Tro

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

Tro eller tro i vid forstand omfatter alle slags holdninger for å være sanne, dvs. anta at noe er sant eller sannsynlig . Imidlertid brukes begrepet ofte i en smalere forstand enn en antagelse som, i motsetning til ren mening og kunnskap , er subjektivt, men ikke objektivt begrunnet . Det er uenighet om hva de essensielle egenskapene til tro er: representasjonister identifiserer oppfatninger med proposisjonelle holdninger til representasjoner, mens funksjonalister ser deres kausalrolle som vesentlig og interpretationalister understreker avhengigheten av andres tolkning.

Trosbegrepet brukes på forskjellige typer mentale holdninger som kan kategoriseres basert på noen grunnleggende distinksjoner. Tilstedeværende trostilstander er enten bevisste eller kausalt aktive på annen måte, mens disposisjonelle trostilstander er midlertidige inaktive. Fullstendige oppfatninger holder noe uforbeholdent sant, mens delvis tro inkluderer en viss grad av sannsynlighet. I sin viktigste betydning blir tro sett på som tro-det , dvs. som en mental holdning til et forslag eller en tilstand . Dette står i kontrast til bruk som tro på , som ofte er et spørsmål om tillit til en person eller en holdning til eksistensen av noe. Denne sansen spiller en sentral rolle i religiøs tro i forhold til troen på et transcendent eksistensområde (som Gud , det hellige , numinoser , Dao, etc.). Det er flere teorier om hvordan innholdet i en trostilstand avhenger av innholdet i andre trostilstander i samme person. Atomister benekter slike avhengighetsforhold, molekylister begrenser dem til nært beslektede oppfatninger, mens holister tror at de kan eksistere mellom enhver tro. Eksternalister antar at en persons tro er avhengig av forholdet til miljøet, mens internister tror at de utelukkende bestemmes av det som skjer i personens hode.

Tro spiller en sentral rolle i epistemologi , der kunnskap tradisjonelt har blitt sett på som en berettiget sann tro. I juridiske sammenhenger brukes begrepet " god tro" for å referere til situasjoner der noen handlet mot loven, men gjorde det uten forsett eller grov uaktsomhet .

etymologi

Ordet mener kommer fra mellomhøjtysk gelouben , gammeltydersk gilouben 'å holde for dyrt', 'godkjenne' og går tilbake til den indoeuropeiske roten * leubh med de relaterte ordene ros og kjære . Det samme etymologiske ordet familie fra andre språk inkluderer også engelsk be-lieve 'believe', latin libet 'it is popular', 'is pleasing', libīdo 'desire'. I tillegg kom de prefiksede tyske ordene lovet , forlovet , tillatt , ferie og løfte dukket opp fra roten. [1] [2]

Forestillinger

Det er forskjellige oppfatninger om de essensielle egenskapene til troen (ble) foreslått, men det er ingen enighet om hvilken som er den riktige. Representasjonisme er den tradisjonelt dominerende posisjonen. I sin mest vanlige form heter det at tro er mentale holdninger til representasjoner som vanligvis identifiseres med proposisjoner. Disse holdningene er en del av sinnets indre konstitusjon som har holdningen. Dette synet står i kontrast til funksjonalisme , som definerer tro ikke i form av sinnets indre konstitusjon, men i form av funksjonen eller årsaksrollen som trostilstander spiller. I følge disposisjonalisme er tro identifisert med disposisjoner for å oppføre seg på en bestemt måte. Dette synet kan sees på som en form for funksjonalisme som definerer tro i forhold til atferden den har en tendens til å forårsake. Tolkningisme representerer en annen oppfatning som har vunnet popularitet i samtidens filosofi. Den sier at en virksomhets trostilstander på en eller annen måte er avhengig av eller i forhold til andres tolkning av den enheten. Representasjonisme har en tendens til å være assosiert med en dualisme mellom kropp og sinn. Naturalistiske hensyn mot denne dualismen er en av motivasjonene for å velge en av de alternative forestillingene. [3]

Representasjonisme

Representasjonisme kjennetegner tro i forhold til mentale representasjoner . Representasjoner er vanligvis definert som objekter med semantiske egenskaper, for eksempel: B. å ha et innhold, å referere til noe, være sant eller usant, etc. [3] [4] Troene danner en spesiell klasse med mentale representasjoner fordi de, i motsetning til oppfatninger eller episodiske minner, ikke inneholder noen sensuelle kvaliteter om noe å representere. [5] Av denne grunn virker det åpenbart å tolke tro som holdninger til proposisjoner som også representerer ikke-sensuelle representasjoner, dvs. som proposisjonelle holdninger . Som mentale holdninger er tro preget av både innholdet og modusen. [5] Innholdet i en holdning er det den holdningen er rettet mot: dens formål. Proposisjonelle holdninger er rettet mot proposisjoner. [6] [7] [4] Tro skiller seg vanligvis fra andre proposisjonelle holdninger, for eksempel ønske, ved modusen eller måten den er rettet mot proposisjoner på. Trosmodusen har en "sinn-til-verden" -Juster retningen (tank-til-verden-retning): troen prøvde å skildre verden slik den er, han har ikke tenkt å endre den, i motsetning til Ønske. [3] [5] For eksempel, hvis Rahul tror at det blir sol i dag, så har han en mental holdning til proposisjonen "Today will be sunny" som sier at denne proposisjonen er sann. Dette skiller seg fra Sofias ønske om at det skal være sol i dag, til tross for at både Rahul og Sofia har holdninger til det samme premisset. Troens "sinn-til-verden" -justering kommer noen ganger til uttrykk ved troen på at troen er sentrert om sannhet. [8] Dette målet gjenspeiles også i tendensen til å revidere sin tro når det er nye bevis på at en gammel tro er feil. [3] Så hvis Rahul hører den dårlige værmeldingen, vil han sannsynligvis ombestemme seg, men Sofia vil ikke.

