Åpne utdanningsressurser

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Åpen logo for utdanningsressurser

Som Open Educational Resources ( engelsk , snart OER) er gratis lærings- og undervisningsmateriell med åpen lisens, for eksempel Creative Commons eller GNU General Public License på grunnlag av det engelske uttrykket for gratis innhold referert (åpent innhold).

Konseptet OER kan forstås som en ny måte å skape og distribuere informasjon på utdanningsområdet. En økt integrering av OER innen internettbasert kunnskapsoverføring så vel som i distanse- og universitetsundervisning kan observeres. [1] Spesielt på sosiale medier kan man se en økende spredning av OER. På denne måten håper forfatterne at OER vil oppnå større grad av formidling av innholdet og en tilhørende økning i omdømme. [2]

Forsvarernes motivasjon spenner fra temingen av det monopolistiske bokmarkedet [3] til visjonen om å skape en utdanningsverden der hver person i verden har tilgang til globalt samlet kunnskap. Et stort håp i kjølvannet av spredningen av OER er at globale forskjeller i tilgang til digitale medier og utdanning vil bli balansert. Spesielt bør mindre utviklede land dra nytte av tilgang til og bruk av OER. [4]

uttrykk

Begrepet ble først brukt av UNESCO 2002 Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education i utviklingsland [5] . Gratis læremateriell, gratis programvare og gratis lisenser kan forstås og forstås som OER.

I følge Geser (2007) inneholder de forskjellige definisjonene og forståelsene av OER følgende funksjoner:

 • “At tilgang til gratis innhold (inkludert metadata) er gratis for utdanningsinstitusjoner, såkalte” innholdstjenester ”samt sluttbrukere som lærere, elever og studenter og livslange elever;
 • at innhold er lisensiert mindre restriktivt for omfordeling til utdanningsformål, slik at det kan endres, kombineres og gjenbrukes i andre sammenhenger når det er mulig; følgelig er innholdet ideelt designet med åpne standarder og formater, slik at det er enkelt å gjenbruke;
 • at programvare brukes til læringssystemer / verktøy hvis kildekode er tilgjengelig (dvs. åpen kildekode-programvare) og at åpne grensesnitt (åpne API-er) og tillatelser er tilgjengelige for videre distribusjon av nettbaserte tjenester og innhold. " [6]

"William and Flora Hewlett Foundation" definerer OER som følger:

OER er fritt tilgjengelige undervisnings-, lærings- og forskningsressurser som er i allmennheten eller som kan brukes og modifiseres på grunnlag av gratis lisenser. Åpne utdanningsressurser inkluderer komplette kurs, kursmateriell eller oppgaver, lærebøker, videoer eller applikasjonsprogrammer og andre verktøy, materialer eller teknikker som brukes for å hjelpe til med kunnskapsinnsamling. [7]

OER kan bestå av et stort utvalg av digitalt innhold og formater. Læringsinnhold kan f.eks. B. online kurs, kursmateriell, åpne lærebøker, treningsbøker eller blader etc.

historie

Konseptet Open Educational Resources oppsto på bakgrunn av den sosiale bevegelsen til Open Source , som siden 1960 -tallet og deretter i økende grad siden 1970 -tallet har krevd avsløring, distribusjon og studier av programvarekildetekster. Hackingkulturen som hadde blomstret blant programmererne ved Massachusetts Institute of Technology førte til opprettelsen av GNU -prosjektet og til slutt til utgivelsen av det gratis Linux -operativsystemet på begynnelsen av 1990 -tallet. På 1990 -tallet dukket Open Access -bevegelsen opp , som tok til orde for åpen tilgang til vitenskapelig litteratur, spesielt hvis den inneholdt resultater fra forskningsprosjekter som hadde blitt finansiert med offentlige midler. [8] Det neste trinnet i denne retningen var det utdanningspolitiske kravet til åpen utdanning , ifølge hvilken utdanning som sådan skulle gjøres fritt tilgjengelig. I 2001 begynte Wikipedia å lage et leksikon online.

Pioner for gratisinnhold i den akademiske sektoren var MIT OpenCourseWare -prosjektet, der undervisning og læringsinnhold fra høyere utdanning fraMassachusetts Institute of Technology under en gratis lisens siden 2002 vil bli publisert på nettet. [9] UNESCO fikk dette tilbudet vurdert med særlig fokus på utviklingslandenes behov. Forumets sluttrapport om virkningen av åpen kursvare for høyere utdanning i utviklingsland introduserte begrepet Open Educational Resources . Begrepene åpen kurs , åpne læringsressurser og åpne lærings- / undervisningsressurser ble anbefalt som alternative navn. [10] Rapporten listet opp fire funksjoner som kjennetegner OER: [10]

 • Den generelle visjonen om å gi gratis tilgang til læremateriellet med mulighet for å jobbe med det.
 • Distribusjonsmetoden via informasjon / kommunikasjonsteknologi.
 • Målgruppen: En mangfoldig brukergruppe.
 • Formålet: Å gi en didaktisk, ikke-kommersiell ressurs.

På den tiden var fokuset spesielt på fordelene for fattigere land som følge av at læremidler i form av digitale medier hadde blitt tilgjengelige til relativt lave kostnader. Man forestilte seg entusiastisk [11] et "verdensomspennende fellesskap av lærere" som i fellesskap utvikler og utveksler læremateriell, og som skaper og vedlikeholder en verdifull ressurs, som ligner på UNESCOs verdensarv . [12]

Denne tilnærmingen møtte to trender den gangen: På den ene siden økte betydningen av digitale medier for fjernundervisning mer og mer. E-læring , blandet læring og bimedial læring dukket opp. På den annen side økte interessen for bruk av digitale medier i undervisning ved skoler og universiteter jevnt. ZUM-Wiki ble grunnlagt i 2004; ZUM Primary School Wiki fulgte i 2006. Wikiversity- og WikiEducator -prosjektene ble også lansert i år.

I 2007 bemerket OECD , som er mer marginalt opptatt av åpne utdanningsressurser, at interessen for OER vokste og kom med anbefalinger for videre spredning av OER på nasjonalt og internasjonalt nivå. Forskningen fremhevet fordelene med OER for en rekke mottakere, inkludert å spare offentlige midler og fremme livslang læring. [13] [11]

Den fremvoksende "OER -bevegelsen" [11] fant sin politiske form i Cape Town -erklæringen , som ble vedtatt på et møte med aktivister i 2008: lærere og studenter ble bedt om å melde seg inn i OER -bevegelsen, regjeringer og utdanningsinstitusjoner burde stole på gratis læremateriell. [14] Signatørene inkluderer mange sivilsamfunnsaktører, inkludert Wikimedia Foundation, Wikimedia Germany, [15] Wikimedia France, Wikimedia Polska og Wikimedia UK. Målene med Cape Town -erklæringen ble tatt opp i 2012 på den første UNESCOs verdenskongress [16] om åpne utdanningsressurser i Paris -erklæringen og videreutviklet. [17] I september 2017 arrangerte UNESCO en andre OER -verdenskongress sammen med den slovenske regjeringen, [18] der Ljubljana OER -handlingsplanen [19] ble vedtatt. I 41 anbefalinger for handling krever han at OER forankres bredere i utdanningspolitikk og praksis.

