sannhet

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Walter Seymour Allward, Veritas , 1920

Sannhetsbegrepet brukes i forskjellige sammenhenger og forstås annerledes. Vanligvis kalles korrespondanse mellom uttalelser eller dommer med en tilstand , [1] [2] et faktum eller virkelighet i betydningen en korrekt fremstilling sannhet . I det følgende forstås med "sannhet" også korrespondansen mellom en ytring med en intensjon eller en bestemt mening eller en oppfatning som er normativt anerkjent som korrekt (" truisme " eller vanlig ) eller med egen kunnskap, erfaring og overbevisning ( også kalt "sannferdighet"). Mer grundige betraktninger ser sannheten som et resultat av en avslørende, avdekkende eller oppdagende prosess for å gjenkjenne originale forbindelser eller viktige funksjoner.

Det underliggende adjektivet "sant" kan også beskrive ekthet , korrekthet , renhet eller ekthet av en ting, en handling eller en person, målt mot et bestemt begrep ("en sann venn"). [3] I dagligspråket kan man skille "sannheten" fra løgnen som bevisst uttrykk for usannheten og feilen som feilaktig ble holdt som sann.

Spørsmålet om sannhet er et av filosofiens og logikkens sentrale problemer og besvares ulikt av forskjellige teorier. Spørsmålene om en definisjon av sannhet og et kriterium for om noe med rette kalles "sant" kan grovt skilles. I visse formelle semantikker tildeles setninger sannhetsverdier som beskriver oppfyllelsen i visse sammenhenger. Bevisbarhetsbegrepet , som er viktig for matematikkens grunnleggende , kan noen ganger være forbundet med slike semantiske sannhetsbegreper; et bevis viser deretter sannheten.

Innen vitenskap og teknologi strever man generelt etter sannheten (sann verdi) ved hjelp av måling. Sanne verdier kan ikke måles direkte, men er vellykket begrenset av verdiintervaller (av det komplette måleresultatet ).

Ords opprinnelse

Sannheten dannes som en abstraksjon til adjektivet "true", som har utviklet seg fra det indoeuropeiske rotnavnet (ig.) * Wēr- "tillit, lojalitet, samtykke". [4]

Sannhet i filosofi

Antikk gresk ἀλήθεια - aletheia og latinske veritas tilsvarer sannhetsbegrepet i gammel filosofi . I moderne teoretiske tilnærminger betegner "sannhet" vanligvis en egenskap av tro, meninger eller uttrykk som kan knytte seg til alle mulige kunnskapsområder (hverdagsobjekter, fysikk, moral , metafysikk, etc.).

En begrensning av forholdet mellom sannferdige proposisjoner og visse fagområder, z. B. på området til de objektene som er tilgjengelige for opplevelse er kontroversiell, det samme er den nøyaktige bestemmelsen av objektene som denne eiendommen tilskrives ("sannhetsbæreren": dommer, overbevisninger, uttalelser, innhold osv.). Men sannhetens natur som en eiendom for sannhetsbærerne er også gjenstand for debatter (f.eks. Korrespondanse med " sannhetsskapere ", dvs. objekter, fakta etc. eller "sammenheng" som korrespondanse med andre sannhetsbærere). Det er også kontroversielt hvordan vi får kunnskap om denne eiendommen: bare gjennom empirisk kunnskapsinnhenting eller i det minste for visse objekter på forhånd, " a priori ".

Ulike utarbeidelser av sannhetsteorier besvarer noen eller alle disse spørsmålene på forskjellige måter.

Skjematisk oversikt

posisjon Definisjon av sannhet Sannhetsbærer Sannhetskriterium
Ontologisk-metafysisk korrespondanseteori "Veritas est adaequatio intellectus et rei"
Sannhet er korrespondansen mellom å kjenne sinn og ting
Synes at Ting i verden
Dialektisk-materialistisk refleksjonsteori Korrespondanse mellom bevissthet og objektiv virkelighet Bevissthet (ortodoks marxisme)
eller uttalelse (moderne marxisme)
Øv [1]
Logisk-empirisk bildeteori Korrespondanse mellom setningens logiske struktur og faktaene den skildrer Setningsoppbygging Struktur av fakta
Semantisk teori om sannhet "X er en sann uttalelse hvis og bare hvis p" [5] (for "p" en hvilken som helst setning, for "x" kan et eget substantiv i denne setningen brukes.) Setning (av objektspråket) Diskursens univers (av objektspråk)
Redundanssteori Sannhetsbegrepet brukes bare av stilistiske årsaker eller for å understreke ens egen påstand. setninger -
Performativ teori hva du gjør når du sier en påstand er sann Handling / talehandling / selvengasjement egen oppførsel
Sammenhengsteori Konsekvens / derivatforhold mellom en uttalelse og systemet med aksepterte utsagn uttalelse Ingen motsetning mellom utsagnet og det allerede aksepterte utsagnssystemet
Konsensusteori Diskursivt innløselig gyldighetskrav, som er forbundet med en konstativ talehandling Erklæring / forslag [6] velbegrunnet enighet under betingelsene for en ideell talesituasjon [7]

Korrespondanssteorien om sannhet

Sannhetsteorien som i stor grad dominerte filosofihistorien var sannhetens korrespondanse eller tilstrekkelighetsteori . Denne teorien antar sannhet som ideens samsvar med virkeligheten. Representantene forstår sannheten grunnleggende som et forhold mellom to referansepunkter og refererer til dette som korrespondanse, korrespondanse, tilstrekkelighet , avtale etc. Relata bestemmes også annerledes: anima ( sjel ) / ens , tenkning / vesen , subjekt / objekt, bevissthet / verden, kunnskap / virkelighet, språk / verden, påstand / fakta etc.

Det nesten motsatte synet er den av gammel skepsis , som setter spørsmålstegn ved muligheten for en viss, verifiserbar kunnskap om virkelighet og sannhet.

Aristoteles

Aristoteles formulerte grunnprinsippet for korrespondanseteorien

Aristoteles blir ofte nevnt som den første korrespondanseteoretikeren, som formulerte i sin metafysikk :

"Å si at vesener ikke er eller at det er ikke-være, er feil, men å si at det er og at det som ikke er, ikke er sant. Så den som spår om å være eller ikke skal være, må uttale sannhet eller usannhet. [Åttende]
[...] Ikke fordi vår mening om at du er hvit er sann, du er hvit, men fordi du er hvit, forteller vi sannheten ved å hevde dette. [9] "

Aristoteles snakker ikke om korrespondanse eller tilstrekkelighet i denne berømte formuleringen. Derfor er det ingen vitenskapelig enighet om tildelingen av Aristoteles til korrespondanseteorien.

Thomas Aquinas

Innen middelalderens filosofi [10] er Thomas Aquinas en av de mest kjente representantene for en korrespondanse- eller tilstrekkelighetsteori om sannhet. [11] I Quaestiones disputatae de veritate er det den klassiske formuleringen av den ontologiske korrespondanseteorien om sannhet som "adaequatio rei et intellectus (samsvar med tingen med forståelsen )": [12]

“Respondeo dicendum quod veritas consistit in adaequatione intellectus et rei […]. Quando igitur res sunt mensura et regula intellectus, veritas consistit in hoc, quod intellectus adaequatur rei, ut in nobis accidit, ex eo enim quod res est vel non est, opinionio nostra et oratio vera vel falsa est. Sed quando intellectus est regula vel mensura rerum, veritas consistit in hoc, quod res adaequantur intellectui, sicut dicitur artifex facere verum opus, quando concordat arti. " [13] [14]

“Jeg svarer at det skal sies at sannhet består i korrespondanse mellom fornuft og materie […]. Derfor, hvis ting er måling og regel for forståelsen, er sannheten at forståelsen samsvarer med saken, slik det er tilfellet med oss; nemlig på grunn av det faktum at tingen er eller ikke er, er vår mening og vår tale om den sann eller usann. Men hvis forståelsen er tingenes regel og mål, består sannheten i tingenes overensstemmelse med forståelsen; det sies at kunstneren skaper et ekte kunstverk hvis det tilsvarer hans kunstneriske oppfatning. "

Bakgrunnen for denne definisjonen av sannhet er en tredelt forståelse av sannhet: [15]

 • fra siden av enighet ( ontologisk sannhet );
 • fra siden av det kjenne subjektet, hvis kunnskap stemmer overens med vesener ( logisk sannhet ) - uttrykt i formelen "adaequatio intellectus ad rem"
 • fra siden av det kjente objektet, hvis vesen tilsvarer kunnskapen om det kjenne subjektet ( ontisk sannhet ) - uttrykt i formelen "adaequatio rei ad intellectum"

Moderne tid, Kant

Et korrespondanseteoretisk sannhetsbegrep ble veldig ofte representert frem til 1800 -tallet. Så forklarer z. B. Kant i Critique of Pure Reason : "Forklaringen på sannhetens navn, nemlig at det er kunnskapens korrespondanse med dens objekt, er gitt her og forutsatt" (A 58 / B 82). Imidlertid forfekter Kant selv en mer nyansert sannhetsteori som avhenger av kilden til den spesifikke kunnskapen. For eksempel tar han til orde for verifikasjonisme (korrespondanse mellom erfaring og tenkning) for individuelle vurderinger om erfaringsobjekter, men dette kan begrenses eller til og med avbrytes av betingelsene for opplevelsens sammenheng. En moderat fallibilisme for generelle empiriske vurderinger og naturlover.

Neuthomism

I moderne filosofi forsvares korrespondanseteorien hovedsakelig av neuthomistene ( Emerich Coreth , Karl Rahner , Johannes Baptist Lotz ). Sannhet betegner generelt et korrespondanse- eller tilnærmingsforhold mellom kunnskapen om et kjenne emne og et vesen som denne kunnskapen vedrører. Coreth definerer sannhet i sin typiske formulering som "korrespondanse mellom kunnskap og vesener". [16] Bakgrunnen dannes av forestillingen om en grunnleggende identitet for å være og å vite: "Være er opprinnelig og faktisk å kjenne seg selv, kjenne å være med seg selv i den åndelige oppfyllelsen". [17]

Dialektisk-materialistisk refleksjonsteori

Med dialektisk materialisme formulerer Marx en refleksjonsteori for kartlegging av objektiv virkelighet (virkelighet) i folks bevissthet. Sannhet er derfor en bevissthetens korrespondanse med den objektive virkeligheten. Det er i praksisens tjeneste og måles av det alene. Marx uttrykker dette i sin andre avhandling om Feuerbach:

"Spørsmålet om objektiv sannhet tilhører menneskelig tenkning er ikke et spørsmål om teori, men et praktisk spørsmål. I praksis må mennesket bevise sannheten, det vil si virkeligheten og makten, ensidigheten i tankegangen. Striden om tankens virkelighet eller ikke -virkelighet - som er isolert fra praksis - er et rent skolastisk spørsmål. [18] "

Mens det i ortodoks marxisme antas at bevisstheten er et "bilde" av tingenes tilstand, beveger nyere trender seg mot å tilskrive denne funksjonen til språklige strukturer som utsagn:

"Det [sannheten] er definert som egenskapen til utsagnene å være enig med de reflekterte fakta. [19] "

Sannheten representerer alltid et forhold - nemlig forholdet mellom det avbildede objektet i bevisstheten og selve objektet. Hvis refleksjonen er tilstrekkelig, snakker man her om (relativ) sannhet. Kriteriet for dette er praksis. Dialektisk materialisme skiller relativ sannhet fra absolutt sannhet . Begge blir sett på som en dialektisk enhet: I følge dette er en absolutt sannhet f.eks. B. nedstigning av mennesker fra dyr. Relativiteten til denne sannheten resulterer i z. B. fra utviklingen av kunnskapen om menneskeheten, som forstår de naturlige prosessene mer og mer perfekt og dermed finner ut "nye", mer presise, høyere sannheter. Darwins tese er absolutt sann, men den kan suppleres og bestemmes mer presist. Som et resultat oppnår mennesker høyere og høyere relativ sannhet basert på absolutte sannheter. Det er ingen endelig, evig sannhet i dialektisk materialisme.

Logisk-empirisk bildeteori

Det er også en billedteori om sannhet innenfor logisk empiri . Klassisk er dette utarbeidet i arbeidet til den tidlige Wittgenstein . I Tractatus Logico-Philosophicus [20] antar Wittgenstein i utgangspunktet at vi lager virkelighetsbilder. De er en "virkelighetsmodell" (2.12). Bilder uttrykker seg i tanker, hvis form representerer "den meningsfulle setningen" (4).

Wittgenstein definerer virkeligheten som "totaliteten av fakta" (1.1). Fakta er eksisterende fakta som skal skilles fra rene, ikke-eksisterende fakta (2.04–2.06). De består av objekter eller ting og forbindelsen mellom dem (2.01). Teoremet er også et faktum (3.14). Et faktum blir et bilde gjennom "formen på bildet" som det har til felles med det som er avbildet. Wittgenstein prøver å gjøre dette klart med følgende eksempel:

"Grammofonplaten, den musikalske ideen, den musikalske notasjonen, lydbølgene, står alle i det representasjonsforholdet som eksisterer mellom språk og verden."

- Ludwig Wittgenstein : Tractatus Logico-Philosophicus . 4.014.

På samme måte som musikalsk notasjon er et bilde av musikken den representerer, representerer uttrykket "et bilde av virkeligheten" (4.021). En setning består av navn og forholdet mellom dem. Det er sant når navnene i det refererer til virkelige objekter og forholdet mellom navnene tilsvarer det mellom objektene det refereres til.

Problemer med korrespondanseteori

I korrespondanseteori tenkes sannheten som et tosifret forhold mellom formen aRb . Alle disse tre strukturelle elementene gir opphav til problemer som i stadig større grad ble diskutert ved begynnelsen av 1800- og 1900 -tallet, noe som førte til utviklingen av alternative sannhetsteorier.

