doktor

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

Doctor (kvinne også Doktorin ; latinsk lege , kvinne også doctrix ; latin docere ' å undervise' , doctus 'undervist' ) er den høyeste akademiske graden . Forkortelsen er Dr. , i flertall Dres. (latinske doktorer ). Den akademiske doktorgraden (doktorgraden) er markedsføring av et universitet med doktorgrader oppnådd og tilsvarer det høyeste nivået (nivå 8) i den tyske kvalifikasjonsrammen (DQR) , European Qualifications Framework (EQF) og den internasjonale ISCED 2011 av UNESCO . Doktorgraden sertifiserer kandidatens evne til å arbeide selvstendig i akademisk forskning . En fullført doktorgrad er vanligvis en forutsetning for habilitering .

Ceremony of Doktorhutes av dekanfakultet (her Universidad Complutense de Madrid ), som en ytre signere for den oppkjøpte legen ville av, Promotion ( latin Promotio, innsamling, transport '); også Doctor to Latin docēre ' to teach' , (illustrasjon fra 1600 -tallet )

I mange land er det også praktiske doktorgradsprogrammer for å utdype eller utvide en tidligere mastergrad , der vellykkede kandidater med et ekstra rigorosum og en tilsvarende skriftlig avhandling tildeles en doktorgrad, en såkalt profesjonell doktorgrad . Et eksempel er Juris Doctor ( JD / JD ) eller PhDr. (Doktor folozifie, Doctor of Philosophy) . Juris Doctor er sammenlignbar med den første statseksamen i jusstudier i Tyskland . Også kjent er Doctor of Medicine / Medical Doctor ( MD / MD ) tildelt i USA , som hver medisinstudent mottar etter å ha fullført sin grad. Den samme forkortelsen står imidlertid for Medicinae Doctor i Storbritannia (tidligere også brukt i tysktalende land) og betegner en med den tyske Dr. med. sammenlignbar akademisk forskning doktorgrad (krever en vitenskapelig doktoravhandling).

krav

Som regel krever opptak til doktorgradsprosedyren i dag en mastergrad , magistral , diplom eller lisensiering fra et universitet. I fagene jus , veterinærmedisin , tannbehandling , apotek og medisin, samt noen lærerutdanninger , avsluttes graden med en statlig eksamen . Dette gjelder også som opptakskrav til doktorgrad.

I unntakstilfeller og avhengig av forbundsstaten kan spesielt kvalifiserte kandidater fra universiteter i yrkesfag eller bachelorutdannede fra andre universiteter bli tatt opp som en del av en egnethetstest, men dette krever vanligvis ytterligere studieprestasjoner på masternivå, som kan spenne over flere semestre . [1]

Ved noen humanistiske fakulteter kunne fremragende studenter i hoved- og mindre fag som et unntak bli tatt opp til doktorgraden uten en tidligere avsluttende eksamen etter to professors vurderinger. Denne såkalte "enkeltkurs" doktorgraden er ikke lenger mulig. Til og med doktorgraden "bachelor", der målet utelukkende er å få en doktorgrad fra begynnelsen av kurset, ble avskaffet for de aller fleste fagene ved de fleste universiteter i Tyskland senest i 1990.

De fleste doktorgradsforskrifter krever også visse generelle karakterer eller eksamenskarakterer (generelt: minst karakteren "god", for advokater for det meste " fullt tilfredsstillende ") for opptak til doktorgrad eller doktorgrad.

For doktorgraden må det utarbeides et skriftlig arbeid ( avhandling eller doktoravhandling) som inneholder nye vitenskapelige funn. Det tar vanligvis to til fem år å skrive denne oppgaven, avhengig av emnet; I løpet av denne tiden blir doktorandskandidaten veiledet av en forsker som har kvalifisert seg som professor ( doktorgradsveileder ) , vanligvis professor . Fullmakten til å veilede doktorgradsstudenter reguleres ulikt fra fakultet til fakultet. Avhengig av de respektive forskriftsforskrifter kan de fleste universitetsprofessorer , dvs. både private forelesere og professorer (uansett om de har kvalifisert seg som professor) og juniorprofessorer , fungere som doktorgradsveiledere. Innsatsen og nivået som kreves varierer sterkt fra emne til emne, og noen ganger til og med fra veileder til veileder, siden det ikke er ensartede retningslinjer (ikke bare i Tyskland).

En kumulativ doktorgrad på grunnlag av flere vitenskapelige publikasjoner i fagtidsskrifter er mulig i naturvitenskapelige emner, men noen ganger også innen humaniora. Studieresultatene er publisert i tematisk relaterte spesialartikler i stedet for i en monografi.

Avhengig av forskriftens forskrifter kan doktorgradsoppgaven utarbeides internt, ved universitetet eller eksternt, i en annen institusjon, der minst en av korrekturleserne må være tilknyttet universitetet som tildeler graden ved ekstern doktorgrad.

Den muntlige doktorgradsytelsen tas av utvalgte fakultetsrepresentanter og består av en disputas der avhandlingene doktorgradsstudenten diskuterer, et forsvar der avhandlingen forsvares, en rigorosum der ytterligere emner eller fagområder blir undersøkt, eller flere de tre eksamensalternativene kombinert prosedyre.

Prosedyren er regulert av forskriftene til de enkelte fakultetene eller instituttene. Etter at alle eksamener er fullført, mottar doktoranden vanligvis sin foreløpige doktorgradsattest. I Tyskland kreves det generelt at avhandlinger publiseres . Verket må gjøres offentlig tilgjengelig innen en viss tidsperiode, selv om mange forskriftsforskrifter i mellomtiden også anerkjenner online publisering (i tillegg til publisering som en vanlig bok, som en spesiell universitetspublikasjon eller som en mikrofiche ). Prosessen er først endelig fullført når avhandlingen er publisert. Doktoranden så får doktor sertifikat og dermed retten til å bruke akademisk grad. I doktorgradsregelverket til noen universiteter får doktorandskandidaten muligheten til å tilegne seg graden Dr. des. (doctor designatus) . Andre doktorgradsforskrifter forbyr uttrykkelig bruk av denne graden. [2]

Doktorgrader spiller en spesiell rolle innen medisin . På den ene siden kan arbeidet med avhandlingen startes før emnet er avsluttet, og på den andre siden er kravene og omfanget av doktorgrader ofte mer sammenlignbare med diplomoppgaver i naturvitenskapelige emner. [3] Av denne grunn har den tyske Dr. med. (doctor medicinae) i dag i det angelsaksiske området ikke Ph.D. betraktet som ekvivalent, men på samme nivå som en profesjonell doktorgrad med en masteroppgave. Det tyske vitenskapsrådet har inntatt en lignende holdning siden 2009. [4]

Det er også spesielle funksjoner når det gjelder anerkjennelse av graden av MD (Doctor of Medicine) som er tildelt i USA eller dens tsjekkiske og slovakiske tilsvarende MUDr (medicinae universae doctor) . Begge grader er profesjonelle doktorgrader som tildeles uten doktorgrad etter fullført grad. European Research Council (ERC) anerkjenner ikke doktorgraden som tilsvarende doktorgrad, men krever en individuell gjennomgang av om det er en forskningsdoktorgrad eller om søkeren har fullført videre klinisk opplæring. [3]

Frekvens

I 2010 ble det tildelt 25 500 doktorgrader ved tyske universiteter og tilsvarende universiteter. På landsbasis var doktorgraden i 2010 1,1 doktorgrad per professor; i 2002 var det 1,0 doktorgrader for hver professor. [5] I Tyskland ble totalt ca. 1,3% av befolkningen tildelt den akademiske graden Doktor , i USA ca. 1,5%. [6]

Siden andelen akademikere i den tyske befolkningen har økt kraftig de siste tiårene, har antallet doktorgrader også økt blant yngre tyskere, om enn ikke proporsjonalt: I 2004 ble 2,7% av en gjennomsnittlig aldersgruppe i Baden-Württemberg tildelt doktorgrader , i Hamburg 3,4%og Berlin 3,1%, i Tyskland totalt 2,1%. I gjennomsnittet i OECD var imidlertid bare 1,3% av en årgang i stand til å fullføre en doktorgrad. De første plassene i OECD -sammenligningen okkuperte: Sverige med 3,1%, Sveits 2,7%, Portugal 2,5%etterfulgt av Tyskland. [7]

I 2001 var gjennomsnittsalderen for en doktorgrad i Tyskland 32,8 år. I Tyskland var doktorgraden i 2001 1,4% for kvinner og 2,4% for menn. [Åttende]

Antall nyutdannede som følger opp med en doktorgrad varierer sterkt i de enkelte fagene. Den laveste doktorgraden er rundt 6% innen arkitektur. Derimot er doktorgraden i biologi rundt 86%, i kjemi rundt 79%, i fysikk rundt 64%og i medisin rundt 63%. [9]

I 2009 var 30,8% av doktorgradene i Tyskland innen medisin, 29,7% i matematikk og naturvitenskapelige emner, 14,2% i jus og økonomi, 10,5% innen lingvistikk og kulturstudier, 9,4% i ingeniørfag, 1,9% i landbruk og skogbruk, 1,0 % innen kunst og 0,4% innen idrettsvitenskap. Dette betyr at tre fjerdedeler av doktorgradene er innen medisin, naturvitenskap, jus og økonomi; på den annen side oppnås bare omtrent hver tiende doktorgrad innen humaniora . [10]

historie

Akademiske lærere i medisin i de østlige goterne ble først omtalt som doktor på 600 -tallet. [11] Den første verifiserbare tildelingen av en doktorgrad fant sted i Bologna i 1219 etter at doktorgradsforskriftene ble bekreftet av pave Honorius III. i stedet for; den første doktorgraden fra et universitet i Det hellige romerske riket ble tildelt 12. juni 1359 ved Charles University i Praha. [12]

På middelalderuniversitetet var doktorgraden den høyeste akademiske graden som ble tildelt. Det ble opprinnelig kun tildelt av teologiske , medisinske og juridiske fakulteter , som var de eneste fullt gyldige fakultetene (de andre fagene ble undervist i det såkalte " kunstnerfakultetet " og endte vanligvis med baccalaureus eller mastergrad ) til tidlig moderne tid, den fjerde klassiske doktorgraden som ble tildelt av de filosofiske fakultetene, var Dr. phil. Lagt til dette var. Opprinnelig var forkortelsen vanligvis bare “D.”, hvorfra praksis i noen teologiske fakulteter er avledet den dag i dag for å la den teologiske æresdoktorgraden bruke denne forkortelsen.

