Fri vilje

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

For begrepet fri vilje eller fri vilje er det ingen universelt akseptert definisjon. I daglig tale forstår man noe annet under fri vilje enn i juridisk eller psykologisk språkbruk. Begrepet er ikke definert ensartet i filosofien .

I tverrfaglig forstand inkluderer fri vilje den subjektivt oppfattede menneskelige evnen til å ta en bevisst beslutning blant ulike alternativer.

Filosofiske posisjoner

Konseptene om " subjekt " -posisjonen til mennesket og hans " autonomi " eller også hans " moral " er basert på antagelsen om valgfrihet. De politiske ideene om " frihet " og " demokrati " forutsetter også denne antagelsen.

Men allerede i antikkens Hellas , men spesielt siden begynnelsen av opplysningstiden , ble ideen om fri vilje utsatt for mange tvil ( se også: History of Free Will ).

Betinget og ubetinget fri vilje

Betinget fri vilje

I henhold til begrepet betinget fri vilje, er en vilje gratis hvis en person danner sin vilje i henhold til sine personlige motiver og tilbøyeligheter og deretter kan gjøre hva de vil ( handlefrihet ). I henhold til dette konseptet, av hvilke konkurrerende ønsker en person utvikler som en vilje, avhenger av hans personlighet og miljøpåvirkning.

På grunn av kompleksiteten i omstendighetene som fører til viljens dannelse, er årsakene til en avgjørelse bare delvis synlige . Likevel snakkes det om frihet her fordi valget som foretas tilsvarer personens tilbøyeligheter og motiver og dermed representerer deres egen vilje og ikke en som blir påtvunget dem.

Imidlertid er det tvil om begrepet frihet er hensiktsmessig her, siden årsaksårsakene til en beslutning bare er delvis gjenkjennelige for beslutningstakeren selv. Schopenhausers utsagn om at en person kan gjøre hva han vil, men at han ikke kan ha det han vil, oppsummerer dette synspunktet.

Som en spesiell form for den "betingede" frie viljen, kan den " asymptotiske " (omtrentlige) frie viljen sees: På den ene siden kan det ikke være en absolutt fri vilje fra alle begrensninger, og på den annen side er det bevisst menneskelig tenkning eller kunnskapen til individet (det vil si den menneskelige personligheten som helhet) kan påvirke individuelle handlinger og beslutninger vesentlig, foreslår Philip Clayton begrepet asymptotisk fri vilje. Dette er ikke bare gitt, men det utvikler og perfeksjonerer seg selv i den grad det enkelte individ perfeksjonerer seg menneskelig, uten noen gang å oppnå absolutt viljefrihet. [1] [2]

Absolutt fri vilje

I følge begrepet ubetinget fri vilje er det ingen begrensninger i friheten. Slik frihet kan bare tenkes hvis en vilje ikke er betinget av noe. Problemet med denne friheten er at hvis viljen ikke er betinget av noe, må den anses som tilfeldig og umotivert. Det er da underlagt ren tilfeldighet det som utvikler seg til viljen. Det er ikke lenger i harmoni med naturen og tilbøyelighetene til den handlende personen. Han var løsrevet fra henne og kan ikke lenger tilskrives henne.

Kompatibilitet mellom determinisme og fri vilje

determinisme

Begrepet determinisme er basert på antagelsen om at alle hendelser som skjer både er årsakskonsekvenser av tidligere hendelser og er unikt bestemt av dem.

Kompatibilisme

Posisjonen om at determinisme er forenlig med fri vilje kalles kompatibilisme . Kompatibilister som Thomas Hobbes definerer fri vilje på en slik måte at en person handler fritt når de vil ha en handling og også kan handle annerledes hvis de ønsker å handle annerledes. Innenfor kompatibilistposisjoner er det forskjellige syn på om determinisme og fri vilje bare er kompatible med hverandre eller om determinisme til og med er en forutsetning for fri vilje. Førstnevnte kalles myk , sistnevnte som hard kompatibilitet.

Forestillingen om at det ikke spiller noen rolle om avgjørelsene er deterministiske kalles myk kompatibilisme . I følge dette synet er viljen fri, siden den handlende personen ikke helt kjenner de avgjørende faktorene. For representanter for denne posisjonen betyr viljefrihet til syvende og sist å handle etter årsaker som agenten ikke er helt klar over. Friheten som oppleves ved å ta en avgjørelse er derfor bare en tilsynelatende frihet.

Synet på at fri vilje bare er mulig hvis en avgjørelse er betinget av tidligere hendelser, kalles hard kompatibilitet . I henhold til dette er en vilje fri hvis den er motivert av årsaker som er i harmoni med verdiene og overbevisningene til den villige og handlende personen. Friheten som oppleves ved å ta en beslutning er faktisk frihet. I følge denne forståelsen vil en ufri vilje være en handlingsledende vilje som vil oppleves pålagt, for eksempel på grunn av tvangstanker eller påvirkning fra andre mennesker.

Moderne representanter for kompatibilisme inkluderer Harry Frankfurt , Daniel C. Dennett , Michael Pauen og Peter Bieri .

Uforlikeligheter

Noen filosofer ser på begrepene fri vilje og determinisme som uforenlige. Hvis viljen, som alt annet i verden, er betinget, kan den og alle beslutninger og handlinger som utgår fra den ikke være gratis. Dette filosofiske synet kalles inkompatibilisme .

Inkompatibilister antar at en person har fri vilje nettopp når de er den eneste årsakssaken (første utløser) for handlingen, og de kan ta forskjellige beslutninger i en beslutningssituasjon. I tillegg til årsakssammenhengen gjennom hendelser ( hendelseskausalitet ) eller ved en tilfeldighet, er det også en tredje, den såkalte aktørkausaliteten ( stoffkausalitet , agentkausalitet ). Handlinger blir deretter sporet tilbake til agentens ønsker og oppfatninger, som han vektet annerledes og som dermed gir årsakene til handlingene hans. [3] Denne definisjonen tilsvarer ubetinget fri vilje . Determinisme blir ikke nødvendigvis avvist som feil av inkompatibilister, men hvis det var tilfelle, ville hvert valg vi tar være betinget av tidligere hendelser.

Uforenligheter kan derfor deles inn i to motsatte posisjoner:

 1. "Harde determinister" som Baron d'Holbach eller Derk Pereboom , som anser determinisme som riktig og benekter at det er noe som heter fri vilje.
 2. Libertarians som Peter van Inwagen , Robert Kane eller Geert Keil , som avviser determinisme og bekrefter eksistensen av fri vilje.

Ubestemmelse og fri vilje

Ubestemmelse er oppfatningen, i motsetning til determinisme , om at det er (i det minste noen) hendelser som ikke er forårsaket av tidligere hendelser.

Libertarians er av den oppfatning at ubestemte handlinger ikke bare er tilfeldige, men stammer fra en betydelig vilje , hvis beslutninger er ubestemte. Denne tilnærmingen er allment sett på som utilfredsstillende fordi den bare forskyver problemet tilbake ett trinn (til betydelig vilje) og klarer ikke å forklare hva som betydelig vilje er og hva lover den kan, i motsetning til konvensjonelle konsepter av tankene .

Kausalitet og fri vilje

Allerede før den nyere sannsynlighetsforståelsen av livsprosesser , så Arthur Schopenhauer et argument mot fri vilje i det faktum at det betyr et brudd på årsakssammenheng, et av grunnlaget for menneskelig tankegang. Den frie viljen er en illusjon, i sannhet viljen styres av kaotiske (dvs. ekstremt komplekse) påvirkninger utenfor og inne i subjektet.

