folkeavstemning

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

En folkeavstemning ( flertals folkeavstemninger, folkeavstemninger ) er en stemme for alle borgere som har stemmerett om et utkast utarbeidet av parlamentet , regjeringen eller en institusjon som utøver regjeringsmakt . Det er derfor et instrument for direkte demokrati . Siden hele velgerne kan uttrykke seg direkte om et politisk spørsmål i en folkeavstemning , får resultatet av avstemningen en høy grad av politisk legitimitet . Folkeavstemninger kan brukes internasjonalt, overnasjonalt eller innenlands. Deres faktiske betydning for politiske hendelser avhenger sterkt av de politiske, sosiale og institusjonelle rammene i stemmelandet.

I tillegg er det såkalte direkte demokratiske initiativprosedyrer, der forslaget som skal stemmes om kommer fra velgerne. I stedet for folkeavstemninger i Sveits, Østerrike og den tyske delstaten Baden-Württemberg brukes begrepet folkeavstemning her; i resten av Tyskland brukes folkeavstemning . Imidlertid, spesielt i daglig språk og journalistisk bruk, brukes disse begrepene ofte feilaktig synonymt.

etymologi

Det tyske ordet folkeavstemning er et fremmedord fra latin og består av prefikset re "tilbake" og verbet ferre "slitasje", "bringe" sammen. I en folkeavstemning blir avgjørelsen om en politisk sak "ført tilbake" eller "brakt tilbake" av den valgte representanten, parlamentet, til suveren , folket i staten .

Terminologi

I statsvitenskap , er begrepet folkeavstemning for det meste brukt til å betegne en populær stemme på et forslag utarbeidet eller allerede vedtatt av valgt politisk representant. Denne bruken skiller begrepet folkeavstemning fra uttrykket folkeavstemning eller folkeavstemning, som vanligvis brukes til å beskrive en avgjørelse initiert av befolkningen om et forslag som stammer fra befolkningen.

 • I den tyske grunnloven og konstitusjonene i forbundsstatene er imidlertid dette skillet ikke gjort så klart. Begrepet folkeavstemning brukes om alle beslutninger - inkludert de med folkeavstemningskarakter.
 • I Østerrike brukes uttrykket folkeavstemning verken i den føderale konstitusjonelle loven eller i konstitusjonene til forbundsstatene .
 • Bare i Sveits er språket til direkte demokratiske virkemidler klart basert på spørsmålet om forfatterskapet til utkastet. Det blir alltid snakket om en folkeavstemning når forslaget som skal stemmes om er utarbeidet av den folkevalgte, mens forslaget kommer fra befolkningen og omtales som et populært initiativ .

Vanskeligheten med å avgrense begrepet folkeavstemning økes ved at begrepet folkeavstemning brukes vilkårlig (= synonymt ) på mange andre språk, dvs. uavhengig av hvem (valgt representasjon eller personer) som utviklet malen.

Et synonym for folkeavstemning som brukes på tysk og på mange andre språk er folkelig .

Former for folkeavstemninger

Det er en hel rekke former for folkeavstemningen, som kan differensieres etter forskjellige aspekter (med overlappinger som er regelen):

 • I henhold til emnet for folkeavstemningen, dvs. om det gjelder grunnloven, en enkel juridisk eiendel ( lov , internasjonal traktat ) eller budsjettet .
 • Ifølge initiativtaker , dvs. om det utløses av regjeringen eller parlamentet, befolkningen eller rettssystemet.
 • I henhold til om en folkeavstemning handler om en allerede effektiv lov eller en resolusjon fra parlamentet eller regjeringen som ennå ikke har trådt i kraft.
 • I henhold til bindende karakter, dvs. om resultatet er bindende eller bare anbefaler.

I en stats juridiske virkelighet avviker ofte den spesifikke utformingen av de enkelte folkeavstemningene litt, slik at blandede former er mer regelen enn unntaket.

Avvisende folkeavstemning

En opphevende folkeavstemning tjener til å oppheve (= opphevelse) en allerede gyldig lov . Denne formen for folkeavstemning er initiert av befolkningen, og for å få det til må et visst antall underskrifter fra velgerne samles inn. Det er ikke lovlig forankret i Sveits (unntak: folkeavstemning for presserende lover), Tyskland eller Østerrike, men det spiller en viktig rolle i det politiske systemet i Italia og noen latinamerikanske land.

Valgfri og obligatorisk folkeavstemning

Valgfri folkeavstemning

Den valgfrie folkeavstemningen er en frivillig (= valgfri) avstemning fra innbyggerne om et forslag som allerede er godkjent av den valgte representanten. For å få til denne folkeavstemningen må et visst antall underskrifter fra stemmeberettigede samles inn. Denne formen for folkeavstemning er vanligvis initiert av befolkningen, men noen ganger kan det være f.eks. B. kan også arrangeres av et andre parlamentarisk kammer.