Den åpne ressursen som hittil har funnet den mest utbredte bruken i utdanningen, er absolutt online leksikon Wikipedia , som ifølge ARD / ZDF nettstudien 2012 brukes av 96 prosent av alle elevene til å forberede seg på leksjoner (alle Internett -brukere: 72 prosent). [20] I følge (N) ONLINER-Atlas 2012 bruker omtrent halvparten av lærerne Wikipedia for å forberede leksjoner. Omtrent en tidel bruker ZUM-Wiki regelmessig. Imidlertid er Wikipedia ikke et undervisnings- og læringsverktøy fordi det som et universelt leksikon ikke er designet fra et didaktisk synspunkt.

I Tyskland førte den omfattende diskusjonen om skolen trojanske siden november 2011 [21] til en betydelig økning i interessen for gratis undervisningsmateriell.[22]

I 2012 ble den første meldingen om friheten til digitalt undervisningsmateriell publisert. [23] Samme år fant den første OER -leiren i Tyskland sted ved universitetet i Bremen. [24] Fra 1. januar 2013 trådte de grunnleggende kravene til kopier av undervisningsmateriell til skoler i kraft. I den nye forskriften er den digitale kopien ikke lenger forbudt i prinsippet og tillatt med begrensninger for første gang. [25] I september vil den første digitale læreboken bli presentert under CC -lisens . Prosjektet ledes av Schulbuch-o-mat-initiativet. [26] I 2014 ble Free Education Alliance stiftet med sikte på å fremme åpent læremateriell. Dette ble initiert av Creative Commons , Open Knowledge Foundation Germany og Wikimedia Germany . [27] I 2015 ble OER tematisert på universitetsområdet, og en hvitbok ble publisert samt en guide fra UNESCO. [28] [29] Med retningslinjen utarbeider UNESCO anbefalinger for handling og argumenter slik at beslutningstakere ved universiteter og politikk oppfordres til å forankre OER spesielt ved universiteter. I januar 2016 publiserte det føderale utdannings- og forskningsdepartementet retningslinjene for markedsføring av åpent undervisningsmateriell. [30] Samme år ble mulighetsstudien på oppdrag fra BMBF publisert av DIPF og undersøkte grunnlaget for infrastrukturen for OER i Tyskland. [31] I november 2016 ble OERinfo informasjonssenter ved det føderale utdannings- og forskningsdepartementet lansert . [32]

skuespillere

En oversikt over organisasjoner, prosjekter og enkeltpersoner innen OER er gitt av OER -verdenskartet, vedlikeholdt av OER -samfunnet, [33] som har som mål å gi en katalog over den globale OER -bevegelsen.

I tillegg til de politiske aktørene som myntet begrepet OER på et overnasjonalt nivå i UNESCOs komiteer, er feltet stort sett formet av William og Flora Hewlett Foundation , som allerede medfinansierte starten på MIT OpenCourseWare. Den støtter et stort antall forskjellige organisasjoner og prosjekter i OER -sammenheng, for eksempel OER -verdenskartet. [34]

Selv om Wikimedia Foundation driver Wikipedia, det femte til syvende største nettstedet i verden, avhengig av antallet, og Wikimedia -prosjekter utelukkende består av gratis innhold som har funnet utbredt bruk i utdanning, har OER -prosjektet Wikiversity så langt ikke spilt en fremtredende rolle , verken under Wikimedia -prosjektene eller på annen måte innen Open Educational Resources.

Free Software Foundation går inn for bruk av gratis programvare i utdanningen. [35] Opprinnelig var store "gratis" prosjekter som Wikimedia -plattformene under GNU Free Documentation License (GFDL), som har blitt utgitt av Free Software Foundation siden mars 2000. Av praktiske årsaker har imidlertid flertallet nå byttet til Creative Commons -lisenser. Creative Commons er en ideell organisasjon med base i Mountain View, California, som ble grunnlagt i 2001 av den amerikanske konstitusjonelle advokaten Lawrence Lessig .

OPAL -initiativet (Open Education Quality Initiative) er internasjonalt finansiert og har som mål å fremme innovasjon og kvalitet i utdanning og opplæring gjennom OER. Initiativet består av syv organisasjoner, inkludert UNESCO , European Foundation for Quality , Open University ,Catholic University Portugal , Aalto University , International Council for Open Distance Education og University of Duisburg-Essen . Dette initiativet er delvis finansiert av EU -kommisjonen . [36] Center for Educational Research and Innovation (CERI) gjennomfører landssammenligninger som tar for seg spørsmål om insentiver og barrierer for OER -aktiviteter, samt bærekraft og lisensiering. [37]

Insentiver og hinder for OER

De fleste relaterte studiene om spørsmålet om hvorfor materialer tilbys som OER eller hvorfor dette ikke gjøres, dukket opp rundt 2007/2008, etter at "OER -bevegelsen" hadde tatt form til det punktet hvor den kunne trekke en første konklusjon. [38]

Tilgjengeligheten av bredbåndstilgang til Internett og bruk av gratisformater som OER er tilgjengelige i, kalles de tekniske forutsetningene for både et tilbud og bruk av OER. Det er også kostnadsargumenter, særlig økonomisk bruk av offentlige midler. [39] Fra et juridisk synspunkt er tilgjengeligheten av gratis lisenser, spesielt GPL, GFDL og Creative Commons -lisensfamilien, en forutsetning for opprettelse, distribusjon og bruk av gratis innhold. [39] I tillegg er det sosiale aspekter som viljen til uselvisk å formidle kunnskap og jakten på en viss "OER -politikk" av politikk eller utdanningsinstitusjoner som favoriserer gratis innhold. [39] Under motsatte forhold er det mer eller mindre høye hindringer for OER. [39]

En viktig drivkraft for levering av kursmateriell fra universitetene er markedsføring av deres ansikt-til-ansikt-tilbud. Dette motivet var i begynnelsen av utviklingen, allerede før begrepet OER ble laget. MIT gjorde OpenCourseWare fritt tilgjengelig på Internett for å annonsere seg selv. En markedsundersøkelse hadde vist at innholdet ikke var til salgs. På den annen side oppga 35 prosent av de spurte studentene at de hadde bestemt seg for å studere ved MIT under inntrykk av OpenCourseWare. Derfor ble tilbudet beholdt og utvidet. Gratis utdanningsplattformer bidrar til å skille en utdanningsinstitusjon fra konkurrerende universiteter. Det er derfor Open University, som spesialiserer seg på fjernundervisning, har gitt bort noen av kursmaterialene sine en stund. Altruistiske motiver blir derved relativisert. Individuelle lærere håper at publisering av materialet ikke bare vil forbedre omdømmet, men også gi flere tilbakemeldinger for å forbedre innholdet ytterligere. [40] [41]

En av hindringene til OER er at mange ikke kjenner OER og ikke bruker tilbudet. En sterkere informasjonsutveksling kan bidra til å gjøre OER bedre kjent. Tilsvarende lokalsamfunn og nettverk kan også gjøre det mulig å utvikle nye ideer i denne forbindelse. Fordi det mangler standardiserte kvalitetssikringsprosedyrer, er det vanskelig å nøyaktig evaluere og vurdere materialene. OER -ressurser er også vanskelig å finne. Dette kan forbedres ved å bruke metadata og indeksering på en ensartet måte. Det er svært få OER -ressurser på tysk. De fleste materialene er publisert på engelsk. Dette skaper språklige og kulturelle barrierer. [42]

Den største hindringen for OER er imidlertid sannsynligvis manglende vilje til å dele sine egne materialer, samt frykten for å miste kontrollen og bli kritisert av kolleger. [43]

Institusjonell støtte til OER -tiltak

OER i det tysktalende området

Interessen for åpne utdanningsressurser har økt siden diskusjonen om skolen Trojan 2011–2012, men temaet har fremdeles ikke kommet inn i den pedagogiske mainstream. Den første OERCamp, som kom fra EduCamp , fant sted fra 14. - 16. September 2012 i Bremen. [44] Sommeren 2013 fant online -kurset om OER, COER13 sted. Høsten 2013 organiserte Wikimedia Germany OER Conference 2013 , ett år senere OER Conference 2014. Våren 2016 fant OER Festival 2016 [45] med den første OER Award [46] sted i Berlin.

