Dette er en utmerket artikkel som er verdt å lese.

Fysikalisme (ontologi)

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

Fysikalismens filosofi den metafysiske tesen om at alt som eksisterer, enten det er fysisk eller det mellom egenskapene til alle objekter og den virkelige verden hvis fysiske egenskaper et superveniensforhold erobrer. Fysikalisme er dermed en monistisk posisjon som står i kontrast til dualistiske , pluralistiske og idealistiske posisjoner.

Det er forskjellige varianter for definisjonen av det fysiske så vel som for forklaringen av fysikalisme. I henhold til en vanlig definisjon anses ethvert objekt, eiendom eller hendelse (hvilken som helst enhet ) som fysisk som kan beskrives i fysikkteoriene .

Fysikalistiske posisjoner er representert av mange samtidige filosofer og naturvitere, men fysikalisme er også gjenstand for kontroversiell diskusjon.

Fysikalisme spiller en spesiell rolle i sinnsfilosofien , siden den er forbundet med avvisning av ideen om en immateriell bevissthet . Mange tilhengere av moderne fysikalisme går inn for tesen om at antagelsen om at det åndelige ikke er bestemt av fysiske årsaker er feil, siden det ifølge vitenskapelig oppfatning ikke er tilstrekkelig bevis for å tvile på at åndelige fenomener skyldes fysiske årsaker.

Fysikalisme er nært knyttet til materialisme . I dagens systematiske debatter snakker man mer om fysikalisme enn om materialisme, fordi mange konnotasjoner til "materialistiske" klassiske posisjoner ikke tilhører dagens, smalere begrep om fysisme. [1]

utvikling

Begrepet fysikalisme ble spesielt laget av Otto Neurath og Rudolf Carnap i en serie essays i første halvdel av 1900 -tallet. [2] Fysikalisme var en del av et viktig metafysikk- kritisk program (standardisert vitenskap) om logisk empirisme , som hadde som mål å utvikle et standardisert språk der det empiriske innholdet i alle empiriske vitenskaper kunne uttrykkes. En motivasjon for dette programmet var at logisk empirisme vedtok, og dermed sikret vitenskapens intersubjektivitet og også overvunnet skillet mellom humaniora og naturvitenskap.

På grunn av den metodiske nøytralismen som logisk empirisme tok til orde for, var antagelsen om et fysikalistisk språk ikke forbundet med et ontologisk utsagn; Som alle metafysiske utsagn ble ontologiske spørsmål sett på som pseudoproblemer som vitenskapen må frigjøres så langt som mulig. I prinsippet, ifølge Carnap z. B. bruker også et fenomenalistisk språk som grunnlag for en standardisert vitenskap, så lenge språkstrukturen er presist spesifisert slik at den kan oversettes. Valget av et fysikalistisk språk hadde praktiske årsaker, siden et slikt språk allerede forutsetter intersubjektivitet og fremfor alt intersensualitet . Valget av et fysikalistisk språk inkluderte ikke kravet om at lovene i alle individuelle vitenskaper kan reduseres til fysiske lover, men bare at alle utsagn fra alle individuelle vitenskaper kan uttrykkes på det fysikalistiske språket.

Fysikalisme og mangfoldet av filosofiske posisjoner

Representasjon av de forskjellige, metafysiske posisjonene. Fysikalisme (øverst til venstre) er en variant av monisme.

Metafysikk tar for seg de sentrale problemene i teoretisk filosofi: grunnlaget ( forutsetninger , årsaker eller "første grunner") og de mest generelle strukturer (lovligheter, prinsipper ) samt betydningen og hensikten med hele virkeligheten eller hele vesenet .

Ontologien blir også referert til som "generell metafysikk". Det er den grunnleggende filosofiske disiplinen som spør hva som finnes. Det sentrale ontologiske spørsmålet er derfor: “Hva er det?” [3] Til hvilket fysikeren svarer at det i virkeligheten bare eksisterer fysiske enheter . "Entity" er et samlebegrep for objekter, eiendommer, hendelser, etc.

