Fitte

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Michelangelo Buonarroti : Statue av Moses (1513–1515), en del av Julius -graven i San Pietro in Vincoli , Roma

Moses (e) [1] ( hebraisk מֹשֶׁה Moské ; gamle greske Μωϋσῆς, Μωσῆς Mō (y) sēs ; Arabisk مُوسَى Mūsā ) er den sentrale skikkelsen i Pentateuch . I følge bibelsk tradisjon ledet profeten Mose ( Dtn 34,10 EU ) folket i israelittene på en førti års migrasjon fra egyptisk slaveri til det kanaanittiske landet som kommisjonær fra Gud .

Fram til opplysningstiden ble Moses ansett for å være forfatteren av Pentateuchs bøker ( 1. til 5. Mosebok , 1. Mosebok , 2. Mosebok , 3. Mosebok , 4. Mosebok og 5. Mosebok ) og Salme 90 . Til tross for all usikkerheten om en mulig historisk personlighet for Moses, er flertallet av dagens bibelforskere av den oppfatning at en slik historisk Moses er uaktuell som forfatter av Pentateuch.

Moses -historien

Historiene om Moses i Det gamle testamente er nært knyttet til tradisjonene ved utreise fra Egypt , lovverket under reisen gjennom ørkenen og oppholdet til israelittene i Kadesh-barnea . De er spredt over store deler av Mosebøkene, og tilhører ifølge den tradisjonelle dokumenthypotesen forskjellige tradisjonelle lag som hovedsakelig eksisterte mellom det 10. og det 6. århundre f.Kr. Skal dateres.

Funn av Moses (veggmaleri fra synagogen til Dura Europos )

Fødsel, suspensjon og frelse

Sébastien Bourdon : Finding of Moses (rundt 1650; National Gallery of Art )
Lawrence Alma-Tadema : Funnet av Mose (1904; privat samling)
Sekvens 0
 
 
 
 
 
 
Terach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milka
 
Nahor
 
Abraham
 
Sara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betuël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laban
 
Rebekka
 
Isak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lea
 
Jacob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kehat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jochebed
 
Amram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitte
 
 
 
 
 
 

Gen 22.23 EU ,
Gen 11.26 EU ,
Gen 20.12 EU ,
Gen 21.3 EU ,
Gen 25.21-26 EU ,
Gen 29.28-34 EU ,
Gen 46.11 EU ,
Num 26.58-59 EU ,
Eks 6.20 EU

Fortellingen om Moses fødsel er i Ex 2.1–10 EU , som ikke inneholder noen personlige navn og tilskriver Moses foreldre til Levi -stammen . Moses 'slektstre er gitt i Ex 6,14-27 EU . Denne delen tilskrives det presteskapelige redaktørskapet [2] og heter Amram som faren, hans tante [3] Jochebed som moren og Aaron som broren til Moses (6.20; jf. 4.17 EU ), søsteren til de to ble kalt Mirjam . [4] I følge historien i Ex 2.1-10 ble Moses forlatt på bredden av Nilen etter hans fødsel, Faraos datter fant ham og fikk en hebraisk kvinne - barnets fødselsmor - beordret som våt sykepleier. Etter sykepleieperioden adopterte faraos datter barnet som en sønn og kalte ham Moses.

I den bibelske beretningen om Moses fødsel har det samme motivet for suspensjon og frelse av det "heroiske barnet", "kongens barn" eller i det minste "skjebnens barn" blitt anerkjent, som forekommer i alle mytologier fra antikken med forskjellige egenskaper og de mest kjente eksemplene som er barndomshistorier om Romulus og Remus , Ødipus , Sargon fra Akkad og Kyros II . Oppgivelse av barnet, som i disse mytene er ofte forbundet med en kultisk handling eller med et orakel av undergang, er i tilfelle av Moses i rammen av drapet av de mannlige barn israelittene bestilt av Farao ( Ex 1,15 f. EU ) og representerer et forsøk på å redde barnet - slik tilfellet er i andre sagn fra det gamle Midtøsten. [5] Imidlertid rapporterer Targum -pseudoen Jonathan [6] og - sannsynligvis avhengig av det - Flavius ​​Josephus ( Ant II, 205 [7] ) om et undergangsorakel i forbindelse med Moses fødsel.

Flere eksegeter har antatt at legenden om Sargon fra Akkad, kjent fra nyassyriske tekster (rundt 800-tallet f.Kr.), er modellen eller den "nærmeste parallellen" til 2, 2.1-10. [8] [5] Likhetene er hovedsakelig sett i det faktum at barnet i begge tilfeller blir funnet i en vanntett sivboks i elven og at redderen adopterer ham (linje 5-9):

«Min mor, en yppersteprestinne, ble gravid med meg. Hun fødte meg i all hemmelighet. Hun la meg i en sivboks. Hun forseglet boligen min med bitumen . Hun forlot meg ved elven som ikke skylte over (meg). Akki, vannskålen, trakk meg ut da han dyppet vannbøtta. Akki, vannskaperen, oppdro meg som sitt adopterte barn. " [9]

Andre forfattere har sett analogier med en versjon av Horus-legenden kjent fra sene tekster fra den gresk-romerske perioden, ifølge hvilken Horus er oppvokst beskyttet mot Seth i Chemmis i henhold til Osirism-myten av moren Isis , eller har antydet en tidlig fremkomst av kjernen i fortellingen i egyptisk kontekst som gjenspeiles i bruken av egyptiske ord i perikopet til Moses fødsel - spesielt i Ex 2,3 EU [10] - og ikke i låneopptak av motiver fra egyptisk mytologi . [11]

Navnet på Moses

Den folkelige etymologiske avledningen av navnet i beretningen om fødselen, som refererer til den hebraiske roten mšh ("å trekke" [12] ), er feil. Eldgamle forfattere prøvde å knytte navnet Moses til den gamle egyptiske ekvivalenten mu-wedja ("uskadd vann"). Fra et historisk synspunkt er imidlertid disse hypotesene ubegrunnede. Ifølge nyere studier er navnet Mose relatert til den gamle egyptiske roten * mesi / mesa / mes [13] ("å føde"), som ofte er assosiert med et guddommelig navn i mange personlige navn, for eksempel Ramses II. ( Rˁ msj sw - Ra -mesi -su ) for Ramses eller Ramose (" Re er den som fødte ham" eller "den som er født av Re"), Thutmosis ( Ḏḥwtj msj sw - Djehuti mes , " Thoth er en som fødte ham "). [14]