Obligatorisk folkeavstemning

En obligatorisk folkeavstemning holdes hvis det eksisterende rettssystemet i en stat gjør det obligatorisk (= obligatorisk) for en bestemt rettsakt. Dette er stort sett tilfellet når en grunnlov, eller i det minste dens essensielle komponenter eller prinsipper, endres av den valgte representasjonen. En obligatorisk folkeavstemning trenger ikke initieres separat, men utløses automatisk under visse forhold.

Økonomisk folkeavstemning

En finansiell folkeavstemning er en folkeavstemning som er spesielt knyttet til budsjettspørsmål, der velgerne direkte kan bestemme spesielt høye offentlige utgifter. I utgangspunktet kan den økonomiske folkeavstemningen kombineres med hvilken som helst av de nevnte typer folkeavstemninger. I politisk praksis spiller den imidlertid bare en viktig rolle i Sveits, hvor den vanligvis er utformet som en valgfri eller obligatorisk økonomisk folkeavstemning.

Bekreftende folkeavstemning

Ved en bekreftende folkeavstemning eller en enkel folkeavstemning, sender regjeringen eller parlamentet en mal til befolkningen for bekreftelse (= bekreftelse) av seg selv. Avhengig av staten kan en slik folkeavstemning initieres av regjeringen eller av parlamentet, hvor sistnevnte vanligvis krever stemmer fra et visst antall medlemmer (vanligvis en tredjedel eller en halv).

Konstituerende folkeavstemning

En konstituerende folkeavstemning eller konstitusjonell folkeavstemning refererer alltid til deler eller hele grunnloven (= grunnloven) i et land. I mange land er det obligatorisk å holde denne folkeavstemningen under visse betingelser, slik at den ofte er en obligatorisk folkeavstemning samtidig. Hvis en konstituerende folkeavstemning ikke er obligatorisk, initieres den vanligvis av regjeringen eller parlamentet.

Rådgivende folkeavstemning

En konsultativ folkeavstemning brukes til å stille spørsmål ved befolkningen og har ingen bindende virkning. Det er stort sett initiert av regjeringen eller parlamentet, men initiering fra befolkningen er også planlagt i en rekke stater. I tysk bruk blir denne prosedyren vanligvis referert til som en folkeavstemning.

Suspensiv folkeavstemning

En lov som allerede er vedtatt, men som ennå ikke har trådt i kraft eller en resolusjon holdes "avventende" (= suspendert) gjennom en suspensiv folkeavstemning. Ikrafttredelsen utsettes derfor for en viss periode hvor tilstrekkelige underskrifter fra stemmeberettigede kan samles inn til avstemning. Uavhengig av om et tilstrekkelig antall underskrifter til slutt kan gis, gjelder den suspensive virkningen fra dagen for den offisielle registrering av folkeavstemningen.

Politisk betydning og folkeavstemningens rolle

Den mest fremtredende egenskapen for folkeavstemningens politiske betydning er deres høye legitimitet. I samme grad som siden 1800 -tallet, med fremskritt i global demokratisering, har politisk legitimitet i økende grad blitt generert gjennom veien for "samtykke", og eldre referansepunkter for politisk legitimitet som "gudfryktighet" eller "militær overlegenhet" er i retrett -folkeavstemning instrument vokser i betydning. Siden i en folkeavstemning hele den stemmeberettigede befolkningen alltid kan uttrykke seg direkte om et politisk spørsmål, er resultatet til slutt utstyrt med den høyeste tenkelige graden av "godkjenning" legitimitet.


Securitized direkte demokratiske bottom-up-prosedyrer på nasjonalt nivå [1]


Nedefra folkeavstemninger 1874–2009 *

land Antall del
Sveits 336 62,6%
Italia 62 11,5%
Liechtenstein 56 10,4%
San Marino 14. 2,6%
Uruguay 11 2,0%
Latvia 10 1,9%
Litauen 9 1,7%
Ungarn 7. 1,3%
Palau 5 0,9%
Slovakia 5 0,9%
New Zealand 4. 0,7%
Taiwan 4. 0,7%
Ukraina 4. 0,7%
Slovenia 3 0,6%
(Estland ** ) 2 0,4%
Georgia 1 0,2%
Colombia 1 0,2%
Makedonia 1 0,2%
Serbia 1 0,2%
Venezuela 1 0,2%
totalt 537

* 38 land over hele verden, hvorav 20 fant ned og ned folkeavstemninger (1874–2009)

** 1923 og 1933, i dag anerkjenner ikke den estiske grunnloven slike rettigheter

Empiriske studier [1] [2] beviser viktigheten av en levd sosial og politisk kultur for effekten av direkte demokratiske , deltakende instrumenter, prosesser og prosedyrer. Avhengig av hvem som starter disse prosessene, med hvilke intensjoner og mål, og med hvem makten og avgjørelsene ligger, kan de:

 • enten tjene til (ytterligere) å konsentrere eller opprettholde politisk makt,
 • eller spille en rolle i konkurransen mellom politiske partier om valggunst,
 • eller innbyggerne, sivilsamfunnet videre eller nytt, styrke (innbyggermakt) , bidra avgjørende til den (virkelige, fulle) borgermedvirkning / deltakelse.

