Land

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Frontispiece of the Leviathan av Thomas Hobbes , et grunnleggende verk om teorien om den moderne staten

Stat ( koll. Eller ikke teknisk også land ) [1] er et tvetydig begrep for ulike samfunns- og statsvitenskap . I vid forstand beskriver den en politisk orden der en bestemt gruppe, organisasjon eller institusjon har en privilegert posisjon - ifølge noen i utøvelsen av (politisk) makt ; i andres syn både når det gjelder individuell og sosial utvikling .

Uklarhet i begrepet stat

Avgjørende komponenter i dagens juridiske tolkning av begreper er:

 • en slags politisk sammenslutning av en større gruppe mennesker,
 • i et mer eller mindre lukket område
 • lever under en mer eller mindre ensartet form for - etablert, håndhevet eller bestemt - maktutøvelse.

Disse tre hovedkriteriene har dukket opp i moderne folkerett siden Georg Jellinek (1851–1911) (→ tre-elementsteori ).

Denne svært generelle definisjonen skyldes at begrepet stat har forskjellig innhold fra et vitenskapelig, men også ideologisk synspunkt. Det er i hovedsak fire statskonsepter som kan skilles:

 1. Det juridiske og internasjonale juridiske konseptet om staten beskriver staten som "kroppen til et stillesittende folk utstyrt med opprinnelig regjerende makt" (Jellinek). Ofte denne klassiske "tre-elementers doktrinen", ifølge hvilken en stat omfatter et felles statlig territorium , som vanligvis er avgrenset av territoriell suverenitet , [2] et tilknyttet statsfolk og maktutøvelse over dem, [3] rundt behovet for en juridisk grunnlov for det samfunnet.
 2. I følge Max Webers sosiologiske definisjon er staten samfunnet som "innenfor et bestemt område [...] hevder monopolet på legitim fysisk vold for seg selv (med suksess)", det vil si en "regel for mennesker over mennesker" basert på legitimitet . [4] Denne definisjonen av staten som et styreinstrument tolkes annerledes:
  1. fra et liberalt synspunkt som et nødvendig, om enn begrenset, instrument for å beskytte individuell frihet;
  2. fra et marxistisk synspunkt (også) som et instrument som (i den borgerlige staten) fungerer som en overbygning for den herskende klassens interesser (og som bør bane vei for sosialisme etter revolusjonen);
  3. Fra et anarkistisk synspunkt sentralisert voldsutøvelse som et instrument for den priviligerte, herskende klassen i deres hender for utnyttelse av massene ( skatter , tvungen lønnsarbeid) og undertrykkelse av hver enkelt ( ekstern besluttsomhet i stedet for fri selv- bestemmelse av konsensus).
 3. I følge en felles statsvitenskapelig definisjon er staten systemet med offentlige institusjoner som regulerer forholdene til et samfunn . Spesielt inkluderer staten en politisk myndighet som er ansvarlig for å skape og opprettholde lov og offentlig orden i samfunnet og kan også håndheve dette gjennom en administrasjon, statsapparatet (→ politikkens forrang ). For den tradisjonelle definisjonen av staten brukes elementene i statens territorium, statsfolk, statsborgerskap og statsautoritet (eller politisk makt eller styre ) også i statsvitenskap. Imidlertid er det også bestemmelser i staten som avviker fra tradisjonelle og etablerte politisk-logiske definisjoner.
 4. I henhold til den moralske oppfatningen av staten ( Aristoteles , Rousseau , Hegel ) er det realiseringen av individets og samfunnets moralske mål: La det være "Guds livsstil i verden, at staten er dens grunn er volden som manifesterer seg som vilje å innse fornuften ”og for individet den“ høyeste plikt [...] å være medlem av staten ”(Hegel). [5]

På grunn av de klart forskjellige begrepene har en generelt gjeldende definisjon ikke klart å utvikle seg. [6]

Stat og samfunn

Der mennesker bor sammen, kommer interessene ofte i konflikt med hverandre. I større lokalsamfunn oppstår da "i strukturen til motstridende interessegrupper [...] behovet for en regulerende myndighet som konfronterer bestemte sosiale krefter med overlegen beslutningskraft". En slik "statlig" myndighet må ikke bare garantere en fredelig sameksistens gjennom en formell kanalisering og rekkefølge for å tilfredsstille interesser, men også for å sikre en rettferdig balanse mellom de motstridende behovene. [7]

Konsepthistorie

Det tyske ordet "Staat" er lånt fra latinsk status ("Stand, Zustand, stellung"). Den italienske lo stato , som stammer fra dette, dukket opp i renessansen og refererte til den mer eller mindre stabile konstitusjonelle formen for et monarki eller republikk . For Niccolò Machiavelli (1469–1527) var alle menneskelige krefter som har makt over mennesker staten . Status regalis betydde posisjonen, makten og innflytelsen til kongen eller prinsen som kom til makten, og senere også til hans etterfølgere, hoffet . Den franske oversettelsen état kan da også være relatert til det økonomiske budsjettet til sentralmakten, og senere også til den juridiske og politiske enheten til alle innbyggere (fra sosial orden til sivilt samfunn ) i et nasjonalt territorium.

Siden den moderne staten dukket opp i Europa fra borgerkrigene i den tidlige moderne perioden , har det vært dens ubestridte kjennetegn at det å bo sammen i et statlig samfunn er underlagt en sentral reguleringsmakt og også må garanteres på en godt organisert måte slik at menneskene i den lever i fred og sikkerhet sammen. Dette er hva Jean Bodin og Thomas Hobbes lærte spesielt. [Åttende]

Staten fikk først sin moderne betydning ved begynnelsen av 1800 -tallet. Monarkens personlige styre, hans absolutte suverenitet , ble en funksjonell "byggestein i det politiske systemet" gjennom skrifter av Locke og Montesquieu . [9] Bare med denne adskillelsen av regelen fra monarkens person kunne staten betraktes som en abstrakt institusjon, som et "handlingsobjekt med egen vilje" [10] .