Fram til reformasjonen hadde en doktorgrad rett til å undervise ved alle vestlige universiteter ; denne retten ble navngitt som ius ubique docendi . Så doktorgraden korresponderte nærmere med dagens habilitering , noe som fortsatt gjenspeiles i dag i det faktum at det ikke er en høyere akademisk grad enn doktorgraden.

I tillegg til menneskene som fikk en doktorgrad gjennom en universitetsgrad ( rite promoti eller doctores legitimae promoti ), benyttet domstoler seg av deres keiserlige privilegium, spesielt siden slutten av 1400 -tallet, og også andre mennesker - vanligvis mot betaling - tittel en mastergrad og doktorgrad. [13] Fordi forseglingen av dokumentene ofte var i en kapsel ( bulla ), ble disse menneskene kalt " oksemagister " eller " oksedoktorer " ( doctores bullati ). [14]

Den første kvinnen som fikk doktorgrad i Tyskland var Dorothea Erxleben fra Quedlinburg . I januar 1754 leverte hun avhandlingen med tittelen Academic Treatise om den for raske og hyggelige, men derfor ofte usikre helbredelsen av sykdommer , og 6. mai samme år tok hun doktorgradseksamen i Halle (Saale), som hun tok del i gjorde stor suksess.

Lovlig

Begrepet "doktorgrad"

CDU -valgplakat med påskriften "Dr. Helmut Kohl "(1972)

I daglig tale brukes begrepet "doktorgrad" for begrepet "doktorgrad". [15] Siden det er en akademisk grad , er riktig begrep doktorgrad.

Tyskland

Rett til å tildele doktorgrader

I Tyskland kan doktorgraden tildeles av et universitet, teknisk universitet, teknisk universitet, omfattende universitet, musikkskole, kunstskole, idrettsuniversitet, medisinsk eller veterinæruniversitet, kirke eller utdanningsuniversitet med rett til å tildele doktorgrader . Høgskoler har vanligvis ikke rett til å tildele doktorgrader, med unntak av staten Hessen, som gjør det mulig for yrkeshøgskoler å søke om retten til å tildele doktorgrader. [16] I Schleswig-Holstein kan yrkeshøgskoler gi studentene muligheten til å doktorere i samarbeid med universiteter gjennom en doktorgradsskole. [17]

Noen universitetsprofessorer jobber også ved et universitet og har dermed rett til å veilede doktorgrader i samarbeid med dem som første eller andre korrekturlesere. Professorer fra yrkesuniversiteter i forskjellige føderale stater kan også utnevnes til veiledere eller sensorer i en doktorgradsprosedyre ved et universitet som har rett til å tildele doktorgrader. [18] Noen ganger er det også et samarbeid med utenlandske universiteter som tilbyr en doktorgrad. å låne. [19] Om nødvendig kan dette anerkjennes av myndighetene som en doktorgrad (se også ledelse av ph.d. -graden ). Ifølge enkelte doktorgrads forskrifter doktor prosedyren kan åpnes bare hvis studenten en politi klaring sertifikat levert eller er ansatt ved universitetet.

Doktorgrad

I Tyskland kan doktorgraden bare brukes av autoriserte personer. § 132a i straffeloven regulerer følgende misbruk av titler, yrkestitler og merker :

 1. Alle som bruker innenlandske eller utenlandske tjenestemenn eller tjenestetitler, akademiske grader, titler eller offentlige verdigheter [...] straffes med fengsel i inntil ett år eller med bot.
 2. Betegnelsene, akademiske grader , ærestitler , verdigheter , uniformer , offisiell kjole eller offisielle merker nevnt i avsnitt 1 tilsvarer de som er til forveksling like.

I følge rettspraksis fra Forbundsdomstolen og Forbundsadministrasjonsdomstolen [20] er doktorgraden ikke en del av det sivile navnet, for eksempel tidligere adelstitler eller adelsbetegnelser, men bare et tillegg til navnet (" doktor "er en akademisk grad, ikke en" tittel "). Dette sees også i den administrative litteraturen. [21] Siden "legen" ikke er en del av navnet, men bare et tillegg til navnet, kan det ikke utledes av § 12 BGB (navngivningslov) at omtale av "fullt navn" også må omfatte omtale av legen". Imidlertid har rettspraksis gjort det klart at arbeidsgiveren prinsipielt må respektere den akademiske graden til arbeidstakeren, ettersom det følger av doktorgradsattesten. [21] Spørsmål om høflighet påvirkes ikke av noe av dette.

Doktorgraden kan legges inn som den eneste akademiske graden i passet og identitetskortet når oppføringen er forespurt. § 5 av identitetskortet loven § 4 passloven behandler ikke doktorgraden som en del av navnet, som en spesifikk regulering vil være nødvendig for dette. Det skal bemerkes at doktorgraden etter innlevering av doktorgraden bare er tilgjengelig i den ikke-fagrelaterte betegnelsen Dr. (i henhold til passadministrasjonsforskriften fra 2009 bare med et poeng), sa Dr. hc eller Dr. E. h. er lagt inn. [22] Oppføringen må gjøres på forespørsel ( § 9, paragraf 3, i identitetskortloven).

I følge en avgjørelse fra Forbundsdomstolen som ble offentliggjort i oktober 2013, skal doktorgraden ikke lenger føres inn i sivilregisteret. [23]

Uttak av doktorgraden

Var ulovlig tildeling av en doktorgrad, fordi betingelsene ikke er oppfylt (for doktorgradsavhandlingen om uavhengigheten til tjenestene som tilbys vitenskapelig prestasjon gjennom forfalskning, plagiat , bestikkelse av doktorgradsveileder, etc.), trekker de seg tilbake til normale prinsipper av forvaltningsretten ved å avlyse seremonien. Det spiller ingen rolle om sponsoren ville ha blitt tildelt doktorgraden for den innsendte avhandlingen hvis det ikke hadde vært for de aktuelle stillingene. [24] Betinget hensikt er tilstrekkelig for bedrag. [25]

Under mye strengere betingelser kan den lovlig tildelte doktorgraden også trekkes tilbake i samsvar med doktorgradsbestemmelsene til mange fakulteter hvis innehaveren av graden har begått en alvorlig straffbar handling (men dette er svært sjelden gjennomført) eller, av andre årsaker, ser deretter ut til å være "uverdig til å inneha doktorgraden" har bevist. Som regel kreves vedtak fra kvalifisert flertall fra ansvarlig doktorgradsutvalg. Vanligvis skjer dette bare når det gjelder åpenbare "vitenskapelige feil". I 2004 trakk universitetet i Konstanz for eksempel doktorgraden fra fysikeren Jan Hendrik Schön på grunn av forfalskninger han gjorde etter å ha fullført doktorgraden. I dette ble universitetet bekreftet 14. september 2011 etter en lang juridisk tvist av administrasjonsretten i Baden-Württemberg . [26] Det kan imidlertid også tenkes at et uttak på grunn av overgrep z. B. gjennom publikasjoner om “Auschwitz -myten” med omtale av doktorgraden, ettersom dette hevder en ettertrykkelig vitenskapelig påstand. [27]

Andre

Høyesteregionen i Schleswig-Holstein avgjorde i 2011 (Az. 6 U 6/10) at tiltalte ikke fikk bruke den slovakiske graden "dr filozofie" i forkortet form "Dr." uten ytterligere teknisk informasjon i tillegg til hans profesjonell tittel "skatterådgiver" leder, i motsetning til i delstatene Bayern og Berlin. Det lokale skatterådgiverkammeret hadde saksøkt. [28] [29]

Østerrike

Selv i Østerrike er legen ikke en del av navnet, men en akademisk grad, for eksempel Magister . Det trenger ikke å brukes privat eller i korrespondanse med myndigheter. Graden kan imidlertid legges inn i offisielle dokumenter (for eksempel identitetskort eller pass) på forespørsel, forutsatt at den er anskaffet ved et anerkjent universitet i EU, EØS , Sveits eller Vatikanet .