Det er flere måter å konseptualisere hvordan mentale representasjoner realiseres i sinnet. En form er hypotesen om Åndens språk , som hevder at mentale representasjoner har en språklignende struktur ( tankehypotese ), som noen ganger blir referert til som Mentalesisch. [9] [10] På samme måte som det vanlige språket, er dette enkle elementer som kombineres på forskjellige måter i henhold til syntaktiske regler for å danne mer komplekse elementer, som deretter fungerer som meningsbærere. [3] [10] I denne oppfatningen vil det å holde en tro bety at et så komplekst element er i sinnet. Ulike oppfatninger skilles fra hverandre ved at de tilsvarer forskjellige elementer lagret i sinnet. Et mer helhetlig alternativ til språkets sinnshypotese er kartoppfatning , som bruker kartanalogien for å illustrere troens natur. [3] [10] I følge denne oppfatningen skal trossystemet til et sinn ikke forstås som et sett med mange individuelle setninger, men som et kart som koder for informasjonen i disse setningene. [3] [10] For eksempel kan det faktum at Brussel er halvveis mellom Paris og Amsterdam uttrykkes både verbalt som en setning og på et kart gjennom sine interne geometriske forhold.

funksjonalisme

Funksjonalisme står i kontrast til representasjonsisme ved at den definerer tro ikke i form av sinnets indre konstitusjon, men når det gjelder funksjonen eller årsaksrollen den spiller. [11] [12] Dette synet er ofte forbundet med ideen om at den samme troen kan realiseres på forskjellige måter, og at det ikke spiller noen rolle hvordan den blir realisert så lenge den spiller den kausale rollen som er karakteristisk for den. [3] [13] På samme måte er en harddisk funksjonelt definert: Den oppfyller funksjonen til å lagre og hente digitale data. Denne funksjonen kan implementeres på mange måter: Harddisken kan være laget av plast eller stål og bruke et magnetbånd eller en laser. [3] Funksjonalister antar at noe lignende også gjelder tro (eller mentale tilstander generelt). [11] [12] Rollene som er relevante for tro, inkluderer deres forhold til oppfatninger og handlinger: oppfatninger forårsaker vanligvis tro og tro forårsaker handling. [3] Å se at trafikklyset har byttet til rødt, er for eksempel vanligvis forbundet med troen på at det er rødt, noe som igjen får føreren til å stoppe bilen. Funksjonalister bruker slike egenskaper til å definere tro: det som er forårsaket av oppfatninger på en bestemt måte og også forårsaker atferd på en bestemt måte kalles tro. Dette gjelder ikke bare mennesker, det kan også inkludere dyr, hypotetiske romvesener eller til og med datamaskiner. [3] [11] Fra dette perspektivet ville det være fornuftig å tilskrive troen på at trafikklyset er rødt til en selvkjørende bil som oppfører seg akkurat som den menneskelige sjåføren.

Disposisjonisme blir noen ganger sett på som en spesifikk form for funksjonalisme. [3] Han definerer tro bare når det gjelder dens rolle som årsak til atferd eller som en disposisjon for å oppføre seg på en bestemt måte. [14] [15] For eksempel er troen på at det er en kake i pantryet knyttet til disposisjonen for å si ja når du blir spurt og gå til pantryet når du er sulten. [5] Selv om det er ubestridt at tro former vår oppførsel, er tesen om at tro bare kan defineres av dens rolle i å generere atferd kontroversiell. Problemet er at mekanismene som former vår oppførsel virker for komplekse til å markere det generelle bidraget fra et bestemt trossystem til enhver mulig situasjon. [3] [14] For eksempel kan man velge å ikke si bekreftende at det er en kake i pantryet når man blir spurt fordi man vil holde det hemmelig. Eller du ville ikke spise kaken til tross for at du er sulten hvis du også tror at den er forgiftet. [5] På grunn av denne kompleksiteten kan vi ikke engang definere en så enkel tro som denne når det gjelder de atferdsmessige disposisjonene den er ansvarlig for. [3]