Et av problemene som oppstår fra denne forklaringen er den masoretiske stavemåten til navnet Mose med sibilanten š ( shin ) i stedet for s ( samech ). Sistnevnte brukes vanligvis til å omskrive den egyptiske lyden š i Tanach . [15] På grunnlag av denne skrivemåten, som blant annet er analog med kileskriftbeskrivelsen av "Ramses", har noen forfattere antatt en tidlig "oppføring" av navnet Moses i den hebraiske tradisjonen. I følge andre kan imidlertid den senere tolkningen ifølge hebraiske mšh ("å trekke") i 2, 2, 10 ta hensyn til denne skrivemåten. [16]

Escape til Midian og forsendelse

Dirk Bouts : Moses og den brennende busken (1450–1475)

Eks 2.11-22 EU forteller om Moses flytur til Midian , som han tok etter at han drepte en egyptisk tilsynsmann fordi han slo en " hebraisk " (han). Der ga "presten i Midian", som het Reguel etter 2.18 EU og Jitro etter 18.2 EU , ham datteren Zippora som sin kone. Ledet av episoden av den brennende tornebusk på Mount Horeb , "Guds fjell", er Ex 3.1 EU –4.17 EU gitt av åpenbaringen av JHWH til Moses og av kommisjonen som ble pålagt ham å vende tilbake til Egypt og folket av Israel for å frigjøre trelldom, rapporterer: JHWH hadde åpenbart seg i Horeb som "Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud" (3.6 EU ) og ga Moses i oppdrag å samle "Israels eldste" rundt Å forkynne frigjøring fra Egypt og utvandringen til "kanaanittenes land" (3:16 f. EU ). Moses fremsto som forkynneren av Guds navn JHWH. Tidligere nevnte JHWH aldri navnet hans ( Ex 6,6 EU - Ex 6,8 EU ). Moses skal be Farao om å la "hebreerne" ofre til sin egen gud i tre dager i ørkenen.

Denne første registrering av kallet anses å være en blanding av Yahwist og Elohist kilder. Gjentagelsene av åpenbaringen av YHWH og misjonen til Moses, som er løsrevet fra Gottesberg og Midian i Ex 6.2–13 EU og i 6.28 EU –7.7 EU , regnes som de presteskriftene. [2] [17]

Motivet for å flykte til et fremmed land og den lykkelige hjemkomsten har en korrespondanse i mange legender i Midtøsten og ble ofte brukt på biografien til flere historiske personligheter fra 2. og 1. årtusen (f.eks. Hattusili , Assurhaddon , Nabonid og andre). Et av de mest kjente eksemplene der man har sett nære paralleller til historien om Moses, er den egyptiske historien om Sinuhe , der hovedpersonen flykter til utlandet av frykt for den nye faraoen og finner gjestfrihet med beduiner, datteren til en syrisk hersker. gifter seg og vender til slutt tilbake til Egypt. [18]

Utreise fra Egypt og dra gjennom ørkenen

Forespørselen fra Moses om å la israelittene gå inn i ørkenen slik at de kan "feire en festival" ble avvist av Farao til den siste av plagene som ble sendt over Egypt på grunn av denne avvisningen - døden til alle egyptiske førstefødte - hadde kommet ( Eks 7.14 EU –11.10 EU ; 12.29–34 EU ). Følgende rapport i Ex 12.37ff. EU fra israelittenes avgang bryter med implementeringen av regelverket for påsken og andre lover (12.43 EU –13.16 EU ) og blir i 13.17ff. EU gjenopptatt. Dette blir fulgt av fortellingene om havmiraklet ved Rødehavet i Ex 14 EU , som initierer ørkenvandringen (15.22 EU –18.27 EU ); etablering av Moses av "dommere" over Israels stammer (18.13-27 EU ) og - i 19 EU -40 EU - uttalelsene om paktavtalen på Sinai -fjellet (24 EU ) med innvilgelse av de ti bud (20.1 –21 EU , jf. Lev 19.1–37 EU ) og den andre loven.

Moses og de ti bud , blyantstegning av Carl Gottlieb Peschel på papir

Motivet for tilbakefall til avgudsdyrkelse, israelittenes misnøye og opprøret mot Moses 'myndighet vises i flere episoder i historiene om utvandringen fra Egypt, vandringen gjennom ørkenen og oppholdet i Kadesh-barnea . Så i episodene av delingen av Rødehavet ( Ex 14.10–14 EU ), mirakler vannet (15.22–26 EU ; 17.1–7 EU og Num 20.1–13 EU ), vaktler og manna ( Ex 16 EU ) , der nød og misnøye blir overvunnet gjennom mirakuløse hendelser og handlinger. En av de mest kjente av disse hendelsene er historien om gullkalven ( 2M 32.1–6; 15–29 EU ): Etter presset fra folket og Arons instruksjoner smeltet israelittene alle slags smykker og gull og skapte en gull kalven for seg selv som et guddommelig bilde. Som straff for denne handlingen beordret Moses de som hadde vært utro mot JHWH, å bli drept: Denne ordren ble utført av levittene , som sies å ha drept rundt 3000 mann (32,25–28 EU ). Et annet opprør mot Moses er rapportert i Num 16.35 EU . I henhold til dette gjorde 250 levitter under ledelse av Korach , Datan og Abiram opprør mot Moses og ble straffet med døden for dette ( Num 16.35 EU ). Moses 'søster Mirjam måtte også sone for at hun satte spørsmålstegn ved myndigheten til Moses gjennom guddommelig straff med spedalskhet før hun angret og kom seg etter det ( Num 12 EU ).

Moses 'død

I følge Dtn 34 EU døde Moses i en alder av 120 år på Nebo -fjelletøstbredden , etter å ha sett landet på den andre siden av Jordan fra dette fjellet: Som alle andre israelitter i sin generasjon fikk han ikke lov til å komme inn dette landet ( jfr. nr. 14 EU ; 20.12 EU ; Dtn 4.21f. EU ). Det sies at Moses ble gravlagt "overfor Bet-Pegor" på et ukjent sted.