Innen medisin er den akademiske graden “ Dr. med. univ. ", i tannlegen den profesjonelle doktorgraden " Dr. med. bulte. ". Disse gradene er oppnådd ved å fullføre diplomstudier (§ 54, paragraf 2 i universitetsloven fra 2002) og har derfor vært diplomgrader siden 2002, til tross for betegnelsen. De menneskelige medisinske kvalifikasjonene oppnådd fram til 2002 i henhold til AHStG anses å være en fullstendig doktorgrad. [30] [31] Du forventet ikke å skrive et vitenskapelig papir selv. Studenten kan velge mellom å skrive en avhandling eller en grundig opplæring. [32] [33] Imidlertid eksisterte det overgangsbestemmelser etter 2002 slik at studentene kunne få full akademisk grad senere hvis de fortsatt hadde meldt seg inn i henhold til studiebestemmelsene i Federal Law Gazette nr. 473/1978. [34] [35] Det er nevnt skriftlig i varselet i henhold til hvilken gyldig versjon den medisinske graden ble fullført. Følgelig er dette tydelig for en arbeidsgiver. Dette betyr imidlertid ikke at en østerriksk medisinsk kandidat som offisielt har mottatt doktorgraden i henhold til østerriksk lovgivning, vil finne seg en Dr. kan ringe. Direktiv 2006/35 / EF sier i artikkel 54: "Vertsmedlemsstaten kan fastsette at i tillegg til denne betegnelsen er navn og beliggenhet på utdanningsinstitusjonen eller eksamenskommisjonen som har tildelt denne akademiske tittelen oppført." [36 ] I Tyskland har Østerrike og Sveits bare lov til å gjennomføre slike profesjonelle doktorgrader i sin opprinnelige form. [37]

I Østerrike, for flere doktorgrader i beslektede emner, DDr. (2), DDDr. (3) eller DDDDr. (4) etc. i stedet for den vanlige Dr. mult. brukt. Antall bokstaver "D" tilsvarer antall oppnådde doktorgrader. [38] Hvis doktorgrader oppnås i forskjellige fag, så er det vanligvis også her Dr. Dr. skrevet.

Sveits

I Sveits er beskyttelsen av akademiske grader på føderalt nivå bare regulert i forbundsloven mot urettferdig konkurranse (UWG). Dette forbyr bruk av feil tittel i omfanget av UWG.

Bare i noen kantoner er det forbudt å bruke falsk doktorgrad for deg selv. [39] Dette er rester av den kantonale straffeloven.

Ekvivalenter i andre land

Australia

I likhet med USA og Canada er det to typer doktorgrader,

 • Profesjonelle grader, som er tildelt i noen grad programmer etter endt utdanning uten ekstra doktorgradsarbeidet, for eksempel Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (abbr.: MB BS), som tilsvarer staten eksamen i medisin,
 • Forskningsdoktorgrader tildelt på grunnlag av en doktorgradsprosedyre, for eksempel doktorgrad, hvor doktorgraden er spesifisert, for eksempel doktor i filosofi i informatikk (abbr.: Doktorgrad i informatikk).

I det australske universitetsutdanningssystemet er målet med avhandlingen "å gi et betydelig og unikt bidrag til aktuell forskning". Dette bidraget vil bli demonstrert i form av en avhandling. Doktoranden er uavhengig av veiledere, men kan velge hvor ofte han besøker dem.

En doktorgrad i Australia er rent vitenskapelig forskning og tar i gjennomsnitt tre til åtte år. Den er delt inn i to faser, den første fasen er "utarbeidelsen" av et forskningsprosjekt og den andre fasen er "implementeringen" av et program, som er dokumentert som "å skrive ned". Protokollen inneholder presentasjonen av det vitenskapelige problemet, metodikken og den vitenskapelige kunnskapen. Alt faglig arbeid utføres veldig uavhengig av doktorgradsstipendiaten. Veilederne for avhandlingsprosjektet er begrenset til en styrefunksjon. Veilederne er heller ikke, som i Tyskland, anmeldere på samme tid. Dette betyr at doktoranden selvstendig bestemmer når avhandlingen skal erklæres ferdig og deretter sendes inn. Deretter kontaktes anmeldere som må være fra andre universiteter / institutter og som i de fleste tilfeller er fra utlandet (ofte også fra angloamerikanske land).

Arbeidet og den kvalitative vitenskapelige diskusjonen er planlagt målrettet. Etter en tredjedel av tiden sjekkes statusen til arbeidet av en komité i form av en bekreftelse og en fremdriftsrapport . Den ferdige avhandlingen vil bli vurdert av to til tre anonyme anmeldere. Den positive vurderingen betyr vellykket gjennomføring av arbeidet.

Avhandlinger finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd fra universitetet , staten eller forskningsinstitutter. Stipendene kan kombineres med hverandre og påfyll med prosjektmidler er mulig. Imidlertid er det ikke vanlig å finansiere det utelukkende gjennom prosjektmidler, ettersom studentenes uavhengighet og autonomi bør bevares. I tillegg til stipendene har alle studenter et årlig budsjett til rådighet, som for eksempel skal brukes til å delta på nasjonale kongresser. Universitetene fremmer også etablering av kontakter og et vitenskapelig nettverk for å skape perspektiver for fremtiden.

Europa

Belgia

I den flamske delen av Belgia er graden doktor , i den vallonske delen av Belgia er graden doktor .

 • en juridisk tittel hos en lege - opplæringen varer i syv år og oppnås etter medisinsk undersøkelse;
 • i jus, humaniora og filosofi, en juridisk tittel oppnådd gjennom en doktorgrad med en avhandling;
 • i teologi og kanonrett samt i andre vitenskaper (f.eks. statsvitenskap, pedagogikk) en vitenskapelig tittel, også med en avhandling. [40]

Situasjon etter Bologna-prosessen (fra studieåret 2005-2006):

I fransktalende Belgia ( Wallonia ) angir en doktorgrad en grad fra den tredje universitetssyklusen og bekrefter uavhengig, avansert forskningserfaring. For å få tilgang til en doktorgrad kreves en (forsknings) master (master research) med en minimumskvalifikasjon på 300 studiepoeng ( European Credit Transfer System ). Dette tilsvarer minimum fem års studier.

Når det gjelder stipend, varer doktorgraden fire år eller seks år hvis studenten er assistent ved universitetet. Ved begrunnede omstendigheter er en forlengelse på ett til maksimalt to år mulig. Vanligvis er varigheten mellom fire og syv år. Den absolutte minste varigheten for utarbeidelsen av avhandlingen (thèse de doctorat) er tre år.

Hvis det bare er oppnådd 240 studiepoeng fram til mastergraden, kreves doktorgradsutdanning på 60 studiepoeng i fordypningskurs knyttet til forskningstemaet før doktorgraden starter (minimumsvarighet: ett år, som ikke telles med i varigheten doktorgraden, ettersom doktorgraden selv først begynner etter vellykket gjennomføring av doktorgradsutdanningen og forskningsarbeidet med doktorgradsutdanningen fortsetter). Doktorgradsutdanningen, som tilhører den tredje syklusen, avsluttes med et sertifikat for forskerutdanning (certificat de formation à la recherche).

Doktorgrader tildeles bare av universiteter. Noen kunsthøgskoler har autorisasjon til å utføre forskning i henhold til en samarbeidsavtale med et universitet som tildeler en doktorgrad.

Doktorgradsstudentene må forsvare avhandlingen i ett eller to trinn (défense). Entweder es handelt sich um eine einzige öffentliche Verteidigung bzw. Disputation vor einer Jury von fünf Professoren und einem Publikum oder es handelt sich um eine nicht-öffentliche Verteidigung vor einer Jury von mindestens fünf Professoren und einer anschließenden öffentlichen Verteidigung, an der ein anderes Publikum als die Jury teilnehmen kann.

Situation bis zum Bologna-Prozess:

Das Diplôme d'études approfondies (DEA), ein Abschluss des dritten Studienzyklus, war der universitäre spezialisierende Forschungsabschluss, der zur unmittelbaren Aufnahme der Doktoratsstudien qualifizierte. Dieser Abschluss wurde mit dem Bologna-Prozess abgeschafft. Statt des DEA wurden spezialisierende Masterstudien (master à finalité approfondie/master recherche bzw. master à finalité spécialisée) eingeführt, die jedoch dem zweiten Studienzyklus und somit nur noch der Masterebene, nicht jedoch der Doktoratsebene (dritter Zyklus) angehören.

Gesamtdauer:

Insgesamt ist nach dem Bologna-Prozess eine reguläre Mindeststudiendauer von neun Jahren bis maximal zwölf Jahren (drei Jahre bis zum Bachelor, zwei Jahre bis zum Master und sodann vier bis sechs/sieben Jahre bis zur Erlangung des Doktorgrads) anzusetzen, um in Belgien eine Position als eigenständiger Forscher an einer Universität bekleiden zu können.

In Belgien wurde die Dauer einer Doktorarbeit nach Bologna auf mindestens drei Jahre festgelegt (im Falle eines Stipendiums). Die vom Nationalen Fonds für wissenschaftliche Forschung (FNRS) gewährten Stipendien für das Doktorat erstrecken sich über einen Zeitraum von vier Jahren. Im zweiten Fall können Doktoranden von der Universität als Assistenten eingestellt werden. In diesem Fall sind sie zusätzlich zu ihrem Forschungsprojekt für die Überwachung der Praktika von Studenten oder Doktoranden verantwortlich. Die Vertragsdauer beträgt in der Regel sechs Jahre.

Bis zum Bologna-Prozess war eine Gesamtausbildungsdauer von mindestens zehn Jahren bis höchstens 14 Jahren (fünf Jahre bis zur Licence, ein bis zwei Jahre bis zum DEA und vier bis sechs/sieben Jahre bis zum Abschluss des Doktorats) erforderlich, um eigenständige universitäre Forschung betreiben zu können.

Doktorgrade der Mediziner:

Die Doktorgrade der Humanmediziner, Zahnmediziner und Veterinäre nach dem berufsqualifizierenden akademischen Abschluss in Medizin, Zahnmedizin bzw. Veterinärmedizin sind dem Doktor auf der Ebene des zweiten Studienzyklus zuzuordnen und nicht mit den Forschungsdoktoraten des dritten Zyklus zu verwechseln.