Uwe Serdülle og Yanina Welp i Direct Democracy Upside Down (Direct Democracy Upside Down) , [1] Analyse og sammenligning av "bottom-up" folkeavstemninger på nasjonalt nivå i alle land over hele verden i perioden 1874–2009. Slike folkeavstemninger er sertifisert i 38 land, men har bare funnet sted (minst en gang) eller har funnet sted (oftere) i 20 land. Forfatterne begrenser undersøkelsen til folkeavstemninger "bottom-up" som aktivt initieres av borgere og sivilsamfunn, i motsetning til andre forfattere som tar begrepet bredere. [3] I årene 1874–2009 fant 537 "bottom -up" folkeavstemninger sted [4] - i de enkelte land som vist i tabellen til høyre.

Historisk "top-down" prosedyrer, slik som "top-down" folkeavstemninger, kan over tid føre til mer borger deltakelse ( medbestemmelse , medbestemmelses, co-creation, deltakelse). [1] [2]

Folkeavstemninger på nasjonalt, føderalt, internasjonalt og overnasjonalt nivå

Folkeavstemninger på nasjonalt og føderalt nivå

Den hyppigste og viktigste anvendelsen av folkeavstemninger i en stat - spesielt i demokratier - gjelder anerkjennelse av en grunnlov, som man gjerne vil gi høyest mulig legitimasjon på denne måten. I denne sammenhengen kan folkeavstemninger ta rollen som en identitetsskapende grunnleggende handling i en stat. I Tyskland, for eksempel, ble grunnlovene til forbundsstatene Hessen og Bayern presentert for befolkningen for å stemme i en folkeavstemning i 1946.

Utover handlinger for å etablere en stat, er folkeavstemninger et av de sjelden brukte politiske instrumentene i de fleste stater. Som regel innkalles de til å stemme om endringer i grunnloven, sosialt ekstremt kontroversielle lovforslag, traktater under statlig eller folkerett og internasjonale avtaler - det vil si avgjørelser som fundamentalt påvirker statens videre forløp og antagelig for en lengre periode . Folkeavstemningen i Brasil om forbudet mot våpenhandel fra 2005 kan her nevnes som et eksempel. På forespørsel fra det sivile samfunn utarbeidet den brasilianske regjeringen en tilsvarende lov med det formål å dempe det høye nivået av voldskriminalitet på denne måten. Imidlertid stemte rundt 64% av de stemmeberettigede mot lovforslaget i folkeavstemningen. [5]

Hvis folkeavstemninger ikke er obligatoriske, kan det gis flere grunner til at en regjering bevisst bestemmer seg for å bruke folkeavstemningen som et politisk instrument. Emnet for avstemningen kan diskuteres så kontroversielt i samfunnet at en demokratisk regjering - som i utgangspunktet bare er legitimert av sine egne velgere - ønsker å skape et størst mulig legitimasjonsgrunnlag for de forventede sosiale konfliktene om avgjørelsen ved hjelp av en folkeavstemning. Spesielt i stater med veldig sterke eller veldig ensidige parlamenter sendt av visse sosiale grupper, kan folkeavstemningen være en mulighet for regjeringen til å gjennomføre sine politiske prosjekter, selv om et klart flertall i parlamentet er imot det.

I land med et svært svakt parlament, derimot, kan folkeavstemningen være en mulighet for parlamentarikere til å seire mot en altfor sterk regjering. Noen ganger blir folkeavstemninger initiert av en parlamentarisk minoritet som bruker dette instrumentet som en mulighet for aktiv politikk fra opposisjonen.

Folkeavstemninger på internasjonalt nivå

Oppfordring til deltakelse i folkeavstemningen om Transnistrias uavhengighet (2006)

På internasjonalt nivå brukes folkeavstemninger hovedsakelig om suverenitet og territorielle spørsmål. Beslutninger om nasjonale minoriteters suverenitet eller autonomi eller beslutninger om tilknytning av et bestemt, vanligvis befolket territorium til en stat, tas gjentatte ganger via folkeavstemning. Fordelen med denne prosedyren er at den, i motsetning til en militær løsning på det respektive spørsmålet, redder menneskeliv og legger beslutningen i hendene på alle de som er direkte berørt, det vil si at den kan forhindre mulig forvrengning av sosiale elites spesielle interesser. Siden hver stemme teller likt, skaper en folkeavstemning et rettferdig utgangspunkt som er uavhengig av militære og sosiale maktforhold. Den høye legitimiteten til en folkeavstemning sikrer også at sjansen for alle involverte grupper til å respektere stemmeresultatet økes, siden det å se bort fra det vanligvis er forbundet med høye mulighetskostnader . En uunnværlig forutsetning for de nevnte effektene er imidlertid at folkeavstemningen følger prinsippene om frie valg . For å sikre dette og for å understreke legitimiteten til prosedyren igjen, blir observatører stort sett sendt fra alle interesserte parter og også fra nøytrale parter. Etter mer enn 30 års borgerkrig, kunne Eritrea håndheve sin uavhengighet fra Etiopia ved en folkeavstemning i 1993. Gjennomføringen av folkeavstemningen ble overvåket av det internasjonale samfunnet gjennom stemmeabservatører.