Staten har oppnådd sin nåværende betydning som en ekstern, stadig sterkere organisatorisk kontekst for samfunnet i nyere tid; Fra et konstitusjonelt synspunkt har denne spesifikke formen for maktorganisasjon bare eksistert siden moderne europeisk tid . [11] Mange historikere på 1800 -tallet så på (nasjonal) staten som et fast punkt i sin historiografi ; Jacob Burckhardt (1818–1897) så på staten som en av de essensielle kreftene ved siden av religion og kultur som bestemmer menneskets historie .

Ordet historie er derfor et uttrykk for den historiske endringen i politiske regionale myndigheter , slik at det er omstridt om det moderne statsbegrepet kan brukes på eldre styreformer . Dette er delvis besvart bekreftende; [12] Andre vil bare bruke begrepet stat for politiske samfunn i moderne tid [13] og navngi eldre enheter med sine opprinnelige navn, for eksempel polis ("by-stat"), civitas ("statsborgerskap"), res publica ("offentlig sak"), regime ("kongelig styre"), regnum ("rike") eller imperium ("domene").

Fremveksten

I titusenvis av år bodde mennesker i samfunn uten formelle politiske institusjoner eller myndighet. Det var først for rundt 6000 år siden, med begynnelsen av sivilisasjonen , at de første samfunnene med formelle strukturer tok form. Hierarki, lederskap og lydighetsideer begynte å seire regionalt. Det er forskjellige historiske teorier om denne forhistoriske fremveksten av de første enhetlig sammensatte politiske samfunnene. I utgangspunktet var disse hierarkiske samfunnene relativt sjeldne og begrenset til dagens Vest -Asia og senere også til Sør -Asia (dvs. Nær- og Midtøsten ); de fleste mennesker fortsatte å leve i segmenterte stammesamfunn. Gradvis økte hierarkiske samfunn i størrelse og innflytelse, noen ganger erobret og underkastet seg segmenter rundt, hovedsakelig i form av slaveri. Delvis uavhengig, delvis som svar på ytre press, utviklet andre stammesamfunn også hierarkier i sosial og politisk organisering. Fram til europeisk ekspansjon og kolonisering forble imidlertid en stor del av folket i forskjellige deler av verden i hovedsak ikke-statlige, i noen regioner frem til 1800-tallet. Statens modell for politisk organisasjon har bare omfavnet hele jorden siden 1900 -tallet.

De første statene ble dannet i det fjerde årtusen f.Kr. Statlige samfunn som lovlig organiserte maktstrukturer og effekter har gradvis dukket opp i løpet av historien.

Innlemmelse i motsetning til fusjon

Fordi det i dag knapt er noe statløst område igjen for et nytt etablissement , opprettes nye stater på tre måter:

 • Gjennom løsrivelse (separasjon mot den forrige statens vilje) eller (minnelig) avskjedigelse av en del av staten fra den tidligere statlige sammenslutningen,
 • gjennom dismembrasjon , dvs. oppløsningen av en tidligere tilstand og dens død, dannes nye tilstander.
 • Omvendt kan to eller flere stater fusjonere til en ny gjennom en fusjon (f.eks. Når det føderale territoriet er reorganisert ); ofte er det imidlertid å bli med i en eksisterende føderasjon og til slutt å inkludere det aktuelle territoriet i Inkorporantens offentlige og konstitusjonelle orden: [14] [15] Den tyske gjenforeningen førte ikke til at nye stater ble grunnlagt, men den nye Lander var i den fortsatte forbundsrepublikken innlemmet , som omtales som et samlet Tyskland .

Statlige navn

De fleste stater har to navn , et protokollnavn og et geografisk navn eller kort navn. [16] [17]

Med det offisielle fulle skjemaet (offisielt navn, protokollnavn) omtales en stat som en juridisk enhet. Hvis det offisielle fullskjemaet er sitert flere ganger i en tekst, kan det korte skjemaet brukes med notatet "i følgende [korte skjema]" etter at hele skjemaet er blitt brukt for første gang i den videre teksten. [18]

Den offisielle korte formen ( geografisk navn ) beskriver en stat som en geografisk eller økonomisk enhet: z. B. migrantarbeidere i Tyskland , eksport til Østerrike etc.

Noen stater har bare ett navn for full og kort form: z. B. Den demokratiske republikken Kongo, Den dominikanske republikk, De forente arabiske emirater, Den sentralafrikanske republikk, Bosnia -Hercegovina, Georgia, Irland, Jamaica, Japan, Canada, Malaysia, Mongolia, Montenegro, New Zealand, Salomonøyene, St. Lucia, St. . Vincent og Grenadinene, Tuvalu, Ungarn, Romania, Turkmenistan, Ukraina.

Statssymboler

Regjeringsformer

I moderne statsvitenskap en skilles mellom formene for regjeringen , former regelen og systemer av regjeringen ; et skille som fremdeles var uvanlig i antikken. I antikken ble styreformer og styreformer brukt synonymt. Den mest kjente inndelingen kommer fra Aristoteles og deler de seks styreformene i gode og dårlige former for styreutøvelse: de gode formene er monarki , aristokrati og politikk , de degenererte formene er tyranni , oligarki og demokrati . Cicero godtok bare de tre positive styreformene (monarki, aristokrati, demokrati) som res publica (Cicero regner demokrati som en av de gode styreformene).

Siden 1900 -tallet har regjeringsformer og styreformer blitt sett på separat i statsvitenskap og må ikke forveksles med hverandre. Det er to grunnleggende styreformer som skal skilles: monarki og republikk. Regjeringsformen indikerer den konstitusjonelle strukturen til en stat - dvs. de jure -staten . Hvor nøyaktig staten faktisk styres, avhenger imidlertid av den respektive regjeringsformen (de facto state). Mange monarkier styres demokratisk, mens i en republikk trenger ikke regelen nødvendigvis å komme fra folket. For å kunne karakterisere den politiske ordenen til en stat, er begge begrepene nødvendige.