På begynnelsen av 1900 -tallet la teologen og arkeologen Ernst Sellin fram tesen om at Moses ble drept som en "martyr" av israelittene. På 1900 -tallet senere fant tesen om et kollektivt drap på Moses et ekko med forfattere som Sigmund Freud (se nedenfor: Moses og religionens opprinnelse i Sigmund Freud ) og René Girard [19] . JW Goethe antok også i en tidlig bok at Moses ble myrdet av Joshua og Caleb . [20]

Etter Sellins syn var en "Moses -tradisjon" levende hos profetene - hovedsakelig funnet i Hosea, Deutero -Jesaja og Deuterosacharja , men også merkbar hos alle andre profeter - som i stor grad var uavhengig av deuteronomiske og prestelige tradisjoner i Pentateuch og hovedsakelig med den eldste av de jahwistiske og Elohistiske kildene. [21] Denne tradisjonen ble i stor grad formet av avvisning av den blodige ofringskulten og forståelsen av Guds bud som bud om kjærlighet og rettferdighet. En konstant del av denne Moses -tradisjonen var også martyrdøden til Moses. [22] Sellin baserte avhandlingen om martyrium på en rekke hentydninger han hadde hentet fra profetens bøker. Den avgjørende faktoren for ham var hans egen tolkning av noen passasjer på Hosea (5.1 EU ; 9.7–14 EU [23] og 12.14 EU –13.1 EU [24] ), som ifølge Sellin er basert på episoden av Schittim i Num 25 henviser til EU , der Moses sies å ha befalt innsatsen til de israelittene som hadde falt bort for å tilbe Baal Peor. I Num. 25 er det ikke omtalt en henrettelse av denne ordren, men om en "pest" som kostet 24 000 mann livet. Denne "pesten" ble avsluttet med drapet på en mann som hadde gått inn i teltet sitt sammen med "den midianittiske kvinnen" [25] . For Sellin var dette den lemlestede og ødelagte rapporten om drapet på Moses: I Shittim - men episoden kunne også ha vært i Kadesh -Barnea [26] - ble Moses drept som skyldoffer for folks synder. [27]

Ifølge Sellin, sanger av den lidende Guds tjener som finnes i Deutero-Jesaja ( Jes 42,1 til 10 EU , 49,1 til 13 EU , 50,4 til 9 EU og 52.13 EU -53,12 EU ) var om den enkeltes skjebne Moses inspirerer, selv om disse stykkene kunne ikke reduseres til hentydninger til martyrdøden til Moses. [28] Sellin tolket også noen avsnitt i 2. del av boken Sakarja som hentydninger til drapet på Moses: den såkalte "lille hyrdeboken" i Sach 11.4–17 EU (jf. Jes 63.11 EU ), "sverdet sang "i 13.7ff. EU og søksmålet i 12.10 EU . [29]

Moses i hellenistisk historiografi

Flere forfattere fra den gresk-romerske antikken nevner Moses i forbindelse med utvandringen fra Egypt (se → Utdrag fra Egypt ). I nesten alle disse tekstene vises motivene for pesten eller utvisning av «spedalske» (jøder eller egyptere): De velger Moses som sitt hode, som ga dem en ny religion og førte dem til det kanaanittiske landet. Dette er nesten alltid ærekrenkende historier der, med noen få unntak - som Hecataus av Abdera og Strabo [30] - beskrives den nye religionen Moses som gudløshet, reversering av den "riktige" religionen eller til og med som en lære om hat. Regulariteten som disse motivene forekommer i de greske og romerske historiografiens dokumenter har antydet at disse tekstene ikke alltid er basert på uavhengige tradisjoner. Ifølge noen tolker er det imidlertid åpenbart at mange av disse fortellingene faller tilbake på veldig gamle, muntlig overførte sagn. [31]

Fremstillingen av Moses -personen viser noen avvik i disse beretningene. Den påståtte omtale av Moses som en gammel egyptisk prest fra Heliopolis i Aegyptiaca of Manetho ble først lagt til senere og kan ikke tilskrives Manethos originale verk. Mange andre forfattere som bare gir navnet Moses, anser ham for å være en egypter. [32] I følge Chairemon var han en skriftlærer, og hans egyptiske navn var Tisithen. [33] I Pompeius Trogus ' Historiæ Philippicæ fremstår Moses som Josefs sønn og sies å ha stjålet de egyptiske kultobjektene. I følge Tacitus var han ganske enkelt en av de fordrevne. [34]

Ytterligere episoder fra Moses 'liv ble fortalt av jødiske forfattere. For eksempel rapporterte Flavius ​​Josephus [35] og Artapanos [36] om en krig som Moses førte mot etiopierne. Josephus rapporterer at den korte krigen endte med ekteskapet mellom Moses og datteren til den etiopiske kongen ( Ant II, 251-253), mens Artapanus rapporterte om en ti år lang krig der Moses grunnla byen Hermopolis, som Ibis helliget og etiopierne skal ha lært omskjæring. Denne tradisjonen ser ut til å være uavhengig av notatet fra den kushittiske kona til Moses nevnt i Num 12.1 EU . [37]

Spørsmålet om figuren til Moses

Rembrandt van Rijn : Moses bryter lovens tavler (1659; Gemäldegalerie , Berlin)

Tolkningen av Moses -figuren og forsøkene på å lokalisere den historisk har ikke bare opptatt eksegeter i løpet av de siste århundrene, men også historikere, forfattere, filosofer, egyptologer, etc. På 1900 -tallet hadde eksegeter og fremfor alt bibelhistorikere hovedsakelig har Moses 'funksjon og rolle i fremveksten av Israel og dens religion flyttet til sentrum av spørsmålet. Derimot har forståelsen av Moses som en "mytologisk konstruksjon" i stor grad blitt forlatt av ledende gammeltestamentlige lærde som Harrison. [38] Fra opplysningstiden til begynnelsen av 1900 -tallet hadde et slikt syn forfattere som de Wette , Winckler , Jensen . [39]