Formidling av stillingene

I en undersøkelse som ble utført i 2009, ble graden av spredning av stillingene som ble presentert blant filosofer bestemt. Undersøkelsen intervjuet medlemmer av totalt 99 filosofiske fakulteter som ble klassifisert som høytstående av Philosophical Gourmet Report , 90 av dem i engelsktalende land. Av de 931 deltakende filosofer ble alternativene (alternativene) "Jeg aksepterer" eller "Jeg pleier å" delt inn i fire kategorier som følger for spørsmålet "Fri vilje": "Kompatibilisme" 59,1%, " Libertarianism " 13,7%, "Nei fri vilje "12,2%," Annet "14,9%. [4]

Vitenskapelige modeller og funn

I løpet av naturvitenskapens historie har det blitt gjort mange forsøk på å underbygge eller stille spørsmål ved de rådende forestillinger om fri vilje ved hjelp av empirisk-vitenskapelige modeller og funn. Avhengig av den underliggende oppfatningen om fri vilje, kan forskjellige konklusjoner trekkes fra bidragene fra de empiriske vitenskapene (se også kompatibilisme og inkompatibilisme ).

fysikk

Verdenssynet til klassisk mekanikk ser på verden som deterministisk. Den inneholder oppfatningen at med tilstrekkelig presis informasjon kan fremtiden forutsies med vilkårlig presisjon. I kvantemekanikk er det derimot ikke lenger mulig å forutsi forløpet av en prosess med hensyn til alle målbare størrelser, selv om all informasjon om dens opprinnelige tilstand som er tilgjengelig i prinsippet er kjent (se tankemodellen til Schrödingers katt ). I følge en vanlig (men ikke ukontroversiell) tolkning er ikke naturlige forekomster helt bestemt, men er i grunnleggende forstand delvis utsatt for tilfeldigheter. Matematikeren John H. Conway og fysikeren Simon Cooking prøvde å bruke Free Will Theorem til å etablere en sammenheng mellom menneskelig valgfrihet og kvantemekanisk usikkerhet (ubestemmelighet). [5]

hjerneforskning

Bruken av moderne avbildningsmetoder, spesielt PET og fMRI , har gjort det mulig å grovt observere nevrale prosesser som kan tilordnes beslutningsprosessen. Resultatene så langt indikerer at noen beslutninger blir tatt i hjernen før personen er klar over dem. Imidlertid har avgjørelsene i disse forsøkene hittil vært spontane beslutninger uten konsekvenser, f. B. hvilken hånd som brukes til å gripe. Kritikere innvender derfor at en opplevd beslutningsfrihet kan være reell så langt den følelsesmessige personen kan kontrollere og overvåke utførelsen av handlingen og i denne prosessen ville ha mulighet til å avbryte eller endre handlingen. Dette kom til uttrykk i forslaget om at den bevisste føleren kan ha en slags " vetorett ". Senere eksperimenter indikerte imidlertid at veto -beslutninger også tas ubevisst og bare oppfattes som frie beslutninger etterpå.[6]

I følge den nåværende forklaringsmodellen for hjerneforskning om kontroll av frivillige motoriske ferdigheter , har mange, fremfor alt grunnleggende, drivkrefter for menneskelig atferd en subkortisk opprinnelse - de oppstår i det limbiske evaluerings- og minnesystemet . Dette aktiverer basalganglier og lillehjernen , som igjen setter i gang de kortikale prosessene. Først da kommer følelsen av å ville ha noe. Dette er enig i at med frivillige handlinger skjer neuronal aktivitet først i basalganglier og i lillehjernen og først deretter i hjernebarken .

psykologi

Psykolog Daniel Wegner gjennomførte en rekke eksperimenter der mennesker opplever en illusjon av kontroll og føler at deres vilje er å forme hendelser som faktisk er bestemt av noen andre. [7] Han argumenterte for at letthet som denne illusjonen kunne skapes med viser at den daglige følelsen av fri vilje er en illusjon [8] [9] og at i virkeligheten både atferd og vilje er et produkt av andre, ubevisste mentale prosesser.[10] Wegner definerte fri vilje som en funksjon av prioritet (tanken må komme før handlingen), konsistens (tanken må matche handlingen) og eksklusivitet (tanken kan ikke assosieres med andre årsaker). [11] Wegner benektet imidlertid ikke at bevisst tenkning kan fremkalle handling, men han understreket at enhver sammenheng mellom bevisst tenkning og handling bør bestemmes av vitenskapelig forskning og ikke av upålitelig introspeksjon og følelser.

Siden 1950 -tallet har ikke bare spørsmålet om fri vilje i seg selv, men også funksjonen av troen på det blitt empirisk undersøkt i psykologien. [12] Disse studiene undersøker forholdet mellom tro på fri vilje og andre holdninger og atferd. For eksempel ble det rapportert sammenhenger mellom overbevisningen om at mennesker kan ha fri vilje og ulike kognitive, sosial-psykologiske og motiverende konstruksjoner. [13] Denne tilnærmingen, som ofte følger tilnærmingen til eksperimentell filosofi , har den fordelen at det metafysiske spørsmålet om eksistensen av fri vilje ikke trenger å bli avklart for å kunne komme med klare uttalelser om funksjonen til tro på fri vil. [14] Noen av funnene om tro på fri vilje kunne ikke replikeres i påfølgende studier, og derfor er dette forskningstemaet diskutert i sammenheng med replikasjonskrisen . [15]

Eksperimenter med fri vilje

Et mye diskutert eksperiment ( Libet -eksperiment ) i dette området ble utført av Benjamin Libet i 1979. Personene ble bedt om å løfte fingeren når som helst mens de så på en slags klokkehånd. Samtidig ble en viss hjerneaktivitet knyttet til fingerbevegelsen registrert. I følge Libets tolkning viste eksperimentet at hjerneaktiviteten som fikk en person til å bevege fingeren begynte omtrent 550 msekunder i det øyeblikket personen trodde de gjorde et bevisst valg. Denne foregående og ubevisste hjerneaktiviteten ble beskrevet allerede i 1964 av William Gray Walter og i 1965 av Hans Helmut Kornhuber og Lüder Deecke , [16] [17] og det målbare korrelatet omtales som beredskapspotensial eller forberedelsespotensial [18] . Libet konkluderte selv med dette at antagelsen om at mennesker ikke har noen fri vilje må være feil: et "veto" er mulig innenfor det påviste tidsvinduet mellom potensialet for beredskap og bevisst oppfattet beslutning om å handle. I en studie fra 2016 ble Libets veto undersøkt nærmere ved hjelp av et hjerne-datamaskin-grensesnitt . Her ble det vist at tiltenkte, frivillige motoriske handlinger kan forhindres opptil 200 ms før selve implementeringen, og kan endres eller avbrytes selv etter muskelaktivitetens begynnelse. [19]

De eksperimentelle forskningsresultatene fra Daniel Wegners psykologi stemte overens med de fysiologiske funnene til Benjamin Libet. [11] Wegner og Wheatley var i stand til å vise i det trendsettende "I-Spy" -eksperimentet at handlinger alltid oppleves forårsaket av egne tanker hvis tanken oppleves umiddelbart før handlingen, dette er i samsvar med handlingen og det er ingen annen sannsynlig årsak til handlingen. [11]

Et oppfølgingseksperiment av Haggard og Eimer i 1999 utvidet den opprinnelige tilnærmingen ved at testpersonene ikke bare kunne bestemme når de skulle bevege hånden, men også hvilken hånd. På denne måten motarbeidet forskerne en hyppig innsigelse mot Libet -eksperimentet, ifølge hvilken testpersonene ikke kunne ta noen reell avgjørelse når det gjelder valg mellom forskjellige alternativer, og resultatene derfor ikke var typiske for menneskelig praksis. Haggard og Eimers resultater bekreftet Libets data om at beredskapspotensialet går foran den bevisste avgjørelsen. [20]