For at en folkeavstemning kan brukes som et politisk instrument, er det avgjørende at alle parter som er involvert i avstemningen er godtatt. Hvis dette ikke er tilfelle, kan en folkeavstemning enten ikke finne sted i det hele tatt eller boikottes av en av sidene, noe som svekker legitimiteten betydelig.

I Europa er det to eksempler hvor en folkeavstemning er påkrevd av den ene siden, men nektet eller boikottet av den andre. I Baskerland har en folkeavstemning om uavhengighet fra Spania vært etterlyst i mange tiår, noe den spanske regjeringen alltid har nektet. [6] Deler av de baskiske styrkene som kjemper for uavhengighet begrunner deres videreføring av den væpnede kampen mot den spanske staten, blant annet med avslag på denne folkeavstemningen.

I Transnistria , et territorium i Dnjester som formelt tilhører Moldova, men som de facto er uavhengig, ble det avholdt en folkeavstemning i 2006 om uavhengighet fra Moldova og tiltredelse til Russland . Selv om det overveldende flertallet av de som stemte var for løsrivelse fra Moldova, avviste både Moldova og en rekke andre stater folkeavstemningen på forhånd, slik at det ikke ble noen endring i den politiske statusen til Transnistria. [7]

Hvis løsningen av en territoriell eller suverenitetskonflikt anses som uunnværlig for den internasjonale orden, eller hvis det ikke er noen allment anerkjent regjering på grunn av en tidligere krig eller borgerkrig , kalles det noen ganger folkeavstemninger av stater som FN eller en annen overnasjonal organisasjon . Et eksempel på dette er folkeavstemningen i 1999 om Øst -Timors uavhengighet . [8] Flertallet av de som stemte talte for uavhengighet fra Indonesia , hvorpå dette faktisk ble implementert og siden har blitt anerkjent av de fleste stater.

På internasjonalt nivå holdes det stort sett bekreftende folkeavstemninger uten quorumer .

Folkeavstemninger på overnasjonalt nivå

Irsk regjeringsplakat som fremmer ratifisering av Lisboa -traktaten (2009)

På overnasjonalt nivå spiller folkeavstemninger først og fremst en rolle i overføringen av individuelle suverenitetsrettigheter til overnasjonale institusjoner. Dette kan for eksempel være spørsmål om valutapolitikk , utenrikspolitikk eller rettshåndhevelse .

I Europa var det folkeavstemninger i en rekke land om spørsmålet om det respektive landet skulle slutte seg til eller forlate EU eller et av dets forgjengersamfunn, om innføring av euroen eller om anerkjennelse av Lisboa -traktaten . Ved avstemningen i 1972 stemte folket i Norge mot landets tiltredelse til EØF og i 1994 mot at landet ble medlem av EU. [9] Den danske befolkningen avviste innføringen av euroen i 2000, [10] og de sveitsiske innbyggerne stemte i en folkeavstemning i 2005 om at Sveits skulle slutte seg til Schengen -avtalen . [11]

Folkeavstemningene som ble holdt i Frankrike , [12] Nederland [13] og Irland om anerkjennelse av EUs konstitusjonelle traktat og den påfølgende Lisboatraktaten var av spesiell betydning. [14] På grunn av prinsippet om enstemmighet kan dette bare bli gyldig hvis det hadde blitt anerkjent av alle EU -medlemsland . I alle tre statene stemte innbyggerne mot ratifisering av traktaten. I Frankrike og Nederland ble det imidlertid bare avholdt konsultative folkeavstemninger om dette spørsmålet, og de respektive regjeringene eller parlamentene ratifiserte deretter traktaten til tross for borgernes negative stemme. I Irland var det derimot en obligatorisk og derfor bindende folkeavstemning. Regjeringen ble uttrykkelig forbudt fra å ratifisere traktaten av befolkningen. På grunn av betydningen av denne negative avstemningen for hele EU og det enorme politiske presset knyttet til det, innkalte den irske regjeringen til en ny folkeavstemning om spørsmålet om ratifisering i 2009, som denne gangen ble godkjent av befolkningen.

De britiske velgerne stemte for å forbli i Det europeiske økonomiske fellesskap i folkeavstemningen i 1975 . Følgelig stemte ingen flertall av de stemmeberettigede i Brexit -folkeavstemningen 2016 for at Storbritannia skulle forlate EU .

Misbruk av folkeavstemninger

Den høye legitimiteten til en folkeavstemning utsetter dette instrumentet gjentatte ganger for risiko for overgrep. Spesielt i diktaturer kan makthaverne bli fristet til å gi seg selv utseende av demokratisk legitimitet ved å holde folkeavstemning, både overfor sitt eget folk og overfor det internasjonale samfunnet. I defekte demokratier blir folkeavstemninger noen ganger brukt som en spak for å endre maktbalansen .