I en undersøkelse i 2011 var Tyskland det eneste av 28 OECD -land som ikke ga temaet OER noen prioritet i nær fremtid: [47] Mangelen på digitalt tilgjengelig undervisningsmateriell er ikke et stort problem. En felles uttalelse fra føderalstaten om OER ble kun kunngjort i slutten av 2014. [48]

Siden den gang har tegn på en endring i holdninger til OER vært synlig både på føderalt nivå og i noen føderale stater, for eksempel Berlin. [49] Der, i mai 2014, ble den første studien om OER med en klar referanse til forbundsstaten (Berlin) utgitt av Technologiestiftung Berlin . [50] I 2013 ble OER inkludert i koalisjonsavtalen til CDU , CSU og SPD på føderalt nivå: "Skolebøker og undervisningsmateriell (...) bør så langt det er mulig være fritt tilgjengelig og bruken gratis lisenser og formater bør utvides. " [51]

Internasjonal

Bildet er annerledes i USA. I 2011 tok den amerikanske regjeringen beslutningen om å investere 2 milliarder dollar i OER -prosjekter i løpet av de neste fire årene. [52]

Mye av det tidligere arbeidet innen OER ble utført av økonomisk sterke amerikanske universiteter og organisasjoner som f.eks B. finansiert av Flora Hewlett Foundation. Disse organisasjonene støttet OER -initiativene fra 2002 til 2010 med over 110 millioner dollar, hvorav mer enn 14 millioner dollar gikk til MIT. [53] Ytterligere finansiering ble gitt av Shuttleworth Foundation og britiske organisasjoner som JISC og HEFCE. [54]

UNESCO tar en ledende rolle i å skape internasjonal bevissthet om OER. [55] International Institute of Educational Planning innledet en debatt om hvordan OER kan implementeres i praksis. Ifølge UNESCO har OER potensial til å bli en global og fritt tilgjengelig kilde til utdanningsinformasjon av høy kvalitet, spesielt hvis OER-bevegelsen fremmes på internasjonalt nivå og med støtte fra profesjonelle organisasjoner. [56]

Kvalitetssikringsprosedyrer for OER

Det er fremdeles ingen ensartede standarder. Følgende kvalitetssikringsprosedyrer, som spenner fra veldig åpent til lukket og også kan kombineres, er tenkelige:

 1. Åpne kommentarer fra brukere: Rangeringene eller kommentarene til tidligere brukere vises. En automatisk visning av nedlastningstallene diskuteres også, men disse er mindre meningsfulle enn kommentarer.
 2. Peer review- prosessen som et filter før publisering: Det er en tidkrevende prosess.
 3. Bruk av navnet på en institusjon som en garanti for kvalitet: På denne måten kan imidlertid myndigheter som universiteter eller statlige myndigheter få makt over OER gjennom akkrediteringsprosedyrer: OER -produsentene ville gi dem det selv for å kunne garantere brukerne ønsket kvalitet. Kerres og Heinen advarer mot å gi etter for ønsket om orden. Du går inn for "informasjonsåpne økosystemer" [57] innen utdanningsområdet.

I prosjektet edulabs.de utviklet Open Knowledge Foundation Germany edusprint -konseptet, som ble hedret i 2017 med den spesielle prisen "Quality for OER". [58] Basert på Book Sprint -formatet, er edusprint en samarbeidende og tverrfaglig prosess der en eller to dager fokuserer på å lage, velge og evaluere gratis undervisningsmateriell. Deltakerne bør være spesialister på et utdanningsrelatert felt. Når deltakerne samler og diskuterer OER-er av høy kvalitet som er kjent for dem, blir det raskt laget en samling materialer av høy kvalitet. Ressursene som ble samlet inn i prosjektet ble publisert desentralt og knyttet sentralt. [59]

Nylige OER -initiativer

Belgia

KlasCement -logo

Den belgiske utdanningsportalen KlasCement ble grunnlagt allerede i 1998, [60] et nettverk av lærere. [61] Moderasjonen av nettverket støttes av Flandern . I mai 2014 leverte portalen allerede over 30 000 undervisningsmaterialer, [62] rundt 70% av materialene hadde CC -lisens i 2013 [63] og var gratis. [61] Imidlertid er det bare noen få brukere som er villige til å dele sitt eget materiale med andre; de bør være mer motiverte til å gjøre det ved hjelp av et poengsystem. Materialer for grunnskole, videregående , lærerutdanning og voksenopplæring er velkomne.