Med dette svaret viser fysiskisme seg å være en variant av monisme . Monister erklærer at det bare er én type enhet. Imidlertid er det ikke bare fysiskistisk monisme, men også idealistisk og nøytral monisme . Idealistiske monister er enige med fysikalistene om at det bare er én slags enhet - men de erklærer at det bare eksisterer åndelige enheter. Det som fremstår som den fysiske omverdenen, er faktisk et produkt av ånden . Nøytrale monister hevder at det bare er én slags nøytral enhet. Disse enhetene sies å inneholde fysiske og mentale aspekter, men er i seg selv verken fysiske eller mentale.

Den klassiske motstanderen av fysismen er dualisme . Dualister hevder at det er to fundamentalt forskjellige typer enheter: fysiske og mentale. Ulike varianter av dualisme har utviklet seg i filosofiens historie. Mens klassisk dualisme i tradisjonen til René Descartes antar et samspill mellom sinnet og den fysiske verden (for eksempel hjernen ), benekter andre teorier en slik gjensidig innflytelse. Epifenomenalisme hevder at den fysiske verden virker på sinnet, men ikke omvendt. Den psykofysiske parallellen , som går tilbake til Gottfried Wilhelm Leibniz , benekter ethvert årsakssamspill mellom den åndelige og den fysiske verden.

En tredje klasse av ontologiske posisjoner kan kalles " pluralisme ". Pluralister forklarer at det er mange forskjellige typer enheter. Til slutt er det posisjoner som avviser det ontologiske spørsmålet "Hva er det?". De forklarer at dette spørsmålet ikke har et generelt svar, men avhenger av hvordan vi beskriver verden. Slike posisjoner kalles ofte "relativistisk" eller "pragmatisk pluralisme". Hvis fysikeren ønsker å gjøre sin posisjon troverdig , må han argumentere mot alle de ovennevnte alternativene (idealistisk og nøytral monisme, former for dualisme og pluralisme).

Begrepet "fysikalisme" brukes ofte synonymt med begrepet materialisme . I de pågående debattene om vitenskapsfilosofi og sinnsfilosofi er begrepet "fysikalisme" vanlig, mens man i forbindelse med filosofihistorien vanligvis snakker om "materialisme". Imidlertid er det også visse materielle forskjeller: Selv om tradisjonell materialisme er basert på tesen om at alle enheter er sammensatt av de minste partiklene av materie, ønsker ikke fysismen å foreskrive i fysikk hvilke enheter den til slutt postulerer som grunnleggende. Så fysikalisme ville også være forenlig med resultatet at de best bekreftede fysiske teoriene krever enheter som ikke kan beskrives som materie - for eksempel gravitasjonskrefter . [4]

Lagmodell av verden

Sosiale grupper
 
 
 
 
skapning
 
 
 
 
Celler
 
 
 
 
Molekyler
 
 
 
 
Atomer
 
 
 
 
Elementære partikler
Ordning ifølge Oppenheim og Putnam . [5]

Fysikere erklærer vanligvis at verden består av elementære partikler i en viktig forstand. Det er også mange andre gjenstander, for eksempel trær, steiner eller kaniner, men til syvende og sist er alle disse objektene ikke annet enn arrangementer av elementarpartikler. Dette er den sentrale ideen om den "lagdelte virkelighetsmodellen", [6] der hvert objekt består av objekter fra det neste nedre laget (se skjematisk diagram).

En mer presis formulering av lagmodellen gir skillet mellom grunnleggende og komplekse fysiske enheter. De minste fysiske objektene, prosessene eller egenskapene beskrevet av mikrofysikk anses å være grunnleggende fysiske enheter. Stort sett presenteres de grunnleggende fysiske enhetene som elementarpartiklene og deres egenskaper. Komplekse fysiske enheter, derimot, inkluderer alt som er sammensatt av de grunnleggende fysiske enhetene eller resultater fra deres sammensetning. For fysikeren regnes molekyler , nevroner , mennesker eller planeter for å være fysiske objekter fordi de er sammensatt av elementære partikler. I sammenheng med lagmodellen er tesen om fysikalisme at alt skyldes sammensetningen av de grunnleggende fysiske enhetene. En dualist, derimot, ville forklare at menneskelig bevissthet ikke er et resultat av en slik fysisk konstellasjon.