Så det er vanskeligheter med å bestemme sannhetsbæreren (sannhetsbæreren). Hva er objektene eller enhetene som skal stemme med fakta eller virkelighet, og som vi kaller sanne i denne forstand?

På den annen side er det spørsmålet om sannhetsskaperen ( sannhetsskaperen ), nemlig av hvilken art det er utsagn som må være enig i for å være sanne. Selv om det er bred enighet blant korrespondanseteoretikere om at sannhetsskapere er fakta , er det uenighet om hva fakta egentlig er. Günther Patzig uttrykker et utbredt syn i analytisk filosofi om at man verken kan definere det generelle faktabegrepet eller identifisere individuelle fakta uten å referere til utsagn. Fakta må derfor ses på som oppfylte sannhetsbetingelser for setninger. [21] For korrespondanseteori resulterer dette i dilemmaet om at det ender i en definisjonskrets, siden faktabegrepet allerede inneholder begrepet sannhet, som faktisk må defineres:

"Det er viktig å merke seg at det i utgangspunktet er ganske uklart om hva fakta handler om fakta eller om fakta skal forklares. Nettopp av denne grunnen er en definisjon der det som er sant, det som stemmer med fakta, er like riktig som det er tomt: det er en tautologi […]. [22] "

Det tredje problemet gjelder selve korrespondanseforholdet. Dette er allerede tydelig fra det faktum at et stort antall uttrykk har blitt brukt for å beskrive det i de ulike teoriene: korrespondanse , korrespondanse, avtale, tilstrekkelighet, kartlegging eller refleksjon .

Mot begrepet et ekte billedforhold var det innvendinger om at det fortsatt er uklart hvordan korrespondanseforholdet mellom to så forskjellige "enheter" som kunnskap og objekt i det hele tatt skulle tenkes (f.eks. Mellom min kunnskap om at det konkrete objektet foran meg er rød og selve objektet). For å omgå disse vanskelighetene forsøkte representanter for språkanalytisk orienterte korrespondanseteorier å forstå sammenhengen mellom utsagn og fakta mer abstrakt enn strukturell likhet eller isomorfisme . Imidlertid viser dette konseptet seg også å være problematisk, selv med enkle eksempler, siden det i mange tilfeller ikke ser ut til å være mulig å dele et faktum ned i elementene:

“La oss ta eksemplet som lenge har vært beryktet i diskusjonen om sannhet: katten er på matta. Denne uttalelsen kan kanskje brytes ned i dens komponenter på en rimelig plausibel måte. Men hva med det aktuelle faktum? Kan man virkelig si at dette faktum består av slike og slike komponenter, for eksempel katten, matten og et bestemt romlig forhold? [23] "

Man støter på enda større vanskeligheter, for eksempel med negative utsagn og deres kolleger på siden av fakta. Hva er korrespondansen, for eksempel når jeg innser at et bestemt objekt ikke eksisterer eller at visse egenskaper ikke tilhører det? Hvordan kan man tenke seg en korrespondanse med noe som ikke eksisterer? Det er enda vanskeligere å tolke uvirkelige betingede setninger som: "Hvis jeg ikke hadde gjort dette, hadde det (kanskje) ikke skjedd."

Likevel må Karen Gloy være enig: "Adaequatio-forståelsen av sannhet er utvilsomt den mest kjente og mest utbredte, som dominerer både vår hverdagslige, førvitenskapelige tenkning så vel som vår vitenskapelige." Objektive fakta er ofte ikke et problem.

Sannhetsteorier basert på språkanalyse

Med fremveksten av språkanalytisk filosofi på 1900-tallet var det en fornyet interesse for sannhetsproblemet. Sannhetsbegrepet ble delvis utviklet innenfor svært komplekse sannhetsteorier. Stillingene som er representert er forskjellige både når det gjelder spørsmålet om hvilke "objekter" som kan tilordnes predikatoren "sanne" og når det gjelder kriteriene for når det kan snakkes om sannhet.

I disse teoriene blir sannheten ikke lenger forstått som en bevissthetens eller tenkende egenskap, som i korrespondanseteori, men som en egenskap av språklige strukturer som setninger eller proposisjoner .

Semantisk teori om sannhet

Den mest innflytelsesrike teorien basert på språkanalyse er Alfred Tarskis semantiske sannhetsteori (også logisk-semantisk eller formalsemantisk sannhetsteori ). Tarskis mål er en definisjon av sannhet etter bruk av språklig språk og en mer presis definisjon av korrespondanseteorien. I tillegg står det også hvordan og under hvilke betingelser et innsendt uttrykk kan bevises å være sant.

For Tarski refererer sannhetsbegrepet alltid til et bestemt språk. For å unngå antinomier foreslår Tarski at de semantiske predikatene som "sanne" eller "usanne" skal forbeholdes et bestemt metaspråk . I dette metalspråket bør "sant" eller "usant" brukes til å angi utsagn som er formulert på et objektspråk som er atskilt fra metalspråket. Siden predikatet "true in L " for hvert språk L bør utestenges fra L selv, hierarkiseres språkene som sannhetspredikater kan defineres for uten motsetning.

På grunnlag av det klassiske sannhetsbegrepet antar Tarski at en tilstrekkelig definisjon av sannhet bør resultere i setninger av typen:

- Påstanden 'snø er hvit' er sann hvis og bare hvis snøen er hvit. [24] "

Eller generalisert til en ordning:

(T) X er sant hvis og bare hvis s. [25] "

I følge Tarski er denne " ekvivalensen av formen ( T )" ikke en definisjon av sannhet, siden det ikke er noe utsagn her, bare opplegget til et utsagn:

"Vi kan bare si at enhver ekvivalens av skjemaet (T) som vi oppnår etter å ha erstattet 'p' med en bestemt proposisjon og 'X' med navnet på den proposisjonen, kan betraktes som en delvis definisjon av sannheten som forklarer hva sannheten i denne ene individuelle uttalelsen er. Den generelle definisjonen må på sett og vis være den logiske sammenhengen mellom alle disse deldefinisjonene. [25] "

For sin formelle definisjon starter Tarski imidlertid fra begrepet oppfyllelse . I logikk oppfyller et subjekt en proposisjonsfunksjon hvis funksjonen blir sann ved å sette inn navnet på emnet. Så her er begrepet "oppfyllelse" definert ved hjelp av begrepet "sant". Man kan snu denne definisjonen og si for proposisjonsfunksjoner med bare en ledig variabel: Et forslag er sant hvis emnet oppfyller proposisjonsfunksjonen. For å unngå en sirkel må begrepet "oppfyllelse" nå defineres uten å bruke begrepet "sant". I følge Tarski er dette igjen mulig ved hjelp av et opplegg: Et emne fyller en setningsfunksjon hvis den har egenskapen uttrykt i predikatet, dvs.:

"For hver a - a oppfyller proposisjonsfunksjonen x hvis og bare hvis p [26] "

Passende substitusjoner resulterer i uttalelser som tydeliggjør begrepet å bli oppfylt og kan brukes som delvise definisjoner av dette konseptet. For et eksempel relatert til daglig språk kan vi bruke anførselene "" x er hvit "" i proposisjonsfunksjonen "x er hvit" for "x" og proposisjonsfunksjonen "a er hvit" for "p", som kan være erstattet av "x" forårsaket av "a", sett inn for å få følgende setning:

"For hver a - a oppfyller proposisjonsfunksjonen" x er hvit "hvis og bare hvis a er hvit [26] "

Den angitte ordningen kan generaliseres for proposisjonsfunksjoner med flere frie variabler eller uten frie variabler og kan gjøres mer presis for en stor klasse med formelle språk, slik at en definisjon av oppfyllelsen og, basert på dette, en av sannheten kan bli opprettet.

Ifølge Tarski, for å bevise sannheten i et konkret forslag, starter man fra en liste over grunnleggende utsagn som antas å være oppfylt. Disse grunnleggende utsagnene er aksiomer eller observasjonsdata som representerer forbindelsen til virkeligheten. Hvis det er mulig å utlede den aktuelle setningen fra de grunnleggende utsagnene ved hjelp av logikk, blir den også oppfylt. [27]

For Tarski er en generell definisjon av sannhet bare mulig i sammenheng med formelle språk. På normalt språk kan det bare klargjøres "hva er sannheten i denne ene individuelle uttalelsen." [25] Dette er også tilfellet i hans berømte eksempel: "'Det snør' er en sann uttalelse hvis og bare når det snør ". [5] Imidlertid sier han:

“Resultatene oppnådd for formaliserte språk har også en viss gyldighet i forhold til språklig språk, takket være universalismen til sistnevnte: ved å oversette enhver definisjon av et sant utsagn [...] til et språklig språk, får vi en fragmentarisk definisjon av sannheten. [28] "

Tilsynelatende gjelder denne definisjonen en korrespondanse mellom et utsagn ("det snør") og et faktum ("når det snør"), slik at det ofte antas at Tarskis logisk-semantiske sannhetsbegrep er basert på ideen om korrespondanse. Selv om dette tilsvarer Tarskis mål om å gjøre korrespondanseteorien mer presis, ble det innvendt mot at Tarskis teori systematisk var basert på antagelsen om at "rammeteorien, den aksiomatiske settteorien, er konsistent, dvs. ingen motsetning, ingen formel for formen" A og ikke-A 'får lov til å utlede i henhold til slutningsreglene for klassisk logikk. ” [29] Derfor er den“ ofte såkalte ‘korrespondanseteorien’ til W. [ahrheit] i Tarski-arven basert på en ren teori om sammenheng ”. [29] Likevel kan Tarskis innflytelse ikke nektes:

"Som nesten ingen andre har denne sannhetsteorien møtt bred resonans i moderne filosofi og har blitt innlemmet i vitenskapsfilosofi og metamatematikk uten problemer, nesten av seg selv. Alle moderne teorier om sannhet bruker det tarskiske sannhetsbegrepet i dag. [30] "

Deflasjonistiske teorier om sannhet

Redundanssteori

Redundansteorien om sannhet sier at setninger som inneholder ordet "sant" vanligvis er overflødige. Dette begrepet kan deretter elimineres fra språket uten tap av informasjon; det er på en måte overflødig. Frank Plumpton Ramsey , Alfred Jules Ayer og Quine blir vanligvis nevnt som de viktigste forkjemperne for redundanssteori. I følge Dummett kan denne tilnærmingen spores tilbake til Gottlob Frege , som formulerte grunnideen til redundanssteorien i sitt arbeid om mening og mening i 1892:

“Du kan nesten si: 'Tanken om at 5 er et primtall er sant.' Men hvis du ser nærmere, vil du legge merke til at det faktisk ikke blir sagt noe mer enn i den enkle setningen '5 er et primtall'. [...] Av dette kan det utledes at tankens forhold til sannheten ikke må sammenlignes med subjektets forhold til predikatet. [31] "

Frege uttrykker allerede den sentrale ideen med redundanssteorien om at uttrykket "sant" i utgangspunktet ikke bidrar noe til betydningen av setningene der det forekommer og derfor er overflødig når det gjelder innhold. Denne ideen er formulert i sin klassiske form i Ramsey's Facts and Propositions , der det kortfattet sier at "i virkeligheten er det ikke noe eget sannhetsproblem, men bare en språklig rot. " [32] Sannhet eller usannhet kan først og fremst tilskrives proposisjoner . Når noen sier " p er sant", bekrefter han bare p , og når han sier " p er usant", hevder han ikke -p . Men dette ville ikke utvide innholdet i proposisjonen s . For eksempel betyr setningen "Det er sant at Cæsar ble myrdet" ikke mer enn setningen "Cæsar ble myrdet". En setningsform som "det er sant" brukes bare av stilistiske årsaker eller for å understreke egen påstand.

Imidlertid avviser Frege selv en redundanssteori, for ham er sannhet et udefinerbart logisk grunnbegrep og "det sanne" et abstrakt objekt.

Innvendingen mot redundanssteori [33] var at begrepet “sant” verken er forklart eller definert. So kann gegen das Cäsar-Beispiel von Ramsey ein Satz konstruiert werden, in dem die Bezeichnung „wahr“ wesentlich vorkommt und zum Verständnis nicht wegfallen kann: „Alles, was der Papst sagt, ist wahr.“

Prosententiale Theorie

Dorothy L. Grover, Joseph L. Camp Jr. und Nuel D. Belnap Jr. arbeiteten nach einer Idee von Franz Brentano die prosententiale Wahrheitstheorie aus. [34]

Minimaltheorie

Die Minimaltheorie von Paul Horwich besagt, dass die Eigenschaft „wahr“ sich jeglicher begrifflicher und wissenschaftlicher Analyse entziehe. [35]

Disquotationstheorie

Die Disquotationstheorie sagt: Wahrheit hängt mit der Realität zusammen. Der Satz „Schnee ist weiß“ ist genau dann wahr, wenn Schnee weiß ist. Kein Satz ist für sich wahr, die Realität macht ihn wahr.

