsg.): Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Leiden 2006, S. 128–136, hier S. 132.
 81. Kocku von Stuckrad: Geschichte der Astrologie. Beck, München 2003, S. 275.
 82. Wolfgang Hübner: Naturwissenschaften V: Astrologie . In: Der Neue Pauly , Bd. 15/1, JB Metzler, Stuttgart/Weimar 2000, Sp. 843.
 83. Jim Tester: A History of Western Astrology . Boydell & Brewer, Woodbridge 1987, S. 204 und 243.
 84. Ornella Pompeo Faracovi: Astrology IV: 15–19th Century. In: Wouter J. Hanegraaff (Hrsg.): Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Leiden 2006, S. 128–136, hier S. 132 f.
 85. a b c Olav Hammer: Astrology V: 20th Century . In: Wouter J. Hanegraaff (Hrsg.): Dictionary of Gnosis & Western Esotericism . Brill, Leiden 2006, ISBN 978-90-04-14372-2 , S.   138 .
 86. Kocku von Stuckrad: Geschichte der Astrologie. Beck, München 2003. S. 324.
 87. Wolfgang Bock : Astrologie und Aufklärung: Über modernen Aberglauben. Diss. Univ. Bremen 1993, M&P, Stuttgart 1995, S. 311
 88. Günter Kehrer: Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe: Apokalyptik-Geschichte , Bd. 2: Apokalyptik–Geschichte . Kohlhammer, Stuttgart/berlin/Köln 1990, S. 88 .
 89. Andreas Fincke: Astrologie V. Praktisch-theologisch . In: Religion in Geschichte und Gegenwart . Vierte, völlig neue bearbeitete Auflage, Bd. 1, Mohr Siebeck, Tübingen 1998, Sp. 862.
 90. Katja Furthmann: Die Sterne lügen nicht. Eine linguistische Analyse der Textsorte Pressehoroskop. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006, S. 55 f.
 91. Diese Unterscheidung bei Katja Furthmann: Die Sterne lügen nicht. Eine linguistische Analyse der Textsorte Pressehoroskop. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006, S. 49 f.; auch Kocku von Stuckrad, Geschichte der Astrologie , Beck, München 2003, S. 366, verwendet die Bezeichnung seriöse Astrologie .
 92. Wolfgang Hübner: Naturwissenschaften V: Astrologie . In: Der Neue Pauly , Bd. 15/1, JB Metzler, Stuttgart/Weimar 2000, Sp. 845.
 93. Siehe etwa Thomas Ring: Astrologische Menschenkunde. Zürich 1956 (4 Bände).
 94. Angela Schenkluhn: Astrologie. In: Metzler Lexikon Religion. Gegenwart – Alltag – Medien. JB Metzler, Stuttgart/Weimar 2005, Bd. 1, S. 101.
 95. Karl Hoheisel: Astrologie. In: Evangelisches Kirchenlexikon . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1986, Band 1, Sp. 299.
 96. Olav Hammer: Astrology V: 20th Century . In: Wouter J. Hanegraaff (Hrsg.): Dictionary of Gnosis & Western Esotericism . Brill, Leiden 2006, ISBN 978-90-04-14372-2 , S.   138   f .
 97. Marcel Granet: Das chinesische Denken. München 1980, ISBN 3-423-04362-8 , S. 263 ff.
 98. Alexander W. Voß: Astronomie und Mathematik. In: Nikolai Grube (Hrsg.): Maya – Gottkönige im Regenwald. Köln 2000, S. 131–141, hier S. 141.
 99. a b Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, S. 302, Stichwort 'Horoskop'.
 100. Andreas Hergovich: Psychologie der Astrologie. Verlag Hans Huber, Bern 2005, S. 59 f.
 101. Vereidigt am 20. Januar 2017, 12h in Washington DC Äußerer Ring: 12 Tierkreiszeichen; innerer Ring: 12 Häuser mit den Symbolen verschiedener Gestirne. Rote Linien ~ disharmonische, grüne und blaue Linien ~ harmonische Winkel (Aspekte).
 102. William Lilly: Christliche Astrologie. Buch 1 und 2. Chiron Verlag, Tübingen 2007, S. 77–107.
 103. William Lilly: Christliche Astrologie. Buch 1 und 2. Chiron Verlag, Tübingen 2007, S. 104–105.
 104. William Lilly: Christliche Astrologie. Buch 1 und 2. Chiron Verlag, Tübingen 2007, S. 100–101.
 105. William Lilly: Christliche Astrologie. Buch 1 und 2. Chiron Verlag, Tübingen 2007, S. 96.
 106. William Lilly: Christliche Astrologie. Buch 1 und 2. Chiron Verlag, Tübingen 2007, S. 88.
 107. William Lilly: Christliche Astrologie. Buch 1 und 2. Chiron Verlag, Tübingen 2007, S. 92.
 108. William Lilly: Christliche Astrologie. Buch 1 und 2. Chiron Verlag, Tübingen 2007, S. 83.
 109. William Lilly: Christliche Astrologie. Buch 1 und 2. Chiron Verlag, Tübingen 2007, S. 78.
 110. Nach Andreas Hergovich: Die Psychologie der Astrologie. Verlag Hans Huber, Bern 2005, S. 73.
 111. Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010.