Om rollen som Moses

I nyere historisk forskning ble Moses først og fremst sett på som grunnleggeren av et folk eller en religion, som en lovgiver eller en reformator. [40] For Martin Noth var imidlertid forståelsen av Moses som lovgiver og grunnlegger av religion knyttet til den "deuteronomisk-deuteronomistiske litteraturen", hovedsakelig til episoden av pakten ved Sinai. [41] Historiene om Pentateuch er et resultat av en påfølgende "justering" som blant annet inkluderte figuren til Moses i alle episoder fra utvandringen fra Egypt til ankomst til Palestina - også i historier som opprinnelig ikke hadde noe å si gjøre med Moses hadde. Når det gjelder det historiske innholdet, bør ingen av episodene i Pentateuch derfor vektlegges spesielt. I følge Noth er imidlertid notatet fra graven til Moses på den andre siden av Jordan ( Dtn 34,5.6a.8 EU ) det som mest sannsynlig har en historisk kjerne: Følgelig tilhører Moses "i sammenheng med forberedelsene til erobringen av de sentral -palestinske stammene "inn i den. [42] I 1906 gjentok den pavelige bibelske kommisjon det tradisjonelle synet på at Moses skrev hele Pentateuch. Han skrev ikke nødvendigvis ned eller dikterte verket selv, men godkjente skriverens arbeid ( De mosaica authentia Pentateuchi ).

Moses og religionens opprinnelse med Sigmund Freud

I sitt siste verk, The Man Moses and the Monoteheistic Religion (1939), la Sigmund Freud frem, i tillegg til tesen om at Moses var en egyptisk, vidtrekkende hypotese om opprinnelsen til “jødisk” monoteisme og essensen av jødedommen. Betraktningene som presenteres i denne boken ble kalt "konstruere" av Freud selv. Imidlertid var de basert på den da siste tilstanden innen egyptologisk forskning ( James H. Breasted et al.) Og gammeltestamentlig forskning ( Eduard Meyer , Ernst Sellin et al.). Moses er representert som en egypter, kanskje guvernør i Gosen -distriktet i Nildeltaet , men i det minste som en tilhenger av Akhenaten (rundt 1350 f.Kr.). Som sådan, etter at reformen mislyktes, påla han den monoteistiske Aton -religionen "jødene" og førte dem ut av Egypt. Dette forklarer mangelen på bilder, åndelighet og rettferdighetsidealer som formet Israels senere (eksiliske) religion, samt forestillingen om å bli valgt av Gud og overlegen andre folk. Dette er hovedtrekkene ved jødedommen, som ville ha bidratt til senere anti-jødiske ideer.

I følge Freud ble Moses drept av israelittene. Dette drapet var grunnleggende handling for den påfølgende religiøse og sosiale orden. Denne oppgaven gjentar "parricide" som allerede er formulert i totem og tabu som et utviklingsmoment for religion. Henrettelsen av dette drapet hadde en "tvangskarakter". Etter drapet på Moses, tok den israelittiske religionen gradvis til grunn de viktigste egenskapene til de andre kanaanittiske religionene. Det var først noen få århundrer senere at "Moser -religionen" ble religionen Israel, gjennom profetenes arbeid. Analogt med prosessene i individuell psykologi skjedde først en undertrykkelse, som hadde sitt ubevisste uttrykk i skyldfølelsen og i tematiseringen av israelsk historie som en tidsmessig sekvens av straffer fra Gud. Senere i historien skjedde "de undertryktes tilbakekomst" sakte etter hvert som "faderreligionen" etablerte seg. [43]

Moses som historiefigur

Mange historikere og egyptologer har prøvd å identifisere Moses med figurer kjent fra egyptiske kilder. Et av forslagene som hadde stor respons, er likestilling av Moses med Bay (også Beja eller Baja), en dignitær fra det 19. dynasti som var på plass under Seti II (rundt 1200 f.Kr.) og som går tilbake til Ernst Axel Knauf i tronen for hans etterfølger sies Siptah å ha spilt en viktig rolle. [44] Tittelen hans er gitt som " Stor kasserer i hele landet ", og det sies at han også har utøvd kanslerfunksjon under Sethos. I følge tolkene kan navnet B3 -jj , "By" eller "Beja" være et semittisk navn, sannsynligvis en kombinasjon av det guddommelige navnet Ja (hwe) , hvis form er e -ja ("i YHWH (er min trøst) ) ”, De Moor) eller en analog av det hebraiske personnavnet אֲבִיָּה ( abī-ja , "YHWH (er) min far") kunne ha vært det. [45] I tillegg til dette navnet sies Beja å ha båret et gårdsnavn, den første delen av "Ramses" var (RW msj-sw-H mn t rw). Denne Beja har også blitt identifisert med lederen for asiater som nevnes i stenen til Elephantine som "Irsu" - kanskje et hånet navn - som levde i Ramses IIIs tid. forsøkte et opprør mot egyptisk styre og ble utvist fra landet. [46] Korrespondansen mellom notatene om Beja-Ramses-Irsu og Moses-tradisjonene skal søkes i noen tekster i Exodus, som indikerer Moses som "stor i Egyptens land" ( Ex 11.3b EU ) og av en "plyndring" av egypterne rapporterer om delen av israelittene som forlater ( Ex 12.35.36b EU ). [47]

En "kongelig butler" eller "kongens første stewardesse " av semittisk opprinnelse har blitt sett på som en personlighet i egyptisk historie som kan ha påvirket den bibelske beskrivelsen av Moses. med det egyptiske navnet Ramsesemperre ( Rˁw-msj-sw-m-pr-Rˁ , "Ramses i huset til Ra") forekommer og sies å ha hatt hovedsakelig diplomatiske funksjoner. Von ihm werden auch Baschan als Herkunftsort, Jwpʿ als Vatersname, [48] und die Bezeichnung Bn-'zn überliefert, die als „Sohn der Gehorsamkeit“ als Ehrentitel oder als Bezeichnung einer Stammesangehörigkeit [49] interpretiert worden ist. Als Diplomat soll Ramsesemperre die ägyptischen Interessen gegenüber den Schasu oder in deren Stammesgebieten vertreten haben. [50]