Den dominerende styreformen i EU og Nord -Amerika er preget av parlamentarisme og representativt demokrati (→ statsmodell ).

sosiologi

Ferdinand Tönnies tildeler staten i samfunnet og samfunnet til "samfunnet" på den politiske sfæren. [19] Max Weber følger dette ved å definere "stat" i sin dominanssosiologi som et menneskelig samfunn hvis administrative ansatte med hell hevder monopolet på legitim fysisk tvang ( dvs. statens maktmonopol ) for implementering av forskriftene innenfor et bestemt territorium . [20] Ifølge Weber er den moderne staten preget av territorialitet , maktmonopol, spesialiserte embetsmenn og byråkratisk styre. Ifølge påstanden har denne formen for politisk styre spredt seg globalt siden kolonitiden senest. [21]

Som system bruker Niklas Luhmann begrepet "stat" bare i anførselstegn. [22] Luhmann definerer begrepet som en semantisk enhet: Staten er ikke et politisk system , men organisasjonen av et politisk system for selvbeskrivelsen av dette politiske systemet. [23]

For avgrensning (eller kongruens) av begrepene "stat" og " samfunn " se stat og samfunn .

Økonomi

Som en stat er referert til i økonomien til hver suveren opererende forretningsenhet , for eksempel en regjering , en administrasjon og delvis en institusjon sui generis . Staten blir sett på som summen av alle obligatoriske foreninger . Statlige tiltak i økonomisk forstand inkluderer derfor virksomheten på alle politiske nivåer (dvs. kommunale, regionale og føderale institusjoner).

Staten blir sett på som et økonomisk aktivt emne når det gjelder dens rolle og betydning for en økonomi . Økonomi ser på staten som det sentrale organet for økonomisk politikk . Det skal sikre funksjonaliteten til det økonomiske systemet gjennom reguleringspolitikk , strukturpolitikk og prosesspolitikk .

I nasjonalregnskapet er staten et element i den økonomiske syklusen . Han når gjennom monetære transaksjoner i markedsprosesser en:

Finanspolitikken bestemmer hvor mye penger som tas inn og brukes på hvilke stillinger; Beslutningene deres påvirker blant annet budsjett , statsgjeld og økonomisk vekst . Synet på staten som en økonomisk enhet gjelder bare institusjoner som er direkte eller indirekte kontrollert av en regjering. Følgelig er ikke uavhengige sentralbanker inkludert. Avgrensningen mellom staten og næringslivet er uklar; generelt, for eksempel, er statseide selskaper som skal tjene penger , klassifisert som en del av næringslivet. Hvis det ikke er noen intensjon om å tjene penger, blir en operativ aktivitet vanligvis tildelt statlig sektor.

Internasjonal lov

Kjennetegn på stater

Klassisk folkerett anerkjenner tre kjennetegn ved staten:

En stat anses å ha omkommet når et av disse elementene som utgjør den har opphørt å eksistere.

I føderale stater gjelder disse egenskapene også for deres delstater, som imidlertid bare er statsrettslige emner , dvs. stater i samsvar med det nasjonale rettssystemet og derfor ikke regnes som stater i folkerettslig forstand . Eksempler på denne type stat er delstatene i Forbundsrepublikken Tyskland eller Republikken Østerrike , kantonene i Sveits eller USAs stater .

Den såkalte treelementsteorien ble støttet av staten -utviklet og folkerett, George Jellinek. Det er nå generelt anerkjent. Hvis de tre kriteriene er oppfylt, er en stat tilstede i folkerettslig forstand og dermed et folkerettslig emne .

Montevideokonvensjonen nevner evnen til å inngå forhold til andre stater som et tilleggskriterium. Imidlertid har dette synet ikke vært i stand til å etablere seg i folkeretten. Omfanget av dette kriteriet er faktisk begrenset til et delvis aspekt av statlig myndighet, nemlig evnen til å handle uavhengig og juridisk uavhengig i samsvar med folkeretten. Denne eksterne suvereniteten tilhører statsmakten, men er ikke en ekstra, fjerde statlig funksjon. Denne begrensningen til bare tre elementer bør gjøre det mulig å inkludere et bredest mulig utvalg av styreformer i virkelige stater i definisjonen.

Anerkjennelse av stater

Det må skilles mellom statens kvalitet og anerkjennelse av stater. Ifølge det rådende synet i doktrine og statlig praksis har slik anerkjennelse en rent deklaratorisk effekt, det vil si at det ikke er konstituerende at eiendommen til den anerkjente staten er en stat. Imidlertid har anerkjennelsen en rent faktuelt sterk indikativ effekt, der eksistensen av en stat under folkeretten kan utledes, der fokus er på subjektiviteten til folkeretten og ikke bare "statskap". I følge den konstituerende doktrinen er anerkjennelse fra tredjeland et bestanddel av statskap.

På sin side må det skilles mellom anerkjennelse av stater og anerkjennelse av regjeringer . Dette betyr bestemmelsen om at et bestemt regime er den juridiske eieren av statens myndighet . Siden anerkjennelse av en regjering konseptuelt allerede forutsetter anerkjennelse av den respektive stat, har den bare en uavhengig betydning hvis formell anerkjennelse nektes. Dette gjelder spesielt tilfeller av en regjering som ikke (demokratisk) er legitimert til å ta makten - noe som også kan være årsaken til et såkalt stabilisert de facto -regime , det vil si “herskende foreninger som hevder seg lenge i et bestemt område og gjør det effektivt med utelukkelse av andre makter dominere ” [25] - for eksempel som et resultat av et militærkupp .

Det kan slås fast at politiske kriterier spiller en stadig viktigere rolle i anerkjennelsen av stater. Dette ble særlig vist ved anerkjennelsen av Republikken Kosovo . Det kan også observeres at stater bare blir mer og mer anerkjent internasjonalt hvis de overholder elementære standarder som følger av folkeretten. Dette inkluderer for eksempel en demokratisk grunnlov. Lignende observasjoner kan også gjøres med hensyn til anerkjennelse av regjeringer. [26]

Bernd Loudwin skrev i 1983 og refererte til to kilder: "Akkurat som Tobar-doktrinen , som ikke fikk aksept, var Estrada-doktrinen [merk: fra 1930] i hovedsak begrenset til en historisk-politisk rolle." [27]

Sakshistorie med verdensomspennende anerkjennelse

Det er totalt 194 fullt anerkjente (av FN eller FN -medlemmer) suverene stater, se listen over stater i verden og ISO 3166 -standarden . Dette inkluderer de 193 medlemslandene i FN og Vatikanstaten . FNs generalforsamling gir observatørstatus til Den hellige stol (ikke staten Vatikanstaten) [28] og staten Palestina .

