positivisme

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

Positivisme er en retning i filosofien som krever at funn som hevder kunnskapens karakter er begrenset til tolkningen av "positive", det vil si faktiske, sanselig merkbare og verifiserbare funn. Denne tankegangen kan allerede finnes i den greske antikken . Som et nytt grunnlag på 1800 -tallet sto det i opposisjon til de tradisjonelt rådende skolastiske synene på en transcendental filosofi . Sistnevnte hevdet derimot at kunnskap ble generert av evig gyldige - og til syvende og sist gudskapte - egenskaper i sinnet, fornuften . Dette kan bevises på grunnlag av positive funn.

I forbindelse med oppfinnelser, funn og utvidelse av vitenskapelig kunnskap i renessansen , hadde disse tradisjonelle filosofisk-religiøse forklaringsforsøkene for lengst blitt tvilsomme. Dette historiske funnet vil trolig ha ført til positivismens vidtgående krav om at positive funn skal tolkes uten teologiske og metafysiske forklaringer, i motsetning til tidligere praksis.

Som et resultat dukket det opp en rekke forskjellige positivistiske begreper, som blant annet er forbundet med følgende filosofer: Auguste Comte (1798–1857), Hippolyte Taine (1828–1893), Jean-Marie Guyau (1854–1888), James Mill (1773–1836), Jeremy Bentham (1748–1832), John Stuart Mill (1806–1873), Charles Darwin (1809–1882), Herbert Spencer (1820–1903), Roberto Ardigò (1828–1920), Ludwig Feuerbach (1804–1872), Eugen Dühring (1833–1921), Ernst Mach (1838–1916), Ernst Laas (1837–1885), Richard Avenarius (1843–1896), Hans Vaihinger (1852–1933), Friedrich Jodl (1849 –1914), Theodor Draw (1862–1950).

Begrepet positivisme går tilbake til Auguste Comte (1798-1857). Han og hans etterfølgere utarbeidet sin tilnærming til en sosiologisk-humanistisk tilnærming. Den matematisk-logiske positivismen på 1900-tallet avsluttet rollen som positivistiske tilnærminger i filosofien. [1]

Positivisme i kontekst

Kravet om at sanseoppfatninger skulle være utgangspunktet for tenkning og filosofisering hadde vært høyt igjen og igjen siden antikken. Uten de sanselige oppfatningene ville man ikke ha noe å referere til på en filosofisk måte, sa Epicurus i 4. / 3. Århundre f.Kr. Problemer med sanseoppfatninger stammer fra ulikt korrekte utsagn om dem og som et resultat av utilstrekkelig kunnskap om funksjonen til de enkelte sansene. [2]

Århundrer senere gjenopplivet blant andre Berkeley sansenes uunnværlige rolle og sanseoppfatning i tankene og vitenskapene og sa at det var dumt å forakte sansene slik skolastikerne hadde og fortsatt har gjort gjennom århundrene. For uten sansene hadde vi verken kompetanse eller ville vi i det hele tatt kunne tenke på noe som helst. [3] Han tilskrev tanke- og vitenskapsproblemer med sanseoppfatninger som ligner på Epicurus til mer eller mindre nøyaktige tolkninger av det som ble oppfattet i forbindelse med grunnleggende filosofiske feil som skjulte synet. [4]

Comte, som var den første som utviklet et positivt vitenskapsbegrep og senere også en positiv sosiologi, gikk, som andre positivister, f.eks. B. John Stuart Mill , basert på hans samfunnspolitiske fakta, som hadde oppstått som et resultat av reformasjonen , tretti årskrigen og den franske revolusjonen . Historikeren Pleticha beskrev disse sosio-politiske fakta med egenskaper ved endring, usikkerhet, eksperimentering og omorientering. [5]

Naturvitenskapene hadde utviklet seg i stor grad på 1800-tallet og fremmet et positivt, opplyst verdensbilde som grunnleggende endret rollen og meningen til kristen teologi og den idealistiske og idealistisk-kritiske filosofien knyttet til den (inkludert Kant, Hegel, Gran). Jo flere motsetninger mot tradisjonelle synspunkter dukket opp gjennom positive forskningsresultater, jo større er gapet mellom teologi og den rådende idealistisk-kritiske filosofien. [6]

Comte baserte sitt vitenskapsbegrep på påstanden om at i dag kan bare observerbare fakta, dvs. sanseoppfatninger, vurderes. Det ville svare til organisering av tenkning og observasjon. [7] Før ham hadde han blant annet Francis Bacon i 16/17. Og David Hume på 1700 -tallet ba om det samme for sine nye vitenskapelige og filosofiske tilnærminger. Med sine filosofier tematiserte begge innholdet i tankegangen, slik den ble spredt på 1800 -tallet under navnet positivisme .