Tolkning

I følge tolkning er en entitets tro på en eller annen måte avhengig av eller i forhold til andres tolkning. [3] [16] Daniel Dennett er en stor forkjemper for en slik posisjon. Han mener at vi tilskriver tro til enheter for å forutsi hvordan de vil oppføre seg. Enheter med enkle atferdsmønstre kan beskrives i form av fysiske lover eller i form av deres funksjon. Dennett omtaler disse forklaringsformene som det fysiske synspunktet og det funksjonelle synspunktet . Disse synspunktene står i kontrast til det tilsiktede synspunktet , som brukes på enheter med mer kompleks oppførsel, ved å tilordne disse enhetene tro og ønsker. [17] [18] Vi kan z. For eksempel, forutsi at en sjakkspiller vil flytte dronningen til f7 hvis vi tilskriver henne ønsket om å vinne spillet og troen på at dette trekket vil oppnå det. Den samme fremgangsmåten kan brukes for å forutsi oppførselen til en sjakkdatamaskin. Enheten har den aktuelle troen hvis den troen kan brukes til å forutsi dens oppførsel. [3] Å ha en tro er relativt til en tolkning, da det kan være flere like gode måter å tilskrive tro på for å forutsi atferd. [3] Så det kan være en annen tolkning som forutsier dronningens flytting til f7 som ikke inkluderer troen på at dette trekket vil føre til seier. En annen versjon av tolkning går tilbake til Donald Davidson , [16] som brukte tankeeksperimentet med radikal tolkning , som handler om å forstå en annen persons oppførsel og språk fra grunnen uten å kjenne personens språk. [3] Denne prosessen innebærer å tildele taleren tilstander av tro og ønsker. Høyttaleren har virkelig disse trostilstandene hvis dette prosjektet i prinsippet kan lykkes. [3]

Interpretasjonisme kan kombineres med eliminativisme og instrumentalisme angående tro. Eliminativister tror at det strengt tatt ikke er noen tro. Instrumentalister er enige med eliminativistene, men legger til at beskrivelser av tro fortsatt er nyttige. [3] Denne nytten kan forklares i form av tolkning: Troens attributter hjelper oss med å forutsi hvordan enheter vil oppføre seg. Det har blitt hevdet at tolkning også kan forstås i en mer realistisk forstand: at enheter virkelig har trostilstandene tilskrevet dem, og at disse trostilstandene er involvert i årsaksnettverket. [19] For at dette skal være mulig, kan det imidlertid være nødvendig å definere tolkning som metodikk fremfor et ontologisk syn på tro. [16]

Differensiering fra mening, overbevisning og kunnskap

Troen i vid forstand omfatter alle former for å være sanne. [20] [21] Imidlertid brukes begrepet ofte i en smalere forstand enn en holdning til sannhet, som bare er subjektivt, men ikke objektivt begrunnet . I denne forstand står troen i kontrast til kunnskap , som inneholder objektiv begrunnelse, og bare mening , som i tillegg til den objektive begrunnelsen mangler den subjektive begrunnelsen. [22] [23] [24] [25] Denne forskjellen er noen ganger knyttet til det faktum at man tror noe er sant etter ens mening, men ikke ville stole på det i praksis i handling. Når det gjelder tro, derimot, stoler man personlig på det i handling, mens man når det gjelder kunnskap også antar at alle skal se det slik som er i en sammenlignbar situasjon. [26] En annen form for distinksjon knytter oppfatningen til en dom om mulige fakta, troen på en dom om virkelige fakta og kunnskapen til en dom om nødvendige fakta. [27] [26] Begrepet overbevisning brukes ofte for en tro der den troende er veldig sikker, det vil si for en fast, urokkelig tro. [28] Imidlertid er bruken av disse begrepene i den tyskspråklige faglitteraturen inkonsekvent med hensyn til disse forskjellige betydningene. [20] Så kunnskap er z. B. også noen ganger definert i forhold til tro som en etablert sann tro. [21] Disse skillene finner mindre mening i den engelskspråklige faglitteraturen, der det generiske begrepet "tro" brukes i alle disse sammenhengene. [20] [29]

arter

Tro kan deles inn i forskjellige typer avhengig av deres ontologiske status, grad, objekt eller semantiske egenskaper.

Forekommende og disponerende

Å ha en tro på at Ayers Rock er i Australia innebærer å for eksempel tenke aktivt på forestillingen knyttet til den troen. Men de aller fleste av våre oppfatninger er inaktive mesteparten av tiden, de er bare disposisjonelle . [3] De aktiveres normalt eller oppstår når de er nødvendige eller relevante på en eller annen måte, og faller deretter tilbake til engangstilstanden. [3] For eksempel har troen på at 57 er større enn 14 sannsynligvis vært disponibel for leseren før du leste denne setningen, har blitt vanlig mens du leser, og vil snart bli disposisjonell ettersom sinnet fokuserer på andre ting. Skillet mellom forekommende og disposisjonell tro blir noen ganger likestilt med skillet mellom bevisst og ubevisst tro. [30] [31] Imidlertid har det blitt hevdet at de to skillene, til tross for overlapping, ikke stemmer overens. Grunnen til dette er at tro kan forme en persons oppførsel og være involvert i tankegangen selv om personen ikke er klar over det. Slike trostilstander er tilfeller av ubevisste forekommende mentale tilstander. [30] Fra dette synspunktet skjer noe når det er aktivt, enten bevisst eller ubevisst. [31]