Andre stater er ikke anerkjent av FN, men av noen av de globalt anerkjente statene (→ liste over områder som ikke er anerkjent av FN som uavhengige stater ):

Statens arv

Statens arv er forutsetningen om rettighetene og pliktene til en stat av en annen stat. Spørsmålet om statens arv, når og i hvilken grad nye stater inntar de juridiske stillingene til sine forgjengerstater, oppstår bare hvis en stat ikke fortsetter den internasjonale juridiske identiteten til forgjengerstaten, men i stedet representerer et nytt tema i folkeretten . En identitet med den respektive forgjengerstaten er faktisk ikke en forgjengerstat, men den samme staten. Endringer i regjeringen eller konstitusjonen til en stat avbryter ikke statens kontinuitet. Først når staten går under, utløper også statens rettigheter og plikter.

I hvilken grad en etterfølgerstat påtar seg rettighetene og pliktene til forgjengeren under folkeretten, er vanligvis uttrykkelig avtalt eller underforstått .

Dette juridiske komplekset fikk spesiell oppmerksomhet under oppløsningen av Sovjetunionen og oppbruddet av Jugoslavia . Statens arv er i stor grad regulert i henhold til internasjonal sedvanerett. Tilsvarende internasjonale traktater ble inngått med Wien -konvensjonen om staters suksess i traktater av 23. august 1978 [32] og Wien -konvensjonen om statens arvefølge i eiendeler, arkiver og gjeld fra stater av 8. april 1983 [33] , men førstnevnte er av liten praktisk betydning på grunn av det lille antallet kontraherende stater, og sistnevnte har ennå ikke trådt i kraft på grunn av mangel på et tilstrekkelig antall ratifikasjoner .

Eksempel Tyskland fra 1945

I følge det rådende synet i dag er Forbundsrepublikken Tyskland identisk med det tyske riket som ble beseiret i 1945 (se juridisk situasjon i Tyskland etter 1945 ). [34] Som et resultat fortsetter forpliktelsen til de internasjonale juridiske forpliktelsene som Tyskland inngikk til 1945, og trenger ikke fornyes.

Eksempel på Den russiske føderasjonen fra 1991

Som tema for folkeretten er ikke Russland den russiske føderasjonen (Rossijskaja Federazija) den juridiske etterfølgeren til Sovjetunionen , men dens "fortsettelsesstat"; 8. desember 1991 undertegnet republikkene Ukraina og Hviterussland, som i mellomtiden hadde blitt erklært uavhengige av Sovjetunionen, samt Russland en "avtale om opprettelse av samveldet av uavhengige stater " (CIS; russisk: Sodruschestvo Nesawissimych Gossudarstw ) på Brest . Det er sant at det står i inngangen til CIS -stiftelsesavtalen at "Sovjetunionen som et folkerettssubjekt og som en geopolitisk virkelighet har avsluttet sin eksistens", [35], men etter oppløsningen av unionen, ble den russiske føderasjonens "tråd av kommunikasjonen med omverdenen gikk ". [36] Den russiske SFSR - i motsetning til de andre tidligere sovjetrepublikkene - hadde tidligere ikke avgitt en uavhengighetserklæring . [37]

På CIS-konferansen i den daværende kasakhiske hovedstaden Alma-Ata ble det uttalt i en erklæring fra elleve etterfølgerstater (åtte flere stater har i mellomtiden blitt akseptert i samfunnet som "stiftende medlemmer" via protokollen) at "med opprettelsen av Samveldet av uavhengige stater […] Unionen av sovjetiske sosialistiske republikker avsluttet sin eksistens ”. 22. desember 1991 ble det inngått en avtale med Sovjetpresident Mikhail Gorbatsjov om endelig å oppløse sovjetstaten, som nå har blitt en torso. Nå hadde alle unionsrepublikkene bortsett fra RSFSR allerede eksplisitt erklært sin uavhengighet fra sentralstaten i sammenheng med Putsch i august 1991. Den nyopprettede russiske føderasjonen overtok folkerettens rettigheter og plikter overfor resten av verden. I "rundskrivet" fra det russiske utenriksdepartementet 13. januar 1992, som ble sendt til alle diplomatiske oppdrag i Moskva, ble det uttalt at Den russiske føderasjonen for sin del ville påta seg alle rettigheter og plikter som følger av traktatene inngått av Sovjetisk regjering. („[…] Die Russische Föderation setzt die Ausübung der Rechte und Erfüllung der Pflichten aus den von der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken geschlossenen Verträge fort. Demzufolge wird die Regierung der Russischen Föderation anstelle der Regierung der UdSSR die Funktion des Verwahrers für die entsprechenden mehrseitigen Verträge wahrnehmen. […]“ [38] )

Russland ist somit das auf föderativer Basis neuorganisierte Völkerrechtssubjekt und als Staat identisch mit der damaligen RSFSR. Diese neue Basis war folgerichtig nach dem Ende der Sowjetunion Gegenstand von Verhandlungen zwischen Moskau und den einzelnen Republiken. [39] Der Schritt erfolgte einseitig und ohne Rücksprache mit den anderen Staaten der GUS. So wurde dann auf dem GUS-Treffen am 20. März 1992 in Kiew per Beschluss klargestellt, „dass alle Teilnehmerstaaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten Rechtsnachfolger in Rechten und Pflichten der ehemaligen UdSSR sind“. [38] Der Eintritt der übrigen ehemaligen sowjetischen Teilrepubliken z. B. in das Vermögen der UdSSR musste jeweils gesondert geregelt werden, in der Regel durch Vertrag mit der Russischen Föderation und betroffenen Drittstaaten.