Positivismens klassiske land, ifølge filosofen Hans Richert rundt 1900, er faktisk England. Hvis man utpeker en filosofi basert på erfaring med positivisme i bredere forstand, kan et større antall moderne filosofer tilskrives den. [Åttende]

Comtes positivisme

Auguste Comte

Auguste Comtes forsøk på å utvikle positivisme til en vitenskapelig fundert verdenskultur ble et av de store utopiske prosjektene på 1800 -tallet. Comte designet en historisk modell der filosofien han representerte måtte seire med historisk nødvendighet. Menneskehetens utvikling gikk gjennom historisk nødvendige utviklingsstadier fra de første religiøse kulter via monoteisme til en kultur bestemt av vitenskapene ("tretrinns teori / théorie des trois états ": teologisk , metafysisk og positiv epoke). Motoren for historisk utvikling var ikke en klassekonflikt som førte til en verdensrevolusjon og der arbeiderklassen overtok, men den enkle utvidelsen av fremtidens samfunn med vitenskapelig fremgang. Menneskeheten selv ble fokus for interessen i denne prosessen. Som en vitenskap grunnlagt av Comte, ville sosiologi bestemme all handling og organisere menneskelig sameksistens til størst fordel for menneskeheten. Derfor kalte han henne "Vitenskapens dronning". Medfølelse og altruisme , respekt for menneskelige prestasjoner ville stå i sentrum for sameksistens i det fremtidige samfunnet.

Med etableringen av positivismens religion skulle den historiske utviklingen hjelpes til å bryte gjennom. Organisasjonen og dogmatikken deres var basert på strukturen i katolisismen . Hyllesten til menneskeheten i fortiden, nåtiden og fremtiden ble utstyrt med en kult som et eget prestedømme skulle bidra til å få et gjennombrudd. Udødelighet ble sosialisert som "udødelighet i menneskehetens minne". Den positivistiske kalenderen tok på sin side hensyn til dette med sitt tretten måneder lange år, som symbolsk spenner over verdenshistorien. De enkelte 28-dagers månedene tar opp de jødiske og kristne tradisjonene, samt vitenskapshistorien og de politiske tradisjonene i Europa. Månedlige representanter inkluderer Moses , Archimedes og Friedrich II av Preussen . De enkelte dagene er, i likhet med en helgenkalender , dedikert til de "største individene som bidro til menneskehetens fremskritt". Den overordnede tesen om at verden ville utvikle seg til fremtiden gjennom religion og strukturen i stater og vitenskaper, tillot verdsettelse og integrering av de religiøse og statlige organisasjonsformene som var blitt overvunnet.

Positivistiske samfunn ble grunnlagt. Søndagsmøter med seremonier - som erstattet gudstjenesten - sto på programmet, og vakte mistanke og latterliggjøring. Bevegelsen var preget av fanatisme av orden og besettelse av detaljer om grunnleggeren, samt av en usikker tilnærming til nøyaktig systemet den skulle erstatte og ønsket å erstatte ved å bruke organisatoriske former og teknikker så sømløst som mulig: Katolsk religion, som nettopp er det vitenskapsvennlige angelsaksiske religionens språkområde, var uaktuelt som et tradisjonelt tilbud. Positivisme ble formet av en spesiell beundring for kvinner. For Comte, som til slutt fant sin personlige prøvelse i beundring av en kvinne, var kvinnen "det mer følelsesmessig utviklede vesenet" som var forutbestemt til å utføre kjerneoppgaven i familien på grunn av den mer uttalte evnen til å vise medfølelse.