Griechenland

In Griechenland wird die Doktorarbeit als Διδακτορικό δίπλωμα, Δ.Δ. Didaktoriko diploma bezeichnet, der dem lateinischen entlehnte Begriff δόκτωρ, Δρ. Doktōr wird nur für den normalen Doktor verwendet, nicht jedoch für Mediziner. Auch promovierte Mediziner werden stets als γιατρός Giatros [ jaˈtrɔs ], deutsch ‚Arzt' bezeichnet, vereinzelt auch Naturwissenschaftler.

Italien

Die Führung der akademischen Grade in Italien ist in einem Dekret des Ministers für Unterricht, Universitäten und Forschung aus dem Jahr 2004 geregelt. Demnach steht Absolventen eines Bachelor-Studiengangs ( laurea , Stufe 6 des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) bzw. Level 6 des ISCED ) der Grad eines dottore , Absolventen eines Master-Studiengangs ( laurea magistrale o specialistica , Stufe 7 des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) bzw. Level 7 des ISCED ) der Grad eines dottore magistrale und Absolventen eines Doktoratsstudiums ( dottorato di ricerca , Stufe 8 des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) bzw. Level 8 des ISCED ) der Grad eines dottore di ricerca zu. [41] Damit wurde der Umstellung der Hochschulstudien im Rahmen des Bologna-Prozesses [42] Rechnung getragen. Absolventen der zumeist vier- bis fünfjährigen universitären Studiengänge vor der Umstellung ( laurea ) dürfen den Titel eines dottore magistrale führen.

Nur der Grad eines dottore di ricerca ( „Doktor der Forschung“ ) entspricht dabei einem Doktor-Abschluss nach dem Verständnis im deutschsprachigen und angelsächsischen Raum entsprechend der Stufe 8 des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) bzw. "Level 8" des ISCED .

Die Abkürzungen der beiden tieferen akademischen Grade werden im Ministerialdekret nicht geregelt. Der akademische Grad dottore und seine weibliche Form dottoressa werden üblicherweise mit dott./dott.ssa oder dr./dr.ssa abgekürzt, wobei beide Abkürzungen gleichwertig zu verwenden sind., [43] Aufgrund der fehlenden Regelung steht es Akademikern rein rechtlich frei, dottore / dottoressa auch mit Großbuchstaben abzukürzen ( Dott. / Dott.ssa bzw. Dr. / Dr.ssa ) [44] allerdings sprechen sich italienische Universitäten und das Ministerium für Unterricht, Universitäten und Forschung aufgrund der Verwechslungsgefahr [45] von dottore ( ISCED -Level 6) bzw. dottore magistrale ( ISCED -Level 7) mit Doktor ( ISCED -Level 8) [46] klar für die kleingeschriebene Abkürzung dott. / dott.ssa aus. [47] Für die Abkürzung des akademischen Grades eines dottore magistrale bzw. einer dottoressa magistrale wird der Zusatz mag. oder mag.le (für magistrale ) beigefügt (im Ergebnis bspw. dott.mag. ).

Für den 1980 eingeführten Titel dottore di ricerca sieht ein Gesetz hingegen ausdrücklich die großgeschriebene Abkürzung in den Formen Dott. Ric. oder nach der englischen Schreibweise Ph.D. vor. [48]

Deutschsprachige Absolventen eines Bachelor- oder Masterstudiengangs aus Südtirol führen häufig deutsche Übersetzungen des italienischen dottore als Namenszusatz (zum Beispiel Dr., Dr.-Ing. , Doktor), die somit nicht den gleichlautenden akademischen Graden im restlichen deutschen Sprachraum entsprechen und in dieser Form auch nicht von Hochschulen in Italien verliehen werden. Dottore -Grade können auch aus der Anerkennung der Gleichwertigkeit österreichischer Studienabschlüsse mit italienischen laurea -Abschlüssen hervorgehen. Diese Anerkennungsverfahren werden zumeist von der Freien Universität Bozen durchgeführt, die ausdrücklich empfiehlt, auch nach erfolgter Studientitelanerkennung den österreichischen Grad (und nur innerhalb Italiens alternativ den Titel dott. ) zu führen, und klarstellt, dass Dr. den Absolventen von Promotionsverfahren vorbehalten ist. [49] Trotzdem ist die Übersetzung von dottore in Doktor eine in Südtirol seit Jahrzehnten weit verbreitete und auch in behördlichen Texten anzutreffende Gewohnheit, die unter dem Begriff „ Brennerdoktor “ bekannt ist.

Luxemburg

In Luxemburg wird in der Regel ein drei- bis vierjähriges Doktoratsstudium absolviert, welches vom "Dissertation Supervisory Committee" (CET) begleitet und regelmäßig evaluiert wird. Bei erfolgreichen Abschluss führt das Studium zum "Docteur en [Fachbezeichnung auf Französisch]". Die Benotung findet auf einer fünfstufigen Skala statt (ausreichend – befriedigend – gut – sehr gut – ausgezeichnet). Die Promotionsurkunde ist dreisprachig: Französisch, Deutsch und Englisch.

Niederlande

Im Niederländischen gibt es den Titel doctorandus (drs.), der irreführen kann: Es handelt sich um den gängigen Studienabschluss in den Geisteswissenschaften oder Naturwissenschaften, der einst so genannt wurde, da man eine anschließende Promotion zum Doktor erwartete (vgl. deutsch: Doktorand ). Im Englischen wird er mit Master of Arts bzw. Master of Science wiedergegeben. Inzwischen aber haben die Niederlande sich komplett auf das Bachelor/Master-System umgestellt. Das doctoraal examen ist auch der Studienabschluss für die Juristen ( meester in de rechten , mr.) und die universitär ausgebildeten Ingenieure ( ingenieur , ir.).

Bei einer Promotion verleiht die jeweilige Fakultät den Grad doctor (dr.), der vor dem Namen geführt wird. Eine Bezeichnung des Studienfachs (etwa phil. oder rer. nat. ) gibt es nicht. Besonders gute Dissertationen können mit einer Promotion cum laude belohnt werden.

Im Niederländischen ist die Assoziation von doctor mit einem Arzt besonders stark, wobei es irrelevant ist, ob der betreffende Arzt promoviert wurde. Allerdings wird die Anrede in diesem Fall dokter geschrieben.

Nordeuropa (Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden)

In Nordeuropa ist der Doktorgrad der höchste akademische Grad. Die unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz übliche Habilitation existiert nicht in Dänemark. Während in Deutschland der Doktorgrad eine Voraussetzung für die Erlangung der Habilitation darstellt, die in ihrer einheitlichen Form erst seit 1934 in Deutschland existiert (Runderlass vom 13. Dezember 1934), [50] gibt es die Möglichkeit einer zweiten wissenschaftlichen Arbeit (Habilitation, opus magnum) [51] in Dänemark nicht. Der dänische Doktorgrad entspricht daher dem deutschen Doktorgrad – nicht wie oft irrtümlicher Weise angenommen, der deutschen Habilitation – wobei die einzelnen Voraussetzungen in Dänemark, wie auch in den einzelnen deutschen Bundesländern, divergieren. Der dänische ph.d. ist dagegen ein "kleiner Doktorgrad", der nach 1988 den dänischen Titel des Licentiat erstattete. [52] Der dänische doktorgrad ist nicht notwendig für die Berufung zum Professor, hierfür reicht ein dänischer ph.d. aus.

Zwischen der Dauer und Qualität der Doktorarbeiten in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland bestehen einige Unterschiede. In Schweden sowie in Norwegen muss ein Doktorand in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren neben der Belegung von Pflichtkursen ein wissenschaftliches Problem bearbeiten. Der Erwerb des dänischen ph.d. dauert in der Regel drei Jahre. Während der drei Jahre müssen 30 ECTS-Credits erworben werden. In Schweden der Doktor der höchste akademische Grad. Dort ist für die Erlangung des Doktorgrades ein Promotionsstudium entsprechend vier Jahren Vollzeitstudien vorgeschrieben, das mit der öffentlichen Verteidigung der Dissertationsschrift abgeschlossen wird. Weniger üblich ist das Licentiatsexamen, das mit zwei Jahren wissenschaftlichen Studiums erworben werden kann.

Ein Doktorabschluss in Finnland ist auf vier Jahre ausgelegt und wird meist in vier bis sechs Jahren abgeschlossen. Zur Erlangung des Grades muss eine Dissertation, entweder als Monographie oder basierende auf 3 oder mehr Publikationen, eingereicht, sowie je nach Studienzweig 20–40 ECTS-Credits nachgewiesen werden. [53] [54]

Polen

In Polen ist ein drei- bis fünfjähriges Doktoratsstudium üblich, aber nicht zwingend. Rigorosum und öffentliche Verteidigung sind Pflicht. Den Promovierten wird der Doktorgrad doktor , abgekürzt: dr (vor dem Namen zu führen), zuerkannt. Der Doktorgrad enthält eine Angabe des absolvierten Fachgebietes, beispielsweise doktor nauk ekonomicznych (dt.: Doktor der Wirtschaftswissenschaften).