Folkeavstemning i Øst -Ukraina i 2014 ; Propagandabilder bør foreslå et høyt deltakelsesnivå for å "legitimere" de væpnede militsene

En lang rekke metoder kan brukes for å påvirke resultatet av en folkeavstemning på ønsket måte. Ikke alle disse midlene er ulovlige i alle stater, og med mindre det er alvorlige brudd på prinsippene om fritt valg, er det noen ganger vanskelig å nøyaktig skille mellom legitime stemmekampanjer og overgrepsmetoder. Hvis for eksempel i forkant av en folkeavstemning bare en av de to sidene har tilstrekkelige økonomiske og organisatoriske midler til å offentliggjøre sine bekymringer offentlig gjennom plakater, stevner osv., Er det en risiko for at resultatet blir forvrengt, men knapt med juridiske midler Konkurransemidler.

Noen ganger er to helt forskjellige spørsmål knyttet sammen i en folkeavstemning, slik at velgerne bare har muligheten til å gå med på begge punktene eller avvise begge. På denne måten kan det gjøres et forsøk på å gjøre et faktisk upopulært tiltak "velsmakende" for befolkningen. For å forhindre dette, fastslår noen - men ikke alle - stater at en folkeavstemning bare noen gang kan referere til ett punkt som skal stemmes om, eller at spørsmålene som skal stemmes om kan besvares separat med "Ja" eller "Nei" ( Sveits: prinsippet om "materiens enhet").

Et forsøk på overgrep blir litt tydeligere når et forslag til stemmespørsmål blir stilt i folkeavstemningen. Siden regjeringen i de fleste former for folkeavstemninger bestemmer formuleringen av spørsmålet som det skal stemmes om, kan man forsøke å oppnå flertall for ønsket resultat gjennom et nestet eller tendentiøst spørsmål eller en spesifikk (typografisk) grafisk utforming av avstemningen skli. I denne sammenhengen blefolkeavstemningen om status på Krim nevnt mange ganger: Folkerettseksperten Anne Peters beskrev prosessen, som ikke oppfylte kravene til Venezia -kommisjonen , som et "misbruk av folkeavstemningsinstrumentet" på grunn av mangelen av et valg. [15]

Gå et skritt videre, trusler, bruk av makt eller formell juridisk ekskludering kan sikre at politiske motstandere blir avskrekket fra å delta i avstemningen, og dermed forvride resultatet til din egen fordel. Det mest vidtrekkende og mest åpenbare trinnet er selvfølgelig å forfalske hele avstemningen .

Den foreslåtte designet stemmeseddel ved annekteringen av Østerrike til Det tyske riket (1938)

Et eksempel på en slik bruk av folkeavstemningsinstrumentet er avstemningen i 1938 om annektering av Østerrike til det tyske riket , der alle de nevnte tiltakene ble iverksatt for å manipulere resultatet. I avstemningen ble spørsmålet om "Anschluss" knyttet til spørsmålet om valg av NSDAP -listen for Riksdagen. Formuleringen av stemmespørsmålet var antydende - bruk av du -skjemaet, bruk av begrepet "gjenforening" - samt utformingen av stemmeseddelen - "ja" -feltet er i midten og er større. Motstanderne av prosjektet fikk ikke legge ut plakater eller på annen måte annonsere sin posisjon, ble i tillegg utsatt for fysisk undertrykkelse eller ble ekskludert fra å stemme ved et dekret. Mange steder var det ikke mulig å stemme i hemmelighet i valgboder, men i stedet fant avstemningen sted offentlig under øynene til sympatisører for NSDAP. Sist men ikke minst, hvis det er en deltakelse i avstemningen på over 99% og en stemme på mer enn 99% "ja", kan det antas med en sannsynlighet som grenser til visshet om at det er uredelig å stemme.

I tillegg til åpenbart fornærmende folkeavstemninger, blir anklagen om "misbruk av folkeavstemninger" også brukt igjen og igjen som et politisk kampbegrep når en politisk kraft prøver å presse gjennom sin politiske agenda ved hjelp av en folkeavstemning mot en sterk opposisjon.

For eksempel førte påstanden om en voldelig folkeavstemning 28. juni 2009 i Honduras til et kupp og fradømmelse av den demokratisk valgte presidenten Manuel Zelayas . Den dagen ønsket han å holde en konsultativ folkeavstemning om spørsmålet om en folkeavstemning om innkalling til en konstituerende forsamling skulle finne sted samtidig med det ordinære valget i 2010. Landets høyesterett hadde bestemt at den konsultative folkeavstemningen ville være ulovlig noen dager tidligere. Zelayas politiske motstandere tolket hans overholdelse av avstemningen som et forsøk på å undergrave landets konstitusjonelle orden ved hjelp av en folkeavstemning og styrte hans regjering - antagelig også grunnlovsstridig - ved hjelp av militæret . [16] Selv om et flertall av stater rundt om i verden klart fordømte kuppet, har det foreløpig ikke vært enstemmig om hvorvidt den ikke-bindende folkeavstemningen som ble planlagt av Zelaya ville ha vært lovlig. I lys av de store nasjonale og internasjonale spenningene rundt prosessen, synes et nøytralt svar på dette spørsmålet å være vanskelig. [17]