En disposisjonell tro er ikke det samme som en disposisjon å tro. [15] Vi har forskjellige disposisjoner å tro når vi har den riktige oppfatningen, for eksempel å tro at det regner når vi oppfatter regn. Uten denne oppfatningen er det fortsatt en disposisjon å tro, men ingen egentlig disposisjonell tro. [15] I følge den disposisjonalistiske oppfatningen av tro, er det ingen trossystemer som forekommer, siden alle trossystemer er definert i form av disposisjoner. [3]

Fullstendig og delvis

Et hovedspørsmål innen formell epistemologi gjelder spørsmålet om tro bør konseptualiseres som en komplett tro (full tro) eller som delvis tro (delvis tro). [32] Fullstendig tro er alt-eller-ingenting holdninger: enten tror man på et forslag eller ikke. Denne oppfatningen er tilstrekkelig til å forstå mange oppfatninger som forekommer i dagligspråket, f.eks. B. Pedros tro på at jorden er større enn månen. Men noen tilfeller som involverer sammenligninger mellom trostilstander blir ikke lett forstått av fulle trostilstander alene, for eksempel at Pedros tro på at jorden er større enn månen er mer sikker enn hans tro på at jorden er større enn Venus er. Slike tilfeller blir mest naturlig analysert i form av delvis tro, som inkluderer grader av tro og omtales i engelsk faglitteratur som "credences". [32] [33] Jo høyere grad av en tro, jo mer sikker er den troende på at den antatte proposisjonen er sann. [34] Dette formaliseres vanligvis av tall mellom 0 og 1: En grad på 1 står for en absolutt sikker tro, en tro på 0 tilsvarer en absolutt viss vantro og alle tall i mellom tilsvarer grader av sikkerhet i mellom. I den bayesianske tilnærmingen tolkes disse grader som subjektive sannsynligheter , [35] [36] z. B. en grad 0,9 tro på at det vil regne i morgen betyr at personen tror at sannsynligheten for regn i morgen er 90% . Bayesianismen bruker dette forholdet mellom tro og sannsynlighet til å definere rasjonalitetsnormer i forhold til sannsynlighetslovene. [34] Dette inkluderer både synkrone lover om hva du skal tro til enhver tid og diakroniske lover om hvordan du kan revidere troen etter at nye bevis er mottatt. [33] [34]

Det sentrale spørsmålet i tvisten mellom full og delvis tro er om disse to typene virkelig er forskjellige typer eller om den ene typen kan forklares med den andre typen. [32] Et svar på dette spørsmålet kalles Locke'sche -avhandlingen ( Lockean -avhandlingen ). Den sier at delvis tro er grunnleggende og at fullstendig tro skal forstås som delvis tro over en viss terskel, for eksempel at enhver tro over 0,9 er en fullstendig tro. [32] [37] [38] Tilhengere av et primitivt konsept om fullstendig tro, derimot, har prøvd å forklare delvis tro som fullstendig tro på sannsynlighetsgrader. [32] I følge dette synet er en delvis 0,9 graders tro på at det vil regne i morgen det samme som en fullstendig tro på at sannsynligheten for regn i morgen er 90% . En annen tilnærming omgår helt sannsynlighetsbegrepet og erstatter grader av tro med grader av disposisjon for å revidere sin fullstendige tro. [32] Fra dette perspektivet kan både en grad 0,6 tro og en grad 0,9 tro betraktes som fullstendig tro. Forskjellen mellom dem er at den første troen lett kan endres etter hvert som nye bevis mottas, mens den siste er mer stabil. [32]

Tro på og tro på det

Tradisjonelt har filosofer hovedsakelig fokusert sine undersøkelser på troen på begrepet tro-det (tro-det). [39] Tro-som kan karakteriseres som en proposisjonell holdning til en påstand som enten er sann eller usann. Faith-an (var i) er imidlertid nærmere knyttet til begrepet tillit, ettersom det generelt gjelder en setting for mennesker. [39] Troen på spiller en sentral rolle i mange religiøse tradisjoner der troen på Gud er en av de sentrale dydene til deres etterfølgere. [40] Skillet mellom å tro inn og å tro-som noen ganger er uskarpt, ettersom forskjellige begreper som bruker begrepet "å tro på" kan oversettes til likeverdige termer ved å bruke begrepet "å tro det" i stedet. [41] For eksempel kan en tro på feer sies å være det samme som en tro på at feer eksisterer. [40] Ikke all bruk av "tro på" refererer til eksistensen av noe: noen er talsmenn når de uttrykker en positiv holdning til objektet. [42] [39] Det har blitt antydet at disse tilfellene også kan forklares med tro-det. Tro på ekteskap kan for eksempel oversettes til tro på at ekteskap er godt. [40] Tro på brukes i lignende betydning for å uttrykke selvtillit eller tro på seg selv eller sine evner.