Tschechien und Slowakei

Die Doktorgrade sind in beiden Ländern aufgrund des bis Ende 1992 gemeinsamen Staates weitgehend identisch. Man kann die tschechischen und slowakischen Doktorgrade im Grunde in folgende Gruppen aufteilen:

 • Doktorgrade medizinischer Studienrichtungen, sog. Berufsdoktorate (ähnlich wie z. B. in den USA), die mit dem Abschluss des Studiums ohne zusätzliche Promotionsleistung vergeben werden. Dazu zählen die Grade: MUDr. – Doktor der Medizin, MDDr. – Doktor der Zahnmedizin und MVDr. – Doktor der Veterinärmedizin.
 • Sogenannte kleine Doktorgrade (JUDr., PhDr., RNDr. ua), die nach einem mindestens ein- bis zweisemestrigen rigorosen Verfahren verliehen werden. Dieses Rigorosum besteht z. Z. aus einer mündlichen Prüfung in einem oder zwei Fächern und der Verteidigung einer rigorosen Arbeit.
 • Wissenschaftliche Forschungsdoktorgrade , die nach einem mindestens dreijährigen Promotionsstudium, auch Doktorandenstudium genannt, erlangt werden. Dieses Studium umfasst ua regelmäßige Lehrveranstaltungen und Examina und wird mit dem Ablegen eines staatlichen Doktorexamens und der Verteidigung einer Dissertation in Form einer Disputation abgeschlossen. Nach dem Promotionsstudium erlangt man den tschechischen Ph.D. bzw. den slowakischen PhD., in Theologie den Th.D. (nur in Tschechien) und im Bereich der Künste den ArtD. (nur in der Slowakei). Früher wurden diese Doktorgrade auch in den Abkürzungen Dr. bzw. CSc. (tschechisch: kandidát věd , lateinisch: candidatus scientiarum , dt.: Kandidat der Wissenschaften) vergeben. Mit dem Abschluss wird zusätzlich die Lehrbefähigung erlangt.
 • Außerdem wird noch relativ selten der Grad des Doktors der Wissenschaften , abgekürzt als DrSc. bzw. DSc., verliehen.

Die aktuellen Hochschulgesetze beider Länder stufen die medizinischen Berufsdoktorgrade und die kleinen Doktorgrade in die 2. Bologna-Stufe (Master-Ebene) ein; erst die wissenschaftlichen Forschungsdoktorgrade bzw. der Doktor der Wissenschaften werden in die 3. Bologna-Stufe (Doktor-Ebene) eingestuft.

Ukraine und Russland

In der Ukraine und Russland ist ein drei- bis sechsjähriges Doktoratsstudium üblich, oft als postgraduales Studium ( Aspirantur ). Prüfungen sowie das Erstellen einer Doktorarbeit , die öffentlich verteidigt werden muss, sind die Inhalte dieser Studiengänge. Bei erfolgreichem Abschluss wird der akademische Grad Kandidat nauk ( Kandidat der Wissenschaften ) vergeben. Er ist vergleichbar mit dem Abschluss Ph.D. in englischsprachigen Ländern. Aufbauend darauf besteht die Möglichkeit, den höchsten in der Ukraine und Russland zu vergebenden Grad Doktor nauk (Doktor der Wissenschaften, russ. доктор наук) zu erwerben. Dieser Grad ist mit einer Habilitation vergleichbar. Die Habilitationsarbeit sollte einen Beitrag zur Weiterentwicklung innerhalb eines bestimmten Forschungsgebietes leisten und vollständig bzw. in wichtigen Teilen veröffentlicht werden.

Ungarn

In Ungarn ist seit 1994 ein drei- bis fünfjähriges Doktoratsstudium üblich, was zum einheitlichen Doktorgrad doktor , entweder abgekürzt als Ph.D. oder, in künstlerischen Studiengängen, abgekürzt als DLA (Doctor of Liberal Arts), führt und einerseits das Universitätsdoktorat doctor universitatis , andererseits den von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften verliehenen sogenannten CSc-Grad abgelöst hat. In Ungarn kann der Doktorgrad – entgegen anderslautenden Gerüchten muss aber nicht – als Bestandteil des Familiennamens geführt werden. Außerdem bestehen medizinische und juristische Berufsdoktorate, die nicht als akademische Grade, lediglich als Titel gelten.

Bis Ende der 1990er Jahre war an einigen Universitäten auch noch der im Ostblock übliche Weg über eine Dissertation zum Kandidaten der Wissenschaften bekannt. Nach einer mehrjährigen Aspirantur wurde der Kandidat in Ungarn als Candidatus scientiarum (C.Sc.) promoviert . Oftmals wird heute von ungarischen Wissenschaftlern, die diesen Ausbildungsweg absolviert haben, ebenfalls die Abkürzung Ph.D. gewählt, weil dieser akademische Grad laut Hochschulgesetz dem PhD entspricht.

In Deutschland kann der ungarische Ph.D. und DLA auch als Dr. ohne Namenszusatz geführt werden, die Berufsdoktorate und der das frühere Universitätsdoktorat ausschließlich in der verliehenen Form mit zusätzlicher Angabe der verleihenden Institution.

Vereinigtes Königreich und Irland

Für das Vereinigte Königreich und Irland gelten die nordamerikanischen Entsprechungen (siehe unten). Allerdings ist der MD (Medicinae Doctor) kein professioneller, sondern ein Forschungs-Doktorgrad, ähnlich wie in Deutschland.

USA und Kanada

Abweichend vom Bologna-System sind in den Vereinigten Staaten und Kanada Gradbezeichnungen und die Wertigkeit von akademischen Graden , damit auch der Ph.D. /Doktor-Abschlüsse, nicht einheitlich geregelt.

In den USA und Kanada unterscheidet man zwei Arten von Doktorgraden,

 • Berufsdoktorate (professional degrees) , die in manchen Studiengängen nach Abschluss ohne zusätzliche Promotionsleistung vergeben werden, zum Beispiel Medical Doctor (Abk.: MD) oder Juris Doctor (Abk.: JD), die dem Staatsexamen entsprechen,
 • Forschungsdoktorgrade, die aufgrund eines Promotionsverfahrens vergeben werden, wie
  • Ph.D. (Doctor of Philosophy) ; einige Universitäten vergeben diesen Grad auch in der Schreibweise DPhil .
  • Doktorgrade für bestimmte Studiengänge, die nicht zum Ph.D. führen, zum Beispiel Doctor of Business Administration (Abk.: DBA).
  • In Theologie als gehobener, meist nur ehrenhalber auf Grund besonderer Leistungen verliehener Doctor of Divinity (DD), Doctor of Religious Science (Dr. sc. rel.), Doctor of Biblical Sciences (DBS) und den Doctor of Metaphysics (Dr. mph.). Die, je nach Titel, entweder amerikanische Schreibweise nach dem Namen oder die latinisierte Form vor dem Namen ist historisch entstanden. [55] [56] [57]

Der angloamerikanische Doktorgrad wird hinter dem Namen getragen, etwa Jerry F. Fishwish, Ph.D. Wird der Träger des Doktorgrads erwähnt oder angesprochen, steht der Dr. (gesprochen: Doctor ) vor dem Namen, anstelle des Zusatzes Ph.D. ( Good morning, Dr. Fishwish oder Dr. Fishwish is an excellent researcher. ).

Vergleich mit Europa

Die Bedeutung eines Ph.D.-Abschlusses und dessen Vergleichbarkeit mit europäischen Abschlüssen hängt unter anderem davon ab, an welcher Hochschule er erworben wurde. Es kam deshalb zwischen nordamerikanischen und europäischen Hochschulen immer wieder zu Problemen bei der Anrechnung und Anerkennung von Abschlüssen, insbesondere bei der Zulassung zu postgradualen Anschlussstudien.

Berufsdoktorate von professional schools , zum Beispiel in Recht (JD), Medizin (MD) und Theologie (DD), die unmittelbar im Anschluss an einen drei- oder vierjährigen Bachelor erreicht werden können, werden wiederum in Deutschland nicht als gleichwertig mit dem europäischen Doktor/Bologna-PhD anerkannt und dürfen hier deshalb auch nicht als „Dr.“ geführt werden.

Anerkennung von ausländischen Doktorgraden

Im Zusammenwirken des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen in Deutschland sowie dem Äquivalenzzentrum des österreichischen Bundesministeriums für Wissenschaft und Kultur und dem Äquivalenzzentrum des Wissenschaftsministeriums Luxemburgs ist die Datenbank Anabin entwickelt worden („Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise“). In dieser Datenbank wird von der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für eine Vielzahl ausländischer Staaten eine umfangreiche Dokumentation über ihr Bildungswesen, die verschiedenen Abschlüsse und die akademischen Grade sowie deren Wertigkeit aufgebaut.

Sie umfasst auch eine Informationssammlung von wichtigen Dokumenten über die korrekte Führung ausländischer Doktorgrade in Deutschland und entsprechende Beschlüsse der KMK; [58] insbesondere die am 21. September 2001 von der Kultusministerkonferenz beschlossenen begünstigenden Regelungen gemäß Ziffer 4 der „Grundsätze für die Regelung der Führung ausländischer Hochschulgrade im Sinne einer gesetzlichen Allgemeingenehmigung durch einheitliche gesetzliche Bestimmungen“ vom 14. April 2000 sowie, darauf aufbauend, die begünstigenden Regelungen der KMK vom 15. Mai 2008 vereinfachen die Verwendung bestimmter ausländischer Doktorgrade in Deutschland. [59] [60]

Ausländische Hochschulgrade, die nicht in einem Land der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) erworben wurden, dürfen gegebenenfalls nur unter Hinzufügung der verleihenden Institution geführt werden. [61] Beispiel: Dr. (Univ. Ankara) Max Mustermann . Die Regelungen unterscheiden sich jedoch je nach Bundesland.