Utforming av folkeavstemningsloven i de tysktalende landene

Sveits

Sveits er hjemlandet til den moderne folkeavstemningen [18] (se: Folkeavstemningens historie ). Folkeavstemningen er der (ved siden av initiativretten ) en av søylene i det sveitsiske samstemmelsesdemokratiet med dets kollegialitetsprinsipp , siden både lovgivende og utøvende virksomhet uten støtte ser ut til å være ekskludert av et flertall i befolkningen.

Gjennom folkeavstemningsretten må de sveitsiske parlamentene på alle nivåer finne et kompromiss mellom alle store interessegrupper når de vedtar eller endrer loven. Beim fakultativen Referendum gilt dies aber nur dann, wenn die Gegner des geplanten Gesetzes genügend stark sind, um die notwendigen Unterschriften zu sammeln, und dass die Chance besteht, dass das Referendum gegen das Gesetz in der erzwungenen Volksabstimmung eine Mehrheit findet. Die Referendumsdrohung ist oft eine starke Waffe, die bereits im vorparlamentarischen Stadium und in der Parlamentsberatung eingesetzt wird. Ein tragfähiges Ergebnis ist gewöhnlich von einer allgemeinen mittleren Unzufriedenheit begleitet; das bedeutet, die Linke verzichtet oft auf ein Referendum, wenn die Rechte ebenfalls nicht von dem neuen Gesetz begeistert ist, und umgekehrt.

Das Referendumsrecht in der Schweiz hat einen vetoähnlichen Charakter, es ging historisch aus dem Vetorecht hervor, [19] und ihm wird daher für den politischen Prozess eine verzögernde und bewahrende Wirkung zugesprochen, indem es vom Parlament oder von der Regierung ausgehende Veränderungen abblockt oder ihr Inkrafttreten verzögert. Das schweizerische Referendumsrecht wird darum häufig als „Bremse in der Hand des Volkes“ bezeichnet und als ergänzendes Gegenstück zur Volksinitiative, dem „Motor der Politik“, gesehen. Insbesondere die häufigen Referenden über Finanzfragen haben eine positive Wirkung auf die Effizienz der Staatstätigkeit und verbessern die Verteilungsgerechtigkeit nachweisbar. [20]

Historisch wurde in der Schweiz der Begriff Referendum [18] für jede Form von direktdemokratischer Abstimmung genutzt. Dies ist heute unüblich, bei Abstimmungen die auf eine Initiative der Bevölkerung (Volksinitiative) zurückgehen hat sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts der Ausdruck Volksabstimmung durchgesetzt.

Eidgenossenschaft

Auf eidgenössischer Ebene kennt die Schweiz das obligatorische und das fakultative Referendum . Alle Änderungen der Schweizer Bundesverfassung , aber auch eine Reihe von Bundesbeschlüssen sowie der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemeinschaften unterliegen einem obligatorischen Referendum. Dabei muss die Änderung in der Abstimmung sowohl von einer Mehrzahl der Stimmbürger ( Volksmehr ) als auch von der Mehrzahl der Kantone ( Ständemehr ) angenommen werden. Gleiches gilt für den Fall der Totalrevision der Verfassung.

Bundesgesetze , bestimmte Bundesbeschlüsse und gewisse völkerrechtliche Verträge unterliegen dem fakultativen Referendum. Diese werden üblicherweise von Interessengruppen aus der Bevölkerung ergriffen, können jedoch auch von den Kantonen im Rahmen eines so genannten Kantonsreferendums erfolgen. Letzteres geschah allerdings bislang nur ein einziges Mal (2003). Zu einer Volksabstimmung im Anschluss an ein fakultatives Referendum kommt es, wenn dies mindestens 50.000 Stimmberechtigte oder acht Kantone innerhalb von 100 Tagen verlangt haben. Zur Annahme einer derartigen Vorlage genügt das Volksmehr. [21]

Kantone

Auch in den Schweizer Kantonen ist das Referendumsrecht umfassend ausgebaut, teils noch weitergehend als auf eidgenössischer Ebene, wobei sich die konkrete Ausgestaltung mitunter stark unterscheidet. [22] So kennen fünf Kantone grundsätzlich das obligatorische Referendum bei einfachen Gesetzen, das aber in der Regel nur unter bestimmten Bedingungen oder bei bestimmten Fragen zur Anwendung kommt. Mit Ausnahme der Kantone Glarus und Appenzell Innerrhoden , in denen Gesetze direkt von der Landsgemeinde beschlossen werden, kennen alle Kantone das fakultative Referendum bei einfachen Gesetzen. Auf kantonaler und kommunaler Ebene gibt es neben dem durch Unterschriftensammlung ermöglichten Referendum zum Teil auch das Behördenreferendum, bei dem eine qualifizierte Minderheit des entsprechenden Parlamentes – im Kanton Zürich reichen 45 von 180 Mitgliedern [23] – oder eine bestimmte Anzahl Gemeinden eine Volksabstimmung erzwingen kann.