Det antas ofte at fysikalisme med lagets modell av verden resulterer i en generell reduksjonisme : Hvis alle objekter er sammensatt av elementarpartikler (dvs. objektene i det siste laget) og alle egenskaper skyldes egenskapene til elementarpartiklene, bør det i prinsippet være mulig å forklare alt på nivået av mikrofysikk og dermed spore tilbake (redusere) alle sanne, vitenskapelige teorier til mikrofysikk.

Fysikalisme og en slik reduksjonisme kan imidlertid ikke sidestilles med hverandre, siden det også har vært forsøk på å formulere en ikke-reduktiv fysiskisme . Slike teorier antar at alle objekter er sammensatt av grunnleggende fysiske partikler, men benekter enten at alle vitenskapelige teorier derfor også kan reduseres [7] eller hevde eksistensen av irredusible egenskaper i betydningen fremveksthypotesen . [Åttende]

Definisjon av fysiskisme

Siden fysikalisme og reduksjonisme ikke kan identifiseres med hverandre, er det en intens debatt i filosofien om riktig definisjon av fysisme. Fysikalisme bestemmes av tesen om at alt som eksisterer er fysisk. Imidlertid gjenstår et problem så lenge det ikke er tilstrekkelig avklart hvordan oppgaven som er nevnt skal forstås. For eksempel kan man spørre hva det betyr at mennesket eller bevisstheten er fysisk, hvis man ikke samtidig vil si at de kan reduseres til det fysiske.

Et populært forslag prøver å definere fysikalisme gjennom begrepet supervenience . Begrepet supervenience beskriver følgende forhold: A fører tilsyn med B hvis og bare hvis A ikke kan endres uten at B blir endret. Et eksempel er forholdet mellom de representasjonelle og fysiske egenskapene til et kunstverk. Du kan ikke endre landskapet som bildet representerer uten samtidig å endre den fysiske strukturen til bildet. I denne forstand overvåker bildens representasjonsegenskaper de fysiske egenskapene. David Lewis beskriver dette forholdet slik:

Et prikkmatrisebilde har globale egenskaper - det er symmetrisk, det er rotete og hva ikke - og likevel er det bare prikker og ikke -prikker på hvert punkt i matrisen. De globale egenskapene er ingenting annet enn mønstre i prikkene. De overlever: ingen to bilder kan variere i deres globale egenskaper uten å skille et eller annet sted om det er eller ikke er en prikk. [9]
Et bilde fra en prikkmatrise har globale egenskaper - det er symmetrisk, det er blandet osv. - og likevel er alt som er i bildet en punktfordeling på hvert punkt i matrisen. De globale egenskapene er ikke annet enn mønstre av punktene. De overvåker: ingen to bilder kan variere i deres globale egenskaper uten å skille et sted i punktfordelingen.

Nå er det fornuftig å definere fysikalisme ved hjelp av superveniensoppgaven: Alle enheter overvåker de fysiske grunnleggende enhetene. En slik definisjon har blant annet fordelen av å være nøytral overfor spørsmålet om reduksjon. Supervenience -forhold er kompatible med reduksjoner, men forutsetter dem ikke.

Ved nærmere ettersyn blir det imidlertid tydelig at tilsyn alene ikke er tilstrekkelig for fysikalisme. Så det er dualistiske posisjoner som er kompatible med supervenience -tesen, tross alt kan det være immaterielle enheter som bare endres når noe fysisk også endres - ingenting mer kreves av supervenience -tesen. Epifenomenalisme og psykofysisk parallellisme må ses på som slike dualismer. Supervenience -oppgaven må derfor suppleres med en ekstra antagelse for å representere en definisjon av fysikalisme. [10]