Når det gjelder muligheten for et "veto" foreslått av Libet innen et bestemt tidsvindu (se ovenfor), indikerer eksperimenter fra 2009 på bevissthet om frivillige beslutninger av Kühn og Brass at vetorettavgjørelser også tas ubevisst og først etterpå føles som frie beslutninger .[6]

Som en oppfølging av Libet-eksperimentene gjennomførte en gruppe ledet av Alvaro Pascual-Leone et eksperiment i 1992 der forsøkspersonene ble bedt om å tilfeldig bevege høyre eller venstre hånd. Han fant ut at ved å stimulere de forskjellige hjernehalvdelene i hjernen med magnetfelt, kunne valget av personen bli sterkt påvirket. Vanligvis velger høyrehendte mennesker høyre hånd omtrent 60% av tiden. Men når høyre halvkule ble stimulert, ble venstre hånd valgt i 80% av alle tilfeller. (Den høyre hjernehalvdelen av hjernen er hovedsakelig ansvarlig for venstre halvdel av kroppen og omvendt). Til tross for denne påvisbare innflytelsen utenfor, fortsatte testpersonene å rapportere at de trodde de hadde tatt valget fritt. [21]

I 2013 demonstrerte en forskergruppe ledet av John-Dylan Haynes ved Berlin Center for Advanced Neuroimaging (BCAN) at ikke bare beslutninger om en håndbevegelse, men også beslutninger om valg av en abstrakt tenkende oppgave (aritmetisk oppgave) har spesifikke, tidsmessig forut for hjerneaktivitet . Statistiske analyser av kartlagte hjerneaktiviteter viste at visse aktivitetsmønstre skjedde med en over- tilfeldig frekvens omtrent fire sekunder før øyeblikket da testpersonene selv kunne være klar over sin beslutning. Egenskapene til aktivitetsmønstrene var typiske for typen etterfølgende beslutning. [22] Etter at studien ble publisert, påpekte Haynes på Deutschlandfunk at resultatene viste "hvor sterkt våre beslutninger påvirkes av ubevisste bakgrunnsprosesser. Det som faktisk er interessant er at vi har følelsen av at jeg tar en avgjørelse nå, men at noe skjedde allerede ubevisst i hjernen, før. "

Imidlertid er det eksakte forholdet mellom de ubevisste hjerneprosessene og den bevisste beslutningen som ble tatt sekunder senere fortsatt uklart. Det som trengs nå er "20 års forskning på emnet hjernemekanismer av fri vilje". [23]

De siste (fra 2015) eksperimentelle forskningsresultatene fra blant annet Haynes indikerer imidlertid at slike hjerneaktiviteter - etter at de har blitt startet ufrivillig - villig kan stoppes: "Testpersonene er ikke ukontrollert utsatt for de tidlige hjernebølgene. De var i stand til å delta aktivt i beslutningen om å gripe inn og avbryte en bevegelse, sier Haynes. "Dette betyr at friheten til menneskelige frivillige beslutninger er mye mindre begrenset enn tidligere antatt. Likevel er det et punkt i den tidsmessige rekkefølgen av beslutningsprosesser der en vending ikke lenger er mulig," point of no return ". " [19] [24]

Fri vilje og selvkontroll

En spesiell manifestasjon av fri vilje er selvkontrollen til en handlende person. Det er av stor betydning på alle sosiale områder. Det forskes på den empiriske grunnforskningen innen psykologi.

For eksempel har flere undersøkelser - nylig også svært omfattende - vist at omfanget av selvkontroll i barndommen har sterk innflytelse på senere suksesser i livet, for eksempel innen helse , materiell velstand og tilfredshet , uavhengig av intelligens og sosial status . Samtidig resulterte større selvkontroll i barndommen i lavere sosiale kostnader fra medisinsk behandling , velferd og rettshåndhevelse senere i livet. [25] [26] [27]

Følelsen av fri vilje er gitt for gitt i alle disse studiene, og det anses som irrelevant for resultatene av undersøkelsen om personene som er registrert har synspunkter på om friheten til deres vilje er reell eller forestilt.

Autonome systemer innen kunstig intelligens

I følge VDI -retningslinjen VDI / VDE: 2653 [28] , “En teknisk agent () er en avgrensbar (maskinvare eller / og programvare) enhet med definerte mål. En teknisk agent streber etter å oppnå disse målene gjennom uavhengig oppførsel og samhandler med omgivelsene og andre agenter. ” Maskinvareagenter (f.eks. Robotfotball , autonom kjøring , militære roboter ) og programvareagenter kan derfor ta uavhengige beslutninger og selvstendig handle (handle), upåvirket av menneskelig inngrep. Du kan handle hensiktsmessig for situasjonen for å fullføre gitte oppgaver (alene eller i team).

Det skilles mellom forskjellige agenttyper (for programvareagenter).

 • Adaptive agenter administrerer en modell av sin egen prosess og parameterstruktur og kan tilpasse seg basert på sin egen historie og eksterne forhold.
 • Analogt klarer kognitive agenter en modell av miljøet sitt. Dette muliggjør målrettet handling i dette miljøet.

Når det gjelder autonome systemer, skilles det også mellom reaktive handlinger (reaksjon på miljøet) og proaktive handlinger (uavhengig, målrettet atferd med personlig initiativ). [29]

 • Deliberative (programvare) agenter (deliberative agents) vurderer alternativene sine for best mulig oppnåelse av mål før de handler (automatisk valg av den mest gunstige løsningen). Dette innebærer å bestemme hvilke mål som skal oppnås (overveielse) og hvordan de skal oppnås (betyr sluttresonnement). Resultatet er intensjoner. [30]
 • BDI -agenter (tro = verdens kunnskap / ønsker = mål / intensjoner = intensjoner) er programvareagenter som kan ha et hvilket som helst antall ønsker (ønsker?), Men forplikter seg deretter til en intensjon (vilje?) Etter at utvelgelsen vil bli videreført (effektivt for handling?) [31] [32]

Filosofi gjelder som et kriterium for en fri beslutning

 • Betingelse for å kunne handle annerledes eller å kunne bestemme annerledes
 • Forfatningstilstand (det autonome systemet bestemmer selv, og avgjørelsen avhenger av dens ønsker, oppfatninger og hensyn)
 • Selvkontrollerte beslutninger uten eksterne begrensninger (kontrolltilstand) [33]

Hvis man erstatter begrepene person med agent eller skuespiller, begjær med lyst og vilje med intensjon, engasjement eller mål, oppfylles disse kravene åpenbart også av visse agenter, selv om de (overordnede) målene er gitt her. Det er imidlertid tvilsomt om disse begjærene og motivene ikke også er genetisk (eller ontogenetisk) forhåndsbestemt hos mennesker og derfor bare er begrenset gratis ( Maslows behovshierarki ). [34] Beckermann anser det ikke som særlig nyttig å si at naturen manipulerer oss på denne måten eller gjør oss ufrie ved å gi oss disse ønskene. Vår frihet er snarere basert på det faktum at vi mennesker i løpet av tiden har utviklet evnen til å bli bevisste på våre ønsker og tenke på dem. [3] Dette resulterer i personlige beslutninger. En vilje blir da sett på som å strebe mot selvbestemte mål og sette dem ut i livet.