Kritik der staatlichen Funktion

Die meisten politischen Theorien neigen dazu, den Staat als eine neutrale Stelle von Gesellschaft und Wirtschaft getrennt zu sehen.

Anarchismus

IWW -Plakat „Pyramid of the Capitalist System“ (1911), depicting an anti-capitalist perspective on statist/capitalist social structures .

Der Anarchismus ist eine politische Philosophie , welche den Staat als unmoralisch , unnötig und schädlich erachtet und stattdessen eine staaten- und klassenlose Gesellschaft oder Anarchie fordert.

Anarchisten glauben, dass der Staat von Natur aus ein Instrument der Herrschaft und Unterdrückung darstellt, dabei ist es logisch betrachtet völlig egal, wer die Kontrolle über einen Staat ausübt. In der Tat sind die Linien, welche die Regierung und den Privathandel trennen, so verschwommen, als könnten sie genauso gut nicht vorhanden sein. Anarchisten weisen darauf hin, dass der Staat über das Monopol auf die rechtliche Anwendung von Gewalt verfügt und somit den Menschen ihre natürlichen Rechte stets hinfort nehmen kann. Sie sind der Meinung, dass die revolutionäre Eroberung der Staatsmacht nicht ein politisches Ziel sein darf. Dagegen sind Anarchisten überzeugt davon, dass der Staatsapparat komplett zerlegt werden sollte und soziale Beziehungen auf eine andere Weise geschaffen werden müssen, welche nicht die Staatsmacht zur Grundlage haben darf. Modelle für eine weltweite Bewegung in Richtung echter staatenloser, dh klassenloser anarchistischer Basis-Demokratie, Genossenschaftswirtschaft und die allmähliche Auflösung der bürokratischen Nationalstaaten samt all seiner hierarchischen Institutionen existieren. Organisation begründet auf Räte, Versammlungen und Volksmilizen, das Eigentum des Regimes (des Staates) geht bei einer solchen staatenlosen Organisationsform allen Orts in den Besitz der arbeiterselbstverwalteten Genossenschaften über, wie ein Beispiel in Rojava, dem kurdischen Siedlungsgebiet in Syrien , zeigt.

Innerhalb eines Staates, welcher immer mehr oder weniger zentralisiert ist und somit immer eine hierarchische Klassengesellschaften darstellt (das liegt im Wesen des Kapitalismus und ist inhärenter Bestandteil des Wirtschaftssystems), kann es logischerweise keinerlei klassenlose Gesellschaften geben. Denn allein Geld schafft bereits Ungleichheiten. Folglich kann es somit innerhalb eines Staates niemals eine klassenlose Gesellschaft geben, geschweige denn möglich sein. Daher wollen Anarchisten Staaten abschaffen und im Idealfall auch das Geld durch die Solidarwirtschaft ersetzen, um egalitäre, dh klassenlose Gesellschaften der vollständigen Autonomie und einer möglichst großen Autarkie wiederherzustellen. Alle Aufgaben, die diese autonomen Gemeinschaften, Städte, Dörfer und Gemeinden nicht selbst erledigen können und die bisher vom Staat erledigt wurden, wie z. B. Umweltschutz, Raumfahrt, Verteidigung usw., sollen nach dem kropotkinschen Modell der „Vereinten Föderation“ von ebendieser Föderation erledigt werden. Ihr dürfen die freien Gemeinden, ohne dazu gezwungen oder genötigt zu werden, beitreten, was den Staat in all seinen Funktionen, die Privilegien Einzelner zu bewahren, ersetzen und komplett überflüssig machen soll. Dass dieses System eine höhere Form der Ordnung darstellt und auch in der Realität sogar besser funktionierte als in der bloßen Theorie Kropotkins, bewies Katalonien während der spanischen Revolution in den 1930er Jahren und beweisen derzeit die Kurden in Rojava. So gut wie alles, was der Staat heute erledigt, könne eben auch durch eine klassenlose Föderation (= staatenlose Organisationsform) vollständig ersetzt werden, und zwar ohne hierarchische, zentralisierte oder gar monopolisierte Strukturen der herrschenden Minoritäten; so könne eine soziale Organisationsform ebenso in freier Vereinbarung der basisdemokratischen Gruppen, welche sich zur Föderation zusammenschließen, vollständig erledigt werden. [40] [41] [42]

„Wenn das Volk zu den Herren seines eigenen Schicksals wird… und die Hände auf die Reichtümer legen wird, die es selbst erstellt hat, und die ihnen von rechts wegen gehören – werden sie dann wirklich damit beginnen, diesen Blutsauger, den Staat wieder herzustellen? Oder werden sie nicht eher versuchen, sich vom Einfachen zum Komplexen zu organisieren, nach gegenseitigem Einvernehmen und auf eine klassenlose Gesellschaft begründend, sich ständig verändernder Bedürfnisse des jeweiligen Ortes einzugehen, um den Besitz dieser Reichtümer für sich selbst zu sichern, um diese sich sowohl gegenseitig das Leben zu garantieren als auch anderen und stattdessen damit anfangen zu produzieren, was für das Leben notwendig befunden wird?“ [43]

Verschiedene christliche Anarchisten wie Jacques Ellul haben darauf hingewiesen, dass mit dem Tier in der Offenbarung des Johannes Staat und politische Macht gemeint seien. [44] [45] Offenbarung des Johannes 13: Das erste Tier kommt aus dem Meer … 7 … und ward ihm gegeben alle Gewalt und Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden. (Daniel 7.21) (Offenbarung 11.7) 8 Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist, von Anfang der Welt. 15 … und machte, dass alle, welche nicht des Tiers Bild anbeteten, getötet würden. Politische Macht kann kaum ausdrücklicher beschrieben werden, denn es ist diese Kraft, die Behörde, die militärische Gewalt kontrolliert, und die Anbetung (dh absoluten Gehorsam) erzwingt.