Tyskland

Serlo -logo
 • Siden 1997 har den ideelle og frivillige foreningen Central for Teaching Media on the Internet (ZUM) lagt gratis undervisningsmateriell på Internett som er godkjent for bruk i skoletimer. Materialene er stort sett laget av lærere. Den største samlingen av åpne utdanningsressurser i det tysktalende området for skoletimer og lærerutdanning er ZUM-Wiki, som har vært i drift siden 2004 og har vært under CC-BY-SA-lisensen siden 2008. ZUM -sidene har rundt 2 millioner besøkende i måneden med rundt 30 millioner treff. [64]
 • Siden 2007 har det vært mulig å søke etter åpne utdanningsressurser på ELIXIER . ELIXIER er den felles ressursgruppen for utdanningsservere i alle land, medieinstituttet i statene og den tyske utdanningsserveren. Totalt består tilbudet av rundt 55 000 redaksjonelt utvalgte utdanningsmedier. Rundt 15% av utdanningsmediene har CC -lisens. [65]
 • Rheinland-Pfalz-prosjektet inf-schule.de [66] har utviklet en system- og plattformuavhengig interaktiv lærebok for sekundærnivå 1 og 2 for emnet informatikk siden 2008. Den er fri for reklame, fritt tilgjengelig [67] og er under CC BY -lisens -SA 4.0. [68]
 • Serlo Education ble grunnlagt i februar 2010 og tilbyr artikler, oppgaver, eksempelløsninger, videoer og kurs som et konsekvent læringsverktøy for studenter. Operatøren er en ideell forening med base i München. Materialet om emnene matematikk, tysk som fremmedspråk, biologi, kjemi, bærekraft og informatikk er gratis, uten reklame og er lisensiert under CC-BY-SA-lisensen. I mars 2017 hadde Serlo 800 000 besøkende per måned. [69]
 • Læreboka for undervisning og læring med teknologier ble utgitt i februar 2011 under lisensen CC-by-nc-nd 3.0. Den andre, reviderte og utvidede utgaven har vært tilgjengelig under CC-BY-SA 3.0 DE-lisensen siden 2013. [70] [71] [72]
 • Målet med Schulbuch-O-Mat [73] -prosjektet er å lage elektroniske OER-lærebøker i samarbeid. Innholdet er basert på gjeldende læreplaner. De er utviklet i modulform av frivillige, inkludert lærere og mediedesignere, og tilbys gratis for utveksling og gratis bytte. Basiskapitalen kom fra en crowdfunding -kampanje vinteren 2012/2013. [74] Siden sommeren 2013 har e-boken for biologi 7./8. Årsnivå, som dekker alt obligatorisk innhold i Berlin -rammeplanen . [75] I mai 2014 hadde den blitt lastet ned mer enn 30 000 ganger som e-bok og PDF. De tekniske strukturene for en utvidelse til andre fag, aldersgrupper og føderale stater er på plass.
 • The Historical Institute of the University of Cologne driver den ikke-kommersielle plattformen segu [76] for selvstyrte, utviklende historietimer på videregående nivå I. Segu tilbyr gratis undervisningsmateriell, inkludert videoer, under en CC-BY-SA-lisens, som er ment å fremme selvbestemt læring , differensiering og individualisering . En datamaskin er bare nødvendig for noen av modulene; mye kan lastes ned som PDF- eller ODT -dokumenter. [77] Nettstedet oppfordrer lærere til å dele materialet sitt med sine kolleger gjennom segu.
 • Edutags er en sosial bokmerkeplattform for utdanningssektoren. Denne tjenesten tilbys i samarbeid med University of Duisburg Essen og Learning Lab. På edutags kan en bruker lagre, organisere eller dele bokmerker for alle ressurser på nettet, og dette skjer uavhengig av lisensene. I tillegg til edutags -brukerne, er det samarbeid med flere OER -produsenter, noe som betyr at en større ressursmengde kan gjøres tilgjengelig. [78]
 • Et annet universitetsprosjekt er OpenLearnWare- plattformen ved Technical University of Darmstadt , hvor forelesninger fra ingeniørfag, naturvitenskap og humaniora blir samlet og gjort tilgjengelig under en ikke-kommersiell Creative Commons-lisens. [79] Andre universiteter driver også lignende tilbud, men ikke alle publiserer innholdet under en gratis lisens.
 • Siden 2013 har byen Köln også behandlet temaet OER som en del av implementeringen av byrådsresolusjonen om "Internet City of Cologne" [80] . Kontoret for skoleutvikling og kontoret for informasjonsbehandling har ansvaret for dette. En del av innsatsen var OER Kölnleiren som ble holdt 21. september 2013 ved Joseph DuMont Vocational College . Denne leiren ble gjentatt 25. oktober 2014. [81]
 • OER @ RLP-prosjektet har fremmet opprettelse og levering av OER-materiale siden 2016 [82] gjennom bevisstgjøring og kvalifisering. De over 100 kvalifiseringsprogrammene tjener først og fremst til å trene multiplikatorer. OER Award RLP gis for motivasjon. [83]
 • JOINTLY innholdsbuffé er en samarbeidsaktivitet mellom OER -aktører og støtter OER -institusjoner for å spre og utvikle sitt eget åpne undervisningsmateriell. I Contenbuffet er det mulighet for samarbeid og kollektiv innsamling av OER kvalifiserings- og bevissthetstiltak for å kunne kvalitetssikre målgruppene. For å kunne realisere dette, arrangerer JOINTLY webniare, workshopts. Kurs, etc. Gjennom FELLES kan utdannings- og IT -eksperter jobbe sammen og utvikle samarbeidskonsepter. [84]
 • tutory er et online redaktør og forfatterverktøy og er rettet mot å jobbe med åpent undervisnings- og læremateriell. Der kan profesjonelt materiale opprettes, organiseres, tilpasses eller gjøres tilgjengelig for andre på kort tid. Den krevende håndteringen av lisensiering for åpent undervisningsmateriell forenkles der med en redaktør. [65]
 • OER informasjonssenter (OERinfo) har eksistert siden 2016, som er en tema-spesifikk nettportal og gir viktig informasjon om emnet OER for allmennheten og spesialistmålgruppen. Målet med portalen er å gjøre OER vidt synlig og å ta opp nye målgrupper. [85]
 • Med det spesielt konfigurerte Google-søket OER-Hörnchen kan OER-tilbud som Serlo, ZUM, segu og mange flere søkes etter individuelle termer. [65]
 • I 2017 startet AMH -fellesprosjektet OERinForm, finansiert av BMBF, der felles partnere fra seks tyske universiteter utviklet et omfattende rådgivningskonsept om OER. OERinForm ble initiert av Media Network Center ved University of Cologne. Konsultkonseptet har vært fritt tilgjengelig på OERinForm -hjemmesiden siden august 2018 og inneholder informasjon og kommunikasjonsmateriale om temaet OER. De viktigste målgruppene er mediesentre og forelesere. [86]
 • I 2018, med støtte fra University of Music and Performing Arts Munich, ble elmu -læringsplattformen basert på eksemplet på Wikipedia lansert for musikkfeltet. Også i 2018 ble den ideelle organisasjonen ELMU Education eV stiftet for å støtte nettstedet. Målet med prosjektet er å bidra til å forme den digitale transformasjonen i utdanningen og å levere digitalt materiale om musikk for skole- og undervisningsutvikling. [87]

Storbritannia

Det britiske prosjektet Digital Futures in Teacher Education (DeFT) [88] har lærerutdanning i sikte og ble i stor grad formet av Sheffield Hallam University og University of Sheffield . Læreboken 'Digital Literacy (DL) for Open and Networked Learning' er tilgjengelig under en CC-BY-NC-SA-lisens. Målet med prosjektet er å gi lærere bistand i arbeidet med OER og undervisning i digital leseferdighet .

Niederlande

2008 startete das OER-Projekt Wikiwijs [89] auf Initiative des niederländischen Ministeriums für Bildung, Kultur und Wissenschaft mit freien, kostenlosen Bildungsmaterialien für Universitäten und alle Schularten und -stufen. Wikiwijs verfolgt das Ziel, die Verfügbarkeit von OER zu verbessern und die Qualität des Unterrichts sowie die Medienkompetenz der Lehrenden zu erhöhen. Nach eigenen Angaben [90] erfolgten im Jahr 2012 etwa 1300 Uploads und 650000 Downloads.