Flagget "Ordem e Progresso" i Brasil

Positivismen tok tak i hele Latin -Amerika siden 1880 -årene. Med sin hjelp ønsket man å løse sosiale splittelser og dempe innflytelsen fra føydale myndigheter, mystikk og religion. I 1898 ble Congresos Científicos Latinoamericaños til, som skulle fungere på denne måten. Imidlertid førte denne vitenskapsvennlige og antireligiøse bevegelsen, som ofte ble initiert av frimurere , til en devaluering av urfolkskulturen. Brasil viste seg å være nasjonen som tilbød positivismen den største sjansen for å få fotfeste på sikt. Det positivistiske mottoet Ordem e Progresso ("orden og fremgang") vises til og med i flagget til Brasil . Positivismen fikk betydelig innflytelse i den politiske og sosiale strukturen som en ideologi som var nær liberalisme og også etterlyste sosial rettferdighet. Det positivistiske samfunnet i Brasil eksisterer fremdeles i dag med templer i Rio de Janeiro, Curitiba og Porto Alegre. Kjærlighet, respekt og takknemlighet for foreldre og forfedre, de sosiale institusjonene, hjemlandet og menneskeheten generelt er kjernepunktene i kulten.

Historisk positivisme

Positivisme utviklet først trekkraft innen vitenskap innen den fortsatt unge historien og kulturstudiene. Spekteret spenner fra antagelsen av den positivistiske historiemodellen av litteraturhistorikere som Hippolyte Taine til et historisk stipendium som holdt tilbake når man tolket fakta og dermed trakk bebreidelsen om å ikke komme utover materialsamlinger - en del av tyskstudier av det 19. århundre. århundre vanlig påstand. Hovedrepresentantene her var Wilhelm Scherer (1841–1886) og hans studenter ( Richard Heinzel , Richard M. Meyer , Franz Muncker , Erich Schmidt ) med arbeider om forfatterbiografier og opprinnelsen og virkningen av individuelle litterære tekster. Som en garanti for en omfattende materialbase ble faktarike historisk-kritiske tekstutgaver (nemlig om Johann Wolfgang von Goethe , Friedrich Schiller , Johann Gottfried Herder , Heinrich von Kleist ) og omfattende materiale- og motivhistorier laget i sammenheng med disse verkene .

I historiske studier fortsetter noen forskere å kritisere at de lærde som prøvde å rekonstruere hendelser og "fakta" sannsynligvis likevel var "kildepositivister" og forble altfor overfladiske.

Juridisk positivisme

Juridisk positivisme, påstanden om en rettighet som utelukkende er avhengig av den menneskelige legitimasjonen lovgiveren har, har sin egen tradisjon som går langt tilbake til Comtes positivisme. Ius positum , den " positive loven ", har vært betegnelsen på "etablert" lov (fra latin ponere til set, positum set) siden antikken, det vil si et rettighetssett etter den respektive lovgivers skjønn, for eksempel administrativt lov . Det ble ikke legitimert ved å referere tilbake til ius divinum , Bibelens guddommelige rettighet , eller ved naturlige rettigheter , det vil si rettigheter som er naturlige og like gjeldende for alle mennesker. I løpet av 1800 -tallet opplevde begrepet en revaluering som et grunnleggende alternativ for hele den juridiske begrunnelsen, som det primære målet var å organisere sameksistensen etter konsensus i statssystemet. Bosetningene viste seg å være problematiske i den juridiske diskusjonen på 1900 -tallet, da dommere måtte svare for juridiske kjennelser fra nasjonalsosialismens tid etter andre verdenskrig. Det grunnleggende alternativet var den juridiske positivismen, som ikke gjør dommeren til eksekutor for en høyere guddommelig lov, men instruerer å dømme etter en juridisk situasjon som staten er ansvarlig for. Representanter for grunnleggende menneskerettigheter så i den blinde gjennomføringen av lovene i et urettferdsregime en iboende motsetning, bak hvilken rettsvesenets beredskap til å la seg instrumentalisere blir synlig. Spørsmålet var fortsatt om man ønsket å gå tilbake til en annen juridisk norm på dette tidspunktet, ifølge hvilken dommere har lov til å dømme lovene etter eget skjønn (med tanke på en juridisk norm som synes å være høyere) og dermed å bryte lover. I debatten insisterer talsmenn for juridisk positivisme på at ingen posisjoner skal være mer åpne for diskusjon og kreve et tydeligere ansvar enn juridisk positivisme - om enn ansvaret for samfunnet som helhet for dets rettigheter.

Vitenskapelig positivisme

Komplekset med billedfornemmelser (sett med bare ett øye for enkelhet). Bare en tolkning avgjør hva din egen kropp skal være og hva omverdenen er. Illustrasjon fra Ernst Mach, The Analysis of Sensations .