Talsmenn for en reduktiv tolkning av troen på har brukt denne tankegangen for å argumentere for at troen på Gud kan analyseres på lignende måter, f.eks. B. at det utgjør en tro på at Gud eksisterer med sine karakteristiske attributter som allvitenskap og allmakt . [40] Motstandere av denne tolkningen innrømmer ofte at troen på Gud kan innebære forskjellige former for tro, men at det er flere aspekter ved tro som ikke kan reduseres til tro. [41] For eksempel kan troen på et ideal inkludere troen på at dette idealet er noe bra, men det inkluderer også en positiv evaluerende holdning til dette idealet som går utover bare en proposisjonell holdning. [40] Når det gjelder troen på Gud, kan motstandere av den reduktive tilnærmingen hevde at troen på at Gud eksisterer er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for tro på Gud. [40] [41]

Tro i natur

I daglig tale beskriver verbet å tro forventningen om noen fakta eller sammenhenger etablert i sammenheng med usikkerhet. For eksempel: "Jeg tror at solen vil skinne i morgen" eller "Jeg tror det går på denne måten og ikke der." I motsetning til bruk av ordet i en religiøs kontekst, er "tro" med en saklig referanse alltid underlagt feil, så det kan være basert på fakta eller nye funn blir tilbakevist og korrigert. I setningen "Jeg tror det kommer til å regne" er muligheten tillatt at denne antagelsen heller ikke er bekreftet. En slik tro i daglig forstand uttrykker oppfatningen: "Kanskje er det sant, eller det vil være sant, kanskje ikke." Her betyr tro også "tenk" eller "anta".

Troen kan være plausibel og pragmatisk, for eksempel "Jeg tror at jeg ikke er en hjerne i et glass og at miljøet jeg ser er ekte."

Som regel betyr det å tro å tro at noe er sant på grunnlag av et troverdig vitne eller informasjonskilde. Innehavet av vitenskapelige teorier som ikke har vært eller ikke kan verifiseres, kan også forstås som tro. Dette er for eksempel tilfellet med vitenskapelige hypoteser . Tro i denne forstand innebærer alltid mangel på en akseptert begrunnelse eller mangel på bevis. Hvis denne begrunnelsen eller dette beviset blir mulig senere, for eksempel når nye fakta eller kunnskap gjør begrunnelsen eller beviset mulig, kan den hypotetiske troen på et faktums sannhet bli kunnskap.

Tro med henvisning til en person

Tro kan også finnes i daglig språkbruk i andre betydninger enn i betydningen "mitt" og "mistenkte", for eksempel setninger som: "Jeg tror deg.", "Jeg tror på kjærligheten mellom oss." tro er her ikke så mye en antagelse om fakta, men uttrykker først og fremst et mellommenneskelig forhold der en person kan styres av det man tror. Tro brukes her for å bety "tillit". I setninger som "Jeg tror deg" kan det imidlertid også uttrykkes at man tar en oppfatning av personen som adresseres (dvs. stoler på ham) uten å ha sjekket denne oppfatningen selv.

"Tro" i denne rent menneskelige forstand betegner bevisstheten om tillit (tro på tillit) med tilhørende tillitshandling (tro faktisk) at det man tror er en mulighet som kan bli virkelighet eller er en virkelighet som ennå ikke kan være opplevd, slik at den blir handlet på en slik måte at det man tror kan bli virkelighet eller som om det man tror allerede var en virkelighet som kan oppleves. Ellers ville troen bare være en pseudotro eller tilliten ville bare være en pseudotillit.

Med andre ord, troen skal ses i nær forbindelse med tillit eller "kan stole". Denne formen for tro kan derfor gå hånd i hånd med avskaffelsen av sålen ansvar , som er næret av antatt troen og dermed rettferdiggjør ens egne handlinger .

De dicto og de re

Forskjellen mellom de dicto og de re faith eller de tilsvarende beskrivelsene relaterer seg til bidrag som entallbegreper som navn og andre referansemidler gir til troens semantiske egenskaper eller tilskrivning. [3] [43] I vanlige sammenhenger endres ikke sannhetsverdien av en setning gjennom substitusjon av referanser. [44] Siden navnene "Supermann" og "Clark Kent" for eksempel refererer til den samme personen, kan vi for eksempel erstatte den ene med den andre i setningen "Supermann er sterk" uten å endre sannhetsverdien. Aber diese Angelegenheit ist komplizierter im Falle von Glaubenszuschreibungen. [44] Zum Beispiel glaubt Lois, dass Superman stark ist, aber sie glaubt nicht, dass Clark Kent stark ist. [3] Diese Schwierigkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass sie nicht weiß, dass sich die beiden Namen auf dieselbe Entität beziehen. Glaubenshaltungen oder Glaubenszuschreibungen, bei denen diese Substitution im Allgemeinen nicht funktioniert, sind de dicto, andernfalls sind sie de re. [3] [44] [43] Im de-re-Sinne glaubt Lois also, dass Clark Kent stark ist, während sie es im de-dicto-Sinn nicht tut. Die Kontexte, denen de-dicto-Zuschreibungen entsprechen, werden als referentiell opake Kontexte bezeichnet, während de-re-Zuschreibungen referentiell transparent sind. [3] [44]