Marxismus

Karl Marx und Friedrich Engels stimmten darin überein, dass es das kommunistische Ziel sei, eine klassenlose Gesellschaft zu schaffen, in der der Staat „ verdorren “ und durch eine „Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen“ ersetzt werden müsse. [46] [47] Es gibt keine „marxistische Theorie des Staates“, sondern einzelne Marxisten entwickelten verschiedene theoretische Ansätze.[48] [49] [50]

Marx' frühe Schriften porträtierten den Staat als „parasitär“, auf den Überbau der Wirtschaft gebaute und die Arbeit gegen das öffentliche Interesse einsetzende Institution. Er schrieb auch, dass der Staat Klassenverhältnisse widerspiegele. Der Staat reguliere und unterdrücke Klassenkämpfe und fungiere als ein Werkzeug, mit dem die herrschende Klasse politische Macht ausübe. [51]

Für marxistische Theoretiker ist die Rolle des modernen bürgerlichen, mithin nicht-sozialistischen Staates durch seine Funktion in der kapitalistischen Weltordnung bestimmt. Ralph Miliband argumentiert, dass die herrschende Klasse den Staat als gesellschaftliche Institution aufgrund der zwischenmenschlichen Beziehungen und Interessenverflechtungen zwischen Staatsbeamten und wirtschaftlichen Eliten instrumentalisiert und dominiert. Für Miliband wird der Staat von einer Elite, die aus dem gleichen Hintergrund wie die kapitalistische Klasse kommt, beherrscht. Staatsbeamte teilen daher die gleichen Interessen wie Kapitalbesitzer und sind immer mit ihnen verknüpft durch eine breite Palette von sozialen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen.

Gramscis Theorien des Staates betonen, dass der Staat nur eine der Institutionen in der Gesellschaft sei, welche die Hegemonie der herrschenden Klasse aufrechtzuerhalten helfen, und dass die Staatsmacht durch die ideologische Herrschaft der Institutionen der Zivilgesellschaft, wie Kirchen, Schulen und Massenmedien, verstärkt herbeigeführt wird. [52]

Siehe auch

Literatur

 • Daron Acemoğlu , James A. Robinson: Warum Nationen scheitern . Die Ursprünge von Macht, Wohlstand und Armut. S. Fischer, Frankfurt am Main 2013, ISBN 978-3-10-000546-5 (Übersetzung: Bernd Rullkötter, Originaltitel: Why Nations Fail ).
 • Louis Althusser : Ideologie und ideologische Staatsapparate. (Neuausgabe) VSA, Hamburg 2010.
 • Arthur Benz : Der moderne Staat. Grundlagen der politologischen Analyse. Oldenbourg, München 2001, ISBN 3-486-23636-9 .
 • Gotthard Breit, Peter Massing (Hrsg.): Der Staat. Ideengeschichtliche Grundlagen, Wandel der Aufgaben, Stellung des Bürgers. Eine Einführung. Wochenschau, Schwalbach 2003, ISBN 3-89974-072-6 .
 • Stefan Breuer : Der Staat. Entstehung, Typen und Organisationsstadien. Rowohlt, Reinbek 1998, ISBN 3-499-55593-X .
 • Stefan Breuer: Der charismatische Staat. Ursprünge und Frühformen staatlicher Herrschaft. WBG, Darmstadt 2014, ISBN 978-3-534-26459-9 .
 • Pierre Clastres : La Société contre l'État. Minuit, 1974; dt. Staatsfeinde: Studien zur politischen Anthropologie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1976 (zur Entstehung des Staates).
 • James R. Crawford : The Creation of States in International Law. 2. Auflage, Oxford University Press, Oxford 2006, ISBN 0-19-826002-4 .
 • Petra Dobner : Bald Phoenix – bald Asche. Ambivalenzen des Staates. Wagenbach, Berlin 2009, ISBN 978-3-8031-2623-8 .
 • SE Finer: The History of Government from the Earliest Times. 3 Bände. Oxford University Press, Oxford 1999, ISBN 0-19-820802-2 .
 • Ernst Forsthoff : Der Staat der Industriegesellschaft. 2. Auflage. Beck, München 1971.
 • Michael Gal: Der Staat in historischer Sicht. Zum Problem der Staatlichkeit in der Frühen Neuzeit. In: Der Staat . Zeitschrift für Staatslehre und Verfassungsgeschichte, deutsches und europäisches öffentliches Recht. Band 54, 2015, Heft 2, S. 241–266 ( online ).
 • Michael Gal: Staaten, Reiche, Dependanten. Grundlegung einer Theorie der Politate. In: ders.: Internationale Politikgeschichte. Konzeption – Grundlagen – Aspekte. Norderstedt 2019, ISBN 978-3-7528-2338-7 , S. 239–291.
 • Heide Gerstenberger: Die subjektlose Gewalt. Theorie der Entstehung bürgerlicher Staatsgewalt. Westfälisches Dampfboot, Münster 1990.
 • Helmut Kuhn : Der Staat. Eine philosophische Darstellung. Kösel, München 1967.
 • Ernst Meyer : Einführung in die antike Staatskunde. 6. Auflage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1992.
 • Axel Montenbruck : Zivilisation. Eine Rechtsanthropologie. Staat und Mensch, Gewalt und Recht, Kultur und Natur. 2. Auflage 2010, Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin ( PDF ).
 • Robert Chr. van Ooyen: Der Staat der Moderne. Hans Kelsens Pluralismustheorie. Berlin 2003.
 • Wolfgang Reinhard: Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart. Beck, München 2002, ISBN 3-406-45310-4 .
 • Murray N. Rothbard: The Anatomy of the State ( PDF ; 124 kB).
 • Bernd Marquardt: Universalgeschichte des Staates. Von der vorstaatlichen Gesellschaft zum Staat der Industriegesellschaft. Lit Verlag, Münster 2009, ISBN 978-3-643-90004-3 .
 • Klaus Schlichte : Der Staat in der Weltgesellschaft. Politische Herrschaft in Asien, Afrika und Lateinamerika. Campus, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-593-37881-7 .
 • Carl Schmitt : Der Begriff des Politischen. 7. Auflage, Duncker & Humblot, Berlin 2002, ISBN 3-428-08725-9 .
 • Gunnar Folke Schuppert : Verflochtene Staatlichkeit. Globalisierung als Governance-Geschichte. Campus, Frankfurt am Main 2014, ISBN 978-3-593-50180-2 .
 • Stefan Talmon : Kollektive Nichtanerkennung illegaler Staaten. Grundlagen und Rechtsfolgen einer international koordinierten Sanktion, dargestellt am Beispiel der Türkischen Republik Nord-Zypern. Mohr Siebeck, Tübingen 2006, ISBN 3-16-147981-5 .
 • Hans-Peter Waldrich : Der Staat. Das deutsche Staatsdenken seit dem 18. Jahrhundert. Olzog, München 1973, ISBN 3-7892-7063-6 .
 • Weltbank (Hrsg.): Weltentwicklungsbericht 1997. Der Staat in einer sich ändernden Welt. Washington, DC 1997, ISBN 0-8213-3772-6 .
 • Der blaue Reiter (Zeitschrift) . Themenheft: Mythos Staat. Nr. 7, 1997, ISBN 978-3-9804005-6-5 .
 • Reinhold Zippelius : Allgemeine Staatslehre. Politikwissenschaft. 17., neubearbeitete Auflage. Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-71296-8 .