Positivismen hadde størst innflytelse som et epistemologisk alternativ i naturvitenskapene ved begynnelsen av 1900 -tallet. Det kom opp her som en egen posisjon i striden mellom empirikere og transcendental filosofi . De fleste talsmenn for klassisk empirisme kom mer eller mindre åpent fra en materiell ytre verden som påvirker sanseorganene og setter kognitive prosesser i gang i menneskelig bevissthet. På den annen side protesterte talsmenn for transcendental filosofi på at vi til slutt ikke kunne si noe om " tingene i seg selv " (tingene før vi oppfatter dem som de faktisk er). Vi ser ikke om de er materie eller drøm. Vi har bare sansene. Mens dialektisk materialisme ble dannet på marxistisk side med et klart engasjement for den materielle omverdenen som utgangspunkt for alle prosesser (de kognitive prosessene så vel som de historiske prosessene), protesterte representanter for de transcendentale filosofiene for at denne beslutningen allerede var en tro . I denne tvisten inntok positivistene et radikalt empirisk standpunkt som innrømmet deres kritikk til de transcendentale filosofiene: til slutt vet vi ingenting om omverdenen. Alt vi har er sensoriske data. Vi tolker disse, men spørsmålet oppstår nå om hvordan vi tolker dem.

Det positivistiske svaret på dette spørsmålet er: " tankeøkonomisk ", det vil si uten å unødvendig bringe enheter og enheter i spill. Transcendens blir ikke et problem fordi det ikke manifesterer seg. Som en antagelse gjør transcendens det vanskelig å spå om fysiske og kjemiske prosesser. Imidlertid blir materie eller energi ikke mindre omdefinert: De er konstruksjoner som et tredimensjonalt rom. Så lenge sansedata kan tolkes med antagelse om et tredimensjonalt materiale utenfor verden, er dette den økonomiske modellen - modellen som fortsetter å jobbe med datasituasjonen håndterbar i de grunnleggende forutsetningene. Hvis datasituasjonen krever en annen modell, velger man den som man best kan håndtere datasituasjonen med; forskeren vil ikke introdusere noen faktorer som han ikke kan si hvordan de påvirker spådommene hans. Han er fortsatt sparsom med grunnleggende forutsetninger, forklarer bare hvilke positivt (vitenskapelig) merkbare data som skal registreres.

Positivistenes posisjon mellom materialister og transcendentale filosofer er klar når det gjelder spørsmålet om Gud eksisterer. Man kan benekte det med materialisme - det er bare materie her. Transcendentale filosofer bruker (ifølge positivistene) et problem som materialister har med å bevise sin grunnleggende beslutning for å innføre en like ubeviselig transcendens. Fra positivismens side kan det ikke komme noen meningsfulle uttalelser om transcendens: måten Gud defineres på, forblir alltid utenfor det som skal beskrives - datasituasjonen. Vi kan undersøke eksistensen av tro historisk, sosiologisk og antropologisk. Fra positivismens synspunkt dreier debatten om Guds eksistens seg om et " pseudoproblem ", et problem som ikke er gitt med datasituasjonen.

Selv om positivismen viser seg å være vitenskapelig orientert agnostisisme fra religionsperspektiv - som en posisjon av uvitenhet om Gud, er forholdet til kommunismens dialektiske materialisme derimot anspent. Den holdningen den tyske eksperimentelle fysikken tok på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900 -tallet om at hele vår kunnskap bare var en praktisk tolkning av data, ble besvart av Lenin i 1908 med en brosjyre mot den " empiriske kritikken " av Ernst Mach . (Hele teksten er en lang polemikk som gjorde mye for å sikre at positivisme ble anerkjent i Øst -Europa, spesielt i Polen , som en subversiv teorem som rammet materialismen sensitivt, men som fortsatt passet inn i naturvitenskap.)

Ernst Mach hadde mer innflytelse i sin egen leir for tysk fysikk enn han var komfortabel med - han forble skeptisk til relativitetsteorien . Albert Einstein takket ham med tilbakevirkende kraft for teoriene som han hevder å ha fulgt ved formuleringen av teorien hans. I følge Einstein den gangen måtte moderne fysikk være klar til å skille seg fra det tredimensjonale rommet og fra dets ideer om materie hvis vitenskapelige data viste en annen beskrivelsesmodell enn den mer håndterbare. Som Einstein var i stand til å demonstrere, var den mer økonomiske, mer forutsigbare og forutsigbare modellen den for et fire -dimensjonalt rom - tid der materie og energi kan konverteres til hverandre. På dette tidspunktet kan ikke vitenskapene bekymre seg for spørsmålet om hva sannheten er; de må strengt utforme en modell som gjør det mulig å forutsi måleresultater; de er forpliktet til å velge den matematisk enkleste modellen.