Glaubensinhalte

Als mentale Repräsentationen haben Glaubenszustände Inhalte. Der Inhalt eines Glaubens ist das, worum es in diesem Glauben geht oder was er repräsentiert. Innerhalb der Philosophie gibt es verschiedene Auseinandersetzungen darüber, wie Glaubensinhalte zu verstehen sind. Holisten und Molekularisten vertreten die Ansicht, dass der Inhalt einer bestimmten Glaubenshaltung von anderen Glaubenshaltungen, die derselben Person gehören, abhängt oder von diesen determiniert wird, was von Atomisten bestritten wird. Die Frage der Abhängigkeit oder Determination spielt auch in der Internalismus-Externalismus-Debatte eine zentrale Rolle. Der Internalismus besagt, dass der Inhalt des Glaubens einer Person nur von dem abhängt, was innerhalb dieser Person ist: Sie werden ausschließlich durch die Dinge bestimmt, die im Kopf dieser Person vor sich gehen. Der Externalismus hingegen behauptet, dass dabei auch die Beziehungen zur eigenen Umwelt eine Rolle spielen.

Atomismus, Molekularismus und Holismus

Die Meinungsverschiedenheit zwischen Atomismus, Molekularismus und Holismus betrifft die Frage, wie der Inhalt einer Glaubenshaltung von den Inhalten anderer Glaubenshaltungen derselben Person abhängt. [45] Atomisten leugnen solche Abhängigkeitsbeziehungen, Molekularisten beschränken sie auf einige wenige, eng verwandte Glaubenshaltungen, während Holisten der Meinung sind, dass sie zwischen zwei beliebigen Glaubenshaltungen bestehen können, egal wie wenig sie miteinander in Beziehung zu stehen scheinen. [3] [4] [45] Nehmen wir zum Beispiel an, dass Mei und Benjamin beide behaupten, dass Jupiter ein Planet ist. Die einfachste Erklärung, die von den Atomisten gegeben wird, wäre, dass sie denselben Glauben haben, dh dass sie denselben Inhalt für wahr halten. Aber nehmen wir nun an, dass Mei auch glaubt, dass Pluto ein Planet ist, was Benjamin bestreitet. Dies deutet darauf hin, dass sie unterschiedliche Begriffe von Planeten haben, was bedeuten würde, dass sie unterschiedliche Inhalte bejahten, als sie beide sich einig waren, dass Jupiter ein Planet ist. Diese Argumentation führt zum Molekularismus oder zum Holismus, weil der Inhalt des Jupiter-Glaubens in diesem Beispiel vom Pluto-Glauben abhängt. [3] [45]

Eine wichtige Motivation für diese Position ergibt sich aus dem Bestätigungsholismus von WV Quine , der besagt, dass wir aufgrund dieser Vernetzung einzelne Hypothesen nicht bestätigen oder widerlegen können, sondern dass die Bestätigung auf der Ebene der Theorie als Ganzes geschieht. [45] [46] Eine weitere Motivation ist auf Überlegungen zur Natur des Lernens zurückzuführen: Es ist oft nicht möglich, einen Begriff, wie die Kraft in der Newtonschen Physik , zu verstehen, ohne andere Begriffe, wie Masse oder kinetische Energie , zu verstehen. [45] Ein Problem für den Holismus besteht darin, dass echte Meinungsverschiedenheiten unmöglich oder sehr selten zu sein scheinen: Diskussionsteilnehmer würden in der Regel aneinander vorbeireden, da sie nie genau das gleiche Netz von Glaubenshaltungen teilen, das notwendig ist, um den Inhalt der Quelle der Meinungsverschiedenheit zu bestimmen. [3] [45]

Internalismus und Externalismus

Internalismus und Externalismus sind sich uneinig darüber, ob der Inhalt unseres Glaubens nur durch das, was in unserem Kopf passiert, oder auch durch andere Faktoren bestimmt wird. [3] [4] [47] [48] Internalisten leugnen eine solche Abhängigkeit von externen Faktoren. Sie behaupten, dass eine Person und eine molekülgenaue Kopie exakt die gleichen Glaubenszustände haben würden. Hilary Putnam widerspricht dieser Position durch sein Gedankenexperiment der Zwillingserde . Er stellt sich eine Zwillingserde in einem anderen Teil des Universums vor, die genau wie unsere ist, nur dass ihr Wasser eine andere chemische Zusammensetzung hat, obwohl es sich genauso verhält wie unseres. [3] [47] [48] Laut Putnam bezieht sich der Gedanke des Lesers, dass Wasser nass ist, auf unser Wasser , während der Gedanke des Zwillings des Lesers auf der Zwillingserde, dass Wasser nass ist, sich auf deren Wasser bezieht. Dies ist der Fall, obwohl die beiden Leser die gleiche molekulare Zusammensetzung haben. Es scheint daher notwendig, externe Faktoren einzubeziehen, um den Unterschied zu erklären. Ein Problem an dieser Position ist, dass dieser inhaltliche Unterschied keinen kausalen Unterschied mit sich bringt: Die beiden Leser verhalten sich genau gleich. Dies lässt Zweifel an der These aufkommen, dass es einen echten erklärungsbedürftigen Unterschied zwischen den Inhalten der beiden Glaubenshaltungen gibt. [3] [47] [48]

Philosophie

Im philosophischen und speziell erkenntnistheoretischen Sinn bedeutet Glauben ein Fürwahrhalten eigener Wahrnehmungen , Überzeugungen (Glaube, Dogma , Paradigma ) und Schlussfolgerungen , die hier jedoch nicht logisch zwingend sein müssen. Dieses Fürwahrhalten bedarf nicht zwingend objektiver Begründung und kann subjektiv sein.