Der Ägyptologe Rolf Krauss stellte die Hypothese auf, die biblische Mosegeschichte könnte nach dem Vorbild der Geschichte von Amenmesse um 450 v. Chr. verfasst sein. Amenmesse (13. Jahrhundert v. Chr.) sei ein Sohn des Pharao Merenptah , für den er einen Krieg gegen Aufständische führte, und identisch mit dem Vizekönig von Kusch (Kurzname: Mase-saja – vollständiger Name: Amun-masesa ). Seine Biographie weise weitestgehende Übereinstimmungen zu der Biographie Moses auf. [51]

Kontrovers diskutiert wird die von Jan Assmann und Donald B. Redford [52] [53] vertretene These, die die biblische Exoduserzählung mit der archäologisch nachweisbaren Herrschaft von Pharao Ahmose I. [Jˁḥ ms(jw)] in Verbindung bringt. [54] [55] In der Tat existieren Ähnlichkeiten zwischen dem Exodus und der archäologisch belegten Vertreibung der Hyksos aus Ägypten durch Pharao Ahmose I. Während der Regierungszeit Ahmoses I. ereignete sich eine Naturkatastrophe, die auf der Unwetterstele beschrieben wird. Die Beschreibung dieser Naturkatastrophe erinnert stark an die Beschreibung der biblischen zehn Plagen . Das Papyrus Ipuwer enthält eine weitere Beschreibung dieser Naturkatastrophe, es gibt aber in der ägyptischen Chronologie Ungereimtheiten in der Datierung, die Unwetterstele wird etwa 100 Jahre später datiert als das Papyrus Ipuwer.

Der gehörnte Mose

Darstellung des gehörnten Mose ( Stiftskirche zu St. Georg , Tübingen )
Gehörnter Mose von Michelangelo (Kirche San Pietro in Vincoli , Rom )

In dem masoretischen Text von Ex 34,29 EU wird von Mose geschrieben:

כִּי קָרַן עוֹר פָּנָיו ,

was in fast allen Übersetzungen – mit der Ausnahme der Vulgata und der Aquila -Version – sinngemäß mit „dass sein Antlitz strahlte“ übersetzt wird. Dieses Strahlen als Zeichen des göttlichen Glanzes flößte den Israeliten Furcht ein ( Ex 34,30 EU ). Mose legte nach seiner Rede einen Schleier über sein Gesicht. Er legte den Schleier ab, wenn er mit Gott sprach; er verschleierte sein Gesicht, wenn er zu den Israeliten sprach und sie das Strahlen bemerkten ( Ex 34,33–35 EU ).

Die Darstellung des Mose mit Hörnern in manchen älteren christlichen Kunstwerken der Westkirche (z. B. die Skulptur von Michelangelo in San Pietro in Vincoli ) geht auf die extrem wörtliche griechische Übersetzung des hebräischen Verbs קָרַן qāran durch Aquila zurück. Dieses Hapaxlegomenon muss mit dem Substantiv hebräisch קרן qeren „Horn“ zu tun haben, also übersetzte Aquila im Griechischen entsprechend, und Hieronymus, der hier von Aquila abhängig ist, wählte in der lateinischen Bibelübersetzung (Vulgata) facies cornuta („gehörntes Gesicht“). Eine Verwechslung von cornuta („gehörnt“) und coronata („bekränzt, gekrönt“ [56] ), wie manchmal zu lesen ist, war das nicht. Aus Hab 3,4 EU geht aber hervor, dass hebräisch קרן qeren neben der Grundbedeutung „Horn“ auch „Strahlenbündel“ bedeuten kann, so dass man für das Verb קָרַן qāran auf die sinnvolle Übersetzung „strahlen, numinosen Strahlenglanz verbreiten“ kommt. [57] Das ist auch die Übersetzung der Septuaginta : „… bei seinem Abstieg vom Berg aber wusste Mose nicht, dass die Hautfarbe seines Angesichts einen glänzenden Ausdruck angenommen hatte.“ [58]

Mose in den abrahamitischen Religionen

José de Ribera : Moses mit den Gesetzestafeln (1638)

Ausgehend von den verschiedenen Darstellungen im Alten Testament hat das Bild des Mose ein lang andauerndes Echo in den aus dem Tanach hervorgegangenen oder von ihr beeinflussten Religionen – sowie in der theologischen Reflexion innerhalb derselben – gefunden. Eine bedeutende Rolle spielt dabei die Verheißung des Mose, die Israel einen Propheten ankündigt ( Dtn 18,15 EU ): „Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, aus deiner Mitte, unter deinen Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören.“ Zuvor hatte Mose diese Verheißung selbst empfangen ( Dtn 18,18 EU ).

Im Alten Testament

Pariser Psalter : Durchquerung des Roten Meers (Buchillustration, zehntes Jahrhundert)

Mose wird im Tanach insgesamt 767 Mal erwähnt, größtenteils im Rahmen der Überlieferungen von dem Auszug aus Ägypten und der Wüstenwanderung (647 Mal in den Büchern 2. bis 5. Mose), und 80 Mal im Neuen Testament. [59] Das Bündel von Themen, die die biblische Tradition mit Mose verbindet, hat seine Schwerpunkte in der Tradition des Mose als direkter Empfänger der Offenbarung Gottes, als Befreier des israelitischen Volkes aus der Sklaverei und Führer auf seiner Wanderung ins verheißene Land, als Prophet und Heilsfigur und als Vermittler der Worte Gottes und des Gesetzes. [60]