Neopositivisme og analytisk filosofi

Emil Du Bois-Reymond , Heinrich Hertz og Ernst Mach utviklet en vitenskapsfilosofi på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Den fant sitt mest fremtredende filosofiske forum i Wien -sirkelen , som spilte en vesentlig rolle i utformingen av logisk empiri ; i England mottok Bertrand Russell utviklingen. Det ble etablert en direkte forbindelse mellom debattfeltene med Ludwig Wittgenstein .

Wittgensteins publikasjoner innebygde seg i diskusjonsstrukturen, som var orientert mot vitenskapsteorien, men flyttet fokuset til de logiske grensene for meningsfulle utsagn.

Hvis positivistene på 1800 -tallet hadde styrt den filosofiske debatten bort fra ting og sanseoppfatning mot tolkning av data, fokuserte den nye debatten på utsagnene der enhver tolkning av data må finne sted.

Det første spørsmålet her er: Hvordan kan du se om en uttalelse er meningsfull? For svaret introduserte Wittgenstein, basert på Gottlob Frege , en grunnleggende dikotomi: Den meningsfulle uttalelsen kan, men trenger ikke, å angi et faktum. "Mr. X er på rommet hans, rom 209" kan være en uttalelse som en sekretær kommer med når han blir spurt om Mr. Xs nåværende oppholdssted. Uttalelsen gir mening for spøreren i den grad han kan fylle den med en ide om hva som bør være tilfelle hvis det er sant. Da er den ønskede Mr. X faktisk bare i det angitte rommet, som er å finne på det angitte stedet. Spørgeren kan se inn i rommet og avgjøre om dette er tilfelle. Dermed kan man komme med noen logiske og sette teoretiske utsagn. Faktasettet er en delmengde av fakta som kan formuleres på en meningsfull måte. Vi trenger fremdeles ingen bekreftelse for å formulere fakta på en meningsfull måte. "Mr. X har syv hoder" er en meningsfull uttalelse uavhengig av all biologi, i den grad det kan avtales under hvilke funn vi vil bekrefte eller nekte det: hva et hode skal være, hva som menes med syv, etc. Påstanden "Det er mennesker med seks fingre" demonstrerer dette. Som en uttalelse fungerer den ikke annerledes enn uttalelsen om de syv hodene. I virkeligheten viser det seg å være i samsvar med funnene av polydactyly .

I en analyse av utsagn og våre ideer om verifisering kan det neste trinnet være å vurdere hvor det positivistiske forskningsprosjektet som fanger fakta har sine grenser. Uttalelser om årsakssammenheng og moral , slik Wittgenstein går nærmere gjennom i Tractatus Logico-Philosophicus , kan ikke forstås som meningsfulle faktuelle formuleringer. Vi kan bruke meningsfulle utsagn for å formulere at et objekt faller om når det vinkelrette hengende ned fra tyngdepunktet faller utenfor grunnområdet . Hvis man konverterer if / then -setningen, som beskriver observasjonene meningsfullt, til en årsakssetning (i en setning med "fordi"), så gir det ikke lenger mening. Det er ikke klart hvilket forsøk vi kan bruke for å vurdere if / then -setningen som falsk og fordi -setningen som den overlegne. Når det gjelder å holde unødvendige enheter, vesener, krefter utenfor vitenskapen og prøve å kartlegge verden riktig ved hjelp av vitenskapelig kunnskap, så er dette prosjektet med meningsfull kartlegging på en grense på dette tidspunktet.

Det er en sammenlignbar grense for alle setninger som er ment å gi instruksjoner. Setningen “Du skal ikke drepe!” Formulerer en utbredt instruksjon for menneskelig sameksistens. Hvis det er en grunn til at man ikke skal drepe, må man uansett forlate prosjektet med å skildre virkeligheten. "Fordi ellers vil menneskelig sameksistens være vanskelig", "Fordi ellers straffer Gud deg". Årsaker som disse flytter problemet fra en til en annen. På slutten må du si, "hvis jeg vil dette, må jeg gjøre dette", men du kommer ikke utover det punktet at du vil ha dette.