1962 untersuchte Jaakko Hintikka die logischen Strukturen von Glaubens- und Wissensäußerungen in seinem Werk Knowledge and Belief und begründete damit einen neuen Zweig der philosophischen Logik ; die epistemische Logik , in der Wissen und Glauben in ihren reinen Formen als sich ausschließende Gegensätze gegenübergestellt sind.

Lange Zeit nahm man an, dass gerechtfertigter wahrer Glaube Wissen sei (Glaubenswissen, [49] GWG-Behauptung). Edmund Gettier gab dazu Gegenbeispiele an, die zeigten, dass zum Wissen gerechtfertigter wahrer Glaube nicht ausreicht ( Gettier-Problem ).

Rechtlich

In manchen Gesetzen kommt der Begriff „Glauben“ bzw. „ guter Glaube “ vor, z. B. im § 8 des deutschen Patentgesetzes . Dies unterstellt der Partei eine begründete Annahme, die nicht durch besseres Wissen oder stark begründete Zweifel verworfen wird. So kann auf die Korrektheit einer Produktbeschreibung in gutem Glauben ausgegangen werden, da diese ja durch gesetzliche Anforderungen korrekt sein muss.

Ein anderes Beispiel stellt der gutgläubige Eigentumserwerb in § 932 des BGB dar. Nach dieser Rechtsnorm ist es prinzipiell möglich, dass eine Partei Eigentum an einer Sache erwerben kann, obwohl der Veräußerer gar nicht Eigentümer war. Eine der Voraussetzungen hierfür ist, dass der Erwerber nicht bösgläubig in Bezug auf das Eigentum war, also er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig dahingehend handelte, dass dem Veräußerer die Sache nicht gehört (§ 932 Abs. 2 BGB). [50]

Siehe auch

Weblinks

Wiktionary: Glaube – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
 • Glauben In: Rudolf Eisler: Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Band 1. Berlin 1904, S. 391–395.