Norwegen

NDLA-Logo

In Norwegen wurde vom Staat die NDLA – National Digital Learning Arena [91] geschaffen. Sie bietet auf einer Open-Source -Plattform OER-Materialien für den Sekundarschulbereich unter einer CC-BY-SA -Lizenz an. Mit staatlicher Förderung und Überwachung durch die Universitäten werden Projekte finanziert und der Materialbestand erweitert. [92]

USA

 • Flat World Knowledge [93] ist eine Plattform mit Open Textbooks aus dem universitären Bereich. Es bot die digitalen Versionen zunächst kostenlos an und versuchte, über den Verkauf der gedruckten Bücher eine Kostendeckung zu erreichen, was aber misslang. [94] Nunmehr werden auch die digitalen Materialien verkauft, allerdings wohl zu vergleichsweise moderaten Preisen. Nach wie vor können die über 100 Bücher bearbeitet und auf die speziellen Bedürfnisse von Lehrenden und Lernenden zugeschnitten, also personalisiert werden. Sie stehen unter der Creative-Commons -Lizenz CC-BY-SA-NC.
 • CK-12 [95] bietet seit 2007 unter einer CC-Lizenz Lernmaterialien an. In elektronischer Form sind sie kostenlos, in der gedruckten Version fallen nur die Druckkosten an. [96] Laut eigenen Angaben [97] standen im Mai 2014 über 15000 Inhalte aus den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften für den Altersbereich K-12 zur Verfügung. Die Materialien orientieren sich an den geltenden Lehrplänen. Sie umfassen Texte, Audiodokumente, Filme, Bilder und Lernspiele und lassen sich beliebig zu größeren Einheiten zusammenstellen. So wird eine Anpassung an individuelle Lerngeschwindigkeiten und unterschiedliche Vorkenntnisse möglich. Nach eigenen Angaben wird CK-12 von der Amar Foundation und dem Ehepaar Neeru und Vinod Khosla finanziert. Diese Initiative kommt der Idee eines OER-Schulbuches derzeit am nächsten, [98] und strahlt auch auf andere Länder aus: Teile des Materials sind im deutschen Projekt Schulbuch-O-Mat [99] wiederverwendet worden.
 • Lumen Learning [100] wurde 2013 gegründet. Es bietet OER-Kursmaterialien für den universitären Bereich und die Altersgruppe K-12 an. Die Themenbereiche erstrecken sich von Mathematik und Naturwissenschaften bis zu Wirtschaft, Pädagogik und Geschichte. Bildungseinrichtungen werden bei der Einführung der Kurse unterstützt. Ziel von Lumen Learning ist nicht nur die Reduzierung der Materialkosten, sondern auch die Verbesserung der Lernergebnisse. Die Shuttleword Foundation spielt eine wichtige Rolle bei der Finanzierung. [101]

International

 • Die gemeinnützige Khan Academy [102] bietet seit 2009 kostenlose Lernvideos und Übungen aus den Bereichen Mathematik , Naturwissenschaften, Geschichte und Wirtschaft unter der Creative-Commons -Lizenz CC-BY-SA-NC an. Zwar liegen die Ursprünge der Initiative in den USA, aber ein Teil der Filme sind bereits in eine ganze Reihe von Sprachen übersetzt. Diese Versionen können über die Website der Khan Academy aufgerufen werden. Auch eine deutsche Seite besteht und wird mit Hilfe ehrenamtlicher Übersetzer ständig erweitert. [103]
 • Das Medienportal [104] der Siemens Stiftung ist seit 2015 ein OER-Portal für den MINT -Unterricht mit über 4.000 offenen Bildungsmedien in Deutsch, Englisch und Spanisch. Das multimediale Angebot ist werbefrei und kostenlos. Mit wenigen Ausnahmen stehen alle Materialien unter einer Creative-Commons -Lizenz, in der Regel unter CC BY-SA 4.0 international. Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e. V. hat das Medienportal im Jahr 2019 mit dem Comenius-EduMedia-Siegel [105] ausgezeichnet.

Bewertung der OER-Bewegung

Als Ende 2011 bekannt wurde, dass die Kultusministerien mit den Schulbuchverlagen vereinbart haben, Urheberrechtsverletzungen auf Rechnern in den Schulen durch den Einsatz eines sogenannten „Schultrojaners“ zu verfolgen, [106] entstand eine lebhafte Diskussion zum Einsatz von OER in den Schulen, weil dadurch der Austausch von Materialien zur Unterrichtsvorbereitung wesentlich erleichtert werden könnte. Außerdem wurde kritisiert, dass die proprietären Angebote der Schulbuchverlage immer mehr durch selbsterstellte Materialien von Pädagogen für den eigenen Unterricht verdrängt würden. Der vermehrte diesbezügliche Einsatz freier Inhalte würde den gegenseitigen Austausch auch aus rechtlicher Sicht ganz wesentlich vereinfachen. [107] [108] [109]

Der OER-Bewegung wurde vorgeworfen, lediglich Insellösungen zu erzeugen, deren Potenzial nur in den jeweiligen interessierten Kreisen bekannt ist und genutzt wird. Daher seien OER nicht in der Lage, bildungspolitische Ziele wenig entwickelter Länder zu erreichen. Hierzu bedarf es einer verstärkten Kommunikation der Potenziale von OER, insbesondere von Seiten der Länder, die von der OER-Bewegung bereits stark profitiert haben. [110]

Eine tiefergehende Kritik zweifelt die altruistischen Motive der OER-Bewegung an. Der OER-Bewegung werden in diesem Kontext „imperialistische“ Motive vorgeworfen. Es werde vermutet, die Schaffung und Verbreitung von Wissen primär auf der Grundlage wirtschaftlicher, politischer und kultureller Präferenzen der hoch entwickelten Länder voranzutreiben. Letztlich handele man dabei eigennützig. [4]

OER-Logo CC0

Das Global-OER-Logo wurde für den World Open Educational Resources Congress 2012 in der UNESCO-Zentrale in Paris entwickelt. Das Design soll die Idee und die Ziele des OER visualisieren. Umfangreiche Ausführungen zu dem OER Logo können über das OER Visual Identity Manual eingesehen werden. Der angedeutet entstehende Halbkreis steht für eine aufgehende Sonne. Die untere Struktur repräsentiert ein aufgeschlagenes Buch in der Profilansicht. In einer anderen Interpretation symbolisiert die untere Struktur einen fliegenden Vogel, welcher für Freiheit, grenzenlose Verfügbarkeit, Fortschritt und Verbreitung steht. Die drei Buchseiten im linken unteren Bereich stehen für die grundsätzliche Funktion eines Buches im Sinne einer traditionellen Ressource für Bildung. Die angedeutete Bewegung der Strukturen soll dabei Dynamik und Bewegung in Richtung des Zentrums der Abbildung andeuten. Folgt man den angedeuteten Buchseiten, sind drei Hände sichtbar. Sie stehen für Kollaboration und kollektives Wissen, welches sich in OER widerspiegelt. Die zentrale Darstellung der Hände innerhalb des Logos soll das Hauptanliegen der OER, die menschliche Weiterbildung, bekräftigen. Die in Richtung Zentrum zunehmende Größe der Hände steht für das zunehmende Interesse, die fortschreitende Entwicklung und Nutzung der OER. Das Erscheinungsbild des Logos soll zusätzlich den menschlichen Aspekt von OER in den Fokus stellen. Technische Aspekte sollen nicht zum Ausdruck gebracht werden. Vielmehr soll das Logo Autoren aller Sprachen und Kulturen motivieren einen Beitrag zu OER zu leisten. Das Logo kann auf alle Sprachen der Welt angepasst werden. Das Logo wurde bereits von der Unesco [111] in sechs offiziellen Sprachen und portugiesisch bereitgestellt. Vorschläge für weitere Sprachen konnten bei der OER Community via WSIS KC platform [112] eingereicht werden. Das jeweilige Logo wurde dann auf die UNESCO-Homepage hochgeladen. Ebenso konnten Logos auf der Wiki-Seite für OER-Logo-Versionen eingesehen und runtergeladen werden. [113] Das UNESCO-Logo wird auch kritisch diskutiert, insbesondere aufgrund der erforderlichen ausführlichen Lizenzangabe (CC BY 3.0). [114] Alternativen bieten OER-Logos unter CC0-Lizenz. [115]