I denne tankegangen satte epistemologi seg grenser, som kan tenkes på å bruke settteori ( settteori ) og proposisjonell logikk - og disse grensene viser seg å være mye vanskeligere å definere enn de som tidligere var forsvaret mot materialister og transcendentalister med hensyn til ting .

Wittgenstein fortsatte betraktningene med en refleksjon over språkoppkjøp og meningskonstitusjon og utviklet dermed en enorm innflytelse på lingvistikk (lingvistikk) i det 20. århundre, så vel som på diskursanalysens strømmer på 1960- til 1990 -tallet. I sine analyser av postmodernisme slo Jean-François Lyotard seg inn i Wittgensteins senere betraktninger.

Fram til Michel Foucault presenterte representanter for de franske teoriskolene på 1900 -tallet seg som positivister på den tiden, uten å referere til den siste utviklingen - Foucault knyttet ordet åpent til sin forståelse av diskursanalyse i sin arkeologi av kunnskap (1969):

Å beskrive et sett med utsagn ikke som den lukkede og overfylte helheten i en mening, men som en fragmentarisk og fragmentert figur; å beskrive et sett med utsagn ikke som i forhold til inderligheten av en intensjon, en tanke eller et emne, men i samsvar med spredningen av en ytre; Å beskrive et sett med utsagn, ikke for å finne øyeblikket eller sporet av opprinnelsen, men de spesifikke formene for en akkumulering, betyr absolutt ikke produksjon av en tolkning, oppdagelse av et fundament, avdekking av grunnleggende handlinger. Det betyr heller ikke å bestemme seg for en rasjonalitet eller gå gjennom en teleologi , men heller å etablere det jeg vil kalle en positivitet . Å analysere en diskursiv formasjon betyr å behandle et sett med språklige forestillinger på utsagnsnivå og form for positivitet som de karakteriseres ved; Eller kort sagt: det betyr å definere typen positivitet i en diskurs. Hvis du setter sjeldenhetsanalysen i stedet for søket etter totaliteter, i stedet for emnet transcendental begrunnelse, beskrivelsen av de eksterne forholdene, i stedet for søket etter opprinnelsen, analysen av akkumuleringen, er du en positivist, vel, jeg er en glad positivist, jeg er enig med en gang. [9]

Blant moderne teoretikere viser stillingen seg å være en vedvarende fornærmelse mot venstre og høyre leir av politiske og filosofisk-humanistiske debatter, nettopp som historisk kritisert og hvis radikalisme har vært mistenksom.

Sosiologisk positivisme

For Theodor W. Adorno, og med ham Frankfurtskolen , forutsetter hvert sosiologisk spørsmål en helhet i samfunnet som helhet. Forskningsprosessen må derfor ta hensyn til intensjonen i livspraksis og må ikke begrenses til observasjon av prosesser som kan oppleves fysisk. "Positivisme, som motsetninger er anathema til , har sin innerste og selvbevisste kjerne i det faktum at den holder seg til den mest ekstreme objektiviteten som er blitt fjernet fra alle subjektive anslag, men bare blir fanget desto mer i særegenheten til bare subjektivt instrumentell fornuft. " [10] For Adorno har positivismen bare et begrenset syn på verden. "Positivisme ser blant annet på sosiologi som en vitenskap, og siden Comte har ansett de velprøvde metodene til de eldre, spesielt de som ligger i naturen, som overførbare til sosiologi." [11] For Adorno derimot , må sosiologien ta hensyn til dialektikken mellom totalitet og observerbare fenomener. "Sosiologi har en dobbel karakter: i den er gjenstanden for all kunnskap, nettopp samfunnet, bæreren av logisk generalitet, samtidig objektet. Samfunnet er subjektivt fordi det refererer tilbake til menneskene som består det, og også dets organisatoriske prinsipper til subjektiv bevissthet og dens mest generelle form for abstraksjon, logikk, et egentlig intersubjektivt element. Objektivt er det fordi deres egen subjektivitet på grunn av deres støttestruktur ikke er gjennomsiktig fordi den ikke har noe overordnet emne og av deres institusjon hvis instaurasjon forvirrer. " [12] Vitenskapen må derfor ikke bare" vitenskapelig objektivitet gripe ", men må også ta subjektivt samfunnsvæsen tatt i betraktning. Ved å gi denne forbindelsen skiller kritisk teori seg fra en positivistisk sosiologi.