Eine Besonderheit der Schweizer Kantone ist das Finanzreferendum , das es in allen Kantonen – allerdings nicht auf Bundesebene – gibt. Dabei haben die Bürger bei ungewöhnlich hohen Ausgaben des Staates die Möglichkeit, in einem Referendum über diese abzustimmen. Dies ist insofern ungewöhnlich, als die Schweiz das einzige Land ist, in dem die Ausgabenpolitik des Staates in einem förmlichen Referendumsrecht erfasst ist. In den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Schwyz ist das Finanzreferendum ausschließlich als obligatorisches, in elf weiteren ausschließlich als fakultatives und in den restlichen Kantonen in beiden Varianten ausgestaltet.

Gemeinden

Auch die knapp 2300 Schweizer Gemeinden verfügen überwiegend über umfangreiche Referendumsmöglichkeiten, die genaue Ausgestaltung ist allerdings noch uneinheitlicher als auf kantonaler Ebene. [24] Zum jeweiligen Referendumsrecht macht das Gemeindegesetz des Kantons dabei meist Rahmenvorgaben, die aber teils in der Gemeindesatzung noch zusätzlich angepasst werden können.

Grundsätzlich kennen die Gemeinden mit dem obligatorischen, dem fakultativen und dem Finanzreferendum dabei die gleichen Instrumente wie die Kantone. In fast allen Gemeinden der Schweiz unterliegt die Änderung der Gemeindesatzung dem obligatorischen Referendum, hingegen zumeist nur für wenige Sachgeschäfte. In einigen wenigen Gemeinden unterliegt zusätzlich noch die Höhe des Steuerfusses dem obligatorischen Referendum.

Im politischen Alltag spielt das fakultative Referendum eine wesentlich größere Rolle, mit dem Beschlüsse der gewählten Gemeindevertretung, seltener auch Beschlüsse der Gemeindeverwaltung, der Abstimmung durch das Volk unterzogen werden können. Man kann hierbei grob drei Gruppen von Gemeinden unterscheiden: in der ersten Gruppe kann das fakultative Referendum auf alle Beschlüsse der Gemeindevertretung angewendet werden, in der zweiten Gruppe ist der Anwendungsbereich vollständig in der Gemeindesatzung geregelt, in der dritten und kleinsten Gruppe bestimmt eine abschließende Aufzählung, welche Angelegenheiten dem fakultativen Referendum unterliegen.

Das fakultative Referendum kann immer durch Unterschriftensammlung aus dem Volk, vielfach aber auch durch die Stimmen eines gewissen Anteils der gewählten Vertreter (Behördenreferendum) ausgelöst werden. In den meisten Gemeinden ist hierzu eine Mehrheit von Stimmen der gewählten Vertreter nötig, es bekommt damit den Charakter eines vom Parlament angesetzten konfirmativen Referendums. Teils kann ein fakultatives Referendum auch durch die Minderheit in einer gewählten Vertretung oder, bei Gemeinden ohne Parlament, durch eine bestimmte Anzahl an einer Gemeindeversammlung anwesende Stimmberechtigte [25] eingefordert werden, wodurch es ein mögliches Vetoinstrument der Opposition wird.

Genauso wie auf kantonaler Ebene kennen alle Gemeinden das Finanzreferendum, mit dem hohe einmalige oder wiederkehrende Ausgaben einer Abstimmung durch das Volk unterzogen werden. Manche Gemeinden kennen das Finanzreferendum in obligatorischer, manche in fakultativer, einige weitere wiederum in beiden Ausprägungen.

Deutschland

In Deutschland ist das Referendumsrecht insgesamt nur sehr schwach ausgebildet und allenfalls auf der kommunalen Ebene für den politischen Alltag von größerer Bedeutung. Auf Bundes- und Landesebene sind Referenden nahezu ausschließlich zur Regelung von Verfassungs- und Territorialfragen vorgesehen.

Bundesrepublik

In der Bundesrepublik Deutschland ist das Referendumswesen auf Bundesebene nur sehr schwach ausgebaut und für die tatsächliche Politik nahezu bedeutungslos. Das Grundgesetz kennt zwar sowohl das obligatorische als auch das konstitutive Referendum, allerdings sind beide Referendumsformen nur in sehr speziellen und seltenen Fragen zugelassen. So ist das konstitutive Referendum im Falle der Ausarbeitung einer Verfassung ( Art. 146 Grundgesetz ) zwingend vorgesehen, wozu es aber trotz dementsprechender politischer Überlegungen auch nach der Deutschen Wiedervereinigung nicht kam. Des Weiteren ist ein obligatorisches Referendum im Falle der Neugliederung des Bundesgebietes , also bei der Zusammenlegung oder Aufspaltung von Bundesländern, vorgeschrieben. Dies kam in der Bundesrepublik 1952 bei der Gründung des Bundeslandes Baden-Württemberg und bei der geplanten, aber 1996 von der Bevölkerung abgelehnten, Zusammenlegung der Bundesländer Berlin und Brandenburg vor. Zusätzlich kennt das Grundgesetz ebenfalls im Fall einer Gebietsneugliederungen das Instrument der Volksbefragung , die trotz dieser Bezeichnung kein konsultatives Referendum ist, sondern bindende Wirkung hat. Das Instrument der Volksbefragung ist in der Bundesrepublik allerdings noch nie angewendet worden.