Die Erwähnungen des Mose im 1./2. Buch der Könige , Esra - Nehemia und 1./2. Buch der Chronik lassen sich meist damit erklären, dass es um die „Tora des Mose“ oder das „Buch des Mose“ geht. Interessanter ist die Bezugnahme auf Mose im Buch der Psalmen . Das vierte Psalmenbuch, wo sich die Belege gehäuft finden, wird von Psalm 90 eröffnet, der durch die Überschrift als „Gebet des Mose“ bezeichnet wird. Da zwischen den Psalmen 89 und 90 eine tiefe Zäsur besteht, [61] hat dieser Neueinsatz mit Nennung des Mose zusätzlich Gewicht. Die folgenden Psalmen bis einschließlich Psalm 100 haben keine Verfasserüberschriften und werden von der jüdischen Tradition auch Mose zugeschrieben. Johannes Schnocks resümiert im Sinne der am Endtext orientierten Psalterexegese: Psalm 89 beklagt den Untergang der Davidsdynastie. Für den hier endenden Teil des Psalmbuchs war David der „überragende Vorbeter.“ Nach dem Scheitern der Monarchie sei ein neuer Vorbeter gesucht worden, und Mose biete sich an, da mit ihm in der Gegenwart der Psalterredaktion keine Gruppeninteressen verbunden gewesen seien, „so dass er für ganz Israel eine Identifikationsgröße sein kann.“ [62]

In der jüdischen Theologie

Als Identitätsstifter ist Mose neben den Erzvätern Abraham und Jakob sowie dem König David eine der wichtigsten Figuren nicht nur für das religiöse, sondern auch für das nationale Selbstverständnis der Juden.

In der christlichen Theologie

In der modernen Theologie des Christentums wird teilweise angenommen, dass die biblische Darstellung des Mose redaktionell erweitert worden sei. Auch die Historizität der Persönlichkeit und ihre Verbindung mit dem Auszug aus Ägypten wird von Wissenschaftlern betroffener Fachdisziplinen unterschiedlich bewertet. Orthodoxe Juden und verschiedene christliche Konfessionen halten seine führende Rolle beim Auszug wie bei der Vermittlung des JHWH-Glaubens für historisch [38] . Sie erachten entsprechend die teilweise sehr stark ausgestalteten Mosetraditionen als zuverlässige Erinnerungen an eine bedeutende geschichtliche Persönlichkeit.

Die katholische Kirche und die Orthodoxie verehren Mose als Patriarchen des Alten Testaments und Heiligen . Bestimmte Kirchen sind ihm geweiht (z. B. die Šuplja crkva in Kroatien).

Gedenktage : [63]

Manche Christen sehen in Mose dagegen eine Symbolfigur, die wesentlich die Israeliten und das jüdische Volk zu einer Einheit formte, den Kultus und die zu beachtenden Gebote begründete und den Weg zum wahren Gottesglauben wies. Für diese Christen und Juden spielt die Historizität Moses keine wesentliche Rolle, soweit sie nicht überhaupt abgestritten wird, sondern er ist eine Figur, aus der Kraft für den Glauben geschöpft werden kann.

Im Islam

Für den islamischen Glauben ist Mose ( Mūsā ) neben Abraham ( Ibrāhīm ) , Jesus ( ʿĪsā ) und Mohammed ein bedeutender Prophet Gottes und wird im Koran als Empfänger „des Buches“ bezeichnet ( Sure 2 , 53.87; Sure 28 , 43; vgl. Die Tora im Islam ). Einer Legende zufolge sei der Stock des Mose nach der Eroberung von Mekka durch die Osmanen in der Kaʿba gefunden worden.

Die biblischen Episoden der Mosegeschichte und des Exodus werden im Koran wiederholt erwähnt. So sind in der Sure 2 (49–71) etliche Erzählungen und Anekdoten vorhanden, die auf die Gesetzgebung, auf den Bundesschluss am Sinai und auf die Ungehorsamkeit der Israeliten anspielen. Von dem Misstrauen der Israeliten Mose und „seinem Gott“ gegenüber und von deren Bestrafung ist auch in der Sure 5 (20–26) die Rede. In der Sure 20 befinden sich die Erzählungen von der Geburt (39–40), von der Flucht nach Midian (40), der Offenbarung Gottes und der Sendung des Mose (9–37; 42–48), die auch in der Sure 28 (3–35) vorkommen. Die über Ägypten gesandten Plagen kommen nur in der Sure 7 (133–135) vor – ohne den Tod der Erstgeborenen. Am häufigsten wiederkehrend ist das Motiv der Konfrontation des Mose mit den ägyptischen Magiern, die von der Bestrafung des Pharao und der Ägypter durch das Wunder am Schilfmeer gefolgt wird (Sure 7, 103–136; 10, 75–92; 20, 57–79; 28, 36–40; 43, 46–56). Von den übrigen Episoden der Wüstenwanderung kommen im Koran die Wunder vom Manna und den Wachteln (Sure 2, 57), das Wasserwunder (2, 60) und der Verfall der Israeliten in den Götzendienst in Zusammenhang mit der Begegnung des Mose mit Gott (Sure 7, 138–156; 20, 83–98) vor.

Peter Anton von Verschaffelt: Statue des Mose von Michelangelo (nach 1737)

Rezeption in den Künsten

Bildende Kunst

Michelangelo schuf zu Beginn des 16. Jahrhunderts in der Kirche San Pietro in Vincoli im Zentrum des Grabmals für Papst Julius II. die Skulptur des Mose , die als eines seiner bekanntesten bildhauerischen Werke einzuordnen ist.

Musik

Giovanni Battista Bassani schrieb 1694 das Oratorium Mosè risorto dalle acque . Weitere Oratorien, die den Mose-Stoff bearbeiten, stammen von Georg Friedrich Händel ( Israel in Ägypten , 1739), Franz Lachner ( Moses , op. 45, 1833) und Max Bruch ( Moses , op. 67, 1893/94).

Arnold Schönberg stellte die Figur des Mose in seinem Opernfragment Moses und Aron dar. Das Libretto geht ebenfalls auf den jüdischen Komponisten zurück. Die Handlung orientiert sich am zweiten Buch Mose.

Im 1985 geschaffenen Rock-Oratorium Moses von Tobias Seyb und Richard Geppert begegnet die Figur ebenso wie im Pop-Oratorium Die 10 Gebote des Jahres 2010 von Dieter Falk . Ferner produzierte der Musicalverein in Jägerwirth im Jahr 2005 ein Moses -Musical. [64]

Go Down Moses , auch bekannt als When Israel was in Egypt's land und Let My People Go , ist ein amerikanisches Negro Spiritual , das den Auftrag des Mose thematisiert, sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft zu führen.