Dette leder til spørsmålet om de nødvendige betingelsene for vilje, beslutningstaking og handling også er oppfylt når autonome agenter finner passende handlinger i en modellert verden for å velge et mål gjennom strengt bestemt, algoritmbasert planlegging og resonnement [30] og for å komme nærmere det [31] selv uten medfølgende bevissthet? Eller er evnen til (selv) å lokalisere allerede et foreløpig stadium av selvtillit? Kan man også sidestille resultater fra maskinplanlegging og resonnement med resultatet av menneskelige hensyn [35] ? Og forutsetter ønsket bevisste ønsker og ideer, og er det til og med behov for savn og en bevissthet i menneskelig forstand når det tas en beslutning mellom alternativer for å nå mål? [36]

Når det gjelder autonome systemer (spesielt når det gjelder autonom kjøring), oppstår også spørsmålet om hva som påvirker (begrunner) oppførselen og hvor pålitelig den er [37], så vel som spørsmålet om tekniske systemers ansvar og skyld. [38]

genetikk

I biologisk forstand bestemmes også en persons vilje av genetisk sammensetning og miljøpåvirkning. En kontroversiell debatt i biologi er spørsmålet om menneskelig atferd bestemmes mer på grunnlag av deres evolusjonære historie ( fylogenese ) eller mer på grunnlag av deres personlige ( ontogenetiske ) karakter . Så: Hvor avgjørende er menneskelig genetikk og biologiske grunnlag for friheten til menneskelig atferd og tankegang i motsetning til å bli formet av kultur og miljø? Genetiske studier har identifisert mange spesifikke genetiske faktorer som påvirker individets personlighet, og dermed frihet. Eksempler på dette er Downs syndrom til mer subtile effekter som den statistiske disposisjonen for schizofreni . I sistnevnte og mange andre tilfeller er det et samspill mellom disposisjon og miljø som begrenser individets tanke- og handlefrihet.

Humanistiske perspektiver

psykologi

Selvbestemmelsesteori

I selvbestemmelsesteorien (SDT) [39], [40] som Richard M. Ryan og Edward L. Deci har forfektet siden 2000, er begrepet autonomi av sentral betydning. Det ble definert her som en følelse av fullstendig frivillighet (trang til å være årsaksmiddel for eget liv), dvs. som en subjektivt oppfattet egen fri vilje. Fra denne teoriens synspunkt er autonomi, sammen med kompetanse og sosial integrasjon, et av de tre universelle grunnleggende psykologiske behovene som er viktige for kvaliteten på atferd og det tilhørende velvære. Disse grunnleggende behovene har dukket opp i løpet av menneskehetens evolusjonære historie som mekanismene som individet best kan tilpasse seg kravene til sitt sosiale og fysiske miljø. Behovet for autonomi beskriver en tendens dypt forankret i organismen til å selvregulere egne handlinger og sammenheng i dets atferdsmål.

Zur Beschreibung von Verhalten dient in der Selbstbestimmungstheorie ein Motivationsbegriff, der als Kenngrößen nicht nur die Motivationsstärke, sondern daneben auch den, ebenfalls als Kontinuum verstandenen, Autonomiegrad besitzt. Dieser erstreckt sich von fremd reguliertem Verhalten, beispielsweise durch äußere Belohnungen oder Zwang, über nur eingeschränkt internalisierte Regulierung (Vermeidung von Schuldgefühlen oder Angst), bis hin zu autonomer Motivation, bei der das Verhalten vollständig in das Selbstgefühl integriert ist. Im Vergleich zu einem fremd regulierten Verhalten gleicher Motivationsstärke sei autonom reguliertes Verhalten durch größere Effizienz, insbesondere in Bezug auf Problemlösungsverhalten und Durchhaltevermögen, sowie durch größeres Wohlbefinden gekennzeichnet.

Linksextreme Kritik

Vertreter der extremen Linken ziehen die Diskussion um den freien Willen dazu heran, der gängigen Psychologie eine politische Entmündigung des Bürgers zu unterstellen. Von der Psychoanalyse Freuds bis zur Verhaltenspsychologie Skinners sei die Psychologie reaktionär, weil sie auf das Unterbewusste abhebe, politische Faktoren ignoriere und dem Individuum den freien Willen abspreche, also auch die Fähigkeit, bewusst politisch zu handeln:

„[...] eine von falschem Bewußtsein bestimmte Praxis des durchaus freien Willens ist eben nichts anderes als eine Reihe von Veranstaltungen, in denen sich die Individualität den Geboten des Kapitals und seines Staates fügt . Es bedarf keineswegs einer Leugnung der Freiheit, und schon gar nicht der mühsam zusammenkonstruierten Macht des Un-Bewußten, um das Gelingen von Herrschaft und Ausbeutung auf dem Globus verständlich zu machen.“ [41]

Theologie

Das Wort Freiheit findet in theologischen Diskussionen nicht immer genau dieselbe Verwendung wie in philosophischen, sondern schließt auch bestimmte Aspekte ein, die von einem religiös begründeten Verständnis abhängen. Ein allgemein verbreiteter Konsens bezüglich der Details des Freiheitsbegriffs besteht ebenso wenig wie in der Philosophie.

Von Kritikern bestimmter religionsphilosophischer und theologischer Freiheitsinterpretationen wird häufig ein Problem für die Annahme angeführt, dass die menschliche Freiheit vor dem Hintergrund göttlicher Allwissenheit ( Omniszienz ) widerspruchsfrei bestehen könne: Wenn Gott allwissend ist, wie kann dann der Mensch frei in seinen Entscheidungen sein? Denn wenn Gott alle Fakten kennt, weiß er auch, welche Entscheidung ein Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt treffen wird. Es bestünden also aufgrund des göttlichen Vorwissens keine alternativen Handlungsmöglichkeiten. Diese zeichnen jedoch gerade eine in Freiheit gefällte Entscheidung aus. Noch verschärft wird dieses Dilemma dann, wenn man – wie in vielen Religionen der Fall – Gott als einem übermächtigen Wesen über das bloß beobachtende Vorherwissen hinaus auch eine die Geschicke der Welt oder das Schicksal des individuellen Menschen lenkende oder fügende Funktion zuweist ( Vorsehungsglaube ) oder sogar annimmt, die sittlich-religiöse Letztbestimmung beziehungsweise das Seelenheil eines Menschen werde durch göttlichen Ratschluss im Voraus unabwendbar festgelegt ( Prädestinationsglaube ).

Auch die Gegenthese, göttliche Allwissenheit und menschliche Entscheidungsfreiheit würden einander keineswegs widersprechen, z. B. wenn Gott (als der Raumzeit entzogener Beobachter) nur die Entscheidung vorhersieht, nicht aber beeinflusst, [42] wurde und wird in Theologie und Philosophie vertreten. [43] [44] Verschiedene spät scholastische Positionen hierzu werden unter dem Schlagwort Voluntarismus zusammengefasst.

Diesen Ansichten gegenüber steht das theologische Konzept eines Wirklichkeitsganzen, welches sich sowohl aus der natürlichen ( Diesseits ) als auch aus der transzendenten Wirklichkeit ( Jenseits ) zusammensetze. Beide Wirklichkeiten existierten auch im Menschen, weshalb die Prozesse der Handlungsfindung sowohl biologisch als auch göttlich motiviert seien. Es brächten also jeweils zwei Grundmotivationen Optionen für einen möglichen Wahlentscheid hervor, womit der Mensch zumindest zwischen diesen beiden Grundmotivationen bei Handlungen frei entscheiden könne.

Eine klassische Behandlung des Problems findet sich bereits in der Theodizee von Gottfried Wilhelm Leibniz , der die Frage behandelt, inwiefern Gott für das malum morale , also für die Entscheidungen der Menschen für das Böse, verantwortlich gemacht werden kann.

Christentum

Im Christentum hat die Frage nach der Willensfreiheit im engeren Sinne eine wichtige Stellung, weil damit das Problem angesprochen wird, inwiefern der Mensch aus eigener Kraft vor Gott gerecht werden und sich dem Heil zuwenden kann. Im christlichen Kontext behandelt die Frage nach der Willensfreiheit demnach das Verhältnis von Freiheit und Gnade Gottes.