Weblinks

Wiktionary: Staat – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikiquote: Staat – Zitate

Anmerkungen

 1. Nach Georg Jellinek , Allgemeine Staatslehre , 3. Auflage 1921, Neudruck 1959, S. 131 legt die Bezeichnung als Land „den Schwerpunkt des Staates in dessen territoriales Element […]. Obwohl für große und kleine Staaten anwendbar, fehlt diesem Terminus die volle Bestimmtheit und Abgrenzung, weil er einerseits Stadtstaaten nicht mitumfaßt und anderseits auch nichtstaatliche Bildungen, Landschaften und Provinzen, mit ihm bezeichnet wurden.“
 2. Siehe hierzu im Einzelnen Martin Kment , Grenzüberschreitendes Verwaltungshandeln (= Jus Publicum , Bd. 194), Mohr Siebeck, Tübingen 2010, § 3 B.III, S. 77 ff. ; vgl. auch Theodor Schweisfurth , Völkerrecht , Mohr Siebeck, Tübingen 2006, ISBN 3-8252-8339-9 (UTB), Kap. 9 § 1, S. 278–295 ( 278 f. ) und § 3.II Rn. 111–113 .
 3. Vgl. Josef Isensee , Staat und Verfassung. In: Josef Isensee/ Paul Kirchhof (Hrsg.): Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland , Bd. I, Heidelberg 1987, § 13 Rn. 30.
 4. Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. Studienausgabe, 5. Auflage, Tübingen 1980, S. 822 ( online ).
 5. Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Grundlagen der Philosophie des Rechts , S. 399 u. 403.
 6. Vgl. Alfred Katz: Staatsrecht: Grundkurs im öffentlichen Recht. 18. Auflage, CF Müller/Hüthig Jehle Rehm, Heidelberg/München 2010, § 3 Rn. 21, 22 . Vgl. ebenso Dirk Freudenberg, Theorie des Irregulären. Partisanen, Guerillas und Terroristen im modernen Kleinkrieg. VS Verlag, Wiesbaden 2008, Kap. II.1, S. 33 ff. ( 35 ).
 7. Reinhold Zippelius : Allgemeine Staatslehre , 17. Auflage, § 27.
 8. Reinhold Zippelius: Allgemeine Staatslehre , 17. Auflage, §§ 9 III 1, 17 II; Rechtsphilosophie , 6. Auflage 2011, § 28 I.
 9. Wolfgang Reinhard : Geschichte der Staatsgewalt. 3. Auflage, Beck, München 2002, S. 122.
 10. Reinhart Koselleck , zitiert nach Manfred G. Schmidt : Wörterbuch zur Politik (= Kröners Taschenausgabe , Bd. 404). Kröner, Stuttgart 1995, ISBN 3-520-40401-X , Eintrag „Staat“.
 11. Dirk Freudenberg, Theorie des Irregulären: Partisanen, Guerillas und Terroristen im modernen Kleinkrieg , 1. Auflage, VS Verlag, Wiesbaden 2008, Kap. II.1.1, S. 36 mwN ; s. hierzu insb. Josef Isensee , Paul Mikat , Martin Honecker, Ernst Chr. Suttner, Staat , in: Görres-Gesellschaft (Hrsg.): Staatslexikon. Recht – Wirtschaft – Gesellschaft , Bd. 5, 7. Auflage, Freiburg i. Br., Basel, Wien 1995, Sp. 133 ff.
 12. Vgl. die Literatur zum Lemma „ Staatsentstehung
 13. Wolfgang Reinhard: Geschichte der Staatsgewalt. 3. Auflage, Beck, München 2002, S. 16.
 14. Oliver Dörr, Die Inkorporation als Tatbestand der Staatensukzession (Schriften zum Völkerrecht; Bd. 120), Duncker & Humblot, Berlin 1995, S. 42 f. mwN
 15. Zu den zwei Alternativen bei der Vereinigung zweier Staaten siehe Andreas Zimmermann , Staatennachfolge in völkerrechtliche Verträge: Zugleich ein Beitrag zu den Möglichkeiten und Grenzen völkerrechtlicher Kodifikation (= Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht; Bd. 141), Springer, Berlin/Heidelberg/New York 2000, Kap. 3.IV.1, S. 114 f. ; zur Dismembration s. S. 67 sowie Kap. 1.CI, 303 ff.
 16. Verzeichnis der Länder, Gebiete und Währungen
 17. der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland
 18. Zu verwendende Länderbezeichnungen und Kürzel
 19. 1887, Buch 3, § 29; im Kontrast dazu ist bei Tönnies der politischen Sphäre der „Gemeinschaft“ etwa die Polis zuzuordnen.
 20. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft , Kap. 1, § 17 .
 21. Vgl. Schlichte 2005.
 22. Niklas Luhmann : Macht , 1975, ISBN 3-8252-2377-9 .
 23. Niklas Luhmann: Die Politik der Gesellschaft. 2000, ISBN 3-518-58290-9 .
 24. Grenzfall eines Staates ohne Staatsgebiet ist der Souveräne Malteserorden (umstritten).
 25. Theodor Schweisfurth, Völkerrecht , Kap. 1 § 7.II Rn. 119 .
 26. Frithjof Ehm: Demokratie und die Anerkennung von Staaten und Regierungen. In: Archiv des Völkerrechts , Bd. 49, 2011, S. 64–86.
 27. Bernd Loudwin: Die konkludente Anerkennung im Völkerrecht. Duncker & Humblot, Berlin 1983, ISBN 3-428-45338-7 , S. 58 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 28. Im Rechtsverhältnis zwischen Vatikanstadt und Hl. Stuhl nimmt erstere eine akzessorische , dienende Rolle ein (dh sie ist dessen Autorität unterstellt) und hat ihren Zweck darin, die Unabhängigkeit des Heiligen Stuhls zu sichern (und zugleich die Souveränität des Papstes sichtbar zu machen), während dieser die Vatikanstadt nach außen vertritt, siehe Georg Dahm , Jost Delbrück , Rüdiger Wolfrum : Völkerrecht. Band I/2, 2. Auflage, Berlin 2002, S. 320 f. Der Heilige Stuhl selbst kann nicht UN-Mitglied werden, da er keine Staatsqualität hat.