Literatur

Siehe auch

Weblinks

Commons : Open Educational Resources – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikiversity: Schultrojaner – Kursmaterialien
Wikibooks: Regal:Schule – Lern- und Lehrmaterialien

Einzelnachweise

 1. unesdoc.unesco.org UNESCO (2011), abgerufen am 13. Juli 2013
 2. Russell Stannard: #loveHE: A wide-open web of potential . In: Times Higher Education , 24. April 2010. Abgerufen am 18. Dezember 2010.  
 3. Anya Kamenetz: Eliminate Print Textbooks, Go Digital . In: New York Times , 25. Juli 2010. Abgerufen am 27. Dezember 2010.  
 4. a b Jorrit Mulder: Knowledge Dissemination in Sub-Saharan Africa: What Role for Open Educational Resources (OER)? In: Master's Thesis International Relations . University of Amsterdam, Amsterdam 2008, S.   58–67 (englisch, rhul.ac.uk [PDF; abgerufen am 1. Januar 2011]).
 5. UNESCO: Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries – Final Report , Paris, 2002, S. 24
 6. Guntram Geser: Open Educational Practices and Resources: OLCOS Roadmap 2012 . Open eLearning Content Observatory Services (OLCOS). Salzburg Research, EduMedia Group, Salzburg Januar 2007, S. 20.
 7. A Review of the Open Educational Resources (OER) Movement: Achievements, Challenges, and New Opportunities (PDF; 1,9 MB) Archiviert vom Original am 8. Mai 2012. Abgerufen am 15. März 2012.
 8. Katja Mruck, Günter Mey, Peter Purgathofer, Sandra Schön, Nicolas Apostolopoulos: Offener Zugang. Open Access, Open Educational Resources und Urheberrecht . Seite 3. In: Martin Ebner, Sandra Schön (Hrsg.): L3T – Lehrbuch für Lehren und Lernen mit Technologien . Epubli. Berlin. 2011. ISBN 978-3-8442-0437-7
 9. Eine Chronologie der Entwicklung von OER findet man etwa bei: Mirjam Bretschneider, Jöran Muuß-Merholz, Felix Schaumburg: Open Educational Resources für Schulen in Deutschland . Whitepaper zu Grundlagen, Akteuren und Entwicklungsstand im März 2012. Erstellt im Auftrag des Internet & Gesellschaft Co:llaboratory. Anhang 2. Seite 29 ff. (abgerufen am 6. Juni 2013). Als visualisierte Darstellung der OER-Entwicklung im deutschen Kontext kann zudem die Timeline des SynLLOER-Projekts der Universität Hamburg dienen, die unter https://synlloer.blogs.uni-hamburg.de/timeline-development-of-oer-in-germany/ abrufbar ist.
 10. a b UNESCO (Hrsg.): Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries: Final report . Paris, 1-3 July 2002, S. 24 (abgerufen am 13. Mai 2013).
 11. a b c Susan D'Antoni: Open Educational Resources: reviewing initiatives and issues. In: Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning. 24, 2009, S. 3–10, doi:10.1080/02680510802625443
 12. UNESCO (Hrsg.): Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries: Final report . Paris, 1-3 July 2002, S. 28 (abgerufen am 13. Mai 2013).
 13. OECD (Hrsg.): Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources . 2007. S. 118–125, 118 (abgerufen am 13. Mai 2013).
 14. Cape Town Open Education Declaration: Unlocking the promise of open educational resources . 2008 (abgerufen am 19. Mai 2013; die Konferenz fand am 14./15. September 2007 statt).
 15. Michail Jungierek: Wikimedia Deutschland unterzeichnet Cape Town Open Education Declaration . In: Wikimedia Deutschland. Blog. 25. Januar 2008 (abgerufen am 19. Mai 2013).
 16. Deutsche UNESCO-Kommission: UNESCO-Weltkongress verabschiedet Erklärung zu Open Educational Resources , Juli 2012, abgerufen am 21. Februar 2018.
 17. 2012 Paris OER Declaration . 2012 World Open Educational Resources (OER) Congress. UNESCO, Paris, 20.–22. Juni 2012 (abgerufen am 19. Mai 2013).
 18. 2nd World Open Educational Resources (OER) Congress , abgerufen am 21. Februar 2018.
 19. https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/OER-Aktionsplan_von_Ljubljana_DUK_%C3%9Cbersetzung_final.pdf OER Aktionsplan von Ljubljana (deutsche Übersetzung) (abgerufen am 21. Februar 2018)
 20. Katrin Busemann, Christoph Gscheidle: Web 2.0: Habitualisierung der Social Communitys ( Memento vom 19. Januar 2013 im Internet Archive ) . In: Media Perspektiven 7–8/2012, S. 380, 388 mit Tabelle 1 auf S. 381.
 21. Markus Beckedahl: Der Schultrojaner – Eine neue Innovation der Verlage. In: netzpolitik.org. 31. Oktober 2011, abgerufen am 31. Oktober 2017 .
 22. Mirjam Bretschneider, Jöran Muuß-Merholz, Felix Schaumburg: Open Educational Resources für Schulen in Deutschland . Whitepaper zu Grundlagen, Akteuren und Entwicklungsstand im März 2012. Erstellt im Auftrag des Internet & Gesellschaft Co:llaboratory. Seite 5 f., 16 ff.(abgerufen am 6. Juni 2013).
 23. Leonhard Dobusch: Digitale Lehrmittelfreiheit: Mehr als digitale Schulbücher . Mai 2012 ( uberspace.de [PDF]).
 24. #OERcamp - 14.–16. September 2012, Uni Bremen. 25. August 2012, abgerufen am 18. Februar 2019 .
 25. Timeline zu OER. In: OERinfo – Informationsstelle OER. 31. Januar 2018, abgerufen am 18. Februar 2019 .
 26. SCHULBUCH-O-MAT. Eine OER Schulbuch-Gemeinschaft. Abgerufen am 18. Februar 2019 .
 27. Entwicklung von OER in Deutschland – Timeline – openLab. Abgerufen am 18. Februar 2019 .
 28. Neumann, Jan., Muuß-Merholz, Jöran., open-educational-ressources.de - Transferstelle für OER.: Whitepaper Open Educational Resources (OER) an Hochschulen in Deutschland : Bestandsaufnahme und Potenziale 2015 . 1. Auflage. Hamburg, ISBN 978-3-00-048347-9 .
 29. Malina, Barbara.: Leitfaden zu Open Educational Resources in der Hochschulbildung Empfehlungen für Politik, Hochschulen, Lehrende und Studierende . Deutsche UNESCO-Kommission, Bonn 2015, ISBN 978-3-940785-71-8 .
 30. Bekanntmachung Richtlinie zur Förderung von Offenen Bildungsmaterialien (Open Educational Resources – OERinfo). In: Bundesministerium für Bildung und Forschung. 15. Januar 2016, abgerufen am 18. Februar 2019 .