 112. Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, S. 417 f.
 113. Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, S. 399 f.
 114. Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, S. 598–600.
 115. Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, S. 393–396.
 116. Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, S. 528–530.
 117. Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, S. 330–332.
 118. Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, S. 501–504.
 119. Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, S. 594–596.
 120. Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, S. 430 f.
 121. Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, S. 472 f.
 122. Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie . Wissenschaftlicher Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, S. 580, Stichwort Tierkreis, tropischer .
 123. Francesca Rochberg : Heavenly Writing . Cambridge University Press, New York 2004, S. 127 ff.
 124. James Herschel Holden: A History of Horoscopic Astrology . American Federation of Astrologers, Tempe (USA) 2006, S. 3 f.
 125. Franz Boll, Carl Bezold, Wilhelm Gundel: Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte und das Wesen der Astrologie. 6. Auflage, Darmstadt 1974, S. 21, 50 f., 54, 57, 92, 134, 157 f.
 126. Elemente, Polarität, Kreuzqualitäten , abgerufen am 18. September 2012.
 127. Andreas Hergovich: Die Psychologie der Astrologie . Verlag Hans Huber, Bern 2005, S. 80.
 128. Jürgen Hamel, Begriffe der Astrologie . Verlag Hans Huber, Bern 2005, S. 80.
 129. James Herschel Holden : A History of Horoscopic Astrology . Tempe (USA) 2006, S. 65, 144 f., 158, 187 f., 261.
 130. Jürgen Hamel: Begriffe der Astrologie . Wissenschaftlicher Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010. S. 122 ff., Stichwort Aspekt .
 131. Stephan Heilen: ‚Hadriani genitura' – die astrologischen Fragmente des Antigonos von Nikaia . Walter de Gruyter, Berlin 2015, S. 786 f.
 132. Andreas Lerch: Scienta astrologiae. Der Diskurs über die Wissenschaftlichkeit der Astrologie und die lateinischen Lehrbücher 1470–1610 . Akademische Verlagsanstalt, Leipzig 2015, S. 269.
 133. Kocku von Stuckrad: Geschichte der Astrologie. Beck, München 2003, S. 328 f.
 134. Olav Hammer: Astrology V: 20th Century . In: Wouter J. Hanegraaff (Hrsg.): Dictionary of Gnosis & Western Esotericism . Brill, Leiden 2006, ISBN 978-90-04-14372-2 , S.   137   f .
 135. IW Kelly: Astrology and Science: A critical examination. In: Psychological Reports, 1979, Bd. 44, S. 1231–1240.
 136. IW Kelly: Why astrology doesn't work. In: Psychological Reports. 1998, Bd. 82, S. 527–546.
 137. a b Peter Hartmann (Universität von Aarhus) ua: The relationship between date of birth and individual differences in personality and general intelligence: A large-scale study . In: Personality and Individual Differences. Mai 2006, Bd. 40, S. 1349–1362.doi:10.1016/j.paid.2005.11.017
 138. Renier Steyn: Astrological Signs and Personality Differences . In: Journal of Psychology in Africa . Band   21 , Nr.   3 , 1. Januar 2011, ISSN 1433-0237 , S.   493–494 , doi : 10.1080/14330237.2011.10820488 .
 139. a b c G. Dean, IW Kelly: Astrology Relevant to Consciousness and Psi? ( Memento vom 26. September 2016 im Internet Archive ) (PDF; 162 kB). In: Journal of Consciousness Studies. 10/2003, S. 175–198.
 140. A. Abdel-Khalek, D. Lester: Astrological signs and personality in Kuwaitis and Americans . In: Psychological reports . Vol. 98, Nr.   2 , April 2006, S.   602–607 , PMID 16796119 (englisch). ; PC Austin, MM Mamdani, DN Juurlink, JE Hux: Testing multiple statistical hypotheses resulted in spurious associations: a study of astrological signs and health . In: Journal of clinical epidemiology . Vol. 59, Nr.   9 , September 2006, S.   964–969 , doi : 10.1016/j.jclinepi.2006.01.012 , PMID 16895820 (englisch). ; AJ Wyman, S. Vyse: Science versus the stars: a double-blind test of the validity of the NEO Five-Factor Inventory and computer-generated astrological natal charts . In: The Journal of general psychology . Vol. 135, Nr.   3 , Juli 2008, S.   287–300 , PMID 18649494 (englisch). ; Lower SK: Treating astrology's claims with all due gravity . In: Nature . Vol. 447, Nr.   7144 , Mai 2007, S.   528 , doi : 10.1038/447528a , PMID 17538598 (englisch). ; Carlson Shawn: A double-blind test of astrology . In: Nature . Vol. 318, Dezember 1985, S.   419–425 , doi : 10.1038/318419a0 (englisch).