Performative Theorie

Ramseys Redundanztheorie hatte eine große Wirkung auf die Diskussion des Wahrheitsbegriffs in der sprachanalytischen Philosophie. Einen der wichtigsten Versuche einer kritischen Ausarbeitung unternahm Peter Frederick Strawson im Jahre 1949 in seinem Aufsatz Truth , in dem er eine performative Theorie der Wahrheit entwickelte. [36] Strawson gibt der Redundanztheorie insofern Recht, als er behauptet, dass „man keine neue Aussage macht, wenn man sagt, dass eine Aussage wahr ist“. Dennoch sei die Nennung der Wahrheit nicht überflüssig, da „man etwas über die bloße Aussage Hinausgehendes tut, wenn man sagt, diese Aussage sei wahr“. [37]

Der Ausdruck „ist wahr“ ist für Strawson kein metasprachliches Prädikat, das zum Sprechen über Sätze verwendet wird. Er stellt vielmehr eine „Äußerung ohne Sinn und Zweck (pointless utterance)“ dar. Der Gebrauch von „ist wahr“ ist ein „sprachlicher Vollzug“, mit dem man eine Aussage bloß noch bestätigt, ohne dass inhaltlich etwas Neues ausgesagt wird. Der Ausdruck „es ist wahr, dass“ ist demnach nur der Modus des Aussagens, ein „Performator, welcher eine zunächst bloß mögliche Aussage in eine wirkliche (freilich möglicherweise falsche) Behauptung überführt.“ [38]

Kohärenztheorie

Die Kohärenztheorie der Wahrheit tauchte Ende des 19. Jahrhunderts im Neuhegelianismus des angelsächsischen Raums auf, etwa bei Francis Herbert Bradley und Brand Blanshard . [39] Sie spielte auch in den Diskussionen des logischen Empirismus und des Wiener Kreises eine Rolle, wobei Otto Neurath eine Kohärenztheorie präferierte, während Moritz Schlick einer Theorie der Korrespondenz den Vorzug gab. [40] In ihrer einfachsten Form besagt die Kohärenztheorie, dass die Wahrheit oder Richtigkeit einer Aussage darin besteht, sich widerspruchslos in ein System von Aussagen einfügen zu lassen. So formuliert Otto Neurath:

„Die Wissenschaft als ein System von Aussagen steht jeweils zur Diskussion. […] Jede neue Aussage wird mit der Gesamtheit der vorhandenen, bereits miteinander in Einklang gebrachten Aussagen konfrontiert. Richtig heißt eine Aussage dann, wenn man sie eingliedern kann. Was man nicht eingliedern kann, wird als unrichtig abgelehnt. Statt die neue Aussage abzulehnen, kann man auch, wozu man sich im allgemeinen schwer entschließt, das ganze bisherige Aussagensystem abändern, bis sich die neue Aussage eingliedern lässt […]. [41]

Neuraths programmatischer Ansatz wurde von Nicholas Rescher zu einer umfassenden Theorie ausgearbeitet. [42] Allerdings benutzt Rescher den Kohärenzbegriff explizit nur als Kriterium, aber nicht zur Definition von Wahrheit. Bei der Definition von „wahr“ schließt er sich der Korrespondenztheorie an: Wahrheit meine die Übereinstimmung einer Proposition mit einer Tatsache. [43]

Rescher unterscheidet zwei Arten von Wahrheitskriterien: garantierende ( guaranteeing ) und legitimierende ( authorizing ) Kriterien. Erstere geben vollkommene Sicherheit in Bezug auf das Vorliegen von Wahrheit, während letztere lediglich einen stützenden Charakter haben. Nach Reschers Ansicht genügt es, wenn ein solches Kriterium das Vorliegen von Wahrheit wahrscheinlicher macht. Rescher schränkt die Geltung des Kohärenzbegriffs weiter auf die Explikation von Tatsachenaussagen – Rescher spricht von „Daten“ – ein, während für die Wahrheit von logisch-mathematischen Aussagen nach seiner Auffassung pragmatische Kriterien herangezogen werden müssen. Daten sind dabei von vornherein als sprachliche Entitäten konzipiert und nicht als reine Tatsachen. Die Akzeptierbarkeit von Daten wird ebenfalls nach pragmatischen Kriterien gerechtfertigt.

Eine Theorie oder ein Aussagensystem kann nach Rescher dann als kohärent bezeichnet werden, wenn folgende Aspekte erfüllt sind:

 1. Umfassendheit (comprehensiveness) : Alle relevanten Sätze werden berücksichtigt; die Theorie ist logisch geschlossen.
 2. Konsistenz (consistency) : Die Theorie enthält keine logisch- kontradiktorischen Sätze.
 3. Zusammengefügtheit (cohesiveness) : Die Sätze der Theorie werden in ihren Beziehungen bzw. Kontexten zu den anderen Sätzen expliziert; die Beziehungen zwischen den Sätzen sind logisch einwandfrei.

Pragmatismus und Intersubjektivitätstheorien

Der Gedanke der Intersubjektivität wurde bereits stark im Deutschen Idealismus herausgearbeitet. Die Verbindung zum Wahrheitsproblem erkannte aber erst Charles S. Peirce . Intersubjektivität wird von Peirce als Resultat einer unbegrenzten Forschergemeinschaft aufgefasst.

„Andererseits sind alle Vertreter der Wissenschaft von der frohen Hoffnung getragen, dass die Prozesse der Forschung, wenn sie nur weit genug voran getrieben werden, zu jeder Frage, auf die sie angewendet werden, eine sichere Lösung ergeben werden. […] Sie mögen zuerst unterschiedliche Ergebnisse erhalten, aber wenn jeder seine Methoden und Prozesse perfektioniert, wird man feststellen, dass die Ergebnisse sich stetig auf ein vorbestimmtes Zentrum hinbewegen. […] Die Meinung, der alle Forscher schicksalhaft am Ende zustimmen müssen, ist das, was wir mit Wahrheit meinen, und der Gegenstand, der durch diese Meinung repräsentiert wird, ist das Reale.“

Charles S. Peirce [44]

Während Peirce hier sowohl Intersubjektivität als auch Korrespondenz mit Tatsachen als Aspekte der Wahrheit andeutet, vertritt er an anderer Stelle Grundsätze einer pragmatischen Theorie der Wahrheit :

“For truth is neither more nor less than that character of a proposition which consists in this, that belief in the proposition would, with sufficient experience and reflection, lead us to such conduct as would tend to satisfy the desires we should then have. To say that truth means more than this is to say that it has no meaning at all.”

„Denn die Wahrheit ist weder mehr noch weniger als der Charakter eines Satzes, der darin besteht, dass die Überzeugung von diesem Satz uns bei genügender Erfahrung und Reflexion zu einem Verhalten führen würde, das darauf zielen würde, die Wünsche, die wir dann haben würden, zu befriedigen. Sagt man, dass Wahrheit mehr bedeutet als das, so heißt das, dass sie überhaupt keinen Sinn hat.“

Charles S. Peirce [45]

Auf Peirce beriefen sich William James und John Dewey , die Hauptvertreter der Wahrheitstheorie des Pragmatismus . [46] Der Sinn von Wahrheit besteht demnach im praktischen Unterschied zwischen wahren und unwahren Ideen. Nach James „besteht ein interner Zusammenhang zwischen der Frage, was Wahrheit ist , und der Frage, wie wir Wahrheit erreichen .“ [47] Mit Blick auf den Verifikations prozess lässt sich sagen:

„[D]ie Definition von Wahrheit hängt mit dem Wahrheits kriterium zusammen. [47]

Für das Wahrheitskriterium der Nützlichkeit in der Praxis wurde auf eine mögliche Verbindung zu den Wahrheitstheorien von Hegel und Marx hingewiesen. [48]

Bertrand Russell kritisierte diese Vermischung von Definition und Kriterium der Wahrheit. Festzustellen, ob die Wirkungen eines Glaubens (auf lange Sicht) gut seien, könne noch schwieriger sein als andere Formen der Verifikation. Andere Menschen könnten zudem solche Wirkungen für schädlich halten, die wir als positiv erachten. „Intersubjektive Wahrheit setzt daher voraus, daß alle Einzelinteressen harmonieren.“ [49] Für Herbert Keuth stellt die pragmatistische Wahrheitstheorie im Grunde eine Theorie des Fürwahrhaltens dar; auch kommen wir, um den Erfolg einer Aussage beurteilen zu können, nicht darum herum, die Übereinstimmung mit den Tatsachen zu überprüfen. [50]

Ausgehend von den Überlegungen des Pragmatismus und der Sprachphilosophie Wittgensteins entwickelte sich im deutschsprachigen Raum die Intersubjektivitätstheorie der Wahrheit vor allem als Konsensustheorie ( Jürgen Habermas , Karl-Otto Apel [51] ) und als dialogische Theorie ( Erlanger Schule ).

Konsenstheorie der Wahrheit (Habermas)

Für die Konsenstheorie (auch Diskurstheorie ) ist eine Aussage dann wahr, wenn sie Anerkennung von allen vernünftigen Gesprächspartnern verdient und über sie ein – prinzipiell unbegrenzter – Konsens hergestellt werden kann. Jürgen Habermas legte 1973 in seinem Aufsatz Wahrheitstheorien [52] den wohl bislang präzisesten Entwurf einer solchen Theorie vor. Er definiert darin „Wahrheit“ wie folgt:

„Wahrheit nennen wir den Geltungsanspruch, den wir mit konstativen Sprechakten verbinden. Eine Aussage ist wahr, wenn der Geltungsanspruch der Sprechakte, mit denen wir, unter Verwendung von Sätzen, jene Aussage behaupten, berechtigt ist.“

Jürgen Habermas [53]

Träger der Wahrheit ist die Aussage, sofern deren Gehalt in der Standardform der Behauptung einer Tatsache (sog. konstativer Sprechakt ) formuliert werden kann. Wenn eine solche Formulierung als Tatsachenaussage möglich ist, wird mit der Aussage ein Geltungsanspruch erhoben, der berechtigt oder unberechtigt sein kann. Ein Geltungsanspruch ist nach Habermas dann berechtigt, wenn er diskursiv eingelöst werden kann.

Geltungsansprüche

Habermas unterscheidet vier Arten von Geltungsansprüchen, die weder aufeinander noch auf ein gemeinsames Fundament zurückgeführt werden können. [54] Ihre Erfüllung müssen die Sprecher im kommunikativen Handeln unterstellen. Solange die Verständigung gelingt, bleiben die wechselseitigen Ansprüche unthematisiert; scheitert sie, sind die Unterstellungen daraufhin zu überprüfen, welche von ihnen unerfüllt blieb. Je nach Geltungsanspruch existieren unterschiedliche Reparaturstrategien:

 • Verständlichkeit : Der Sprecher unterstellt das Verständnis der gebrauchten Ausdrücke. Bei Unverständnis wird zur Explikation durch den Sprecher aufgefordert.
 • Wahrhaftigkeit : Die Sprecher unterstellen sich gegenseitig Wahrhaftigkeit. Wird diese angezweifelt, können die Zweifel kaum durch den der Unwahrhaftigkeit verdächtigten Sprecher selbst zerstreut werden.
 • Wahrheit : Bezüglich des propositionalen Gehalts der Sprechakte wird Wahrheit unterstellt. Wird diese bezweifelt, muss ein Diskurs klären, ob der Anspruch des Sprechers zu Recht besteht.
 • Richtigkeit : Die Richtigkeit der Norm, die mit dem Sprechakt behauptet wird, muss anerkannt werden. Auch dieser Geltungsanspruch ist nur diskursiv einlösbar. [55]

Diskurs

Der Geltungsanspruch der Wahrheit einer Aussage wird im Diskurs eingelöst. Die Einlösung erfolgt im Konsens , der aber kein zufälliger, sondern ein begründeter Konsens sein muss, sodass „jeder andere, der in ein Gespräch mit mir eintreten könnte, demselben Gegenstand das gleiche Prädikat zusprechen würde“. Voraussetzung für einen solchen begründeten Konsens ist eine „ideale Sprechsituation“.

„Die ideale Sprechsituation ist weder ein empirisches Phänomen noch bloßes Konstrukt, sondern eine in Diskursen unvermeidliche reziprok vorgenommene Unterstellung. [56]

Damit eine ideale Sprechsituation nicht bloße Fiktion bleibt, müssen vier Bedingungen der Chancengleichheit aller Diskursteilnehmer erfüllt sein, zunächst zwei triviale, dann zwei nicht triviale:

 1. Chancengleichheit bezüglich der Verwendung kommunikativer Sprechakte , sodass jeder „jederzeit Diskurse eröffnen sowie durch Rede und Gegenrede, Frage und Antwort“ fortsetzen kann;
 2. Chancengleichheit bezüglich der Thematisierung und Kritik sämtlicher Vormeinungen , sodass „keine Vormeinung auf Dauer der Thematisierung und der Kritik entzogen bleibt“, und demnach problematisiert, begründet oder widerlegt werden kann („Postulat der Redegleichheit“);
 3. Chancengleichheit bezüglich der Verwendung repräsentativer Sprechakte , sodass es allen möglich ist, „ihre Einstellungen, Gefühle und Intentionen zum Ausdruck zu bringen“, um die Wahrhaftigkeit der Sprecher sich selbst und anderen gegenüber zu garantieren („Wahrhaftigkeitspostulat“);
 4. Chancengleichheit bezüglich der Verwendung regulativer Sprechakte , sodass alle „die gleiche Chance haben, […] zu befehlen und sich zu widersetzen, zu erlauben und zu verbieten, […] usf.“, damit „Privilegierungen im Sinne einseitig verpflichtender Handlungs- und Bewertungsnormen“ ausgeschlossen sind. [57]

Zur Unterscheidung zwischen Wahrheit und Falschheit nach der Konsenstheorie ist es wichtig, vernünftige Konsense zu identifizieren:

„Ein vernünftiger Konsensus kann von einem trügerischen in letzter Instanz allein durch Bezugnahme auf eine ideale Sprechsituation unterschieden werden. […] Die Bedingungen der empirischen Rede sind [jedoch] auch dann, wenn wir der erklärten Absicht, einen Diskurs aufzunehmen, folgen, sehr oft nicht mit denen einer idealen Sprechsituation identisch. [58]

Doch um „den vernünftigen Charakter von Rede“ nicht preisgeben zu müssen, setzen wir voraus, dass ein erzielter Konsens ein vernünftiger Konsens sei, solange „jeder faktisch erzielte Konsensus auch in Frage gestellt und daraufhin überprüft werden kann, ob er ein hinreichender Indikator für einen begründeten Konsensus ist.“ [56]