 31. Blees, Ingo, Mitwirkender. Hirschmann, Doris, Mitwirkender. Kühnlenz, Axel, Mitwirkender.: Machbarkeitsstudie zum Aufbau und betrieb von OER-Infrastrukturen in der Bildung . OCLC 944152091 .
 32. OERinfo - Die Informationsstelle OER. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 28. April 2017, abgerufen am 18. Februar 2019 .
 33. OER World Map . In: oerworldmap.org .
 34. Grants an OER-Projekte und -Organisationen in der Grant Database der Hewlett Foundation. Abgerufen am 14. März 2017 .
 35. Free Software Foundation Europe: Freie Software im Bildungsbereich . Abgerufen am 19. Mai 2013.
 36. Mirijam Bretschneider, Jöran Muuß-Merholz, Felix Schaumburg: Open Educational Resources (OER) für Schulen in Deutschland . März 2012 ( joeran.de [PDF]).
 37. Blees, Ingo.: Freie Bildungsmedien (OER) Dossier: Offene Bildungsressourcen . Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, 2013, OCLC 883924325 .
 38. Zusammenfassend: Barbara Braun: Die Open Educational Resources Bewegung – Optionen und Hürden für Lehrende an deutschen Hochschulen . Masterarbeit. Universität Mannheim. 2008. S. 42 (abgerufen am 20. Mai 2013). – Ausführlich zu diversen Anreizen („drivers and enablers“) vs. Hürden („inhibitors“) von OER: Guntram Geser (Hrsg.): Open Educational Practices and Resources. OLCOS Roadmap 2012 . 2007. passim. – Weiterhin: OECD (Hrsg.): Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources . 2007. Kapitel 4: „Why People are Sharing: Incentives, Benefits and Barriers.“ S. 57–70 (abgerufen am 13. Mai 2013). – Daniel E. Atkins, John Seely Brown, Allen L. Hammond: A Review of the Open Educational Resources (OER) Movement: Achievements, Challenges, and New Opportunities . Report to The William and Flora Hewlett Foundation. Februar 2007. S. 35–54 (abgerufen am 7. Juni 2013).
 39. a b c d OECD (Hrsg.): Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources . 2007. S. 59.
 40. Barbara Braun: Die Open Educational Resources Bewegung – Optionen und Hürden für Lehrende an deutschen Hochschulen . Masterarbeit. Universität Mannheim. 2008. S. 41 f. (abgerufen am 20. Mai 2013).
 41. OECD (Hrsg.): Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources . 2007. S. 65.
 42. Barbara Braun: Die Open Educational Resources Bewegung – Optionen und Hürden für Lehrende an deutschen Hochschulen . In: Heidelberg University Library . 2008, doi : 10.11588/heidok.00008676 ( uni-heidelberg.de [abgerufen am 19. Februar 2019]).
 43. Barbara Braun: Die Open Educational Resources Bewegung – Optionen und Hürden für Lehrende an deutschen Hochschulen . Masterarbeit. Universität Mannheim. 2008. S. 47 (abgerufen am 20. Mai 2013).
 44. Über die OERcamps. Abgerufen am 27. August 2020 .
 45. open-educational-resources.de gesehen am 21. März 2016
 46. open-educational-resources.de gesehen am 21. März 2016
 47. Jan Hylén, Dirk V. Damme, Fred Mulder, Susan D'Antoni: Open Educational Resources: Analysis of Responses to the OECD Country Questionnaire. OECD Education Working Papers, 76, OECD Publishing 2012 , abgerufen am 25. Januar 2014, S. 8.
 48. Senat der Freien Hansestadt Bremen (2013). Antwort des Senats auf die Kleine Anfrage der Fraktion der SPD vom 22. Oktober 2013. Einsatz von freien Bildungsmaterialien in Bremen , abgerufen am 26. April 2014.
 49. Berlin. Ausschuss für Digitale Verwaltung, Datenschutz und Informationsfreiheit des Berliner Abgeordnetenhauses (2013). Wortprotokoll. 33. Sitzung. 9. Dezember 2013. , abgerufen am 26. April 2014.
 50. Studie: Potentiale für Open Education in Berlin. Netzpolitik.org , abgerufen am 4. Juni 2014.
 51. CDU, CSU & SPD (2013): Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU & SPD. 18. Legislaturperiode. , S. 22–23, abgerufen am 26. April 2014.
 52. New federal education fund makes available $2 billion to create OER resources in community colleges . 2012. Abgerufen am 9. März 2012.
 53. Harriet Swain: Any student, any subject, anywhere . In: The Guardian , 10. November 2009. Abgerufen am 19. Dezember 2010.  
 54. Open educational resources programme – phase 1 . In: JISC . 2009. Abgerufen am 3. Dezember 2010.
 55. Initiative Background . In: Taking OER beyond the OER Community . 2009. Abgerufen am 1. Januar 2011.
 56. Communiqué: The New Dynamics of Higher Education and Research for Societal Change and Development (PDF; 72 kB) 2009. Abgerufen am 29. Mai 2012.
 57. Michael Kerres, Richard Heinen: Open Educational Resources und schulisches Lernen: Das Zusammenwirken von Plattformen für Lernressourcen in informationell offenen Ökosystemen. In: Petra Missomelius, Wolfgang Stützl, Theo Hug, Petra Grell, Rudolf Kammerl (Hrsg.): Medien – Wissen – Bildung: Freie Bildungsmedien und Digitale Archive. Media, Knowledge & Education: Open Educational Resources and Digital Archives. Innsbruck University Press, Innsbruck 2014, S. 14. Online-Dokument: mediendidaktik.uni-due.de , abgerufen am 19. Februar 2014.
 58. #OERde17 – OER-Award. In: OERinfo – Informationsstelle OER. 7. Dezember 2017, abgerufen am 27. April 2020 .
 59. edulabs.de: https://edulabs.de/oer/about. Abgerufen am 27. April 2020 .
 60. Infoseite von KlasCement , abgerufen am 6. Mai 2014.
 61. a b OER in Belgien: Das Bildungsportal KlasCement ( Memento vom 6. Mai 2014 im Internet Archive ), abgerufen am 6. Mai 2014.
 62. Seite von KlasCement , abgerufen am 6. Mai 2014.
 63. Dokumentation der Veranstaltung zu KlasCement vom OER-Camp, September 2013 in Berlin , abgerufen am 6. Mai 2014.
 64. Statistik der Seiten auf zum.de , abgerufen am 21. März 2016
 65. a b c OER-Verzeichnisse und -Services. In: OERinfo – Informationsstelle OER. 18. Juli 2017, abgerufen am 18. Februar 2019 .
 66. inf-schule
 67. Wir gratulieren den Gewinner*innen des OER Awards RLP 2018. In: [email protected] Abgerufen am 7. Januar 2019 .
 68. inf-schule | Über inf-schule » Lizenz von Inf-Schule.de. Abgerufen am 7. Januar 2019 .