Die Bibel enthält sowohl Verse, welche die Freiheit des Menschen, selbst zu entscheiden, unterstreichen, als auch solche, die diese Freiheit einschränken oder aufheben. Besonders zu erwähnen sind hierzu Paulus ' Ausführungen zur souveränen Bestimmung des Menschen zu Heil oder Unheil durch Gott ( Röm 9,20–23 EU ). Augustinus vertrat unter anderem im Streit mit dem Pelagianismus die Position, dass es keine absolute Willensfreiheit gebe. Diese Fähigkeit habe der Mensch durch den Sündenfall verloren. In De Civitate Dei (De Civ. XII, 6–9) und in De libero arbitrio (De lib. arb. I, 12. III, 3) argumentiert Augustinus jedoch dafür, dass der Mensch durch die Gnade Gottes sich entscheiden kann, weil sein Wissen unvollkommen ist. Willensentscheidungen sind nicht kausal verursacht. Dies gilt, obwohl Gott allwissend ist und aufgrund dessen die menschlichen Entscheidungen vorhersehen kann. [45] „Der Wille, der jedwede Handlung auslöst, wird einzig und allein durch eine Vorstellung gewonnen. Was der Mensch für sich wählt, was er von sich weist, liegt in seiner Macht. Es muss zugegeben werden, dass der Geist sowohl von höheren als auch von niederen Vorstellungen berührt wird, und das vernünftige Wesen aus beiden die Auswahl trifft, die es will, und dass sich aus dem Verdienst dieser Wahl sowohl Elend als auch Glückseligkeit ergeben.“ (lib.arb, III, 74)

Martin Luther betonte in seiner Schrift De servo arbitrio die Unfreiheit des menschlichen Willens hinsichtlich des Heils und auch grundsätzlich die Unmöglichkeit eines freien Willens. [46] Diese Position führte in der Zeit der Reformation zum öffentlichen Bruch zwischen Martin Luther und Erasmus von Rotterdam . Johannes Calvin ging weiter als Luther und vertrat die Lehre einer doppelten Prädestination , gegen die sich später ua der reformierte Theologe Jacobus Arminius wandte. Anders die radikal-reformatorischen Unitarier , die sich in dem 1605 erstmals erschienenen Rakauer Katechismus für den freien Willen und gegen die Erbsünde aussprachen. [47] Auch im 1864 von József Ferencz für die ungarischen und siebenbürgischen Unitarier verfassten Katechismus wird der Freie Wille betont. [48]

Innerhalb des breiten Spektrums christlicher Kirchen neigen Theologen mancher Konfessionen heute stärker dazu, den freien Willen zu betonen als andere. So heben römisch-katholische Theologen den freien Willen des Menschen hervor: Es liege an jedem Einzelnen, die göttliche Liebe als Motivation bei Handlungen zu bevorzugen bzw. die Gnadengaben Gottes anzunehmen und er könne sich auch in Freiheit dazu entscheiden, sie abzulehnen (dies betont etwa Karl Rahner ). Auch die meisten Freikirchen , die nicht aus dem Pietismus entstanden sind, sehen einen freien Willen des Menschen als gegeben an. Lutherische und calvinistische Kirchen stehen dem tendenziell entgegen.

Die meisten Kirchen erkennen die Einschränkung des freien Willens etwa durch psychische Zwänge an. Die katholische Kirche geht davon aus, dass im Falle einer Besessenheit durch Dämonen bzw. Geister der freie Wille des Besessenen ebenfalls eingeschränkt oder aufgehoben ist.

Andere Religionen

Im Islam sind Prädestinationslehren weit verbreitet, doch haben Qadariten und Muʿtaziliten die Willensfreiheit des Menschen gelehrt. Auch im Hinduismus gehen einige Strömungen von Prädestination aus, andere betonen die Freiheit des Menschen. Der Buddhismus verneint die absolute Willensfreiheit, [49] während die Idee der Willensfreiheit im Judentum ein zentrales Dogma darstellt (siehe Dtn 11,26 EU ).

Rechtslage in Deutschland

Die verfassungsrechtliche Leitidee der Menschenwürde ( Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz , auch Art. 1 der Grundrechtecharta der Europäischen Union) beruht nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts auf der Entscheidungsfreiheit: „Dem Schutz der Menschenwürde liegt die Vorstellung vom Menschen als einem geistig–sittlichen Wesen zugrunde, das darauf angelegt ist, sich in Freiheit selbst zu bestimmen und zu entfalten.“ Aus diesem Ansatz leitet das Bundesverfassungsgericht dann auch den Verfassungsrang des, jedenfalls für das deutsche Strafrecht maßgeblichen, Schuldprinzips ab. [50]

Auch der deutsche (Bundes-)Gesetzgeber setzt die Fähigkeit der freien Entscheidung des erwachsenen Menschen voraus:

So bestimmt § 104 Nr. 2 BGB die Geschäftsunfähigkeit als einen „die freie Willensbildung ausschließenden Zustand“ und setzt damit die Willensfreiheit des Individuums als eine nur im Ausnahmefall wegfallende Grundeigenschaft voraus. [51] Ohne diese Prämisse wäre vor allem das Prinzip der Privatautonomie , auf dem das deutsche Privatrecht wesentlich beruht, erheblich in Zweifel gezogen. [52]

Ebenso geht das Strafgesetzbuch von der Voraussetzung der freien Entscheidung aus: Nur „wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln“, handelt gemäß § 20 StGB „ohne Schuld“.

Aus einem Beschluss des Bayerischen Obersten Landesgerichts : [53] „Die Bestellung eines Betreuers von Amts wegen , also ohne Antrag des Volljährigen und, wie hier, gegen seinen Willen, setzt aber voraus, dass der Betreute aufgrund einer psychischen Erkrankung seinen Willen nicht frei bestimmen kann. Dies sagt das Gesetz zwar nicht ausdrücklich, ergibt sich aber aus einer verfassungskonformen Auslegung des Gesetzes. Denn der Staat hat wegen entsprechender Verfassungsbestimmungen nicht das Recht, seine erwachsenen und zur freien Willensbestimmung fähigen Bürger zu bessern oder zu hindern, sich selbst zu schädigen“ . [54] Siehe auch die Neufassung von § 1896 Abs. 1a BGB (seit 1. Juli 2005). Im Grundsatz muss jede Entscheidung des Betreuers im Sinn des freien Willens des Betreuten getroffen werden. Das gebietet das in Art. 2 Abs. 1 GG verankerte Grundrecht auf Selbstbestimmung.

Ethische Bedeutung

Philosophische Positionen

Harte Deterministen verwerfen das Konzept der moralischen Verantwortlichkeit. Wie kann man jemanden moralisch verantwortlich machen, wenn er in jeder Situation immer nur eine Möglichkeit zu handeln hat? Dass die Entscheidungen nicht unter Einschränkung der Handlungsfreiheit entstehen, ändere nichts an der Tatsache, dass der Determinismus den Handelnden von moralischer Verantwortlichkeit entbinde. Die Gegenposition besagt, dass trotz des bestehenden Determinismus ein Individuum die moralische Verantwortung für seine Handlungen tragen müsse und insofern ggf. gesellschaftliche und juristische Konsequenzen gerechtfertigt seien.

Kompatibilisten argumentieren dagegen, dass der Determinismus gerade eine Vorbedingung für moralische Verantwortlichkeit sei. Man könne niemanden für etwas verantwortlich machen, es sei denn, seine Handlungen wurden durch seinen Charakter, seine Motive und Werte bestimmt.

Libertarianer halten an der Idee des freien Willens und somit auch an moralischer Verantwortlichkeit fest.

Moralische Verantwortlichkeit

Befürworter moralischer Verantwortlichkeit unterstellen Entscheidungsfreiheit oder sind der Meinung, unsere Gesellschaftsordnung würde auseinanderbrechen, wenn sich niemand mehr für seine Taten moralisch verantwortlich fühlte.

Weiterhin wird argumentiert, dass der juristische Grundsatz „Keine Strafe ohne Schuld“ nicht mehr anwendbar wäre, wenn man Entscheidungsfreiheit und somit auch persönliche Schuld verwerfen würde.