Filme

Literatur

Zur Frage nach dem historischen Mose

 • Herbert Donner , Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in Grundzügen (Grundrisse zum Alten Testament, Band 4/1), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, ISBN 3-525-51679-7
 • Sigmund Freud , Der Mann Moses und die monotheistische Religion (de Lange, Amsterdam: 1939), Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main: 1975, (14. Aufl.) 2006. ISBN 3-596-26300-X
 • Meik Gerhards, Über die Herkunft der Frau des Mose , in: Vetus Testamentum. Brill, Leiden 55.2005, 162–175. ISSN 0042-4935
 • Martin Noth , Geschichte Israels , Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen: 1956
 • Hartmut Gese , Vom Sinai zum Zion. Alttestamentliche Beiträge zur biblischen Theologie (Beiträge zur evangelischen Theologie; 64), München 1974 ISBN 3-459-00866-0
 • Eckart Otto (Hrsg.), Mose. Ägypten und das Alte Testament , Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart: 2000, ISBN 3-460-04891-3
 • Eckart Otto, Moses – Geschichte und Legende , CH Beck, München: 2006. ISBN 3-406-53600-X
 • Rudolf Smend , Mose als geschichtliche Gestalt. in: R.Smend: Bibel, Theologie, Universität. Kleine Vandenhoeck-Reihe. Bd. 1582. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1997, 5–20.
 • Peter van der Veen, Biblische Archäologie am Scheideweg? Hänssler, Holzgerlingen: 2002, 2004. ISBN 3-7751-3851-X

Zur Wirkungsgeschichte

 • Jan Assmann , Moses der Ägypter Hanser, München 2000, 2001. ISBN 3-446-19302-2
 • Jan Assmann, Die Mosaische Unterscheidung Hanser, München 2003. ISBN 3-446-20367-2
 • Sigmund Freud, Der Moses des Michelangelo (1914). Insel, Frankfurt am Main 1964.
 • John G. Gager, Moses in Greco-Roman Paganism (SBLMS 16), Abingdon, Nashville/New York: 1972 ISBN 1-58983-216-7
 • Martin Buber , Moses , Verlag Lambert Schneider, Heidelberg: 2. Auflage 1952 (Erste Auflage hebräisch)
 • Friedrich Schiller , Die Sendung Moses , Leipzig: 1772–1801, 1934; Hamburger Kulturverlag, Hamburg: 1960; Verlag für Ganzheitliche Forschung: Viöl 1998; (Repr.) Neckargemünd: 2001; (Online: http://www.wissen-im-netz.info/literatur/schiller/prosa/13.htm )
 • Ernst Sellin , Mose und seine Bedeutung für die israelitisch-jüdische Religionsgeschichte , A. Deichersche Verlagsbuchhandlung Dr. Werner Scholl, Leipzig: 1922