Dialogische Theorie der Wahrheit (Erlanger Schule)

Die Grundlage der dialogischen Theorie der Wahrheit (auch Dialogtheorie ) stellt die Schrift Logische Propädeutik. Vorschule des vernünftigen Redens dar. Wilhelm Kamlah und Paul Lorenzen entwickeln darin die Grundtermini der Lehre vom vernünftigen Reden, wozu sie auch die Wörter „wahr“ und „falsch“ zählen. Sie betonen die Bedeutung der „Homologie“, also des Konsenses der Gesprächsteilnehmer:

„Da wir bei […] Beurteilung der Wahrheit von Aussagen auf das Urteil anderer rekurrieren, die mit uns dieselbe Sprache sprechen, können wir dieses Verfahren interpersonale Verifizierung nennen. Wir stellen auf diesem Wege, durch diese ‚Methode', Übereinstimmung zwischen dem Sprecher und seinen Gesprächspartnern her, eine Übereinstimmung, die in der Sokratischen Dialogik ‚Homologie' genannt wurde. [59]

„Wahr“ und „falsch“ sind für Kamlah und Lorenzen Beurteilungsprädikatoren. Was diese Termini bedeuten, kann in der natürlichen Sprache rekonstruiert werden. Anhand eines Aufsatzes von Lorenzens Schüler Kuno Lorenz [60] erläutert Jürgen Habermas den Unterschied zwischen Konsenstheorie und dialogischer Theorie der Wahrheit: Die Festlegung der „Wahrheitsbedingungen einer Aussage mit den Verwendungsregeln der in dieser Aussage auftretenden sprachlichen Ausdrücke“ bedeute eine Verwechslung von Verständlichkeit und Wahrheit. [61] Wegen dieser „analytische[n] Wahrheitstheorie“ [62] trage der Erlanger Ansatz „zur Begründung einer von der Konsensustheorie der Wahrheit geforderten Logik des Diskurses […] Wesentliches nicht bei.“ [63]

Wahrheit im Deutschen Idealismus

Die Vertreter des Deutschen Idealismus stellen das Prinzip der Subjektivität in den Mittelpunkt ihrer Philosophie. Für sie gibt es im Grunde keine außerhalb des Subjekts befindliche Gegenständlichkeit. Wahrheit kann daher nicht einfach im Sinne der Korrespondenztheorie als Übereinstimmung des Urteils eines Subjekts mit einem außerhalb des Subjekts befindlichen Gegenstand bestimmt werden.

Die Korrespondenztheorie der Wahrheit ist für diese idealistischen Philosophen nur für die aposteriorische Wahrheit von Erfahrungsgegenständen relevant. Ohne unabhängig von den erkennenden Subjekten existierende Außenwelt hat die Frage nach der Wahrheit keine große Bedeutung. Daher gilt das primäre Interesse der Deutschen Idealisten der Frage nach den „Bedingungen der Möglichkeit“ von Wahrheit.

Bezeichnend für den veränderten Status der Wahrheit ist die Position Friedrich Schlegels :

„Es gibt keine wahre Aussage, denn die Position des Menschen ist die Unsicherheit des Schwebens. Wahrheit wird nicht gefunden, sondern produziert. Sie ist relativ. [64]

Fichte

Nach Johann Gottlieb Fichte darf die Wahrheit nicht vom Wahrheitserlebnis des Subjekts getrennt werden. Wahrheit, die nicht von einer (allgemeinen) Subjektivität erlebt wird, ist ein Widerspruch in sich. Gleichwohl muss zwischen Denkakt und Denkinhalt unterschieden und der Anspruch auf objektive Gültigkeit von Wahrheit aufrechterhalten werden. Eine psychologistisch- solipsistische Position wie die von Berkeley lehnt Fichte als „dogmatischen Idealismus“ ab.

Wahrheit liegt für Fichte dann vor, wenn eine Übereinstimmung zwischen demjenigen, was das Ich passiv erlebt bzw. erleidet und den aktiven Ich-Vollzügen vorliegt. Das Objekt ist für Fichte identisch mit passiv und begrenzt erlebten Vollzügen des Subjekts. Wenn diese mit dessen aktiven Vollzügen zusammenstimmen, spricht Fichte von Wahrheit.

Dennoch wird Wahrheit von Fichte als etwas Überindividuelles verstanden. Es gibt nicht viele, psychologistisch verstandene Wahrheiten, sondern nur eine unteilbare Wahrheit. Sie hängt nicht vom Individualwillen der einzelnen Subjekte ab, sondern von den allgemeinen Strukturen eines immer schon vorausgesetzten vernünftigen Subjekts:

„[D]as Wesen der Vernunft ist in allen vernünftigen Wesen Eins und ebendasselbe. Wie andere denken, wissen wir nicht, und wir können davon nicht ausgehen. Wie wir denken sollen, wenn wir vernünftig denken wollen, können wir finden; und so, wie wir denken sollen, sollen alle vernünftigen Wesen denken. Alle Untersuchung muß von innen heraus, nicht von außen herein, geschehen. Ich soll nicht denken, wie andere denken; sondern wie ich denken soll, so, soll ich annehmen, denken auch andere. – Mit denen übereinstimmend zu seyn, die es mit sich selbst nicht sind, wäre das wohl ein würdiges Ziel für ein vernünftiges Wesen?“

Johann Gottlieb Fichte [65]

Wahrheit hat so einen An-sich -Charakter: aus der Perspektive des individuellen Subjekts erschafft sie sich scheinbar von selbst; die transzendentale , allgemeine Subjektivität weiß dagegen um sich selbst als den Konstitutionsgrund der einheitlichen Wahrheit. Absolute Wahrheit besteht in völliger Selbstidentität und erweist sich für das endliche Ich als eine unendliche Aufgabe, ein letztlich nie zu erreichendes Ideal .

Hegel

Für Georg Wilhelm Friedrich Hegel bezeichnet der „gewöhnliche“ Begriff der Wahrheit, der diese als Übereinstimmung zwischen Urteil und Realität auffasst, eine bloße Richtigkeit. Hegel verlegt den Begriff der Übereinstimmung von der Ebene des Verhältnisses zwischen dem Denken und der Sache auf die Ebene des Denkens und des die Sache erfassenden Gedankens. In diesem Sinne ist Wahrheit die Übereinstimmung eines Gegenstandes mit sich selbst, dh mit seinem Begriff.

„Wahrheit“ ist damit bei Hegel ein „immanenter“ Prozess „der Sache selbst“. Hegel unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen dem „gewöhnlichen“ und dem „philosophischen oder spekulativen“ Satz. Der gewöhnliche Satz hat die Form eines Urteils. Es werden seine Komponenten, Subjekt und Prädikat, zuerst als voneinander getrennt verstanden und als solche in eine Beziehung zueinander gesetzt. [66] Diese ist dann wahr oder falsch. Im positiv-vernünftigen oder spekulativen Satz wird dagegen die dialektische Bewegung der Sache selbst festgehalten.

Der „Begriff“ stellt im hegelschen Sinne die substantielle Verfasstheit aller „Dinge“ (Sachen) und des „Ganzen“ dar. Der Begriff einer Sache übertrifft prinzipiell und notwendigerweise diese Sache selbst, und zwar wegen des endlichen Momentes der Sache. Die absolute Wahrheit ist Gott als Geist. Er allein stellt die absolute Übereinstimmung des Begriffs und der Realität dar:

„Gott allein ist die wahrhafte Übereinstimmung des Begriffs und der Realität; alle endlichen Dinge aber haben eine Unwahrheit an sich, sie haben einen Begriff und eine Existenz, die aber ihrem Begriff unangemessen ist […]. [67]

Der Grund für eine Nichtübereinstimmung von Begriff und Sache liegt für Hegel darin, dass die Dinge eine „Unwahrheit“ in sich haben. Diese ist darin begründet, dass sie endlich sind, während der sie fassende Begriff selbst unendlich ist. „Deshalb müssen sie [die endlichen Dinge] zu Grunde gehen, wodurch die Unangemessenheit ihres Begriffs und ihrer Existenz manifestiert wird. Das Tier als Einzelnes hat seinen Begriff in seiner Gattung, und die Gattung befreit sich von der Einzelheit durch den Tod“. [67] Die „ontologische Verfasstheit“ eines endlichen Dinges besteht nach Hegel also darin, dass es sich aufhebt ; das Zugrundegehen ist das Resultat der Dialektik, die deswegen einsetzt, weil das Sein der endlichen Dinge seinem eigenen Begriff nicht angemessen ist. Entsprechendes gilt von der „Wahrheit“ der endlichen Dinge: Diese „Wahrheiten“ sind „endliche Wahrheiten“, die zugrunde gehen müssen. Dabei werden sie nicht vernichtet, dies kann dem Geistigen im Gegensatz zum Materiellen nicht passieren, sondern sie bilden zusammen mit dem Fassen ihrer Entwicklung das Resultat. Hier zeigt sich Wahrheit im eigentlichen Sinne – als Zusammenkommen, Übereinstimmung (Identität) von Verschiedenen in einem gemeinsamen Medium. Hegel meint es wörtlich, wenn er sagt:

„Die Wahrheit des Seins sowie des Nichts ist daher die Einheit beider; diese Einheit ist das Werden . [68]

Einwände gegen den Begriff der Wahrheit

Logische Einwände

Aus der Annahme oder dem Prinzip, dass es eine einzige Wahrheit gebe, folgt zumeist ein Wahrheitsbegriff, der eine unbedingte Geltung des als „wahr“ Bezeichneten impliziert. Ein solcher Wahrheitsbegriff impliziert damit zugleich eine vollständige Unabhängigkeit oder Trennung des als „wahr“ Bezeichneten vom Beurteilenden (siehe Dualismus ). Gegen einen solchen rigiden Wahrheitsbegriff können Einwände vorgebracht werden.

Das grundsätzliche Problem aller Wahrheitstheorien ist ihre Zirkularität. [69] Es stellt sich die Frage, in welchem Sinne sie selbst wahr oder richtig sein sollen. Ein Anspruch auf Wahrheit in dem von ihnen selbst definierten Sinne wäre willkürlich; ein Zurückgreifen auf eine ihrer Definition vorausliegende Norm würde den Begriff der Wahrheit bereits voraussetzen, den es ja erst zu ermitteln galt.

Nietzsche und die Folgen

Starke Kritik kam erstmals von Friedrich Nietzsche , der auf die menschlichen Interessen, Neigungen, den Willen, und das Triebhafte hingewiesen hat, das hinter aller Erkenntnis steht. Im Anschluss daran entwickelte Wilhelm Dilthey eine Typologie der Metaphysiker, in der er versuchte, philosophische Grundansichten auf verschiedene psychologische Typen zurückzuführen.

Zusammen mit dem starken historischen Bewusstsein und der verstärkten Kenntnis anderer Völker und Kulturen herrschte Ende des 19. Jahrhunderts generell eine Phase der Skepsis und des Zweifels, ob nicht generell jede Wahrheit nur von kulturellen Ansichten abhängig ist (siehe Kulturrelativismus ). Dabei geht es nicht darum, dass Naturgesetze angezweifelt würden, sondern um die Frage, ob es nicht vielerlei Sichtweisen geben kann, und ob Wahrheiten abhängig von kulturellen Entwicklungen sein können, mit anderen Worten, ob Wahrheiten als Konstruktionen innerhalb einer Kultur angesehen werden können.

Auf kognitivistischer Ebene hat etwa Jakob Johann von Uexküll die Subjektivität aller Wahrnehmung herausgearbeitet, indem er die Wahrnehmungsapparate von verschiedenen Tieren und Insekten verglich.

Postmoderne

Philosophen der Postmoderne weisen den Gedanken einer einzigen Wahrheit als Mythos zurück ( Gilles Deleuze : „ Die Begriffe Wichtigkeit , Notwendigkeit , Interesse sind tausendmal entscheidender als der Begriff der Wahrheit. “).

Konstruktivismus

Der Radikale Konstruktivismus (RK) nimmt für sich in Anspruch, das Wahrheitsproblem gelöst zu haben, indem er aus dieser Zirkularität heraustritt. Da alle Wahrnehmung subjektiv ist, ist auch die Sicht der Welt oder die Sicht von Dingen ausschließlich subjektiv. Es gibt daher nur miteinander konkurrierende subjektive Wahrheiten. Ein Vergleich mit der Sache selbst ist aus systematischen Gründen nicht möglich. Ernst von Glasersfeld bezieht sich dabei unter anderem auf die Sapir-Whorf-Hypothese , die besagt, dass man mit der Muttersprache die in dieser enthaltenen und ausgedrückten Wahrheiten erlernt. Verschiedene Muttersprachen stehen somit auch für verschiedene Wahrheiten. Der RK gibt daher konsequent den Begriff der einen Wahrheit und damit der Wahrheit selbst aus systematischen Gründen auf.

Kritischer Rationalismus

Der Kritische Rationalismus hält an der absoluten Wahrheit als regulativer Idee fest und verweist auf die verheerenden Folgen, die entstehen, wenn man sie aufgibt. Er erklärt Unterschiede in den Meinungen mit deren unterschiedlicher Wahrheitsnähe . Auch wenn Meinungen oft Irrtümer und daher falsch sind, können sie dennoch mehr oder weniger gut mit der Wahrheit übereinstimmen. Die vermeintliche Zirkelhaftigkeit des Wahrheitsbegriffs löst der Kritische Rationalismus mit der Aufgabe eines an Begründungen orientierten Denkens zugunsten von nicht auf Begründung abzielender Kritik. Der Kritische Rationalismus lehnt also die Auffassung ab, dass es Wahrheitskriterien gibt. Wahrheit ist somit erreichbar, aber es kann nicht begründet, bewiesen oder wahrscheinlich gemacht werden, dass sie erreicht wurde ( Fallibilismus ), und ebenso kann das Fürwahrhalten nicht begründet werden ( Erkenntnisskeptizismus ). Dennoch ist es durch kritische Beurteilung (ua durch Wahrnehmung) möglich, ohne Willkür Vermutungen darüber anzustellen, welche vorhandene Theorie für einen gegebenen Anwendungsbereich der Wahrheit am nächsten kommt ( Negativismus ; wechselseitige Kontrolle von Vermutungen durch Vermutungen; ‚ Checks and Balances ').