Es gibt jedoch auch Meinungen, [55] die einem Menschen auch im Determinismus moralische Verantwortung zuschreiben. Im Wesentlichen geht es dabei um die Frage der Urheberschaft. Wer behauptet, nicht er sei der Urheber seiner Handlung, sondern seine Neuronen und die in seinem Körper ablaufenden physischen Prozesse hätten die Tat herbeigeführt, verkennt, dass Neuronen und physische Prozesse ein Teil von ihm sind, und begibt sich damit in einen Widerspruch. Der Begriff der Verantwortung als individuelle Zuschreibbarkeit des Verhaltens verliert also in einer deterministisch bestimmten Welt keineswegs seinen Sinn. Der Determinismus liefert demzufolge auch keine Begründung dafür, dass unser Rechtssystem geändert werden müsste und einige Deterministen argumentieren seit geraumer Zeit für ein deterministisches Strafrecht. [56]

Wolfgang Prinz ist der Ansicht, dass es im Bereich des sozialen Miteinanders sowie in Moral und Recht nicht von Bedeutung sei, ob die Menschen faktisch einen freien Willen besitzen. Vielmehr sei es von Belang, dass die Menschen über eine Freiheitsintuition verfügen, die in ihrer Wahrnehmung ebenso real sei wie die tatsächliche Existenz des freien Willens. Diese Freiheits intuition führe dazu, dass Menschen bereit sind, für ihre Handlungen Verantwortung zu übernehmen und anderen Menschen für deren Handlungen Verantwortung zuzuschreiben. [57]

Zitate

Baltasar Gracián y Morales SJ (1601 bei Calatayud – 1658 Tarazona , Aragonien ): spanischer Schriftsteller, Hochschullehrer und Jesuit .

„Die Daumenschraube eines jeden finden: Dies ist die Kunst, den Willen Anderer in Bewegung zu setzen. Es gehört mehr Geschick als Festigkeit dazu. Man muss wissen, wo einem Jeden beizukommen sei. Es gibt keinen Willen, der nicht einen eigentümlichen Hang hätte, welcher, nach der Mannigfaltigkeit des Geschmacks, verschieden ist. Alle sind Götzendiener, Einige der Ehre, Andere des Interesses, die meisten des Vergnügens. Der Kunstgriff besteht darin, dass man diesen Götzen eines Jeden kenne, um mittels desselben ihn zu bestimmen. Weiß man, welches für jeden der wirksame Anstoß sei, so ist es, als hätte man den Schlüssel zu seinem Willen. Man muß nun auf die allererste Springfeder oder das primum mobile in ihm zurückgehen, welches aber nicht etwa das Höchste seiner Natur, sondern meistens das Niedrigste ist: denn es gibt mehr schlecht- als wohlgeordnete Gemüter in dieser Welt. Jetzt muss man zuvörderst sein Gemüt bearbeiten, denn ihm durch ein Wort den Anstoß geben, endlich mit seiner Lieblingsneigung den Hauptangriff machen; so wird unfehlbar sein freier Wille schachmatt.“

Baltasar Gracián : Handorakel und Kunst der Weltklugheit, 1647, Übersetzung: Arthur Schopenhauer

„Eben so muß der entschlossenste Fatalist, der es ist, so lange er sich der bloßen Speculation ergiebt, dennoch, so bald es ihm um Weisheit und Pflicht zu thun ist, jederzeit so handeln, als ob er frei wäre, und diese Idee bringt auch wirklich die damit einstimmige That hervor und kann sie auch allein hervorbringen. Es ist schwer, den Menschen ganz abzulegen“

Immanuel Kant : Recension von Schulz's Versuch einer Anleitung zur Sittenlehre…, 1783, AA VIII S. 13

„Das Verlangen nach ‚Freiheit des Willens', in jenem metaphysischen Superlativ-Verstande, wie er leider noch immer in den Köpfen der Halb-Unterrichteten herrscht, das Verlangen, die ganze und letzte Verantwortlichkeit für seine Handlungen selbst zu tragen und Gott, Welt, Vorfahren, Zufall, Gesellschaft davon zu entlasten, ist nämlich nichts Geringeres, als eben jene causa sui zu sein und, mit einer mehr als Münchhausen'schen Verwegenheit, sich selbst aus dem Sumpf des Nichts an den Haaren in's Dasein zu ziehn.“

Friedrich Nietzsche : Jenseits von Gut und Böse, erstes Hauptstück: von den Vorurtheilen der Philosophen

„Ich lache eures freien Willens und auch eures unfreien: Wahn ist mir das, was ihr Willen heißt, es giebt keinen Willen.“

Friedrich Nietzsche : Nachlass, Sommer 1883, 13 [1-36], Zarathustras heilige Gelächter

„Ich weiß ehrlich nicht, was die Leute meinen, wenn sie von der Freiheit des menschlichen Willens sprechen. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich irgend etwas will; aber was das mit Freiheit zu tun hat, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich spüre, dass ich meine Pfeife anzünden will und tue das auch; aber wie kann ich das mit der Idee der Freiheit verbinden? Was liegt hinter dem Willensakt, dass ich meine Pfeife anzünden will? Ein anderer Willensakt? Schopenhauer hat einmal gesagt: ‚Der Mensch kann tun was er will; er kann aber nicht wollen was er will.'“

Albert Einstein : Ich vertraue auf Intuition. Der andere Albert Einstein. Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, Berlin, Oxford, S. 176.

„Nehmen wir an, Sie hätten einen unbedingt freien Willen. Es wäre ein Wille, der von nichts abhinge: ein vollständig losgelöster, von allen ursächlichen Zusammenhängen freier Wille. Ein solcher Wille wäre ein aberwitziger, abstruser Wille. Seine Losgelöstheit nämlich würde bedeuten, dass er unabhängig wäre von Ihrem Körper, Ihrem Charakter, Ihren Gedanken und Empfindungen, Ihren Phantasien und Erinnerungen. Es wäre, mit anderen Worten, ein Wille ohne Zusammenhang mit all dem, was Sie zu einer bestimmten Person macht. In einem substantiellen Sinn des Wortes wäre er deshalb gar nicht Ihr Wille.“

Peter Bieri : Unbedingte Freiheit: eine Fata Morgana. In: Das Handwerk der Freiheit. [58]