„Promotionsberatung“, Titelhandel und Plagiate

Der Doktorgrad bringt seinem Träger gesellschaftliches Ansehen und eventuell eine Einkommenssteigerung, abhängig von Beruf und Land. Daher besteht für manche Menschen die Versuchung, den Grad auch ohne die entsprechende Qualifikation sowie Investition von Zeit und Aufwand zu erlangen. Attraktiv ist vor allem der Grad ohne den Zusatz „hc“ und ohne die Auflage, ihn mit Herkunftsangabe führen zu müssen. Auf legalem Wege ist dies in Österreich bzw. Deutschland nicht ohne reguläre Promotion nebst Dissertation möglich.

Der Soziologe und Elitenforscher Michael Hartmann nannte das „Sozialprestige eines Doktortitels“ nach wie vor relativ hoch. Der Doktorgrad sei zwar nicht mehr unbedingt zwingend, um zu einer Elite zu gehören, doch er runde das „vermeintlich makellose Gesamtbild ab“ und helfe durchaus bei der persönlichen Karriere. Insbesondere „in Berufen, in denen man auch repräsentieren muss, bringt es durchaus etwas, sich promovieren zu lassen“. Debora Weber-Wulff forderte, den Doktorgrad nicht mehr im Personalausweis einzutragen, da er nur im wissenschaftlichen Zusammenhang von Bedeutung ist und im wirtschaftlichen oder privaten Umfeld keine Rolle spielen sollte. [62]

Es gibt sogenannte „Promotionsberater“, die dem Hilfesuchenden anbieten, Kontakte zu einem Professor zu knüpfen und die Promotion unterstützend zu begleiten. Da letztlich aber der Doktorand selbst sein Thema finden und bearbeiten muss, bleibt nur sehr wenig übrig, das legal von einer „Promotionsberatung“ übernommen werden könnte.

In einer legalen Grauzone bewegen sich Unternehmen, die Ehrendoktorwürden ausländischer (zumeist osteuropäischer) Universitäten oder Institute vermitteln, die den Interessenten gegen eine „Spende“ verliehen werden. Dies ist zwar nicht zwingend illegal, allerdings dürfen diese Grade nicht in den Ausweis eingetragen und auch nicht ohne „hc“ und Herkunftsangabe geführt werden wenn sie außerhalb der EU erworben wurden.

Eine eindeutig illegale „Promotionsberatung“ besteht beispielsweise darin, die Arbeit von einem Ghostwriter schreiben zu lassen und den Doktoranden in einem Schnellkurs für die mündliche Prüfung fit zu machen. Auch die Bestechung eines Professors kann unter diese Art der „Promotionsberatung“ fallen. Die Beteiligten machen sich hier strafbar.

Im Titelhandel hingegen werden von sogenannten „ Titelmühlen “ falsche oder wertlose Doktorgrade verkauft. Dabei erhält der Kunde:

 • Die Doktorurkunde einer ausländischen Einrichtung (Universität, Bildungsstätte, Kirche etc.), deren Grade im Land des Kunden nicht anerkannt werden.
 • Die Doktorurkunde einer nicht existenten Scheinuniversität, die der Titelhändler sich in der Regel schlicht ausgedacht hat.
 • Die gefälschte Doktorurkunde einer tatsächlich existierenden Universität mit Promotionsrecht.

Die beiden letzten Fälle bedeuten eine Urkundenfälschung . Dafür ist es nicht bedeutsam, ob die Urkunde eines existierenden Ausstellers gefälscht wurde, sondern, dass der Anschein erweckt wird, dass die Urkunde von einer entsprechenden Institution ausgestellt wurde.

Versucht der Kunde aufgrund einer so erlangten Urkunde, den Doktorgrad in den Personalausweis eintragen zu lassen, wird er meist scheitern, zumal ohnehin nur solche Grade eintragbar sind, die ohne jeden Zusatz geführt werden dürfen. Allerdings kann es vorkommen, dass der Beamte z. B. eine gefälschte Urkunde nicht ausreichend überprüft. Dann besteht jedoch dauerhaft die Gefahr der Entdeckung, und der Kunde kann vom Titelhändler erpresst werden, da er sich permanent des Missbrauchs von akademischen Graden schuldig macht. Sich mit einem falschen Doktorgrad für eine Stelle zu bewerben, ist darüber hinaus Betrug .

Ein weiteres Problem sind Plagiate . Der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes Bernhard Kempen warnte, dass neben dem Karrieredruck die technischen Möglichkeiten wie Internet und Suchmaschinen zu Plagiaten verleiten. Diese seien „beste Voraussetzungen, eine Arbeit per Copy und Paste zu erstellen“. Er geht davon aus, dass „die Zahl der Plagiate zunimmt.“ [63] Minister und Staatspräsidenten traten in der Vergangenheit zurück, nachdem ihnen der Doktorgrad wegen Plagiatsvorwürfen im Kontext ihrer Dissertation aberkannt wurde. Bekannte Beispiele sind der deutsche Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (2011), der ungarische Präsident Pál Schmitt (2012) und die deutsche Bildungsministerin Annette Schavan (2013).

Unterscheidung nach Fächern

In allen wissenschaftlichen Disziplinen kann ein Doktorgrad verliehen werden. Zusätze sind lateinisch (bzw. griechisch-lateinisch) oder (vor allem in Deutschland) auch deutsch, z. B. Doktoringenieur (Dr.-Ing.).

Der Doktorgrad wird in der Regel von einer Universitäts-Fakultät verliehen und trägt dann auch deren Titel. Bei manchen Fächern, wie beispielsweise der Physik, ist die Fakultätszuordnung in einzelnen Universitäten verschieden geregelt. Hier kann z. B. eine philosophische oder eine naturwissenschaftliche Fakultät den Grad verleihen; entsprechend variiert dann auch die Bezeichnung für ein und dasselbe Fach, je nach Universität.

Deutschland

Ein Teil der unten aufgeführten Doktorgrade wird nicht mehr verliehen, manche wurden in der DDR verliehen. Die Vielfalt der unterschiedlichen Doktorgrade existiert nur in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum. Die mit Abstand üblichsten deutschen Doktorgrade sind der Dr. med. , der Dr. med. dent. , der Dr. med. vet. , der Dr. rer. nat. , der Dr. phil. , der Dr. iur. , der Dr. oec. , der Dr. rer. pol. , der Dr.-Ing. und der Dr. theol. So wird z. B. einem Mathematiker nach der Promotion normalerweise der Dr. rer. nat. oder der Dr. phil. verliehen, nicht der unübliche Dr. math.

Sonstige Doktorgrade

 • DDr. ( Dr. theol. bzw. D. et Dr. ): eine Person mit einem theologischen (ggf. Ehren-) Doktorgrad und einem weiteren Doktorgrad
 • Dr. des. (Doctor designatus): Doktorgrad, der nach einigen Promotionsordnungen zwischen dem Ende des Promotionsverfahrens und der Veröffentlichung der Dissertation oder zwischen Veröffentlichung der Dissertation und Aushändigung der Promotionsurkunde geführt werden kann
 • Dr. habil. (Doctor habilitatus): Doktor mit Lehrbefähigung ( Habilitation )
 • Dr. mult. (Doctor multiplex): abkürzend bei einer Person mit mindestens drei Doktorgraden; meist nur bei Trägern mehrerer Ehrendoktorgrade üblich
 • Dr. hc mult. (Doctor honoris causa multiplex): abkürzend bei einer Person mit mindestens drei Ehrendoktorgraden
 • Dres. (Doctores): Plural (so) zu Doctor . Der Plural bezieht sich jedoch nur auf mehrere (mindestens zwei) unterschiedliche Personen, dh die Promovierten, nicht auf den Doktorgrad an sich. Häufig – auch im universitären Umfeld – wird der Plural Doctores fälschlich für zumeist zwei Doktorgrade angewandt. [75]

Ehrendoktorwürde

 • D. (ehrenhalber): Ehrendoktor der ev. Theologie
 • Dr. hc (Doctor honoris causa): Ehrendoktor („der Ehre halber“)
 • Dr. eh (Doktor ehrenhalber): Ehrendoktor, auch: eh. oder E. h. (fast nur an Technischen Hochschulen)

Die Ehrendoktorwürde kann von einer Hochschule mit Promotionsrecht verliehen werden. Dies erfolgt ohne Dissertation . Die Ehrendoktorwürde ist kein akademischer Grad .

DDR

 • Dr. rer. comm. (Doctor rerum commercialium): Doktor der Handelswissenschaften
 • Dr. rer. mil. (Doctor rerum militarium): Doktor der Militärwissenschaften
 • Dr. rer. silv. (Doctor rerum silvestrium bzw. rerum silvaticarum): Doktor der Forstwissenschaften (in die BRD übernommen)
 • Dr. sc. (Doctor scientiae …): Doktor der Wissenschaften (in Kombination mit der jeweiligen Fakultät, bspw. Dr. sc. jur.) – Titel nach erfolgreicher Promotion B , ähnlich der Habilitation zum Dr. habil.