Die Objektivität der Wahrheit

Jegliche Erkenntnis hat einen objektiven Inhalt. Die Wahrheit einer Erkenntnis ist auf ihren objektiven Inhalt bezogen. Was wahr ist, ist ausschließlich vom Objekt her zu bestimmen, es hängt nicht vom Erkenntnissubjekt – von dessen Wünschen oder Eigenheiten seines Erlebens oder Denkens – ab. Indem Wahrheit sich ausschließlich auf den objektiven Inhalt der Erkenntnis bezieht, besitzt sie objektiven Charakter. Wahrheit ist stets objektive Wahrheit. Voraussetzung hierfür ist die Anerkennung der Materie als objektive Realität. Die Objektivität der Wahrheit ist in der objektiven Realität begründet. [70]

Wahrheit in den Wissenschaften

Wahrheit, Wissenschaft und Wirklichkeit stehen in unmittelbarem Zusammenhang. Ziel jeder Erkenntnis (Wissenschaft) ist die Wahrheit. Wissenschaft als Form des gesellschaftlichen Bewusstseins „widerspiegelt“ (beschreibt) die objektive Realität. [19] Dabei wird mit dem Begriff der Wahrheit die Genauigkeit der Widerspiegelung der Wirklichkeit charakterisiert. Mit absoluter Wahrheit (Genauigkeit) ist eine „perfekte, exakte“ Wiedergabe gemeint, die nur für numerische Sachverhalte gelingt, wie z. B. bei der richtigen Angabe der Anzahl von Gegenständen. Im Allgemeinen sind jedoch wissenschaftliche Aussagen wie jegliches Wissen mit einer mehr oder weniger großen Unsicherheit verbunden, so dass dann von relativer Wahrheit gesprochen wird.

Wahrheit in den Natur- und Technischen Wissenschaften

Für die Natur- und Technischen Wissenschaften ist die Praxis (z. B. das Experiment) als praktischer Beweis das primäre und hinreichende Kriterium der Wahrheit. Die Natur- und Technischen Wissenschaften haben wie die Wahrheit objektiven Charakter (Siehe oben: Materialistische Widerspiegelungstheorie) – Andere Wahrheitstheorien werden nicht benötigt. [19] [71] In den Natur- und Technischen Wissenschaften ist mit dem Geltungsanspruch eines Ergebnisses meistens auch ein Genauigkeitsanspruch verbunden. Wie mit dem dialektischen Verhältnis von absoluter und relativer Wahrheit in Wissenschaft und Technik umgegangen wird, macht die Metrologie deutlich. Der Messunsicherheit, die den wahren Wert verdeckt, wird nicht nur durch genauere Messungen begegnet, sondern auch mit statistischen Methoden bei der Auswertung von Wiederholungsmessungen ( DIN 1319 ). Die Wahrheit in Gestalt wahrer Werte ist zwar nicht direkt messbar, doch kann sie eingegrenzt werden. Eine Bestätigung von Naturgesetzen gelingt im Rahmen der Messunsicherheit . Die Metrologie zeigt, wie der Begriff der Wahrheit in Naturwissenschaft und Technik durch Messungen enger determiniert wird.

Wahrheit in den Sozial- und Geisteswissenschaften

In den Sozial- und Geisteswissenschaften kann das Experiment als Kriterium der Wahrheit kaum angewendet werden. So O. Schwemmer: „Eine methodische Konstruktion der Wirklichkeit, wie sie im Experiment vorgenommen wird, ist in den Geistes- und Sozialwissenschaften nicht möglich. Und wo dort dennoch von Experimenten die Rede ist, unterscheiden diese sich grundlegend von den Experimenten der Naturwissenschaften. Dies schon darum, weil wir keine isolierten Systeme mit Menschen aufbauen, weil wir die prägenden Einflüsse aus den physischen, sozialen und semantischen Umgebungen der Menschen nicht zu einer ‚idealen' Modellsituation rückbauen können.“ [72] Es bleiben die sekundären Wahrheitskriterien (so). Doch diese sind nur von notwendigem aber nicht hinreichendem Charakter. Der subjektive Einfluss des Erkennenden lässt sich nicht völlig eliminieren. Die Folge ist, dass die Sozial- und Geisteswissenschaften den Anspruch einer Wissenschaft auf Objektivität und Allgemeingültigkeit nur bedingt erfüllen können. [73]

Wahrheit in den Religionen

Judentum und Christentum

Altes Testament

Dem Ausdruck „Wahrheit“ entspricht im Hebräischen das Wort אֶמֶת (eh'-meth) . Es ist stammverwandt mit amen (אָמַן ('aman) ) und bedeutet so viel wie Verlässlichkeit, die unverbrüchliche Tragfähigkeit einer Sache oder eines Wortes, die Treue von Personen. Dieser hebräische Begriff ist damit stärker prozess- und handlungsorientiert als das griechische aletheia (objekt- und zustandsbezogen, vgl. Heideggers Verdeutschung zu „Ent-Bergung“). Im zwischenmenschlichen Bereich hat der Begriff der Wahrheit eine enge Beziehung zum Recht. Im religiösen Sinne ist Gott selbst die Quelle aller Wahrheit: „ Ja, mein Herr und Gott, du bist der einzige Gott, und deine Worte sind wahr “ ( 2 Sam 7,28 EU ). Seine Worte und sein Tun sind die Gewähr unbedingter Verlässlichkeit: „Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig, all sein Tun ist verläßlich“ ( Ps 33,4 EU ). Auch die in der Tora niedergelegten göttlichen Gebote werden als „Wahrheit“ bezeichnet: „Deine Gerechtigkeit bleibt ewig Gerechtigkeit, deine Weisung ist Wahrheit“ ( Ps 119,142 EU ). Der Mensch soll sich an diese Wahrheit halten – schon im Interesse seines eigenen Lebens: „ Denn wenn du dich an die Wahrheit hältst, wirst du bei allem, was du tust, erfolgreich sein “ ( Tob 4,6 EU ).

Neues Testament

Nikolai Nikolajewitsch Ge : Was ist Wahrheit (1890); Pontius Pilatus zu Jesus ; Joh 18,38 EU

Im Neuen Testament wird der Wahrheitsbegriff vor allem bei Paulus und im Johannesevangelium theologisch bedeutsam.

Paulus tritt mit dem Anspruch auf, die Wahrheit zu verkündigen ( 2 Kor 4,2 EU ). Wahrheit und Evangelium werden bei ihm gleichgesetzt. Die Wahrheit ist „Jesus“ ( Eph 4,21 EU ); es gilt, ihr zu gehorchen ( Gal 5,7 EU ). Liebe zur Wahrheit bedeutet gleichzeitig eine Absage an Ungerechtigkeit und Bosheit ( 2. Thess 2,10 ff EU ). Paulus spricht in den Pastoralbriefen auch von einer „Erkenntnis der Wahrheit“. Wahrheit wird bei ihm zum Synonym für die Orthodoxie, die gegen falsche „Irrlehren“ verteidigt werden muss.

Im Johannesevangelium ist der Wahrheitsbegriff stark christologisch konnotiert. Jesus spricht von sich als der „Wahrheit“. Er sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ ( Joh 14,6 EU ). Auch alle Worte, die Jesus gesprochen hat, sind Wahrheit. Die Erkenntnis dieser Wahrheit, das Annehmen und Bleiben in dieser Wahrheit führt zu „Freiheit“ und „Leben“ ( Joh 8,31-32 EU ). Diese Wahrheit setzt eine Empfänglichkeit der Menschen voraus, verlangt aber auch, dass sie sich im Tun bewährt ( 1 Joh 1,6 EU ; 2,4 EU ; 3,18 EU ). Der Geist der Wahrheit (auch Heiliger Geist genannt) ( Joh 14,17 EU ; 1 Joh 5,7 EU ) setzt das Heilswerk Christi fort ( Joh 16,13 EU ); er wirkt in den Jüngern weiter und führt sie, um gegenüber der Welt Zeugnis für Jesus Christus abzugeben ( Joh 15,26-27 EU ).

Das Johannesevangelium ( Joh 18 EU ) berichtet, wie Jesus von Pilatus verhört wurde. Pilatus: „So bist du dennoch ein König?“, Jesus: „Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.“ Pilatus winkt ab: „ Was ist Wahrheit? “ – Das Zitat wird auch als Hinweis auf die Beschränktheit der menschlichen Erkenntnis gedeutet, die nur durch Glauben oder Offenbarung überwunden werden kann.

Christliche Theologie

Allgemein

In der Geschichte der christlichen Theologie stand die Wahrheit des christlichen Glaubens immer wieder im Zentrum heftiger Kontroversen. Schon im Mittelalter wurde versucht, den Streit so zu schlichten, dass man eine Theorie der „ doppelten Wahrheit “ entwarf, nach der im subjektiven religiösen Glauben oder auch in der wissenschaftlichen Theologie durchaus wahr sein kann, was in der Philosophie falsch ist. Diese Auffassung wurde zwar auf dem 5. Laterankonzil 1513 als Irrlehre verurteilt. Aber die Frage nach der Einheit und Allgemeingültigkeit der religiösen Wahrheit wurde in der Reformation und Aufklärung wieder aufgenommen. Die konfessionelle Glaubensspaltung, die Emanzipation der Einzelwissenschaften von der traditionell beanspruchten sachlichen Priorität der Theologie, die neuzeitliche Religionskritik und die Konfrontation mit den Wahrheitsansprüchen anderer Religionen sind die wichtigsten Faktoren, die in der Neuzeit zur Entstehung und Erhaltung dieser Krise beigetragen haben.

In der modernen Religionsphilosophie wurde der Wahrheitsbegriff christlicher Theologien in unterschiedlichster Weise angegriffen, darunter:

 • Werden in der christlichen Glaubensrede überhaupt Aussagen mit einem genuinen Wahrheitsanspruch formuliert? Oder handelt es sich hier nicht vielmehr um sprachliche Äußerungen, die nicht beanspruchen können, etwas auszusagen, was der Fall ist, sondern die Gefühle, Einstellungen und Handlungsmaximen des Sprechers wiedergeben? (sog. Antirealismus , Nonkognitivismus , Emotivismus , Fiktionalismus oder Pragmatismus )
 • Falls religiöse Aussagen einen genuinen Wahrheitsanspruch erheben, können sie dann in irgendeiner Form als wahr erkannt bzw. als wahr erwiesen werden ( Verifikations problem)?

Letzterer Einwand setzt einen Verifikationismus voraus, wie er in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts teilweise populär war, inzwischen aber von vielen Wissenschaftstheoretikern abgelehnt wird. Beide Einwände setzen voraus, dass religiöse Wahrheit nach dem Modell von Aussagenwahrheit verstehbar sei. Diese Voraussetzung wurde in der Theologie des 20. Jahrhunderts vielfach kritisiert. Unter Rückgriff auf die alttestamentliche Bedeutung von „Wahrheit“ (אמת, emet ) wurde religiöse Wahrheit stattdessen beispielsweise als personale Begegnung interpretiert oder (meist von Seiten lutherisch oder dialektisch geprägter Theologie) als Ereignis verstanden, das geschieht, wenn das Wort Gottes den Menschen im Glauben wahr macht. In der neueren Religionsphilosophie wird die metaphilosophische Debatte über realistische Interpretationen religiöser Überzeugungen und Aussagen intensiv und kontrovers geführt. (sog. Theologischer Realismus oder Kritischer Realismus in der Religionsphilosophie)

Römisch-Katholische Kirche
Visualisierung der Wahrheitszuordnung nach Lumen Gentium [74]

Die römisch-katholische Kirche erhob lange Zeit einen Absolutheitsanspruch für die eigene religiöse Wahrheit und Heilsvermittlung. Diese Position hat va in der fundamentaltheologischen Diskussion der 2. Hälfte des 20. Jh. unterschiedliche Präzisierungen und Modifikationen erfahren. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird von offizieller Seite ein moderater Inklusivismus vertreten. Besonders in Nostra Aetate , der Erklärung über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, wird erklärt, dass die Menschen einzig in Christus, „der Weg, Wahrheit und Leben“ ( Joh 14,6 EU ) ist, die Fülle des religiösen Lebens finden. Doch auch andere Religionen haben Anteil am durch Christus unüberbietbar vermittelten Heil, denn ihre Handlungs- und Lebensweisen können „nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet“. [75] Die Kirche sieht die Menschen auf verschiedene Weise der Wahrheit hin zugehörend und zugeordnet: Zuerst „die katholischen Gläubigen, die anderen an Christus Glaubenden und schließlich alle Menschen überhaupt, die durch die Gnade Gottes zum Heile berufen sind.“ [74]

Der aktuelle Papst Franziskus [76] und sein Vorgänger, Papst Benedikt XVI. [77] , beschrieben Wahrheit als Beziehung der Menschen zu Gott, über die jedoch niemand absolut verfügt, sondern die im Rahmen eines Weges immer neu erschlossen werden muss.