Lingvist Noam Chomsky mener at siden de revolusjonære tankemodellene til Isaac Newton og René Descartes har det ikke vært noen tilfredsstillende definisjon av fysiskisme. Det er alltid uklart om fysikalisme bare betyr materie eller funksjoner, strukturer og disposisjoner. Bortsett fra det er det på ingen måte klart hvor en skillelinje skal settes mellom de navngitte kandidatene - denne vanskeligheten er spesielt tydelig i mer komplekse fenomener som språk , bevissthet , kybernetiske systemer og så videre. Inntil det skjer, men ifølge Chomsky er det lite poeng i å diskutere sinn-kropp-problemet eller relaterte spørsmål. [11]

Argumenter for fysikalisme

Empirisk bevis

Mange forskere og filosofer se sannheten i fysikalismen som gjenspeiles av fremme av vitenskap . På den ene siden påpeker de at (natur) vitenskapene ikke trenger å falle tilbake på immaterielle årsaker på noe tidspunkt. Uansett hvor man trodde at bare en immateriell årsak kunne forklare et fenomen, fant man endelig en fysisk årsak. Et typisk eksempel er tilbakegangen for fysiologisk vitalisme på 1700- og begynnelsen av 1800 -tallet, som postulerte en immateriell élan vital for å forklare fenomenet liv . Etter hvert gjorde imidlertid en rekke vitenskapelige utviklinger som den første syntesen av et organisk materiale av Friedrich Wöhler og utviklingen av evolusjonsteorien denne antagelsen overflødig på mange måter.

I tillegg påpeker fysikere at verdens lagdelte modell har blitt godt bekreftet empirisk . Du kan ikke finne noen objekter i verden som ikke er sammensatt helt av mindre objekter, og naturvitenskapen har også vist hvordan egenskapene til objekter skyldes egenskaper til de mer grunnleggende objektene. Etter mange fysikers mening, fører disse empiriske resultatene til en konklusjon om den beste forklaringen på fysikalisme.

Antifysikalister reagerer vanligvis på denne innvendelsen ved å prøve å vise at det er fenomener som hardnakket motsetter klassifisering i den fysikalistiske lagmodellen. For eksempel påpekes det at tall er virkelige enheter som ikke er sammensatt av mer grunnleggende fysiske objekter, eller det argumenteres for at bevissthetens egenskaper som kvalia eller intensjonalitet ikke skyldes de biologiske egenskapene til levende vesener . I tillegg argumenteres det ofte av antifysikalister for at fysikerne gir en feilaktig fremstilling av naturvitenskapens faktiske tilstand. Nåværende naturvitenskap er preget av økende spesialisering, der flere og flere enheter postuleres uten alltid å vise hvordan disse enhetene skyldes det mer grunnleggende, ontologiske laget.

De fleste fysikere ser ikke de empiriske vitenskapelige resultatene som bevis på fysikalisme, men som en indikasjon på sannsynligheten for deres posisjon, noe som burde gjøre en skeptisk til antifysikalistiske påstander. De klassiske argumentene til fordel for fysikalisme er snarere relatert til årsakssammenheng .

Kausale argumenter

Antifysikalister argumenterer for eksistensen av ikke-fysiske enheter, for eksempel ikke-fysiske mentale tilstander eller stoffer. Av og til protesterer fysikere mot at slike posisjoner ikke kan forklare årsakseffektiviteten til de antatt ikke-fysiske enhetene. Psykiske tilstander ville ha åpenbare årsakskrefter. Hodepine kan være årsaken til å svelge en aspirintablett, lengsel etter en venn kan føre til en lang reise. Nå hevder fysikere at det for hver handling også er en fysisk eller biologisk årsak. Årsaken til å svelge en aspirintablett er omtrent som følger: Neuronale prosesser finner sted i hjernen som fører til overføring av eksitasjon til musklene, noe som igjen får tabletten til å svelges.