 29. Daniel Wechlin: Kaukasischer Zwist um die Pazifikinsel Vanuatu. In: Neue Zürcher Zeitung , 11. Juni 2011. Zu Vanuatu siehe Manfred Quiring: Der vergessene Völkermord. Sotschi und die Tragödie der Tscherkessen. Ch. Links, Berlin 2013, S. 175 ; Friedrich Schmidt: Abchasien: Ein Umsturz von Moskaus Gnaden? In: Frankfurter Allgemeine Zeitung , 28. Mai 2014.
 30. Presse- und Informationsamt der deutschen Bundesregierung: Beitrittskandidat Türkei ( Memento vom 8. Dezember 2008 im Internet Archive ). Abgerufen am 5. September 2008.
 31. AFP: Nicaragua erkennt Abchasien und Südossetien an ( Memento vom 7. September 2008 im Internet Archive ), 4. September 2008. Abgerufen am 5. September 2008.
 32. Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties , 23. August 1978 (PDF).
 33. Wiener Konvention über die Staatennachfolge in Vermögen, Archive und Schulden von Staaten ( Memento vom 10. Februar 2012 im Internet Archive ) (PDF; 309 kB).
 34. BVerfG , Urteil vom 31. Juli 1973, Az. 2 BvF 1/73, BVerfGE 36, S. 1 ff.: „Mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht ein neuer westdeutscher Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands neu organisiert.“ Vgl. Theodor Schweisfurth, Völkerrecht , S. 336 f. , Rn. 213.
 35. Nach Theodor Schweisfurth, Das Recht der Staatensukzession; Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht , Band 35. Heidelberg 1995, S. 58.
 36. Zitiert n. russ. Außenminister Andrej Kosyrew im Januar 1992; vgl. auch Andreas Zimmermann, Staatennachfolge in völkerrechtliche Verträge: Zugleich ein Beitrag zu den Möglichkeiten und Grenzen völkerrechtlicher Kodifikation , Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht , Springer, 2000, ISBN 3-540-66140-9 , S. 91, Fn. 325 .
 37. So etwa Antonowicz, Disintegretation of the USSR , S. 9; Bothe/Schmidt, Questions de succession , S. 824.
 38. a b Schweisfurth, S. 65.
 39. Claudia Willershausen, Zerfall der Sowjetunion: Staatennachfolge oder Identität der Russländischen Föderation , Kovač, Hamburg 2002.
 40. youtube.com
 41. graswurzel.net
 42. Vgl. Saul Newman: The Politics of Postanarchism . Edinburgh University Press, 2010, ISBN 978-0-7486-3495-8 , S.   109 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 43. Peter Kropotkin: Anarchism: Its Philosophy and Ideal . CreateSpace Independent Publishing Platform, 2009, ISBN 978-1-4495-9185-4 .
 44. Alexandre Christoyannopoulos: Christian Anarchism: A Political Commentary on the Gospel . Imprint Academic, Exeter 2010, S.   123–126 ( Revelation ).
 45. Jacques Ellul, Jacques Ellul: Anarchy and Christianity . WB Eerdmans, Michigan 1988, S.   71–74 ( „The first beast comes up from the sea… It is given 'all authority and power over every tribe, every people, every tongue, and every nation' (13:7). All who dwell on earth worship it. Political power could hardly, I think, be more expressly described, for it is this power which has authority, which controls military force, and which compels adoration (ie, absolute obedience).“ ).
 46. Friedrich Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   19 . Dietz Verlag, Berlin (Ost) 1987, S.   224 : „Das Eingreifen einer Staatsgewalt in gesellschaftliche Verhältnisse wird auf einem Gebiete nach dem andern überflüssig und schläft dann von selbst ein. An die Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Staat wird nicht „abgeschafft“, er stirbt ab.“
 47. Friedrich Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft . In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Karl Marx Friedrich Engels Werke (MEW) . Band   19 . Dietz Verlag, Berlin (Ost) 1987, S.   228 : „Die Entwicklung der Produktion macht die fernere Existenz verschiedner Gesellschaftsklassen zu einem Anachronismus. In dem Maß wie die Anarchie der gesellschaftlichen Produktion schwindet, schläft auch die politische Autorität des Staats ein. Die Menschen, endlich Herren ihrer eignen Art der Vergesellschaftung, werden damit zugleich Herren der Natur, Herren ihrer selbst – frei.“
 48. Flint & Taylor 2007, S. 139.
 49. Joseph 2004, S. 15 .
 50. Barrow 1993, S. 4.
 51. Mark J. Smith: Rethinking state theory . Routledge, London/New York 2000, ISBN 0-415-20892-0 , S.   176 .
 52. Joseph 2004, S. 44 .