Siehe auch

Literatur

Klassiker

Systematische Darstellungen

Allgemeines
Freiheit und Determinismus
Psychologische Aspekte
 • Martin Heinze, Thomas Fuchs, Friedel M. Reischies (Hrsg.): Willensfreiheit – eine Illusion? Naturalismus und Psychiatrie. Pabst/Parodos, Lengerich/ Berlin 2006, ISBN 3-89967-337-9 .
 • Josef Lukas (Hrsg.): Themenheft: Wie frei ist unser Wille? In: Psychologische Rundschau. 55/4, 2004, ISSN 0033-3042 , S. 161–206. (Kommentare dazu in: Psychol. Rdsch. 56/3, 2005, S. 220–239)
 • Wolfgang Prinz : Open Minds: The Social Making of Agency and Intentionality , MIT Press 2012, 358 S. ISBN 026230094X – Deutsche Übersetzung von Jürgen Schröder: Selbst im Spiegel. Die soziale Konstruktion von Subjektivität . Suhrkamp, Berlin 2013, ISBN 978-3-518-58594-8 , 502 S.
Aspekte aus der Hirnforschung
 • Peter Bieri : Untergräbt die Regie des Gehirns die Freiheit des Willens? In: Martin Heinze ua: Willensfreiheit – eine Illusion? 2006, ISBN 3-89967-337-9 .
 • Christian Geyer (Hrsg.): Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente. Suhrkamp, Frankfurt 2004, ISBN 3-518-12387-4 . (es 2387)
 • Thomas Goschke : Der bedingte Wille. Willensfreiheit und Selbststeuerung aus der Sicht der kognitiven Neurowissenschaft. In: Gerhard Roth , Klaus-Jürgen Grün (Hrsg.): Das Gehirn und seine Freiheit. Beiträge zur neurowissenschaftlichen Grundlegung der Philosophie. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006, ISBN 3-525-49085-2 , S. 107–156.
 • Ingo-Wolf Kittel: Hirnforschung und Willensfreiheit. In: bvvp-Magazin 3, 2005 , S. 12–14.
 • Michael Pauen : Illusion Freiheit? Mögliche und unmögliche Konsequenzen der Hirnforschung. Fischer, Frankfurt 2004, ISBN 3-10-061910-2 .
 • Reinhard Werth : Die Natur des Bewusstseins – Wie Wahrnehmung und freier Wille im Gehirn entstehen. CH Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-60594-9 .
Handlungsfreiheit, Schuldfähigkeit und juristische Aspekte
 • Christof Gestrich , Thomas Wabel (Hrsg.): Freier oder unfreier Wille? Handlungsfreiheit und Schuldfähigkeit im Dialog der Wissenschaften. Beiheft 2005 zur Berliner Theologischen Zeitschrift.
 • Martin Hochhuth : Die Bedeutung der neuen Willensfreiheitsdebatte für das Recht. In: Juristenzeitung. (JZ) 2005, ISSN 0022-6882 , S. 745–753.
 • Thomas Stompe, Hans Schanda (Hrsg.): Der freie Wille und die Schuldfähigkeit in Recht, Psychiatrie und Neurowissenschaften. Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin 2010, ISBN 978-3-941468-23-8 .
 • Rolf Dietrich Herzberg : Willensunfreiheit und Schuldvorwurf , Mohr-Siebeck, Tübingen 2010, ISBN 978-3-16-150635-2 .
 • Thomas Hillenkamp : "Freie Willensbestimmung" und Gesetz. In: Juristenzeitung. (JZ) 2015, ISSN 0022-6882 , S. 391–401.

Weblinks

Commons : Freier Wille – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Audio