Så det ser ut til at det er to årsaker til handlinger samtidig: på den ene siden den mentale årsaken (for eksempel hodepine) og på den andre siden den fysiske årsaken. Men nå hevder fysikere at en slik generell overbestemmelse eller flere årsakssammenhenger gjennom to eller flere årsaker er svært usannsynlig. Man kan se dette hvis man fokuserer på virkelige eksempler på overbestemmelse, for eksempel et hus som tennes av lyn og brannstiftelse. Slike tilfeller kan selvfølgelig forekomme, men en generell overbestemmelse kan utelukkes. Dette er akkurat det dualister krever når de antar at det alltid er en mental og en fysisk (instrumental eller sekundær) årsak til noen handlinger. Argumentet for fysikalisme kan formuleres slik: [6]

Premiss 1: Psykiske tilstander forårsaker fysiske hendelser.
Premiss 2: Hver fysisk hendelse har en fysisk hendelse som en tilstrekkelig årsak.
Premiss 3: Det er ingen generell overbestemmelse.
Premiss 4: Hvis premissene 1-3 er sanne, er mentale hendelser ikke annet enn fysiske hendelser.
Konklusjon: Mentale hendelser er ikke annet enn fysiske hendelser.

Ifølge fysikere er dette argumentet ikke bare at mentale tilstander er fysiske tilstander. Argumentet gjelder andre enheter som en dualist kan påstå å være ikke-fysiske, for eksempel estetiske og etiske egenskaper. Så, etter fysikerens syn, avslører årsakshensyn sannheten om fysikalisme. Nå har selvsagt forskjellige svar blitt utviklet av dualister.

Begrepet epifenomenalisme: pilene symboliserer årsakssammenheng

Mens epifenomenalister [12] hevder at mentale tilstander ikke har noen effekter i det hele tatt, forklarer interaksjonistiske dualister med henvisning til kvantefysikk [13] at ikke alle fysiske hendelser har en fysisk årsak eller argumenterer for muligheten for en generell overbestemmelse [14] eller for interaksjon av delvise årsaker. I argumentet settes derfor spørsmålstegn ved premisser 1–3.

Argumenter mot fysiskisme

Konseptet med det fysiske

En grunnleggende innvending mot fysikalisme er at begrepet det fysiske til syvende og sist er uforståelig og at fysikalisme derfor er meningsløs. Problemet ble først formulert av Carl Gustav Hempel , [15] og derfor snakker man også om " Hempels dilemma ". En nyere, innflytelsesrik formulering er essayet There is no question of Physicalism av Tim Crane og DH Mellor. [16]

Dilemmaet oppstår fra spørsmålet om hvem som bestemmer hva som skal betraktes som en fysisk enhet . Gjerne fysikken , men spørsmålet gjenstår, hvilken fysikk man skal henvende seg til. Mener du nåværende fysikk eller en fremtidig, idealisert 'komplett' fysikk? Hvis nåværende fysikk er ment, mener kritikerne at fysiskisme sannsynligvis er feil. Tross alt er det svært usannsynlig at nåværende fysikk allerede har identifisert alle fysiske enheter. Men hvis man vender seg til en ideell fremtidig fysikk, mener kritikerne at fysismen er triviell : idealisert-komplett fysikk vil uunngåelig falle tilbake på alle grunnleggende enheter, uansett type. Og hvordan kan man utelukke at de grunnleggende enhetene har også qualia , tall , osv? Hvis man definerer "fysisk" ved hjelp av en ideelt komplett fysikk, ser det ut til at til og med en klassisk dualist kan være en fysiker samtidig.

Mens noen filosofer, for eksempel David Lewis , [17] erklærer at nåværende fysikk allerede er komplett i en viktig forstand, prøver andre filosofer å løse dilemmaet med et tredje forslag. Frank Cameron Jackson , for eksempel, foreslår å kalle "fysisk" alle enhetene som trengs for å beskrive hendelser av en viss størrelse. [18] Tanken er at "fysisk" skal kalles alt som skjer på subatomisk nivå, mens makroegenskaper, for eksempel en persons smerteopplevelse, ikke skal sees på som en grunnleggende fysisk enhet. En slik separasjon kunne gjøres hvis bare de subatomære enhetene kunne kalles grunnleggende fysiske fenomener. Denne strategien kan fungere godt for psykiske tilstander, men den har for eksempel et problem med å anta ikke -fysiske tall. Tross alt kan tall ikke ordnes etter romlig størrelse og virker gjeldende på alle nivåer.