Österreich

 • DDr. : inoffizielle Abkürzung für zweifachen Doktorgrad (Dr. mult. ist in Österreich nicht gebräuchlich)
 • Dr. iur. (iuris): Doktor der Rechtswissenschaften (in der Praxis auch oft noch in der früher üblichen Schreibweise Dr. jur. )
 • Dr. med. dent. (medicinae dentalis): Doktor der Zahnmedizin – Dieser Grad wird durch ein Diplomstudium erworben und ist ein Nachweis der Berufsausbildung, nicht der wissenschaftlichen Qualifikation (vgl.: Dr. scient. med.!).
 • Dr. med. dent. et scient. med. (medicinae dentalis et scientiae medicae): Doktor der Zahnmedizin mit wissenschaftlicher Befähigung (siehe Dr. scient. med.)
 • Dr. med. univ. (medicinae universae): Doktor der gesamten Heilkunde – Dieser Grad war bis 2002 nach dem AHStG ein vollwertiger Doktorgrad mit wissenschaftlicher Befähigung und ist seit dem Beginn des Studiums ab dem UG2002 nur durch ein Diplomstudium erworben und ist ein Nachweis der Berufsausbildung, nicht der wissenschaftlichen Qualifikation (vgl.: Dr. scient. med.!).
 • Dr. med. univ. et scient. med. (medicinae universae et scientiae medicae): Doktor der gesamten Heilkunde mit wissenschaftlicher Befähigung (siehe: Dr. scient. med.!).
 • Dr. med. vet. (medicinae veterinariae): Doktor der Veterinärmedizin.
 • Dr. mont. (rerum montanarum): Doktor der montanistischen Wissenschaften. Wird nur von der Montanuniversität Leoben vergeben.
 • Dr. rer. comm. (rerum commercialium): Doktor der Handelswissenschaften. Wurde früher von der Hochschule für Welthandel vergeben.
 • Dr. nat. techn. (naturalium technicarum): Doktor der Bodenkultur. Wird nur von der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) vergeben.
 • Dr. phil. (philosophiae): Doktor der Philosophie . Umfasst die gesamten Geisteswissenschaften, ua Deutsche Philologie („Germanistik“), Philosophie, Politikwissenschaft uvam
 • Dr. phil. fac. theol. (philosophiae facultatis theologicae): Doktor der Philosophie einer katholisch-theologischen Fakultät.
 • Dr. rer. nat. (rerum naturalium): Doktor der Naturwissenschaften
 • Dr. rer. silv. (rerum silvestrium): Doktor der Forstwissenschaft
 • Dr. rer. soc. oec. (rerum socialium oeconomicarumque): Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, umfasst unter anderem BWL, Soziologie, VWL, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftspädagogik
 • Dr. sc. hum. (scientiarum humanarum): Doktor der Gesundheitswissenschaften
 • Dr. sc. inf. med. (scientiarum informaticarum medicinarum): Doktor der medizinischen Informatik. ( UMIT – Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik – bis Ende 2004)
 • Dr. sc. inf. biomed. (scientiarum informaticarum biomedicae): Doktor der biomedizinischen Informatik (Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik Tirol – seit Anfang 2005)
 • Dr. scient. med (scientiae medicae): Doktor der medizinischen Wissenschaft, an der Medizinischen Universität Wien auch: Doktor der Angewandten Medizinischen Wissenschaft. Dies ist ein wissenschaftliches Doktorat, mit dem die Fähigkeit zur selbstständigen Forschung in der Medizin nachgewiesen wird. Wenn Absolventen eines Dr. med. dent. oder Dr. med. univ. den Dr. scient. med. erwerben, wird kein zusätzlicher Doktorgrad vergeben, sondern „et scient. med.“ hinzugefügt, siehe Dr. med. dent. et scient. med. bzw. Dr. med. univ. et scient. med.
 • Dr. techn. (technicae): Doktor der technischen Wissenschaften , umfasst ua Bauingenieurwesen, Architektur, Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau und Technische Chemie/Mathematik/Physik – Vgl.: Dr.-Ing. in Deutschland.
 • Dr. theol. (theologiae): Doktor der Theologie
 • Dr. hc ( honoris causa ): Ehrendoktor .
 • Ph.D. (philosophiae doctor): Dieser Doktorgrad kann in allen Fächern statt des traditionellen Grades (Dr. …) verliehen werden, ist jedoch nicht per se höherwertiger als der Dr. phil.

Ehrendoktorwürde

 • Dr. hc (honoris causa): Ehrendoktor („der Ehre halber“)
 • Dr. eh (ehrenhalber): Ehrendoktor, auch: eh. oder E. h. (fast nur an Technischen Hochschulen)
 • D. (ehrenhalber): Ehrendoktor der ev. Theologie

Die Ehrendoktorwürde kann von einer Hochschule mit Promotionsrecht verliehen werden. Dies erfolgt ohne Dissertation . Die Ehrendoktorwürde ist kein akademischer Grad .

Schweiz

Siehe auch

Literatur

 • Dominik Groß : Die Diskussion um den medizinischen Doktortitel in der Bundesrepublik Deutschland (1949–2001) oder Wie beendet man eine unendliche Geschichte? In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 20 (2001), S. 425–441.
 • Dominik Groß: Titel ohne Wert? Zur Debatte um den Stellenwert des ,Doctor medicinae dentariae' von den Anfängen bis zur Gegenwart. In: Dominik Groß und Monika Reininger (Hrsg.): Medizin in Geschichte, Philologie und Ethnologie. Festschrift für Gundolf Keil. Würzburg 2003, ISBN 3-8260-2176-2 , S. 69–88.
 • Hans Joachim Meyer : Die akademischen Grade im englischen Sprachraum und der deutsche Wissenschaftsbegriff . In: Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Heft 6, 2011, ISSN 1867-6413 , S. 23–43, Digitalisat