Adornos posisjon ble delvis omstridt av representanter for kritisk rasjonalisme , spesielt Hans Albert , i sammenheng med den såkalte positivismestriden . Kritisk rasjonalisme avviser også positivismen i sin rene form. Der Begriff Positivismusstreit ist somit nur teilweise korrekt und als Kampfbegriff Adornos zu verstehen.

Der Gegenposition trat auch Ralf Dahrendorf teilweise bei. Eine von Adorno und Habermas als ausgezeichnet begutachtete, vermittelnde, den Positivismus weiter etablierende Position wurde von Herbert Schnädelbach entfaltet.

Positivismus-Kritik

Edmund Husserl

„Der Positivismus enthauptet sozusagen die Philosophie“ [13] . Edmund Husserl zufolge brachte der Positivismus "unphilosophische Fachmänner" auf der einen Seite hervor, während sich bei den "vom philosophischen Geiste ganz erfüllten" Wissenschaftlern das Gefühl des Versagens einstelle [14] .

Karl Popper

Karl Popper kritisierte die Möglichkeit einer Verifikationsmethode als logisch widerlegt und setzte dem die Falsifikationsmethode entgegen. Nach Poppers Résumé in seiner berühmten Polemik „Wider die großen Worte“ wurde diese Kritik von einigen Mitgliedern des Wiener Kreises später weitgehend akzeptiert. Popper zitiert John Passmore : „Der Positivismus ist so tot, wie eine philosophische Bewegung es überhaupt nur sein kann.“ (Textpassage übernommen von Logischer Empirismus ).

Louis Pasteur

„Die große und offenbare Lücke des Systems besteht darin, dass die positivistische Weltanschauung der wichtigsten unter den positiven Ideen keine Rechnung trägt, der Idee des Unendlichen.“ [15]

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Wiktionary: Positivismus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Vgl. Johannes Hoffmeister : Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Hamburg 1955. – Eisler, Rudolf : Wörterbuch der philosophischen Begriffe , Band 2. Berlin 1904, S. 125–128. OnlineFriedrich Kirchner , Carl Michaëlis: Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe. Leipzig 1907, S. 450–451. Online Wolfgang Röd : Der Weg der Philosophie. Zweiter Band: 17.–20. Jh. München 1996, S. 311f.
 2. Vgl. Long/Sedley: Die hellenistischen Philosophen. Stuttgart/Weimar 2006, S. 94f.
 3. George Berkeley: Philosophisches Tagebuch . Hrg. von Wolfgang Breidert, Hamburg 1979, §539.
 4. George Berkeley: Eine Abhandlung über die Prinzipien der menschlichen Erkenntnis. Hamburg 2004, S. 6.
 5. Heinrich Pleticha: Weltgeschichte. Bd. 10. Gütersloh 1996, S. 13.
 6. Vgl. Hans Richert: Philosophie: Einführung in die Wissenschaft, ihr Wesen und ihre Probleme. 1908. Nachdruck von TP Verone Publishing House Ltd. 2017, S. 13.
 7. Auguste Comte: Einleitung in die positive Philosophie. Übers. v. GH Schneider. Leipzig 1880, S. 6f.
 8. Vgl. Hans Richert: Philosophie: Einführung in die Wissenschaft, ihr Wesen und ihre Probleme. 1908. Nachdruck von TP Verone Publishing House Ltd. 2017, S. 12.
 9. Michel Foucault : Archäologie des Wissens. Aus dem Französischen von Ulrich Köppen. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1973, ISBN 3-518-06378-2 , S. 182.
 10. Theodor Adorno : Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1962, S. 12, zitiert nach: Theologische Realenzyklopädie . Band 27: Politik, Politologie – Publizistik, Presse. de Gruyter, Berlin ua 1997, ISBN 3-11-015435-8 , S. 81 (Stichwort: Positivismus ).
 11. Theodor Adorno ua: Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie (= Soziologische Texte. Bd. 58, ISSN 0584-6072 ). Luchterhand, Neuwied ua 1969, S. 10.
 12. Theodor Adorno ua: Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie (= Soziologische Texte. Bd. 58, ISSN 0584-6072 ). Luchterhand, Neuwied ua 1969, S. 43.
 13. Edmund Husserl: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie , S. 9f.
 14. Edmund Husserl: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie , S. 11f.
 15. KA Kneller: Das Christentum und die Vertreter der neueren Naturwissenschaft , S. 411f.