Qualia

Eksistensen av qualia - den subjektive opplevelsen - anses ofte å være det mest alvorlige problemet med fysikalisme. For eksempel så David Chalmers og Frank Cameron Jackson på eksistensen av qualia som en tilstrekkelig grunn til å avvise fysiskisme. Roger Penrose hevder også det samme. [19] Grunnideen er at selv om det kvalitative opplevelsesinnholdet er en egenskap av mange mentale tilstander, kan det ikke spores tilbake til egenskapene til fysiske tilstander.

Et velkjent kvalifikasjonsbasert argument mot fysikalisme har blitt utviklet av Jackson: [12] Han designer et tankeeksperiment fra superforskeren Mary : Mary er en nevrovitenskapsmann som spesialiserer seg på fargesyn som har blitt fanget i et svart-hvitt laboratorium siden hun ble født og har aldri sett farger har sett. Hun kjenner alle de fysiske fakta om å se farger, men hun vet ikke hvordan farger ser ut. Jacksons argument mot fysiskisme er nå ganske kort: Mary kjenner alle de fysiske faktaene om å se farger. Imidlertid kjenner hun ikke alle fakta om å se farger. Så det er fakta som står utenfor vitenskapelige oppfatninger, som derfor ikke i tilstrekkelig grad kan forklare fenomenet farge. Så fysikalisme er feil. I motsetning til ethvert kvalifikasjonsbasert argument har det blitt fremmet forskjellige fysikalistiske kopier mot dette argumentet. For eksempel har det blitt hevdet at Mary ikke lærer nye fakta, men bare tilegner seg en ny ferdighet. Det ble også hevdet at Mary bare ble kjent med et kjent faktum på en ny måte.

Statusen til kvalifikasjonsbaserte argumenter mot fysikalisme er fortsatt svært kontroversiell. På den ene siden er selve kvalitetsbegrepet vanskelig å bestemme og veldig kontroversielt. På den annen side er det heller ikke sikkert hvilke statuskvalifiseringsargumenter som har. Er det metafysiske argumenter som kan opplyse oss om den psykologiske ontologiske statusen, eller er det epistemologiske argumenter som fremfor alt opplyser oss om grensene for vår kunnskap? [20] Hvis sistnevnte var tilfelle, ville kvalitetsproblemet ikke ha noen konsekvenser når det gjelder spørsmålet om fysikalismens sannhet.

Pluralistiske argumenter

I tillegg til problemene som er beskrevet, kommer det av og til en mye mer grunnleggende kritikk av fysismen. Representanter for pluralistiske og lignende posisjoner erklærer at forestillingen om fysikalisme er basert på en helt feil ide om fysikkens rolle. De argumenterer for at selv om fysikk er en legitim form for å tilegne seg kunnskap, bør den ikke absolutiseres på noen måte. Den fysiske beskrivelsen av verden er snarere en av mange måter å beskrive den på, men den er på ingen måte "dypere" eller "mer reell" enn den mentale, estetiske eller økonomiske beskrivelsen. Man må akseptere at det er et flertall av perspektiver og ikke en, eneste sanne beskrivelse av verden som ofte antatt i (micro) fysikk. Så det er et mangfold av nivåer, og fysikalismens feil er antagelsen om at disse nivåene må spores tilbake til det fysiske nivået i en lagmodell.

Pluralistiske posisjoner er formulert fra forskjellige metafysiske perspektiver. En tidlig representant for pluralisme var Alfred North Whitehead , som utviklet denne ideen i sitt viktigste filosofiske verk, Process and Reality . Vitenskapsfilosofien John Dupré [21] går inn for en realistisk pluralisme som innebærer en pluralistisk ontologi . Nelson Goodman argumenterer derimot for en relativistisk pluralisme, [22] som ikke er assosiert med en pluralistisk ontologi, men med avskaffelse av ontologiske begreper. Hilary Putnam prøver å formulere en mellomstilling i kombinasjon med intern realisme , [23] i Tyskland har Peter Bieri nylig inntatt et sammenlignbart standpunkt. [24]