Sonstige Literatur

Belletristik

Weblinks

Commons : Mose – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Die dem hebräischen Namen angehängte griechisch-lateinische Nominativendung s wird im Englischen weiterhin verwendet. Im Deutschen bestand seit der Lutherbibel eine konfessionelle Differenz: katholisch Moses , evangelisch Mose ; heute gilt allgemein Mose , siehe Schreibweise biblischer Namen im Deutschen . Die griechische Deklination des Namens ist in Exodus 3 gut nachvollziehbar.
 2. a b Vgl. Neue Jerusalemer Bibel , Herder, Freiburg im Breisgau, 1985, zu Ex 6,2–7.7.
 3. „Cousine“ nach der Septuaginta, vgl.: Ex 6,20 LXX
 4. Num 26,59: Die Frau Amrams hieß Jochebed; sie war die Tochter Levis, die dem Levi noch in Ägypten geboren wurde. Sie gebar dem Amram die Söhne Aaron und Mose sowie deren Schwester Mirjam.
 5. a b Donald B. Redford, The literary motif of the exposed child (cf. Ex. ii. 1–10) , Numen , 14, 1967, 209–228 (zit. in: JK Hoffmeier, Ancient Israel in Egypt , S. 136).
 6. TgPsJon zu Ex 1–6. Englische Übersetzung durch JW Etheridge: http://www.targum.info/pj/pjex1-6.htm .
 7. Ant 201–237 (en) .
 8. Vgl. M. Noth, Das zweite Buch Mose. Exodus , Das Alte Testament Deutsch 5, 1958; John Van Seters, The Life of Moses , Philadelphia: 1994 (zit. in: JK Hoffmeier, Ancient Israel in Egypt , S. 137); WH Schmidt, Exodus … , S. 34; E. Otto, Mose und das Gesetz , in: ders. (Hrsg.), Mose , S. 50 ff.
 9. Aus E. Otto, Mose und das Gesetz , in: ders. (Hrsg.), Mose , S. 53.
 10. תֵּבַת , tēbath – „Kästchen“, äg.: d bʒt ; גֹּמֶא , gōmæ – „Schilfrohr“, „Binse“, äg.: ḳmʒ bzw. ḳmy ; סוּף , sūph , – „Schilf“ (vgl. „Schilfmeer“), äg.: t wfy ; יְאֹר , y e ᾿ōr – der ägyptische Name für „Nil“, jtrw .
 11. JK Hoffmeier, Ancient Israel in Egypt , S. 138–140.
 12. Vgl. Ich habe ihn aus dem Wasser gezogenEx 2,10 EU
 13. mssB3
 14. Manfred Görg: Mose – Name und Namensträger. Versuch einer historischen Annäherung , S. 24 ff. In: Eckart Otto (Hrsg.): Mose. Ägypten und das Alte Testament. Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2000, S. 17–42; Herbert Donner: Geschichte des Volkes Israel 4.1 . S. 125–126.
 15. Zum Beispiel in der Schreibung des Namens (Pi-)Ramesse mit רַעַמְסֵס , Raʿamsēs in Ex 1,11 OT uva
 16. Görg: Mose – Name und Namensträger , S. 32–37. Dort zitiert: EA Knauf: Midian . In: Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins , 1988.
 17. Vgl. Neue Jerusalemer Bibel , Herder, Freiburg im Breisgau, 1985, zu Ex 3,1–4.31.
 18. Vgl. JK Hoffmeier, Ancient Israel in Egypt , S. 143 f.
 19. Vgl. R. Girard, Der Sündenbock , Benziger, Zürich: 1988, S. 128.253 f.
 20. Israel in der Wüste ; Text online in der Seite: Archivierte Kopie ( Memento des Originals vom 6. März 2007 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.wissen-im-netz.info .
 21. E. Sellin, Mose , S. 6.
 22. E. Sellin, Mose , S. 7.
 23. E. Sellin, Mose , S. 49.
 24. E. Sellin, Mose , S. 51.
 25. Vgl. den hebr. Text in Num 25,6 OT .
 26. E. Sellin, Mose , S. 137.
 27. E. Sellin, Mose , S. 43–52.
 28. E. Sellin, Mose , S. 81–113.
 29. E. Sellin, Mose , S. 116–125.
 30. Fragmente der Aigyptiaka bei Diodor, Bibl. Hist. 40,3; Geographica XVI,35 ( englische Übersetzung bei LacusCurtius ). Vgl. J. Assmann, Moses der Ägypter , S. 61.65 f.
 31. Vgl. J. Assmann, Moses der Ägypter , S. 60. Dort zitiert: Raymond Weill, La fin du moyen empire egyptien , Paris: 1918.
 32. Vgl. J. Assmann, Moses der Ägypter , S. 60–63.
 33. Zitiert in Flavius Josephus, Ap. 1,291 ( 1,288ff (en) ).
 34. Hist 5,3 ( en ).
 35. Ant II, 238–253 J. AJ 2.238 (en.) .
 36. Über die Juden , indirekt von Eusebius Praep. euang. 9,27,7–10 zitiert (englische Übersetzung des Fragments: http://ccat.sas.upenn.edu/humm/Resources/OT/Artapanus.html ( Memento vom 2. Mai 2007 im Internet Archive )).
 37. Vgl. Étienne Nodet (Text, Übers. und Komm.), Flavius Josèphe. Les Antiquités juives (I–IX) , Vol. I–IV, Les Édition du Cerf, Paris: 1990, 1995, 2001, 2005, Bd. IB, S. 110, Anm. 3.
 38. a b RKHarrison, Introduction to the Old Testament . Grand Rapids: Eerdmanns Publishing Co., 1996, S. 541
 39. Vgl. H. Donner, Geschichte des Volkes Israel , I, S. 126.
 40. Vgl. H. Donner, Geschichte des Volkes Israel , I, S. 126–128.
 41. M. Noth, Geschichte Israels , S. 127.
 42. M. Noth, Geschichte Israels , S. 128 mit Anm. 2; dort zitiert: ders. Überlieferungsgeschichte des Pentateuch , 1948, 172 ff.
 43. Vgl.: S. Freud, Der Mann Moses , insbes.: S. 106–133 ( Zusammenfassung und Wiederholung ).
 44. Görg: Mose – Name und Namensträger , S. 32–37. Dort zitiert: EA Knauf: Midian . In: Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins , 1988.
 45. Görg: Mose – Name und Namensträger , S. 33; dort zitiert: JC De Moor: The Rise of Yahwism . Leuven 1997.
 46. Görg: Mose – Name und Namensträger , S. 37.
 47. Vgl. H. Donner, Geschichte des Volkes Israel , I, S. 128.
 48. Vgl. die hebräische Wurzel יפע , ypʿ , „leuchten (lassen)“.
 49. Vgl. den hebräischen Personennamen Ozni ( אָזְנִי ).
 50. Görg: Mose – Name und Namensträger , S. 38–41.
 51. Rolf Krauss: Das Moses-Rätsel. Auf den Spuren einer biblischen Erfindung . Ullstein, 2001.
 52. Jan Assmann: Moses the Egyptian, The Memory of Egypt in Western Monotheism. Harvard University Press, Cambridge/MA 1997, S. 150; dt. Ausgabe: Moses der Ägypter: Entzifferung einer Gedächtnisspur. Fischer, Frankfurt am Main 2000.
 53. Donald B. Redford: Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times. Princeton University Press, 1992.
 54. Pharao Ahmose I. und der biblische Moses @1 @2 Vorlage:Toter Link/fontes.lstc.edu ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven ) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. , Zusammenfassung von Ansätzen, die versuchen, die biblischen Erzählungen mit archäologischen Daten in Übereinstimmung zu bringen, abgerufen am 29. Dezember 2012.
 55. Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman: Keine Posaunen vor Jericho. Die archäologische Wahrheit über die Bibel . CH Beck, München 2002.
 56. Latin Word Study Tool: coronata
 57. Rainer Albertz : Die vergessene Heilsmittlerschaft des Mose . In: Pentateuchstudien . Mohr Siebeck, Tübingen 2018, S. 187ff., hier S. 188f.
 58. Wolfgang Kraus , Martin Karrer (Hrsg.): Septuaginta Deutsch. Das griechische Alte Testament in deutscher Übersetzung . Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2009, S. 92.
 59. Zahlen nach der Software-Konkordanz Tnach Ver. 5,2 ( Archivierte Kopie ( Memento des Originals vom 3. April 2007 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.koenigsmuenster.de ).
 60. Vgl.: G. Fischer, Das Mosebild der Hebräischen Bibel , in E. Otto (Hrsg.), Mose , S. 84–120.
 61. Johannes Schnocks: Psalmen (= Grundwissen Theologie). Schöningh, Paderborn 2014, S. 77: der sogenannte messianische Psalter ist die von Psalm 2 und Psalm 89 gerahmte Sammlung.
 62. Johannes Schnocks: Mose im Psalter . In: Axel Graupner (Hrsg.): Moses in biblical and extra-biblical traditions. Walter de Gruyter, Berlin / New York 2012, S. 79–88, hier S. 86f. ( PDF )
 63. 4. September im Ökumenischen Heiligenlexikon
 64. Musicalverein Jägerwirth: Moses – das Musical
 65. Wolfram zu Mondfeld: Mose. Sohn der Verheißung. Gustav Lübbe, Bergisch Gladbach 1999, ISBN 978-3-404-15615-3 (Bastei Lübbe Verlag 2006).