Weblinks

Wiktionary: Doktor – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Vgl. Baden-Württemberg LHG id F. vom 1. Januar 2005, § 38 Abs. 3 oder Bayern BayHSchG id F. vom 23. Mai 2006, Art. 64 Abs. 1
 2. Universität Kiel, Promotionsordnung, § 20 Vollzug der Promotion, Absatz 3: „Mit dem Empfang der Promotionsurkunde erhält die Bewerberin oder der Bewerber die Berechtigung zur Führung des Doktorgrades. Vor diesem Zeitpunkt darf der Grad in keiner Form, auch nicht als Dr. des., geführt werden.“
 3. a b U. Beisiegel: Promovieren in der Medizin. Die Position des Wissenschaftsrates. ( Memento vom 9. Juni 2015 im Internet Archive ) In: Forschung & Lehre 7/09, 2009, S. 491.
 4. Wissenschaftsrat bemängelt Qualität des "Dr. med." In: bildungsklick.de. 30. Juni 2009, abgerufen am 8. Januar 2017 .
 5. Hochschulen auf einen Blick, Ausgabe 2012, Statistisches Bundesamt, S. 24
 6. Gebührenpflicht bei Promotionen in den USA ( Memento vom 17. November 2008 im Internet Archive ) (PDF-Datei)
 7. Pressemitteilung Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 13. September 2006 bildungsklick.de ids.hof.uni-halle.de S. 34 und 35
 8. Selektion nach Geschlecht im Bildungswesen ( Memento vom 23. September 2013 im Internet Archive ) S. 14 bis 16
 9. Im Blickpunkt: Promotionen als Indikator für die Leistung von Hochschulen. Auswertung von Daten des Statistischen Bundesamtes und des CHE Rankings 2019/20 – CHE. Abgerufen am 21. Dezember 2020 (deutsch).
 10. Statistisches Bundesamt: Fachserie 11 Reihe 4.2 (2009).
 11. Bernhard Dietrich Haage: Medizinische Literatur des Deutschen Ordens im Mittelalter. In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen. Band 9, 1991, S. 217–231; hier: S. 222.
 12. Geschichte der Promotion. S. 22 (PDF-Datei; 2,54 MB)
 13. Erwin Schmidt: Die Hofpfalzgrafenwürde an der hessen-darmstädtischen Universität Marburg / Gießen , Hrsg. Universitätsbibliothek Gießen, Sonderdruck 1973 aus: Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins. 57.1972. (PDF, 96 S., 4,9 MB)
 14. Hilde de Ridder-Symoens, Walter Rüegg (Hrsg.): Universities in Early Modern Europe (1500-1800). In: A History of the University in Europe. Band 2, Cambridge University Press, 2003, ISBN 0-521-54114-X , S. 183 ( books.google.de ).
 15. Duden | Doktortitel | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft. Abgerufen am 23. Juni 2021 .
 16. Fachhochschule: Hessen ermöglicht Promotion an der FH . In:Frankfurter Rundschau . 18. März 2016 ( fr.de [abgerufen am 7. März 2018]).
 17. fh-kiel.de
 18. Baden-Württemberg LHG id F. vom 1. Januar 2005, § 38 Abs. 4 Satz 3 oder Bayern BayHSchG id F. vom 23. Mai 2006, Art. 64 Abs. 1 Satz 3
 19. Siehe Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
 20. „[...] werden die akademischen Grade mit der Berufsbezeichnung zusammen und nicht bei dem Namen aufgeführt. Die Meinung des Klägers, daß der Doktortitel nach Gewohnheitsrecht als Bestandteil des Namens zu gelten habe, trifft nicht zu.“ BVerwG, Urteil vom 24.10.1957 - IC 50.56, BVerwGE 5, 291-293, = DÖV 1957, 870, = JZ 1958, 207.
 21. a b Vgl. Wolfgang Zimmerling: Zum Anspruch auf Anrede mit dem Doktorgrad.
 22. Text der Passverwaltungsvorschrift
 23. Doktortitel muss nicht mehr in Personenstandsregister. In: Ärztezeitung. 16. Oktober 2013, abgerufen am 30. Oktober 2013 .
 24. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 19. April 2000 , Az. 9 S 2435/99, Volltext.
 25. VG Darmstadt, Urteil vom 14. April 2011 , Az. 3 K 899/10.DA, Volltext.
 26. Titel zu Recht verloren. In: Badische Zeitung. 15. September 2011, abgerufen am 15. September 2011 .
 27. BVerfG vom 30. November 1988; Az. 1 BvR 900/88, auf Grundlage BVerwG, Urteil vom 5. Mai 1988, Az. 7 B 8.88, NJW 1988, 2911, Schlagworte ( Memento vom 15. Februar 2013 im Internet Archive ).
 28. OLG Schleswig, Urteil vom 26. Mai 2011 - Az. 6 U 6/10. In: openjur.de. 26. Mai 2011, abgerufen am 8. Januar 2017 .
 29. Jan Friedmann: CSU-General Scheuer und sein Doktortitel: Grad noch so. In: Spiegel Online . 17. Januar 2014, abgerufen am 8. Januar 2017 .
 30. meduniwien.ac.at
 31. N201 Doktoratsstudium Medizin - Med Uni Wien ( Memento vom 20. Juli 2016 im Internet Archive )
 32. meduniwien.ac.at
 33. medunigraz.at
 34. Gesetz BGBL. Nr. 473/1978 Download
 35. Doktoratsstudium Medizin N201 ( Memento vom 26. Februar 2010 im Internet Archive )
 36. Richtlinie 2005/36/EG
 37. Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich (NR: GP XXII RV 12 AB 180 S. 28. BR: 6827 S. 700.) StF: BGBl. III Nr. 6/2004
 38. Sammelleidenschaft – Mag. DDDDr. Ingeborg Kappel hat nun ihr viertes Doktorat ( Memento vom 18. März 2005 im Internet Archive )
 39. Strafbarkeit bei unbefugter Führung. In: promotionsexperten.ch. Abgerufen am 8. Januar 2017 .
 40. Siehe unter anderem: Zoek een onderwijsterm – Taalunieversum. In: taalunieversum.org. Abgerufen am 8. Januar 2017 (niederländisch).
 41. Dekret des Ministers für Unterricht, Universität und Forschung vom 22. Oktober 2004, Nr. 270, Art. 13 Abs. 7 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. In: miur.it. 22. Oktober 2004, abgerufen am 8. Januar 2017 .
 42. MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. In: normattiva.it. 3. November 1999, abgerufen am 8. Januar 2017 .
 43. www.accademiadellacrusca.it Dott. e Dr.: che differenza c'è tra le due abbreviazioni e quale si deve usare per riferirsi a chi svolge la professione di medico?
 44. treccani.it Con l'iniziale minuscola o maiuscola? Decida lo scrivente a seconda della sua intenzione e del contesto e della situazione comunicativa – più o meno formale = Klein- oder großgeschrieben? Die Entscheidung obliegt dem Schreibenden, je nach dessen Absicht bzw. je nach Kontext und mehr oder minder förmlicher kommunikativer Situation
 45. “Title: Dottore/Dottoressa, to be shortened to Dott./Dott.ssa. This is a 2nd level academic title not to be misunderstood with the Italian "Dottore di Ricerca" or with such titles as Philosophy Doctor, Docteur, Doctor, Doktor, Doutor, etc. which correspond to 3rd cycle doctorates, and are usually shortened to PhD or Dr.” www.study-in-italy.it ( Memento vom 24. September 2015 im Internet Archive )
 46. Über die internationale Klassifizierung italienischer Studienabschlüsse: Carlo Barone, Antonio Schizzerotto: The application of the ISCED-97 to Italy, in Silke L. Schneider (Hrsg.): The International Standard Classification of Education (ISCED-97), 2008, MZES, Mannheim. www.mzes.uni-mannheim.de
 47. Università degli studi di Parma :"DOTTORE/DOTTORESSA: Generalmente si usa abbreviato con l'iniziale minuscola. Es.: il dott. Nome Cognome, la dott.ssa Nome Cognome... NB: Non va abbreviato con dr., dr.ssa, d.ssa."
  DOTTORE/DOTTORESSA: Allgemein wir die Abkürzung mit kleingeschriebenem Anfangsbuchstaben verwendet. Bsp.: der [Herr] dott. Vorname Name, die [Frau] dott.ssa Vorname Name... NB: Wird nicht mit dr., dr.ssa, d.ssa abgekürzt.
 48. «8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."». Gesetz vom 30. Dezember 2010, Nr. 240, Art. 19 Abs. 1 lit. d,
 49. Nach der Anerkennung kann in Italien entweder der ursprünglich erworbene österreichische Grad (z. B. Mag.) oder der entsprechende italienische Grad geführt werden (z. B. Dott.), während in Österreich weiterhin nur der österreichische Grad geführt werden kann. Zu beachten ist, dass der italienische Grad „dottore“ (Dott.) im Deutschen nicht mit „Doktor“ (Dr.) übersetzt werden darf. Der Grad „Doktor“ steht in Italien nämlich nur den Absolventen eines Doktoratsstudiums (Ph.D.) zu. – Zitiert nach Freie Universität Bozen (www.unibz.it): Anerkennung österreichischer akademischer Grade und Titel in Italien ( Memento vom 23. September 2015 im Internet Archive )
 50. Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Abgerufen am 22. Januar 2020 .
 51. Wer kann sich habilitieren? 20. Januar 2020, abgerufen am 22. Januar 2020 .
 52. Per Vejrup-Hansen: Bliver der uddannet for mange ph.d.er? Samfundsøkonomen Nr. 3, Oktober 2012, S. 37-42, abgerufen am 22. Januar 2020 (dänisch).
 53. Structure of the degree and doctoral thesis. University of Helsinki, 26. Juni 2017, abgerufen am 2. November 2017 .
 54. Theoretical studies – Doctoral Candidates, Doctoral Programme in Science – Aalto University. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 7. November 2017 ; abgerufen am 2. November 2017 .
 55. David F. Wells: Reformed Theology in America: A History of Its Modern Development. Wm. B. Eerdmans Publishing, Grand Rapids 1985.
 56. E. Brooks Holifield: Theology in America. Yale University Press, 2005.
 57. Mark G. Toulouse, James O. Duke: Sources of Christian Theology in America. Abingdon Press.
 58. Archivlink ( Memento vom 11. März 2012 im Internet Archive )
 59. Archivlink ( Memento vom 14. September 2011 im Internet Archive )
 60. Begünstigende Regelungen gemäß Ziffer 4 der „Grundsätze für die Regelung der Führung ausländischer Hochschulgrade im Sinne einer gesetzlichen Allgemeingenehmigung durch einheitliche gesetzliche Bestimmungen“ vom 14.4.2000 (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21. September 2001 in der Fassung vom 19. Mai 2008; PDF; 19 kB).
 61. Führung ausländischer Hochschulgrade In: kmk.org
 62. Archivlink ( Memento vom 16. Dezember 2011 im Internet Archive )
 63. Promotion in eigener Sache. In: Spiegel Online . 18. Februar 2011.
 64. a b Willkommen im TUM Medical Graduate Center Promotionsprogramme des TUM Medical Graduate Center. Abgerufen am 8. Februar 2017.
 65. Promotion. Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, abgerufen am 22. November 2018 .
 66. § 1 Abs. 1 der Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät der Universität Rostock zur Erlangung des Grades Dr. rer. hum. Website der Universitätsmedizin Rostock, abgerufen am 23. August 2012.
 67. Titel in der Medizin – Klinik – Via medici. Thieme Via medici, abgerufen am 23. Oktober 2017 .
 68. uni-saarland.de. (PDF) Abgerufen am 23. Oktober 2017 .
 69. Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät Charité – Universitätsmedizin Berlin. (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 21. Oktober 2017 ; abgerufen am 23. Oktober 2017 .
 70. Dr. rer. med[ic]. In: Duden. Bibliographisches Institut GmbH – Dudenverlag, abgerufen am 23. Oktober 2017 .
 71. § 2 Abs. 1 der Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden zur Erlangung des Grades Dr. rer. medic. ( Memento vom 28. Januar 2013 im Internet Archive ) Website der Technischen Universität Dresden, Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus, abgerufen am 7. Dezember 2012.
 72. § 1 Abs. 3 der Promotionsordnung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vom 18.12.2007 in der Fassung der 3. Ordnung zur Änderung der Promotionsordnung vom 07.01.2013 veröffentlicht als Gesamtfassung Website der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der RWTH Aachen, abgerufen am 20. Juni 2015.
 73. Ph.D. Medical Research - Medizinische Fakultät – LMU München . Website der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München . Abgerufen am 13. Dezember 2018.
 74. b-tu.de: Promotion / Ph.D. / Studium . Website der Brandenburgischen Technischen Universität . Abgerufen am 14. Februar 2017.
 75. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/mein-urteil/kolumne-mein-urteil-dres-hc-1828624.html ; repräsentativ für unzählig andere:https://www.sozialrecht.jura.uni-koeln.de/18413.html , https://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/ei/professoren/schefold/prof-dr-dres-hc-bertram-schefold/kurzbiographie.html , https://www.uni-regensburg.de/rechtswissenschaft/oeffentliches-recht/arnold/index.html , https://www.jura.uni-heidelberg.de/fst/personen/personenkube/kirchhof.html , https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/mitglieder/sellin.html [abgerufen jeweils am: 7. März 2020].
 76. Art. 2 Abs. 1 der Verordnung über das Doktorat an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne. In: admin.ch. 26. Januar 1998, abgerufen am 31. Juli 2020 .
 77. Art. 2 Abs. 1 der Ordonnance sur le doctorat délivré par l'École polytechnique fédérale de Lausanne. In: admin.ch. 26. Januar 1998, abgerufen am 31. Juli 2020 .
 78. Art. 3 Abs. 1 der Doktoratsverordnung von 2008 (PDF, 280 kB) ( Memento vom 18. Juli 2011 im Internet Archive ), abgerufen am 23. März 2010