Fysikalismens status i samtidens filosofi

Fysikalisme er en posisjon som til tider var en nesten utvilsom bakgrunnsantagelse i analytisk filosofi . Denne fysikalismens status (for det meste kombinert med reduksjonisme ) har blitt rystet av to utviklinger: På den ene siden har de metafysisk realistiske premissene for klassisk fysisme blitt angrepet fra forskjellige sider. De mest innflytelsesrike eksemplene på denne tendensen er Goodman og avdøde Putnam. På den annen side har det blitt stadig tydeligere i den moderne debatten om sinnsfilosofien at en reduktiv fysikalistisk tolkning av bevissthet fører til alvorlige problemer. Imidlertid har disse tendensene ofte ikke ført tilbake til en klassisk dualisme , men til utvikling av ikke-reduktive fysikalisme og pluralistiske posisjoner. Samtidig er det en rekke filosofer som er av den oppfatning at det til syvende og sist ikke finnes noe alternativ til reduktiv fysikalisme, en kjent representant for denne posisjonen er David Lewis . Resultatet av debatten om fysiskisme forblir dermed åpent. For å gjøre saken verre, er modellene for fysikalisme ofte beskrevet i henhold til klassisk fysikk, og det er på ingen måte klart hvordan en formulering basert på kvanteteori til slutt vil se ut.