Video

Einzelnachweise

 1. Philip Clayton: Die Frage nach der Freiheit. Biologie, Kultur und die Emergenz des Geistes in der Welt , Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, ISBN 9783525569818 , S. 111 ff.
 2. Hermann Helbig : Welträtsel aus Sicht der modernen Wissenschaften. Emergenz in Natur, Gesellschaft, Psychologie,Technik und Religion , Springer-Verlag, Berlin 2018, ISBN 9783662562888 , S. 343.
 3. a b Ansgar Beckermann, Katrin Raschke: Philosophie verständlich - Akteurskausalität. Abgerufen am 3. Februar 2020 .
 4. David Bourget und David J. Chalmers. What do philosophers believe? . In: Philosophical Studies. 2013, S. 15.
 5. John H. Conway und Simon B. Kochen: The Strong Free Will Theorem. In: Notices of the AMS. Band 56, Ausgabe 2, Februar 2009.
 6. a b Simone Kühn, Marcel Brass: Retrospective construction of the judgement of free choice. In: Consciousness and Cognition. 18 (1), 2009, S. 12–21. PMID 18952468
 7. Susan J. Blackmore: Daniel Wegner . In: Conversations on consciousness . Oxford University Press, 15 November 2005, ISBN 978-0-19-280622-2 , S. 245–257 (Abgerufen am 21 March 2011).
 8. Thomas Nadelhoffer: Moral Psychology: Historical and Contemporary Readings . John Wiley and Sons, 11 June 2010, ISBN 978-1-4051-9019-0 , S. 236 (Abgerufen am 21 March 2011).
 9. Daniel M. Wegner: The mind's best trick: how we experience conscious will Archiviert vom Original am 22. Mai 2013. In: Trends in Cognitive Sciences . 7, Nr. 2, 2003, S. 65–69. doi : 10.1016/s1364-6613(03)00002-0 . PMID 12584024 .
 10. John O'Shaughnessy, Nicholas J. O'Shaughnessy: The Undermining of Beliefs in the Autonomy and Rationality of Consumers . Routledge, 10 December 2007, ISBN 978-0-415-77323-2 , S. 3 (Abgerufen am 21 March 2011).
 11. a b c DM Wegner, T. Wheatley: Apparent mental causation: Sources of the experience of will . In: American Psychologist . 54, Nr. 7, 1999, S. 480–492. doi : 10.1037/0003-066x.54.7.480 . PMID 10424155 .
 12. Gwynn Nettler: Cruelty, Dignity, and Determinism . In: American Sociological Review . Band   24 , Nr.   3 , 1959, ISSN 0003-1224 , S.   375–384 , doi : 10.2307/2089386 ( jstor.org [abgerufen am 12. August 2021]).
 13. Esthelle Ewusi-Boisvert, Eric Racine: A Critical Review of Methodologies and Results in Recent Research on Belief in Free Will . In: Neuroethics . Band   11 , Nr.   1 , 1. April 2018, ISSN 1874-5504 , S.   97–110 , doi : 10.1007/s12152-017-9346-3 ( doi.org [abgerufen am 12. August 2021]).
 14. Gwynn Nettler: Cruelty, Dignity, and Determinism . In: American Sociological Review . Band   24 , Nr.   3 , 1959, ISSN 0003-1224 , S.   375–384 , doi : 10.2307/2089386 ( jstor.org [abgerufen am 12. August 2021]).
 15. Nicholas R. Buttrick, Balazs Aczel, Lena F. Aeschbach, Bence E. Bakos, Florian Brühlmann: Many Labs 5: Registered Replication of Vohs and Schooler (2008), Experiment 1 . In: Advances in Methods and Practices in Psychological Science . Band   3 , Nr.   3 , 1. September 2020, ISSN 2515-2459 , S.   429–438 , doi : 10.1177/2515245920917931 ( doi.org [abgerufen am 12. August 2021]).
 16. Manfred Stöhr, J. Dichgans, Ulrich W. Buettner, CW Hess, Eckart Altenmüller: Evozierte Potentiale. SEP-VEP-AEP-EKP-MEP. 3. Auflage. Springer-Verlag, Berlin 1996, ISBN 3-662-07146-0 , S. 567.
 17. CHM Brunia, GJM van Boxtel, KBE Böcker: Negative Slow Waves as Indices of Anticipation: The Bereitschaftspotential, the Contingent Negative Variation, and the Stimulus-Preceding Negativity. In: Steven J. Luck, Emily S. Kappenman (Hrsg.): The Oxford Handbook of Event-Related Potential Components. Oxford University Press, USA 2012, ISBN 978-0-19-537414-8 , S. 189–207, S. 189 ff.
 18. Michael Trimmel: Angewandte und Experimentelle Neuropsychophysiologie. (= Lehr- und Forschungstexte Psychologie. Band 35). Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-642-75892-8 , S. 216–230.
 19. a b M. Schultze-Kraft, D. Birman, M. Rusconi, C. Allefeld, K. Görgen, S. Dähne, B. Blankertz, JD Haynes: The point of no return in vetoing self-initiated movements. In: Proceedings of the National Academy of Sciences . Band 113, Nummer 4, Januar 2016, S. 1080–1085, doi:10.1073/pnas.1513569112 . PMID 26668390 , PMC 4743787 (freier Volltext).
 20. P. Haggard, M. Eimer: On the relation between brain potentials and the awareness of voluntary movements. In: Experimental Brain Research. 1999. PMID 10333013 , S. 126, 128–133.
 21. JP Brasil-Neto, A. Pascual-Leone, J. Valls-Solé, LG Cohen, M. Hallett: Focal transcranial magnetic stimulation and response bias in a forced-choice task. In: Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 55, 1992, S. 964–966. PMID 1431962
 22. CS Soon, AH He, S. Bode, John-Dylan Haynes : Predicting free choices for abstract intentions. In: Proc Natl Acad Sci US A. 110 (15), 2013, S. 6217–6222, Free Full Text. PMID 23509300
 23. Volkart Wildermuth :Kopfrechnen vorhergesagt: Die Gehirnmuster bei mathematischen Entscheidungen , Deutschlandfunk – Forschung aktuell vom 20. März 2013.
 24. Berliner Wissenschaftler prüfen Grundmuster von Entscheidungen, Pressemitteilung der Charité vom 17. Dezember 2015
 25. Terrie E. Moffitt , L. Arseneault, D. Belsky, N. Dickson, RJ Hancox, H. Harrington, R. Houts, R. Poulton, BW Roberts, S. Ross, MR Sears, WM Thomson, A. Caspi: A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. In: Proc Natl Acad Sci US A. 108(7), 2011, S. 2693–2698. PMID 21262822
 26. Terrie E. Moffitt, Avshalom Caspi, Richie Poulton: Ein besseres Leben dank früher Selbstbeherrschung. In: Spektrum der Wissenschaft. 12/2014, S. 40–47, (spektrum.de)
 27. Überblicksartikel auf der Website der Dunedin Studie: Children with more self-control turn into healthier and wealthier adults. ( Memento vom 13. Januar 2015 im Internet Archive ) auf: dunedinstudy.otago.ac.nz , 25. Januar 2011.
 28. VDI-Richtlinie 2653 Blatt 1: Agentensysteme in der Automatisierungstechnik - Grundlagen , 2010
 29. Ipke Wachsmuth: Methoden der Künstlichen Intelligenz. Abgerufen am 2. März 2020 .
 30. a b Jörg Müller: Vorlesung Multiagentensysteme – Vorlesung Autonome Intelligente Systeme 2. AGENTENARCHITEKTUREN, WISSENSREPRÄSENTSATION UND REASONING. Abgerufen am 3. Februar 2020 .
 31. a b Bernhard Jung, Stefan Kopp, Nadine Leßmann: Seminar: Kognitive Modellierung animierter Agenten. BDI Architektur (Beliefs - Desires - Intentions). Abgerufen am 3. Februar 2020 .
 32. Jörg Müller: Vorlesung Multiagentensysteme - Vorlesung Autonome Intelligente Systeme 2. AGENTENARCHITEKTUREN, WISSENSREPRÄSENTSATION UND REASONING. Abgerufen am 3. Februar 2020 .
 33. Ansgar Beckermann: Philosophie verständlich - Haben wir einen freien Willen? Abgerufen am 3. Februar 2020 .
 34. Gero Zimmermann: Die Philosophie des Geistes im Spiegel der Informatik und der Komplexitätstheorie . 1. Auflage. Tectum Marburg, 2011, ISBN 978-3-8288-2740-0 , S.   288 .
 35. Ansgar Beckermann: Freier Wille - Alles Illusion? Abgerufen am 3. Februar 2020 .
 36. Gero Zimmermann: Wollen autonome Fußballroboter Tore schießen? Ein Beitrag zur Diskussion um den freien Willen. Abgerufen am 3. Februar 2020 .
 37. VDI: Themenspecial KI und Autonome Systeme Zehn offene Fragen. Abgerufen am 3. Februar 2020 .
 38. Eric Hilgendorf: Autonome Systeme und neue Mobilität : ausgewählte Beiträge zur 3. und 4. Würzburger Tagung zum Technikrecht . Hrsg.: Eric Hilgendorf. 1. Auflage. Nomos, Baden-Baden, ISBN 978-3-8452-8166-7 .
 39. Edward L. Deci, Richard M. Ryan: The „What“ and „Why“ of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. In: Psychological Inquiry. 11(4), 2000, S. 227–268.
 40. Edward L. Deci, Richard M. Ryan: Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health. In: Canadian Psychology. 49, 2008, S. 182–185.
 41. Karl Held (Hrsg.): Die Psychologie des bürgerlichen Individuums ; Resultate Verlag München 1981, ISBN 3-929211-04-1 ( Vortrag basierend auf dem Buch (PDF; 423 kB), Tondokument (MP3; 28,8 MB), München Juli 1980.)
 42. Donald H. Wacome: Divine Omniscience and Human Freedom
 43. Lazarus Adler: Thalmudische Welt- und Lebensweisheit oder Pirke Aboth (Sprüche der Väter). Fürth 1851, S. 522.
 44. Dominik Perler: Prädestination, Zeit und Kontingenz: Philosophisch-historische Untersuchungen zu Wilhelm Ockhams Tractatus de praedestinatione et de praescientia Dei. (= Bochumer Studien Zur Philosophie. Band 12). Gruner 2000, S. 92.
 45. Ausführlich Friedemann Drews: Menschliche Willensfreiheit und göttliche Vorsehung bei Augustinus, Proklos, Apuleius und John Milton. Band 1: Augustinus und Proklos. de Gruyter, Berlin 2009, S. 98, 191 ff., 223 ff.
 46. Ivo Bäder-Butschle: Brüchige Fundamente. Eine Revision der Rechtfertigungslehre. Lit-Verlag 2017, ISBN 978-3-643-13671-8 , Bäder-Butschle zeichnet Luthers Ablehnung des freien Willens mit Bezug auf Augustinus nach und nimmt kritisch dazu Stellung.
 47. Stefan Fleischmann: Szymon Budny – Ein theologisches Portrait des polnisch-weißrussischen Humanisten und Unitariers (ca. 1530–1593) . Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2006, ISBN 978-3-412-04306-3 , S.   17 .
 48. József Ferencz: Unitarischer Katechismus. (pdf)
 49. Freier Wille im Buddhismus. Abgerufen am 27. Januar 2019 .
 50. BVerfG, Urteil vom 30. Juni 2009, Az. 2 BvE 2, 5/08, 2 BvR 1010, 1022, 1259/08, 182/09, BVerfGE 123, 267 - Lissabon, Rn. 364; vgl. BVerfG, Urteil vom 21. Juni 1977, Az. 1 BvL 14/76, BVerfGE 45, 187 - Lebenslange Freiheitsstrafe, S. 227.
 51. Manfred Wolf, Jörg Neuner: Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts . 11. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-69698-5 , S.   96 , § 10 Rn. 11 .
 52. Manfred Wolf, Jörg Neuner: Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts . 11. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-69698-5 , S.   96 , § 10 Rn. 13 .
 53. BayObLG, Beschluss vom 13. Dezember 2000, Az. 3Z BR 353/00, Volltext .
 54. Mit Verweis auf BVerfG, Urteil vom 18. Juli 1967, Az. 2 BvF 3, 4, 5, 6, 7, 8/62, ua; BVerfGE 22, 180 , 219 f.; BayObLG, Urteil vom 25. Juli 1994, Az. 3Z BR 97/94, BayObLGZ 1994, 209, 211.
 55. Eugen Muchowski : Die Einheit der Person Zur Frage der Begründbarkeit von Verantwortung im Determinismus. (PDF; 190 kB). In: Widerspruch. Münchner Zeitschrift für Philosophie Nr. 47/ 2008.
 56. Eduard Dreher: Die Willensfreiheit. Ein zentrales Problem mit vielen Seiten. CH Beck, München 1987, ISBN 3-406-32360-X , S. 11 ff.
 57. Wolfgang Prinz : Kritik des freien Willens: Bemerkungen über eine soziale Institution. In: Psychologische Rundschau. 55(4), 2004, S. 198–206, online PDF ( Memento vom 24. September 2015 im Internet Archive )
 58. Peter Bieri : Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens. Hanser, München 2001, ISBN 3-596-15647-5 . (Lizenzausgabe als „Fischer TB 15647 “ Fischer, Frankfurt 2003, ISBN 3-596-15647-5 , Kap. 7, S. 230).