Buddhismus

Der Mahayana-Buddhismus kennt das Konzept der zweifachen Wahrheit ( satya-dvaya ). Es wurde von Nagarjuna eingeführt, um den erkenntnistheoretischen Stellenwert der Lehre Buddhas zu klären. Da Nagarjuna wegen der logischen Aporien des begrifflichen Denkens jedem Begriff eine deskriptive Gültigkeit abspricht, entsteht das Problem, ob die Lehre Buddhas wahr ist. Für Nagarjuna ist sie – verstanden als zutreffende Wirklichkeitsbeschreibung – ebenso falsch wie alle anderen Systeme. Was im höchsten Sinne wahr ( paramartha-satya ) ist, lässt sich begrifflich nicht fassen. Doch ist die Lehre Buddhas relativ wahr ( samvriti satya ), da sie zur überbegrifflichen Erkenntnis der höchsten Wahrheit hinführt, wobei sie sich selbst aufhebt. Die Auffassung einer zutreffenden Beschreibbarkeit der Wirklichkeit wird als Form des zu überwindenden Anhaftens verstanden. Die buddhistische Lehre, die sich zunächst des „anhaftenden“, das heißt begrifflichen Denkens bedient, ist das geeignete Mittel für diese Überwindung.

Gemäß dem Konzept ist zwischen der „Wahrheit im höchsten Sinn“ ( paramartha satya ) und einer „relativen Wahrheit“ oder „Verhüllungs-Wahrheit“ ( samvriti satya ) zu unterscheiden.

Die „relative Wahrheit“ bezeichnet jegliche Form von begrifflich gefasster Wahrheit, besonders aber die buddhistische Lehre, die zwar deskriptiv unzutreffend, aber „relativ“ wahr ist, weil sie zur Erkenntnis der höchsten Wahrheit führt. Diese ist hingegen weder begrifflich fassbar, noch sprachlich artikulierbar. Sie ist jene in der Erleuchtung zuteilwerdende, heilshafte Erkenntnis ( prajña ), zu der alle sprachliche, begriffliche Artikulation hinführen will.

Buddha Shakyamuni hat im Kalama-Sutta zur Wahl einer persönlichen Wahrheit gesagt:

„Glauben Sie an nichts, nur weil Sie es gehört haben. Glauben Sie nicht einfach an Traditionen, weil sie von Generationen akzeptiert wurden. Glauben Sie an nichts, nur auf Grund der Verbreitung durch Gerüchte. Glauben Sie nie etwas, nur weil es in Heiligen Schriften steht. Glauben Sie an nichts, nur wegen der Autorität der Lehrer oder älterer Menschen.

Aber wenn Sie selber erkennen, dass etwas heilsam ist und dass es dem Einzelnen und Allen zugute kommt und förderlich ist, dann mögen Sie es annehmen und stets danach leben.“

Kālāma Sutta Anguttara-Nikāya III, 66 [78]

In einer Lehrrede für seinen Sohn Rahula hat er ebenfalls auf die Bedeutung von Wahrheit hingewiesen. [79]

Islam

Über die Definition und die Bedeutung, der in der islamischen Welt verwendeten, mehrdeutigen Wahrheitsbegriffe, Haqq ( arabisch , Al-Haqq الحق) bzw. Haqqiqah ( arabisch , الحقيقه) diskutieren seit Jahrhunderten die Islamischen Schulen , Koran-Exegeten und Traditionarier , z. T sehr kontrovers und mit Anfeindungen und Apostasie Vorwürfen ( Takfīr , arabisch تكفير).

Im Koran kommt der Begriff ''Al-Haqq'' insgesamt 227 vor. In vier Versen im Koran wird der Gott (Allah) als Haqq (Al-Haqq), die Wahrheit, bezeichnet [80] (Auch in den Überlieferungen erscheint Al-Haqq unter den 99 Namen [81] , die dem Gott zugeordnet werden). Im Koran werden die Religion [82] , die Lehren und die Worte Gottes [83] als Al-Haqq beschrieben. Die Koran-Exegeten beanspruchen diese Wahrheitsdefinition für den Islam bzs. für den Koran. Nach Definition dieser islamischen Theologen ist Gott und alles von Ihm stammende die Wahrheit (Al-Haqq). [84] [85]

Wahrheit in der deutschen Literatur von der Aufklärung bis zur Moderne

Der Begriff der Wahrheitsfindung wird zum ersten Mal in der Literatur der Aufklärung benutzt. ImZeitalter der Aufklärung , als die alten Normen und Werte der Gesellschaft und der Wissenschaft als falsch angesehen werden, liegt es beim Schriftsteller und Philosophen, nach der Wahrheit zu suchen. Gotthold Ephraim Lessing sieht diese Wahrheit im Streben nach Toleranz und Humanität, wie er es in der Ringparabel darlegt. Denn genau dieses Streben allein macht, nach Lessing, den Menschen aus: „Denn nicht durch den Besitz, sondern durch die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine [des Menschen] Kräfte, worin allein seine immer wachsende Vollkommenheit besteht.“ Auch ein anderer Denker der Aufklärung, Lichtenberg, macht sich in seinen Aphorismen Gedanken über die Wahrheit, bzw. wie die Menschen sich im Bezug dazu verhalten: „Die gefährlichsten Unwahrheiten sind Wahrheiten mäßig entstellt“. In der Aufklärung bezieht der Begriff Wahrheit sich also vor allem auf des Menschen Streben, seine Lebensziele zu finden, und damit seine persönliche Freiheit bzw. Mündigkeit zu erreichen.

In der Weimarer Klassik ist der Begriff der Wahrheit eher doppeldeutig. Zum einen beschreibt er ein Menschenideal, wie zum Beispiel bei Goethe „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut...“. Er gibt sozusagen Anweisung, wie man sein Leben gestalten soll, um tugendhaft zu leben. Im Faust geht es darum, inwiefern der Mensch zur absoluten Wahrheit gelangen kann, und ob das Streben nach der Wahrheit alle Mittel rechtfertigt. Faust selbst zeigt eigentlich, dass der Mensch dabei nur versagen kann; die Wahrheit bleibt göttlich, bzw. „teuflisch“. Für den Menschen ist sie unerreichbar. Er ist durch ein „strebendes Bemühn“ gekennzeichnet, aber erreichen kann er die Wahrheit nie.

Die Romantiker haben eine ganz andersartige Auffassung der Wahrheit. Für sie ist diese eine dem Menschen verschleierte bzw. schwer zugängliche Welt, die parallel zu unserer Wirklichkeit existiert. Des Dichters, oder des Künstlers Aufgabe ist es, den anderen Menschen diese Welt zu offenbaren; nur er allein kennt das „Zauberwort“, das die Welt zum „Klingen“ bringt. Die romantische Wahrheit findet man in sich selbst oder im Einklang mit der Natur. Es ist eine stille, eine einsame Erfahrung, und die Sehnsucht danach zeichnet den Romantiker aus. In einer Zeit, in der Revolution und Restauration sehr schnell aufeinanderfolgen, sucht er außerhalb der Gesellschaft in der Natur seine eigene persönliche Wahrheit.

Die Naturalisten haben eine ganz andere Ansicht, was die Wahrheit nun sei. Sie sehen den Menschen als Produkt seiner Zeit, Rasse und Milieus (nach Hippolyte Taine), und reduzieren ihn somit auf ein wissenschaftlich erklärbares Subjekt. Die Wahrheitsfindung besteht darin, diese Bestimmung aufzudecken. Im Sekundenstil geben die Naturalisten die Wirklichkeit so genau als möglich wieder: Im Zeigen der Realität besteht für sie die absolute Wahrheit.

Um 1900 , nach der zweiten Industrialisierungswelle, wird die Suche nach der Wahrheit zur essentiellen Frage. Der einzelne Mensch wird auf einen Teil der großen Masse beschränkt; das Individuelle geht verloren. Ziel- und orientierungslos irrt er umher. Einige Autoren suchen diese verlorenen Werte bei Gott neu zu entdecken; Rilke beschreibt einen, „der dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält“. Er vertraut auf eine göttliche Kraft. Nietzsche ist anderer Auffassung: „Gott ist tot“, und wer sich auf die Suche nach der Wahrheit macht, muss sich bewusst sein, dass es kein Zurück gibt. Der Weg ist einsam und schwer, und sogar sein Erfolg ist ungewiss.

Die Autoren der Moderne werden sich bewusst, dass der Mensch im Konsum und in der Anonymität versinkt. In der Reizüberflutung vereinsamt er zusehends. In „ Homo faber “ zeigt Max Frisch einen rationalen Menschen, der dem „American Way of Life“ folgt und glaubt, über allen Gefühlen zu stehen. Er ist also eigentlich der ideale Mensch seiner Zeit; ein gewissenhafter Techniker, der sich ab und zu auf Partys vergnügt, und sich im Allgemeinen nicht allzu viele Gedanken über das Leben macht. Doch seine Fassade bröckelt schon; laut Max Frisch gibt es mehr als die objektive Wahrheit der Technik – der Mensch hat Gefühle und soll sie nicht verleugnen.

Die Position des radikalen Konstruktivismus ist noch nicht ausgelotet, da sich in ihm auch die 'objektive Wahrheit der Technik' als die Wahrheit derer herausstellt, die an dieser Technik verdienen. Es steht die 'Wahrheit der Besitzenden' gegen die 'Wahrheit der Habenichtse'.

Wahrheit in der Erzählforschung

In der Erzählforschung stand früher die Frage nach dem Wahrheitsgehalt der als Einfache Formen bezeichneten traditionellen Textsorten wie Märchen , Mythen , Sage , Schwank oder Witz im Vordergrund. Die moderne Erzählforschung betrachtet aber auch Alltagsgeschichten , Anekdoten , Familien-Erinnerungsgeschichte, Krankheitserlebnisse und moderne Sagen etc. und untersucht dabei eher den Anspruch auf Wahrheit, mit dem eine Geschichte erzählt wird, als die Frage nach dem ‚Wahren Kern'. Durch die Untersuchung von Varianten einer Erzählung lässt sich so ihre Verbreitung nachverfolgen, und inwiefern sie auf dem Weitergeben der Geschichte (und nicht etwa auf dem erneuten Auftreten der beschriebenen Erfahrungen) beruht.

Wahrheit in der Rechtswissenschaft

Die Rechtsprechung entscheidet Rechtsstreitigkeiten durch Anwendung von Rechtsnormen auf einen bestimmten Sachverhalt . Neben der Ermittlung des Inhalts der anzuwendenden Normen ( Auslegung ) muss deshalb jedes Gericht auch den Sachverhalt ermitteln ( Beweisaufnahme ); nicht selten liegt hier sogar der Schwerpunkt des Rechtsstreits, weil die Parteien Widersprüchliches behaupten.

Wie das Gericht die Wahrheit ermittelt, hängt von der jeweiligen Prozessordnung ab. So können etwa feste Beweisregeln gelten oder der Grundsatz der freien Beweiswürdigung , und es können bestimmte Beweismittel vorgeschrieben oder ausgeschlossen ( Beweisverbot , z. B. Folter ) sein. Ein Recht zur Verweigerung der Aussage kann eingeräumt sein, weil bestimmte Konfliktsituationen zu Lasten der Wahrheitsfindung gelöst werden (ärztliches Schweigerecht, Angehörige, Seelsorgegeheimnis usw.). Mitunter kommt es auch auf die Wahrheit bestimmter Behauptungen nicht an, weil sie unterstellt wird ( Fiktion , unwiderlegliche Vermutung , Tatbestandswirkung usw.). Auch die notwendigerweise beschränkte Verfahrenszeit setzt der Wahrheitsfindung Grenzen; mit (materieller) Rechtskraft der Entscheidung ist sie grundsätzlich bindend und in diesem Umfang jeder weiteren Wahrheitsermittlung entzogen. Die Möglichkeit der Wiederaufnahme des Verfahrens ist besonders krassen Widersprüchen zwischen dem der Entscheidung zu Grunde gelegten Sachverhalt und der später zu Tage tretenden Wahrheit vorbehalten.

Allen Prozessen gemeinsam ist, dass nur erhebliche Behauptungen auf ihre Wahrheit hin untersucht werden; kommt es für die Entscheidung darauf nicht an, weil sie in allen Fällen gleich ausfallen muss, bleibt die Frage offen und ein dahingehender Beweisantrag muss abgelehnt werden. Im deutschen Prozessrecht gibt es darüber hinaus einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Wahrheitsbegriff im Zivilprozess einerseits und dem im Straf- und Verwaltungsprozess andererseits: Im durch den Beibringungsgrundsatz geprägten Zivilprozess wird grundsätzlich die formelle Wahrheit ermittelt. Es wird also nur geprüft, ob eine bestrittene Behauptung der beweisbelasteten Partei zur Überzeugung des Gerichts feststeht. Bestreitet die Gegenseite die Behauptung nicht, so ist sie als unstreitig jeder weiteren Ermittlung entzogen und der Entscheidung zu Grunde zu legen, selbst wenn sie nicht zutreffend sein sollte. Im Straf-, Verwaltungsprozess und den Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt dagegen der Untersuchungsgrundsatz , sodass die materielle Wahrheit zu ermitteln ist. Der Angeklagte kann demnach beispielsweise auch dann freigesprochen werden, wenn er gesteht und die Staatsanwaltschaft die Tat für erwiesen hält, das Gericht aber zur Überzeugung gelangt, der Angeklagte habe sich – etwa um den wahren Täter zu decken – unrichtig eingelassen.

Bleibt die Wahrheit offen ( non liquet ), wird nach der (objektiven) Beweislast (in der freiwilligen Gerichtsbarkeit: Feststellungslast ) entscheiden. Im Strafprozess wird der Angeklagte freigesprochen ( in dubio pro reo ), sofern nicht, weil jede denkbare Wahrheit eine Straftat darstellt, ausnahmsweise Wahlfeststellung möglich ist. Im Zivilprozess richtet sich die Beweislast nach dem materiellen Recht; kann der Kläger die Tatbestandsvoraussetzungen der geltend gemachten Anspruchsgrundlage nicht beweisen, wird die Klage abgewiesen; kann er das, der Beklagte aber nicht die Voraussetzungen der erheblichen Einwendungen beweisen, wird ihr stattgegeben.