litteratur

Weblinks

Wiktionary: Physikalismus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Vormoderne Vertreter eines Physikalismus werden daher in dem Artikel Materialismus behandelt.
 2. Otto Neurath : Radical Physicalism and the Real World. In: Otto Neurath: Philosophical Papers. 1913–1946 (= Vienna Circle Collection. Bd. 16). Reidel, Dordrecht ua 1983, ISBN 90-277-1483-5 , S. 100–114, doi : 10.1007/978-94-009-6995-7_8 . Otto Neurath: Sociology in the Framework of Physicalism. In: Otto Neurath: Philosophical Papers. 1913–1946 (= Vienna Circle Collection. Bd. 16). Reidel, Dordrecht ua 1983, ISBN 90-277-1483-5 , S. 58–90, doi : 10.1007/978-94-009-6995-7_6 .
 3. Willard V. Quine : On what there is . In: The Review of Metaphysics. Bd. 2, Nr. 5, 1948, ISSN 0034-6632 , S. 21–38, JSTOR 20123117 .
 4. John Yolton: Thinking Matter. Materialism in Eighteenth-Century Britain. University of Minnesota Press, Minneapolis MN 1983, ISBN 0-8166-1160-2 .
 5. Paul Oppenheim , Hilary Putnam : The Unity of Science as a Working Hypothesis. In: Herbert Feigl , Michael Scriven, Grover Maxwell (Hrsg.): Concepts, Theories, and the Mind-Body Problem (= Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Bd. 2, ISSN 0076-9258 ). University of Minnesota Press, Minneapolis MN 1958, S. 3–36, Digitalisat (PDF; 5,69 MB) .
 6. a b Jaegwon Kim : Supervenience and Mind. Selected Philosophical Essays. Cambridge University Press, Cambridge ua 1993, ISBN 0-521-43996-5 , S. 337–339.
 7. Jerry A. Fodor : Special Sciences (or: The disunity of Science as a Working Hypothesis). In: Synthese. Bd. 28, Nr. 2, 1974, ISSN 0039-7857 , S. 97–115, doi:10.1007/BF00485230 .
 8. Charlie D. Broad : The Mind and its Place in Nature. Kegan Paul ua, London ua 1925, (Reprint. (= Philosophy of Mind and Language. 3 = The International Library of Philosophy. 38). Routledge, London ua 2000, ISBN 0-415-22552-3 ).
 9. David K. Lewis : On the Plurality of Worlds. Blackwell, Oxford ua 1986, ISBN 0-631-13993-1 .
 10. Frank Cameron Jackson : From Metaphysics to Ethics. A Defence of Conceptual Analysis. Oxford University Press, Oxford 1998, ISBN 0-19-825061-4 .
 11. Noam Chomsky : New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge University Press, Cambridge ua 2000, ISBN 0-521-65822-5 .
 12. a b Frank Jackson : Epiphenomenal Qualia. In: The Philosophical Quarterly. Bd. 32, Nr. 127, 1982, ISSN 0031-8094 , S. 127–136, doi:10.2307/2960077 . Frank Jackson: What Mary didn't know. In: The Journal of Philosophy . Bd. 83, Nr. 5, 1986, S. 291–295, doi:10.2307/2026143 .
 13. Karl R. Popper , John C. Eccles : Das Ich und sein Gehirn (= Piper. 1096). 8. Auflage, ungekürzte Taschenbuchausgabe. Piper, München ua 2002, ISBN 3-492-21096-1 .
 14. Ernest J. Lowe: Physical Closure and the Invisibility of Mental Causation. In: Sven Walter , Heinz-Dieter Heckmann (Hrsg.): Physicalism and Mental Causation. The Metaphysics of Mind and Action. Imprint Academic, Exeter ua 2003, ISBN 0-907845-46-0 , S. 137–155.
 15. Carl Gustav Hempel : Reduction: Ontological and Linguistic Facets. In: Sidney Morgenbesser , Patrick Suppes , Morton White (Hrsg.): Philosophy, Science, and Method. Essays in Honor of Ernest Nagel. St. Martin's Press, New York NY 1969, S. 179–199.
 16. Tim Crane, David H. Mellor: There is no Question of Physicalism. In: Mind . Bd. 99, Nr. 394, 1990, S. 185–206, doi:10.1093/mind/XCIX.394.185 , ( Digitalisat (PDF; 1,3 MB) ).
 17. David Lewis : Reduction of Mind. In: Samuel Guttenplan (Hrsg.): A Companion to the Philosophy of Mind. Blackwell, Oxford ua 1994, ISBN 0-631-17953-4 , S. 412–421.
 18. Frank Cameron Jackson: From Metaphysics to Ethics. Oxford University Press, Oxford 1998, ISBN 0-19-825061-4 , S. 6.
 19. „Eine wissenschaftliche Weltauffassung kann wohl kaum ernsthaft den Anspruch erheben, abgeschlossen und vollständig zu sein, wenn sie das Problem des Bewußtseins unerklärt läßt. Bewußtsein ist ein Teil unserer Welt, und eine physikalische Theorie, die ihm keinen Platz einräumt, kann keine angemessene Beschreibung der Welt darstellen.“Roger Penrose : Schatten des Geistes. Wege zu einer neuen Physik des Bewußtseins. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg ua 1995, ISBN 3-86025-260-7 , S. 8 ff.: Kapitel 1.1: Geist und Naturwissenschaft.
 20. Joseph Levine : Materialism and Qualia. The Explanatory Gap. In: Pacific Philosophical Quarterly. Bd. 64, Nr. 4, 1983, ISSN 0279-0750 , S. 354–361, ( Digitalisat (PDF; 577 kB) ).
 21. John Dupré : The Disorder of Things. Metaphysical Foundations of the Disunity of Science. Harvard University Press, Cambridge MA ua 1993, ISBN 0-674-21260-6 .
 22. Nelson Goodman : Ways of Worldmaking (= Hackett Classics. 51). Hackett, Indianapolis IN ua 1978, ISBN 0-915144-52-2 (In deutscher Sprache: Weisen der Welterzeugung. Übersetzt von Max Looser. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1984, ISBN 3-518-57615-1 ).
 23. Hilary Putnam : The Threefold Cord. Mind, Body, and World (= The John Dewey Essays in Philosophy. 5). Columbia University Press, New York NY ua 1999, ISBN 0-231-10286-0 .
 24. Peter Bieri : Untergräbt die Regie des Gehirns die Freiheit des Willens? In: Christof Gestrich, Thomas Wabel (Hrsg.): Freier Wille oder unfreier Wille? Handlungsfreiheit und Schuldfähigkeit im Dialog der Wissenschaften (= Berliner theologische Zeitschrift. Beiheft 2005). Wichern-Verlag, Berlin 2005, ISBN 3-88981-181-7 , S. 20–31.