Einzelnachweise

 1. Pfeifer: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen
 2. DWB
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag Eric Schwitzgebel: Belief . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2019.
 4. a b c d David Pitt: Mental Representation . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University.
 5. a b c d e Donald Borchert: Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition . Macmillan, 2006, Belief ( philpapers.org ).
 6. Philosophy of mind - Propositional attitudes . In: Encyclopedia Britannica .
 7. Graham Oppy: Propositional attitudes . In: www.rep.routledge.com .
 8. Davide Fassio: Aim of Belief . In: Internet Encyclopedia of Philosophy .
 9. Matthew Katz: Language of Thought Hypothesis . In: Internet Encyclopedia of Philosophy .
 10. a b c d Edward Craig: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996 ( philpapers.org ).
 11. a b c Janet Levin: Functionalism . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University.
 12. a b Thomas W. Polger: Functionalism . In: Internet Encyclopedia of Philosophy .
 13. John Bickle: Multiple Realizability . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University.
 14. a b Jake Quilty-Dunn, Eric Mandelbaum: Against dispositionalism: belief in cognitive science . In: Philosophical Studies . 175, Nr. 9, 1. September 2018, ISSN 1573-0883 , S. 2353–2372. doi : 10.1007/s11098-017-0962-x .
 15. a b c Robert Audi: The Cambridge Dictionary of Philosophy . Cambridge University Press, Belief ( philpapers.org ).
 16. a b c William Child: Causality, Interpretation, and the Mind . Oxford, UK: Oxford University Press, 1. Interpretationism ( philpapers.org ).
 17. Daniel Dennett: The Intentional Stance . The MIT Press, 1989 (englisch, mit.edu ).
 18. Daniel C. Dennett: Precis of the Intentional Stance . In: Behavioral and Brain Sciences . 11, Nr. 3, 1988, S. 495–505. doi : 10.1017/S0140525X00058611 .
 19. William Child: Causality, Interpretation, and the Mind . Oxford, UK: Oxford University Press, 4. Causalism and Interpretationism: The Problem of Compatibility ( philpapers.org ).
 20. a b c Hans Jörg Sandkühler: Enzyklopädie Philosophie . Meiner, 2010, Meinung/Glaube ( meiner.de ).
 21. a b Manuel Bremer: Kemmerling, Andreas: Glauben. Essay über einen Begriff . In: Zeitschrift für philosophische Literatur . 6, Nr. 2, 2018, S. 31–39.
 22. Rudolf Eisler: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Band 1 . Berlin 1904, Fürwahrhalten, S.   341 (zeno.org ).
 23. Rudolf Eisler: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Band 1 . Berlin 1904, Glaube, S.   391–395 ( zeno.org ).
 24. Josef Simon: Meinen, Glauben und Wissen als Arten des Fürwahrhaltens . In: Hegel-Jahrbuch . Nr. 1, 2003.
 25. Glauben . In: Brockhaus, Band 8. 1989.
 26. a b Axel Hesper: Wahrheit Und Fürwahrhalten . In: Synthesis Philosophica . 25, Nr. 2, 2010, S. 317–332.
 27. Historisches Wörterbuch der Philosophie online: Fürwahrhalten . In: www.schwabeonline.ch . Abgerufen am 27. Juli 2021.
 28. Duden: Überzeugung ( de ) In: www.duden.de .
 29. Jürgen Mittelstraß: Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie . Metzler, 2005, Glaube (philosophisch) – ( springer.com ).
 30. a b Gary Bartlett: Occurrent States . In: Canadian Journal of Philosophy . 48, Nr. 1, 2018, S. 1–17. doi : 10.1080/00455091.2017.1323531 .
 31. a b Matthew Frise: Eliminating the Problem of Stored Beliefs . In: American Philosophical Quarterly . 55, Nr. 1, 2018, S. 63–79.
 32. a b c d e f g Konstantin Genin, Franz Huber: Formal Representations of Belief . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University.
 33. a b Erik J. Olsson: Introduction to Formal Philosophy . Springer, 2018, Bayesian Epistemology, S.   431–442 ( philpapers.org ).
 34. a b c Stephan Hartmann, Jan Sprenger: The Routledge Companion to Epistemology . London: Routledge, 2010, Bayesian Epistemology, S.   609–620 ( philpapers.org ).
 35. Alan Hájek: Interpretations of Probability: 3.3 The Subjective Interpretation . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University.
 36. Richard Pettigrew: Précis of Accuracy and the Laws of Credence . In: Philosophy and Phenomenological Research . 96, Nr. 3, 2018, S. 749–754. doi : 10.1111/phpr.12501 .
 37. Kevin Dorst: Lockeans Maximize Expected Accuracy . In: Mind . 128, Nr. 509, 2019, S. 175–211. doi : 10.1093/mind/fzx028 .
 38. Dustin Troy Locke: The Decision-Theoretic Lockean Thesis . In: Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy . 57, Nr. 1, 2014, S. 28–54. doi : 10.1080/0020174x.2013.858421 .
 39. a b c HH Price: Belief 'In' and Belief 'That' . In: Religious Studies . 1, Nr. 1, 1965, S. 5–27. doi : 10.1017/S0034412500002304 .
 40. a b c d e f John N. Williams: Belief-in and Belief in God . In: Religious Studies . 28, Nr. 3, 1992, S. 401–406. doi : 10.1017/s0034412500021740 .
 41. a b c JJ Macintosh: Belief-in Revisited: A Reply to Williams . In: Religious Studies . 30, Nr. 4, 1994, S. 487–503. doi : 10.1017/S0034412500023131 .
 42. Jack Macintosh: The Oxford Companion to Philosophy . Oxford University Press, 2005, Belief-in ( philpapers.org ).
 43. a b Justin Broackes: Belief de Re and de Dicto . In: Philosophical Quarterly . 36, Nr. 144, 1986, S. 374–383. doi : 10.2307/2220191 .
 44. a b c d Michael Nelson: Propositional Attitude Reports > The De Re/De Dicto Distinction (Stanford Encyclopedia of Philosophy) . In: plato.stanford.edu .
 45. a b c d e f Ned Block: Routledge Encyclopedia of Philosophy . Routledge, 1996, Holism, Mental and Semantic ( philpapers.org ).
 46. Steven J. Wagner: Quine's Holism . In: Analysis . 46, Nr. 1, 1986, ISSN 0003-2638 , S. 1–6. doi : 10.2307/3328733 .
 47. a b c Mark Rowlands, Joe Lau, Max Deutsch: Externalism About the Mind . In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy . Metaphysics Research Lab, Stanford University.
 48. a b c Basil Smith: Internalism and Externalism in the Philosophy of Mind and Language . In: Internet Encyclopedia of Philosophy .
 49. Ernstpeter Ruhe: Pour faire la lumière as lais? Mittelalterliche Handbücher des Glaubenswissens und ihr Publikum. In: Norbert Richard Wolf (Hrsg.): Wissensorganisierende und wissensvermittelnde Literatur im Mittelalter: Perspektiven ihrer Erforschung (Kolloquium 5.–7. Dezember 1985). Wiesbaden 1987 (= Wissensliteratur im Mittelalter , 1), S. 46–56.
 50. Hans Schulte-Nölke In: Schulze, Bürgerliches Gesetzbuch, 10. Auflage 2019, BGB § 932 Rn. 10 f. (Aus der negativen Formulierung ist zu schließen, dass die Beweislast für die Bösgläubigkeit beim ursprünglichen Eigentümer liegt.).