Die Parteien im Zivilprozess stehen unter Wahrheitspflicht, ebenso Zeugen und Sachverständige ; unwahre Angaben können als Betrug bzw. Aussagedelikt strafbar sein. Der Angeklagte darf dagegen im Strafprozess nicht nur schweigen , sondern auch lügen ( Nemo tenetur se ipsum accusare ).

Literatur

Wahrheit in der Philosophie

Klassiker (chronologisch geordnet)

Einführungen und Textsammlungen

 • Wahrheit in Zeiten des Wissens. Mitteilungen des Instituts für Wissenschaft und Kunst , Nr. 1–2, Wien 2007 (Mit Beiträgen von Manfred Füllsack, Thomas Auinger, Andreas Balog, Karen Gloy, Herbert Hrachovec und Eva Laquièze-Waniek) B ehandelt schwerpunktmäßig die Funktion, den Wert und den Eigenwert von Wahrheit in der Wissensgesellschaft, insbesondere was neue philosophische und soziologische Wahrheitskonzeptionen anbelangt: iwk.ac.at (PDF)
 • Markus Enders, Jan Szaif (Hrsg.): Die Geschichte des philosophischen Begriffs der Wahrheit. Berlin 2006, ISBN 978-3-11-017754-1 . Behandelt schwerpunktmäßig die Geschichte des Wahrheitsbegriffs vor dem 20. Jahrhundert. Das Buch stellt im Wesentlichen eine Ausarbeitung des entsprechenden Artikels im Historischen Wörterbuch der Philosophie dar.
 • Karen Gloy : Wahrheitstheorien. Eine Einführung . Francke, Tübingen 2004, ISBN 3-8252-2531-3 .
 • Richard Heinrich: Wahrheit . Stuttgart: UTB 2009, ISBN 978-3-8252-3231-3
 • Peter Janich : Was ist Wahrheit? Eine philosophische Einführung . 3. Aufl., Beck, München 2005, ISBN 3-406-41052-9
 • Richard L. Kirkham: Theories of Truth – A Critical Introduction . MIT Press, Cambridge 1992.
 • Wolfgang Künne : Wahrheit . In: Ekkehard Martens/Herbert Schnädelbach (Hrsg.): Philosophie. Ein Grundkurs . Bd. 1, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1994, ISBN 3-499-55457-7 , S. 116–171.
 • der blaue reiter. Journal für Philosophie . Themenheft: Wahrheit . Nr. 2, 1995. Verlag der blaue reiter, ISBN 978-3-9804005-1-0 .
 • Wolfgang Künne: Conceptions of Truth . Clarendon Press, Oxford 2003. Anspruchsvolle, systematisch orientierte Diskussion der unterschiedlichen philosophischen Positionen zum Wahrheitsbegriff.
 • Kurt Pritzl OP (Hrsg.): Truth : Studies of a Robust Presence, Catholic University of America Press 2010, ISBN 978-0-8132-1680-5 . Reader mit aktuellen Einzelaufsätzen va zu historischen Positionen. Review von Nicholaos Jones.
 • Lorenz Bruno Puntel : Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie . 3. Aufl., Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1993, ISBN 3-534-07258-8 . Das deutschsprachige Standardwerk zum Thema. Geht allerdings vornehmlich auf moderne Wahrheitstheorien ein, berücksichtigt die jüngsten Debatten naturgemäß nicht. Sehr ausführliche Darstellung der Kohärenztheorie.
 • Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert. 13. Aufl., Suhrkamp, Frankfurt am Main 2019, ISBN 3-518-27810-X . Eine Auswahl grundlegender Texte zu den modernen Wahrheitstheorien; einige zentrale Theorieansätze wie der von Habermas fehlen allerdings, da für einen späteren, nicht erschienenen Band vorgesehen.

Vertiefung

 • William P. Alston: A Realist Conception of Truth . Cornell Press, Ithaca 1996.
 • Karen Gloy: Wahrheit und Lüge, Würzburg 22019, ISBN 978-3-8260-6874-4 .
 • Wolfgang Becker: Wahrheit und sprachliche Handlung. Untersuchungen zur sprachphilosophischen Wahrheitstheorie. Verlag Karl Alber, Freiburg i. Br. / München 1988, ISBN 3-495-47651-2 . Wie ein Wahrheitsanspruch intersubjektiv eingelöst werden kann, wird durch ein integratives Wahrheitskriterium geklärt.
 • Pascal Engel: Truth . McGill-Queen's, Montreal 2002.
 • Ernst Peter Fischer (Hrsg.): Ist die Wahrheit dem Menschen zumutbar? (= Mannheimer Gespräche. ) Piper, München 1992.
 • Harry G. Frankfurt : Über die Wahrheit . Aus dem Amerikanischen von Martin Pfeiffer. Hanser, München 2007 (ursprünglich Knopf, New York 2006).
 • Winfried Franzen : Die Bedeutung von 'wahr' und 'Wahrheit'. Analysen zum Wahrheitsbegriff und zu einigen neueren Wahrheitstheorien. Alber, Freiburg/München 1982, ISBN 3-495-47480-3 . Nach einer Darstellung der mit der Korrespondenztheorie verknüpften Problematik und einer kritischen Aufarbeitung der Redundanztheorie wird eine ‚resententiale' Theorie der Wahrheit entwickelt.
 • Ernesto Garzón Valdés und Ruth Zimmerling (Hrsg.): Facetten der Wahrheit . Verlag Karl Alber Freiburg i. Br. / München 1995, ISBN 978-3-495-47820-2 Festschrift für Meinolf Wewel . Beiträge von 25 Gelehrten aus elf Ländern.
 • Petra Kolmer : Wahrheit. Plädoyer für einen hermeneutischen Neuansatz in der Wahrheitstheorie . Alber, Freiburg/München 2005, ISBN 978-3-495-48168-4 .
 • Josef Pieper : Wahrheit der Dinge, Eine Untersuchung zur Anthropologie des Hochmittelalters . München 1966, ISBN 3-466-40146-1 .
 • Richard Schantz (Hrsg.): What is truth? de Gruyter, Berlin 2002.
 • Scott Soames: Understanding Truth. Oxford University Press, Oxford 1999.
 • Wolfgang Stegmüller : Das Wahrheitsproblem und die Idee der Semantik. Eine Einführung in die Theorien von A. Tarski und R. Carnap . Springer, Wien 1957.
 • Ernst Tugendhat , Ursula Wolf : Logisch-semantische Propädeutik . Reclam, Stuttgart 1993, ISBN 3-15-008206-4 .

Wahrheit in den Religionen

 • Robert Cummings Neville (Hrsg.): Religious truth. A volume in the Comparative Religious Ideas project . Albany State University of New York Press, 2001, ISBN 0-7914-4777-4

Christentum

Buddhismus

 • Siddheswar Rameshwar Bhatt, Anu Mehrotra Dignāga: Buddhist Epistemology . Greenwood Publishing Group 2000, ISBN 0-313-31087-4
 • Horst Bürkle: „Der Wahrheit Spiegel ward erspäht“ (Gautama Buddha). Anmerkungen zum buddhistischen Wahrheitsverständnis . In: Markus Enders (Hrsg.): Jahrbuch für Religionsphilosophie , Band 4. Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt a. M. 2005, ISBN 978-3-465-03393-6 .
 • Maximiliane Demmel: Wahrheit und Glaubensgewissheit im Zen- und Amida-Buddhismus , in: Gerhard Oberhammer, Marcus Schmücker (Hrsg.): Glaubensgewissheit und Wahrheit in religiöser Tradition , Arbeitsdokumentation eines Symposiums, Beiträge zur Kultur- und Geistesgeschichte Asiens 60, Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse 775. 2008, ISBN 978-3-7001-3735-1 , 281 – 302
 • David J. Kalupahana: A History of Buddhist Philosophy: Continuities and Discontinuities . University of Hawaii Press, 1992, ISBN 0-8248-1402-9 , S. 46 ff. u.ö.
 • Kulitassa Nanda Jayatilleka: Early Buddhist Theory of Knowledge . New York 1963. Review von RH Robinson, in: Philosophy East and West , 19, S. 69–81
 • Kulitassa Nanda Jayatilleka: The buddhist concept of truth . In: The Wheel Publication , No. 50, 1963, S. 25–41.
 • Shoryu Katsura: Dharmakīrti's theory of truth . In: Journal of Indian Philosophy , 12/3, 1984, S. 215–235.
 • B. Matilal: Indian theories of knowledge and truth . In: Philosophy East and West , 18, 1968, S. 321–333.

Hinduismus

 • Konrad Meisig: Wahrheit im Hinduismus . In: Markus Enders (Hrsg.): Jahrbuch für Religionsphilosophie , Band 4. Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt a. M. 2005, S. 35–53.

Judentum

 • Daniel Krochmalnik : Das Siegel Gottes. Der Wahrheitsbegriff in Bibel, Talmud, Kabbala, Chassidismus und jüdischer Religionsphilosophie . In: Markus Enders (Hrsg.): Jahrbuch für Religionsphilosophie , Band 4. Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt a. M. 2005, ISBN 978-3-465-03393-6 .

Islam

 • Andrey Smirnov: Truth and Islamic Thought . In: E. Deutch/R. Bontekoe (Hrsg.): A Companion to World Philosophies . Blackwell publishers 1997, S. 437–447.
 • Bernhard Uhde: „Denn Gott ist die Wahrheit“ (Koran 22,62). Notizen zum Verständnis von „Wahrheit“ in der religiösen Welt des Islam . In: Jahrbuch für Religionsphilosophie 4, 2005, S. 99–125.
 • Artikel Ḥaḳīḳa, Ḥaḳḳ, Ḥukm, Wud̲j̲ūd, s̲h̲ay . In: P. Bearman, Th. Bianquis, CE Bosworth, E. van Donzel, WP Heinrichs (Hrsg.): Encyclopaedia of Islam . Brill, Leiden.

Wahrheit in der Erzählforschung

 • Jürgen Beyer: Wahrheit, in: Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, Bd. 14, Lfg. 1, Berlin u. New York: Walter de Gruyter 2011, Sp. 412–418.

Wahrheit im Verfassungsstaat

 • Peter Häberle : Wahrheitsprobleme im Verfassungsstaat . Nomos, Baden-Baden 1995, ISBN 3-7890-3766-4 ; Übersetzungen ins Japanische, Italienische, Spanische und ins Portugiesische.
 • Peter Häberle : „Wahrheitsprobleme im Verfassungsstaat“ – eine Zwischenbilanz . In: Festschrift für Alexander Hollerbach zum 70. Geburtstag . 2001, S. 15–23.

Weblinks

Wiktionary: Wahrheit – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Allgemeines zum Wahrheitsbegriff