 69. Serlo.org Traffic, Demographics and Competitors - Alexa. Abgerufen am 4. April 2017 (englisch).
 70. Lehrbuch für Lehren und Lernen mit Technologien
 71. zweite Auflage des L3T.
 72. l3t.eu Lizenzierung von L3T 2.0
 73. Website Schulbuch-O-Mat , abgerufen am 17. Mai 2014.
 74. Martin Ebner, Martin Schön, Sandra Schön, Gernot Vlaj: Die Entstehung des ersten offenen Biologieschulbuchs. Evaluation des Projekts „Schulbuch-O-Mat“. Diskussion und Empfehlungen für offene Schulbücher. Reihe „Beiträge zu offenen Bildungsressourcen“, Band 6. Norderstedt: Books on Demand 2014, S. 44/45. Online-Ressource: o3r.eu @1 @2 Vorlage:Toter Link/o3r.eu ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven ) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. abgerufen am 7. Februar 2014.
 75. Website Schulbuch-O-Mat Biologie 7./8. Jahrgangsstufe , abgerufen am 18. Mai 2014.
 76. Website von Segu ( Memento vom 12. Mai 2014 im Internet Archive ), abgerufen am 10. Mai 2014.
 77. Lernkonzept von segu ( Memento vom 12. Mai 2014 im Internet Archive ), abgerufen am 10. Mai 2014.
 78. edutags - Social Bookmarking für den Bildungsbereich | edutags. Abgerufen am 18. Februar 2019 .
 79. OpenLearnWare , abgerufen am 16. Dezember 2014.
 80. Internetstadt Köln. (PDF) Stadt Köln, 19. April 2012, abgerufen am 23. Oktober 2014 .
 81. OER Camp. Stadt Köln, archiviert vom Original am 16. September 2014 ; abgerufen am 23. Oktober 2014 .
 82. [email protected] bewilligt – rheinland-pfälzische Bildungseinrichtungen machen sich auf den Weg zu offenen Bildungsressourcen. In: [email protected] Abgerufen am 7. Januar 2019 .
 83. [email protected] Award – [email protected] Abgerufen am 7. Januar 2019 .
 84. OER_JOINTLY: Qualifizierung und kooperative Unterstützung für OER - Ein Buffet der Kooperation. Abgerufen am 18. Februar 2019 .
 85. Über die Informationsstelle OER. In: OERinfo – Informationsstelle OER. 11. Juli 2017, abgerufen am 18. Februar 2019 .
 86. OERinForm - Ein Verbundprojekt der AMH eV zur Förderung von OER. Abgerufen am 28. Mai 2019 .
 87. Organisation ELMU Edication eV In: elmu. Abgerufen am 20. September 2020 .
 88. Website des DeFT-Projekts , abgerufen am 20. Mai 2014.
 89. Website von Wikiwijs in niederländischer Sprache , abgerufen am 12. Mai 2014.
 90. Interview von CM Rubin mit Robert Schuwer in der Huffington Post vom 21. Januar 2013: The Global Search for Education: Internet Sharing Programs , abgerufen am 12. Mai 2014.
 91. Content . In: ndla.no .
 92. Gernot Vlaj: Das OER-Schulbuch – Machbarkeitsstudie zum Einsatz/zur Umsetzung von Schulbüchern als freie Bildungsressource. = Martin Ebner, Sandra Schön (Hrsg.): Beiträge zu offenen Bildungsressourcen. , Band 8. Books on Demand GmbH, Norderstedt 2014, ISBN 978-3-7357-2151-8 . Online unter S. 41.
 93. Seite von Flat World Knowledge , abgerufen am 4. Mai 2014.
 94. Gernot Vlaj: Das OER-Schulbuch – Machbarkeitsstudie zum Einsatz/zur Umsetzung von Schulbüchern als freie Bildungsressource. = Martin Ebner, Sandra Schön (Hrsg.): Beiträge zu offenen Bildungsressourcen. , Band 8. Books on Demand GmbH, Norderstedt 2014, ISBN 978-3-7357-2151-8 . Online verfügbar unter Das OER-Schulbuch – Machbarkeitsstudie zum Einsatz/zur Umsetzung von Schulbüchern als freie Bildungsressource. , abgerufen am 2. Mai 2014, S. 44.
 95. Website von CK-12 , abgerufen am 8. Mai 2014.
 96. Website von CK-12, Angaben zu den Kosten , abgerufen am 8. Mai 2014.
 97. Website von CK-12, Eigenvorstellung , abgerufen am 8. Mai 2014.
 98. Gernot Vlaj: Das OER-Schulbuch – Machbarkeitsstudie zum Einsatz/zur Umsetzung von Schulbüchern als freie Bildungsressource. , abgerufen am 8. Mai 2014, S. 44.
 99. Website von Schulbuch-O-Mat , abgerufen am 8. Mai 2014.
 100. Website von Lumen Learning , abgerufen am 9. Mai 2014.
 101. Company Sees Opening for OER , abgerufen am 9. Mai 2014.
 102. Website der Khan Academy USA , abgerufen am 11. Mai 2014.
 103. Deutsche Website der Khan Academy , abgerufen am 11. Mai 2014.
 104. Startseite - Medienportal der Siemens Stiftung. Abgerufen am 23. Juli 2020 .
 105. Gesellschaft für Päda-gogik, Information und Medien e. V.: Pressemitteilung 24. Comenius-EduMedia-Award. Abgerufen am 23. Juli 2020 .
 106. Markus Beckedahl : Drittes Update zum Schultrojaner . In: netzpolitik.org. 2. November 2011. Abgerufen am 10. Dezember 2011.
 107. Peter Mühlbauer : Offenes Lehrmaterial: Sind Schulbuchverlage noch zeitgemäß? . In: Telepolis. 7. November 2011. Abgerufen am 10. Dezember 2011.
 108. David Pachali: Open-Source-Schulbücher: Wie der Schultrojaner neue Ideen ins Bildungssystem schmuggelt ( Memento vom 7. Januar 2012 im Internet Archive ) . In. blog.zdf.de. 8. Dezember 2011. Abgerufen am 10. Dezember 2011.
 109. Schulbuchtrojaner – Urheberschutz oder Gefahr für die Freiheit von Lehre und Forschung? . Diskussion der Heinrich-Böll-Stiftung . Video. 8. Dezember 2011. – Audio (mp3) . Abgerufen am 10. Dezember 2011.
 110. UNESCO and COL promote wider use of OERs . In: International Council for Open and Distance Education , 24. Juni 2010. Archiviert vom Original am 21. März 2011. Abgerufen am 1. Januar 2011.  
 111. Global OER Logo - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization . In: www.unesco.org .
 112. OER community in WSIS KC platform . Archiviert vom Original am 29. Februar 2012. Abgerufen am 27. Oktober 2020.
 113. 2012 World Open Educational Resources (OER) Congress
 114. Jöran Muuß-Merholz: Warum ich das „offizielle“ OER-Logo nicht verwende (und was man daraus lernen kann). DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, 14. Juli 2017, abgerufen am 27. Oktober 2020 .
 115. Übersicht OER-Logos in Wikimedia Commons. Abgerufen am 27. Oktober 2020 .
 116. Abstracts der Zeitschriftenbeiträge ( Memento vom 2. Mai 2014 im Internet Archive ), abgerufen am 1. Mai 2014.