 141. Carlson Shawn: A double-blind test of astrology . In: Nature . Vol. 318, Dezember 1985, S.   419–425 , doi : 10.1038/318419a0 (englisch).
 142. D. Voas (2008): Ten million marriages: An astrological detective story. In: Skeptical Inquirer. 32 (2).
 143. Tiefschlag für Horoskope. In: wissenschaft.de. 26. April 2006, abgerufen am 10. September 2019 .
 144. K. Pawlik, L. Buse: Selbst-Attribuierung als differentiell-psychologische Moderatorvariable: Nachprüfung und Erklärung von Eysencks Astrologie-Persönlichkeit-Korrelationen (Self-attribution as a differential moderator variable in Psychology: A test and an explanation of Eysenck's astrology – personality correlations). In: Zeitschrift für Sozialpsychologie, 1979, Bd. 10, S. 54–69.
 145. JJF van Rooij: Introversion-extraversion: Astrology versus psychology. In: Personality and Individual Differences. 1994, Bd. 16, S. 985–988.
 146. G. Sachs: Die Akte Astrologie. Goldmann-Verlag, 1997.
 147. Stellungnahme Basler ( Memento vom 4. Januar 2013 auf WebCite ) (PDF; 98 kB)
 148. J. Mayo, O. White, HJ Eysenck: An empirical study of the relation between astrological factors and personality. In: Journal of Social Psychology, 1978, Bd. 105, S. 229–236.
 149. Kocku von Stuckrad: Geschichte der Astrologie. Beck, München 2003, S. 339–345.
 150. Sigmund Freud, CG Jung: Briefwechsel . Frankfurt/M. 1974, S. 471, Brief 259 J vom 12. Juni 1911 an Freud.
 151. Claudia Knepper: Astrologie . ezw-berlin.de , abgerufen am 2. April 2014.
 152. Andreas Fincke: Astrologie V. Praktisch-theologisch . In: Religion in Geschichte und Gegenwart . Vierte, völlig neue bearbeitete Auflage, Bd. 1, Mohr Siebeck, Tübingen 1998, Sp. 862 f.
 153. Katechismus der katholischen Kirche (2116) , Abgerufen am 3. April 2014.
 154. Objections to Astrology. A Statement by 186 Scientists. In: Patrick Grim (Hrsg.): Philosophy of Science and the Occult. State University of New York Press, Albany 1982, S. 14–18 (*.pdf in Englisch, abgerufen am 6. Juli 2011).
 155. Übersetzung aus: Nias Eysenck: Astrologie – Wissenschaft oder Aberglaube? München 1988, S. 17 f.
 156. Olav Hammer: Astrology V: 20th Century . In: Wouter J. Hanegraaff (Hrsg.): Dictionary of Gnosis & Western Esotericism . Brill, Leiden 2006, ISBN 978-90-04-14372-2 , S.   139 .
 157. Michael Schetsche : Wissenssoziologie sozialer Probleme. Grundlegung einer relativistischen Problemtheorie . Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 2000, S. 171, Anm. 206.
 158. Olav Hammer: Astrology V: 20th Century . In: Wouter J. Hanegraaff (Hrsg.): Dictionary of Gnosis & Western Esotericism . Brill, Leiden 2006, ISBN 978-90-04-14372-2 , S.   137 .
 159. Pew Research Center : Many Americans Mix Multiple Faiths. 9. Dezember 2009, abgerufen am 30. März 2019 (amerikanisches Englisch).
 160. Statista – Das Statistik-Portal: Glaube an Horoskope. 2012, abgerufen am 30. März 2019 .
 161. Studie Umfrage zur Einstellung zu Astrologie, Sternzeichen und Horoskop 2017. Abgerufen am 30. März 2019 .
 162. Edwin Berndt: Die „Astronomie“ im Meinungsbild der Vorarlberger Bevölkerung . 2010 ( vobs.at [PDF]).
 163. Nick Allum: Some people think astrology is a science – here's why. 1. Juli 2014, abgerufen am 30. März 2019 (englisch).
 164. National Science Foundation : Science & Engineering Indicators 2018. S. 7–50 , abgerufen am 30. März 2019 .
 165. BVerwG IC 6.63 vom 4. November 1965, in MDR 3/1966, S. 260–263.
 166. Schendel, Volker H.: Astrologie und Recht: die astrologische Beratung – eine Herausforderung . Books on Demand, Norderstedt 2010, ISBN 978-3-8423-3536-3 , S.   16 .
 167. Rechtsprechung – BGH, 13.01.2011 – III ZR 87/10. In: dejure.org . Abgerufen am 6. April 2019 .
 168. Simone Utler: Wahrsager-Urteil des Bundesgerichtshofs: Preis des Übersinnlichen . In: Spiegel Online . 13. Januar 2011 ( spiegel.de [abgerufen am 6. April 2019]).
 169. Pressemitteilung Nr. 5/11. Bundesgerichtshof , 13. Januar 2011, abgerufen am 6. April 2019 .