Zur Geschichte des Wahrheitsbegriffs

Einzelne Themen

Einzelnachweise

 1. a b Artikel „Wahrheit“. In: Georg Klaus, Manfred Buhr (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch. 11. Aufl., Leipzig 1975.
 2. Kosing, A.: Marxistisches Wörterbuch der Philosophie. Verlag am Park, Berlin. 2015
 3. Eintrag „Wahrheit“ im Deutschen Wörterbuch von Wilhelm Jacob Grimm
 4. Eintrag „wahr“ in: Kluge. Etymologisches Wörterbuch, der deutschen Sprache; 24. Auflage
 5. a b Alfred Tarski: Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen. In: Studia Philosophica Commentarii Societatis philosophicae Polonorum . Bd. I, Leopoli [Lemberg] 1935, S. 268 f. Neu abgedruckt in: K. Berka/L. Kreiser: Logik-Texte. Kommentierte Auswahl zur Geschichte der modernen Logik. 4. Aufl., Akademie Verlag, Berlin 1986.
 6. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 249: „Nur Aussagen können wahr oder falsch sein.“
 7. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 239.
 8. Aristoteles: Metaphysik 1011b (Übers. H. Bonitz).
 9. Aristoteles: Metaphysik 1051b (Übers. H. Bonitz).
 10. Für einen Überblick zu einigen weiteren Positionen siehe z. B. Catarina Dutilh Novaes: Medieval Theories of Truth ( Memento vom 1. Februar 2012 im Internet Archive ) (PDF; 93 kB), erscheint vorauss. in: H. Lagerlund (Hrsg.): Encyclopedia of Medieval Philosophy .
 11. Vgl. z. B. Marian David: The Correspondence Theory of Truth. In: Edward N. Zalta (Hrsg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy .. Gegenüber heutigen Korrespondenztheorien bestehen allerdings auch Unterschiede, auf welche z. B. hinweisen: John Milbank, Catherine Pickstock: Truth in Aquinas , Routledge 2001, z. BS 6ff. Eine systematische Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen der thomasischen Adäquationstheorie der Wahrheit und heutigen Korrespondenztheorien der Wahrheit entwickelt z. B. Tobias Davids: Wahrheit als Korrespondenz und Adäquation , Überlegungen zur Wahrheitskonzeption des Thomas von Aquin. In: Philosophisches Jahrbuch , 113/1, 2006, S. 63–77. Dort findet sich auch weitere Literatur zum Thema.
 12. Vgl. Thomas von Aquin: Quaestiones disputatae de veritate q.1.a.1.
 13. Thomas von Aquin: Summa theologiae I,q.21 a.2. (lateinisches Original)
 14. Thomas von Aquin: Summa theologiae I,q.21 a.2. (englische Übersetzung)
 15. Vgl. z. B. De veritate I,1.
 16. Vgl. Emerich Coreth: Metaphysik: Eine methodisch-systematische Grundlegung. Tyrolia, Innsbruck/Wien/München 1961, S. 350.
 17. Vgl. Emerich Coreth: Metaphysik: Eine methodisch-systematische Grundlegung. Tyrolia, Innsbruck/Wien/München 1961, S. 354.
 18. Karl Marx: Thesen über Feuerbach. MEW Bd. 3, S. 5.
 19. a b c Artikel „Wahrheit“. In: Georg Klaus, Manfred Buhr (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch. 11. Aufl., Leipzig 1975.
 20. Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus .
 21. Günther Patzig: Sprache und Logik . Göttingen 1970, S. 39–76.
 22. Lothar Kreiser, Pirmin Stekeler-Weithofer : Wahrheit/Wahrheitstheorie . In: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie . Bd. 2: O–Z, Meiner, Hamburg 1999, S. 1712–1722, hier S. 1714.
 23. Winfried Franzen : Zur neueren Wahrheitsdiskussion: Redundanztheorie versus Korrespondenztheorie der Wahrheit . In: Zeitschrift für philosophische Forschung 35, 1981, Heft 1, S. 78.
 24. Alfred Tarski: Die semantische Konzeption der Wahrheit und die Grundlagen der Semantik. (1944) . In: Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, S. 140–188, hier S. 143.
 25. a b c Alfred Tarski: Die semantische Konzeption der Wahrheit und die Grundlagen der Semantik. (1944) . In: Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, S. 140–188, hier S. 145.
 26. a b Alfred Tarski: Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen. In: Studia Philosophica Commentarii Societatis philosophicae Polonorum . Bd. I, Leopoli [Lemberg] 1935, S. 308. Neu abgedruckt in: K. Berka/L. Kreiser: Logik-Texte. Kommentierte Auswahl zur Geschichte der modernen Logik. 4. Aufl., Akademie Verlag, Berlin 1986.
 27. Detaillierte Beispiele findet man unter anderem bei Wolfgang Künne: Wahrheit . In: Ekkehard Martens/Herbert Schnädelbach (Hrsg.): Philosophie. Ein Grundkurs . Bd. 1, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1994, ISBN 3-499-55457-7 , S. 116–171; Wolfgang Stegmüller: Das Wahrheitsproblem und die Idee der Semantik. Eine Einführung in die Theorien von A. Tarski und R. Carnap . Springer, Wien 1957; sowie Ernst Tugendhat/Ursula Wolf: Logisch-semantische Propädeutik . Reclam, Stuttgart 1993, ISBN 3-15-008206-4 .
 28. Alfred Tarski: Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen . In: K. Berka/L. Kreiser: Logik-Texte. Kommentierte Auswahl zur Geschichte der modernen Logik . 4. Aufl., Akademie Verlag, Berlin 1986, §2 (Anm. 10), S. 458.
 29. a b Lothar Kreiser, Pirmin Stekeler-Weithofer: Wahrheit/Wahrheitstheorie . In: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie . Bd. 2: O–Z, Meiner, Hamburg 1999, S. 1712–1722, hier S. 1714.
 30. Karen Gloy: Wahrheitstheorien. Eine Einführung . Tübingen 2004, ISBN 3-8252-2531-3 , S. 146.
 31. Gottlob Frege: Über Sinn und Bedeutung (1892). In: G. Patzig (Hrsg.): Frege. Funktion, Begriff, Bedeutung . Göttingen 1980, S. 49.
 32. Frank Plumpton Ramsey: Facts and Propositions . In: G. Pitcher: Truth . Englewood Cliffs 1964, S. 16.
 33. Zur Kritik der Redundanztheorie vgl. ua Alan Richard White: Truth , London 1971, S. 92 ff.
 34. D. Grover, J. Camp, N. Belnap: A Prosentential Theory of Truth . In: Philosophical Studies , 27, 1975, S. 73–125.
 35. Vgl. Paul Horwich: Truth . 2. Auflage. Oxford 1998.
 36. Peter Frederick Strawson: Truth . In: Analysis 9, 1949; deutsch: Wahrheit . In: R. Bubner (Hrsg.): Sprache und Analysis. Texte zur englischen Philosophie der Gegenwart . Göttingen 1968
 37. Peter Frederick Strawson: Wahrheit . In: R. Bubner (Hrsg.): Sprache und Analysis. Texte zur englischen Philosophie der Gegenwart . Göttingen 1968, S. 97.
 38. Lothar Kreiser, Pirmin Stekeler-Weithofer: Wahrheit/Wahrheitstheorie . In: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie . Bd. 2: O–Z, Meiner, Hamburg 1999, S. 1712–1722, hier S. 1716.
 39. Vgl. Lothar Kreiser, Pirmin Stekeler-Weithofer: Wahrheit/Wahrheitstheorie . In: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie . Bd. 2: O–Z, Meiner, Hamburg 1999, S. 1712–1722, hier S. 1716.
 40. Vgl. Gunnar Skirbekk: Einleitung . In: Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, S. 8–34, hier S. 16f.
 41. Otto Neurath: Soziologie im Physikalismus. In: Erkenntnis 2, 1931, S. 403.
 42. Vgl. Nicholas Rescher: The Coherence Theory of Truth. Oxford 1973.
 43. Vgl. Lothar Kreiser, Pirmin Stekeler-Weithofer: Wahrheit/Wahrheitstheorie . In: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie . Bd. 2: O–Z, Meiner, Hamburg 1999, S. 1712–1722, hier S. 1716f.
 44. Charles S. Peirce: Collected Papers . Bd. 5, Abschnitt 407. Siehe Charles Hartshorne/Paul Weiss/Arthur W. Burks (Hrsg.): Collected Papers of Charles Sanders Peirce . Bd. 5: Pragmatism and Pragmaticism . 58. Aufl., Thoemmes ua, Bristol ua 1998 [1931]. Übersetzung von Lutz Hartmann.
 45. Charles S. Peirce: Collected Papers . Bd. 5, Abschnitt 375, Anm. 2. Siehe Charles Hartshorne/Paul Weiss/Arthur W. Burks (Hrsg.): Collected Papers of Charles Sanders Peirce . Bd. 5: Pragmatism and Pragmaticism . 58. Aufl., Thoemmes ua, Bristol ua 1998 [1931]. Zur Übersetzung von Gert Wartenberg vgl. Karl-Otto Apel (Hrsg.): Schriften zum Pragmatismus und Pragmatizismus . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1976, ISBN 3-518-06029-5 , S. 175.
 46. Lothar Kreiser, Pirmin Stekeler-Weithofer: Wahrheit/Wahrheitstheorie . In: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie . Bd. 2: O–Z, Meiner, Hamburg 1999, S. 1712–1722, hier S. 1717. Vgl. William James: Der Wahrheitsbegriff des Pragmatismus. (1907) . In: Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, S. 35–58; sowie John Dewey: Essays in Experimental Logic . Chicago 1916.
 47. a b Gunnar Skirbekk: Einleitung . In: Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, S. 8–34, hier S. 13.
 48. Lothar Kreiser, Pirmin Stekeler-Weithofer: Wahrheit/Wahrheitstheorie . In: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie . Bd. 2: O–Z, Meiner, Hamburg 1999, S. 1712–1722, hier S. 1717.
 49. Gunnar Skirbekk: Einleitung . In: Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, S. 8–34, hier S. 14. Vgl. Bertrand Russel: William James. (Auszug –1946) . In: Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über Wahrheit im 20. Jahrhundert . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, S. 59–62 (ursprünglich aus Bertrand Russels History of Western Philosophy ).
 50. Herbert Keuth: Wissenschaft und Werturteil. Zu Werturteilsdiskussion und Positivismusstreit. JCB Mohr (Paul Siebeck): Tübingen 1989. ISBN 3-16-345453-4 . S. 130ff.
 51. Vgl. dazu, insbesondere mit Blick auf eine resultierende Kritik an der Konsensustheorie der Wahrheit, Vittorio Hösle : Die Krise der Gegenwart und die Verantwortung der Philosophie. Transzendentalpragmatik, Letztbegründung, Ethik . Beck, München 1990, S. 179ff.
 52. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, ISBN 3-7885-0037-9 , S. 211–265.
 53. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 218.
 54. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 236.
 55. Vgl. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 220f.
 56. a b Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 258.
 57. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 255f.
 58. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 257.
 59. Wilhelm Kamlah/Paul Lorenzen: Logische Propädeutik. Vorschule des vernünftigen Redens . Bibliographisches Institut, Mannheim 1967. 2. Auflage 1973 ( BI-HTB 227 ). 3. Auflage Metzler, Stuttgart 1996, ISBN 3-476-01371-5 , S. 120.
 60. Kuno Lorenz: Der dialogische Wahrheitsbegriff . In: Neue Hefte für Philosophie 1972, Heft 2/3, S. 111–123.
 61. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 238.
 62. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 231 und S. 238.
 63. Jürgen Habermas: Wahrheitstheorien . In: Helmut Fahrenbach (Hrsg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag . Neske, Pfullingen 1973, S. 211–265, hier S. 264, Anm. 30.
 64. Nach Philosophische Lehrjahre (Bd. 18 der Kritischen Schlegel-Ausgabe), Nr. 1149, formuliert in: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Handbuch Deutscher Idealismus . Metzler, Stuttgart/Weimar 2005, ISBN 978-3-476-02118-2 , S. 350.
 65. Johann Gottlieb Fichte: Ueber Belebung und Erhöhung des reinen Interesses für Wahrheit . In: Johann Gottlieb Fichte: Werke . Bd. 8, S. 351.
 66. Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Wissenschaft der Logik I. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986, S. 93ff.
 67. a b Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Enzyklopädie . § 24, Zusatz 2.
 68. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Enzyklopädie . § 88.
 69. Vgl. Albert Keller : Allgemeine Erkenntnistheorie , S. 110f.
 70. Artikel „Wahrheit“. In: Georg Klaus, Manfred Buhr (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch. 11. Aufl., Leipzig 1975.
 71. „Was ist Wahrheit?“ – Überblick zu aktuellen Wahrheitstheorien. In: Aufklärung und Kritik (2002). S. 96–103
 72. Wahrheit und Wissenschaft von Oswald Schwemmer, Downloadseite. (DOC) Humboldt-Universität zu Berlin, abgerufen am 6. Februar 2017 .
 73. O. Bollnow: Die Objektivität der Geisteswissenschaften und die Frage nach dem Wesen der Wahrheit.- Zeitschrift für philosophische Forschung, 16. Jahrgang.- 1962.- S. 3–25
 74. a b Dogmatische Konstitution Lumen Gentium. Römisch-katholische Kirche , 21. November 1964, abgerufen am 8. Januar 2014 (Nr. 13 und Nr. 16): „Zu dieser katholischen Einheit des Gottesvolkes, die den allumfassenden Frieden bezeichnet und fördert, sind alle Menschen berufen. Auf verschiedene Weise gehören ihr zu oder sind ihr zugeordnet die katholischen Gläubigen, die anderen an Christus Glaubenden und schließlich alle Menschen überhaupt, die durch die Gnade Gottes zum Heile berufen sind.“
 75. Nostra Aetate. Erklärung über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen. Römisch-katholische Kirche , 2. Oktober 1965, abgerufen am 8. Januar 2014 (Kapitel 2).
 76. Papst Franziskus schreibt an “la Repubblica”. “Offener Dialog mit den Nichtgläubigen”. La Repubblica , 12. September 2013, abgerufen am 7. Januar 2014 : „Sie fragen mich auch, ob es ein Irrtum oder eine Sünde sei zu glauben, dass es keine absolute Wahrheit gebe. Ich würde zunächst auch für einen Glaubenden nicht von ,absoluter' Wahrheit sprechen – für den Christen ist die Wahrheit die Liebe Gottes zu uns in Jesus Christus, also eine Beziehung! Und jeder von uns geht von sich selbst aus, wenn er die Wahrheit aufnimmt und ausdrückt: von seiner Geschichte, Kultur, seiner Lage usw. Das heißt nicht, dass Wahrheit subjektiv oder veränderlich wäre, im Gegenteil. Aber sie gibt sich uns immer nur als Weg und als Leben. Hat nicht Jesus selbst gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben?“
 77. Predigt von Papst Benedikt XVI. Heilige Messe zum Abschluss der Begegnung mit dem “ Ratzinger-Schülerkreis ”. Römisch-katholische Kirche , 2. September 2012, abgerufen am 7. Januar 2014 : „Niemand kann die Wahrheit haben, die Wahrheit hat uns, sie ist etwas Lebendiges! Wir sind nicht ihre Besitzer, sondern wir sind von ihr ergriffen; nur wenn wir uns von ihr führen und treiben lassen, bleiben wir in ihr; nur wenn wir mit ihr und in ihr Pilger der Wahrheit sind, dann ist sie in uns und durch uns da.“
 78. Vol. 1, S. 167–171 Aurum Ed.
 79. Ambalatthika-rahulovada Sutta Instructions to Rahula at Mango Stone Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu, (englisch)
 80. Koran, Sure 22, Vers 6; Sure 22, Vers 62; Sure 24, Verse 25; Sure 31, Vers 30.
 81. Bentley, David (September 1999). The 99 Beautiful Names for God for All the People of the Book . William Carey Library. ISBN 0-87808-299-9
 82. Koran, Sure 8, Vers 8.
 83. Koran, Sure 28, Vers 48.
 84. Tabataba'i, Muhammad Husayn , Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an (Arabic: الميزان في تفسير القرآن, "The balance in interpretation of Quran"), Exegese von Sure 9, Vers 33 (in arabisch und persisch).
 85. Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rassoul: Tafsīr Al-Qur'ān Al-Karīm . 41. Auflage. Islamische Bibliothek, 2008, ISBN 978-3-8217-0233-9 , S.   39 .