Eine besondere Bedeutung für die Bundesrepublik hatte das 1955 im – damals noch nicht zu Deutschland gehörenden – Saarland abgehaltene konfirmative Referendum über den Status des Landes. Die saarländische Bevölkerung entschied über die Frage, ob das nach der Zeit als Französische Besatzungszone seit 1949 als autonomes Staatsähnliches Gebilde existierende, allerdings mit einer Zoll- und Währungsunion mit Frankreich verbunden gebliebene Saarland im Rahmen des Europäischen Saarstatuts zu einem außerstaatlichen Sonderterritorium der Westeuropäischen Union werden solle. In der Abstimmung sprachen sich 67,7 % der Stimmberechtigten dagegen aus, woraufhin in der Folge die Regierung des Saarlandes Verhandlungen mit der deutschen Bundesregierung aufnahm und schließlich zum 1. Januar 1957 der Bundesrepublik Deutschland beitrat.

Bundesländer

Auf Bundesländerebene ist die Bedeutung von Referenden je nach Land stark unterschiedlich. Im Rahmen der Gründung der Bundesrepublik und später dem Beitritt der ostdeutschen Länder zum Bundesgebiet wurde in einigen Bundesländern die jeweilige Landesverfassung auf dem Weg des konstitutiven Referendums der Bevölkerung zur Abstimmung gestellt. Lediglich in den Bundesländern Hessen und Bayern sind darüber hinaus generell für Verfassungsänderungen konstitutive Referenden obligatorisch vorgesehen. So kam es in Bayern einschließlich der Abstimmung zur Gründung des Freistaats bereits zu zehn obligatorischen Referenden zur Landesverfassung (siehe Volksgesetzgebung in Bayern ), während in Hessen bislang sieben so genannte „Volksabstimmungen“ zur Landesverfassung abgehalten wurden. [26] Das Bundesland Berlin kennt ebenfalls obligatorische Referenden, allerdings nur für den speziellen Fall, dass die Artikel 62 oder 63 der Landesverfassung geändert werden, in denen die Direkte Demokratie auf Landesebene geregelt ist (siehe Volksgesetzgebung in Berlin ). Das bislang einzige Referendum hierzu wurde 2006 in Berlin abgehalten. In einigen weiteren Bundesländern (z. B. Baden-Württemberg , Nordrhein-Westfalen , Rheinland-Pfalz ) können Regierung oder Parlament unter bestimmten Bedingungen ein konfirmatives Referendum anberaumen. Diese Möglichkeit wurde aber erstmals 2011 von Baden-Württemberg im Rahmen der Auseinandersetzung um Stuttgart 21 genutzt. Eine Sonderrolle nimmt das Bundesland Hamburg ein, das als einziges in Deutschland die Möglichkeit zu einem fakultativen Referendum bietet. Dieses Instrument wurde 2007 über ein Volksbegehren eingeführt, kam aber bislang nur ein Mal zur Anwendung (siehe Volksgesetzgebung in Hamburg ).

Gemeinden

Auch auf kommunaler Ebene kennen seit 2005 alle Bundesländer in Deutschland Referenden. Mit dem so genannten Ratsbegehren können Gemeindevertretungen der Bevölkerung Fragen zur verbindlichen Abstimmung in einem konfirmativen Referendum vorlegen. In einigen Bundesländern gibt es zusätzlich oder stattdessen die Möglichkeit zu unverbindlichen Bürgerbefragungen , also konsultativen Referenden auf Gemeindeebene. Die genaue Ausgestaltung beider Referendumsformen in den Kommunen variiert dabei je nach Bundesland und Gemeindesatzung . Von 1956 bis Ende 2017 fanden insgesamt 7.503 Verfahren (Bürgerbegehren und Ratsbegehren) statt. [27]

Österreich

Österreich verfügt heutzutage über ein moderat ausgebautes Referendumsrecht, das aber in der Praxis nur sehr selten zur Anwendung kommt. Im öffentlichen Diskurs wurde in den Vergangenheit insbesondere zu Fragen der Europäischen Union immer wieder die Forderung erhoben, diese per konfirmativem Referendum zu beschließen.

Bundesebene

Bei Gründung der Republik war ursprünglich nur in zwei Fällen ein obligatorisches Referendum (in Österreich Volksabstimmung genannt) vorgesehen: im Falle einer Gesamtänderung der Bundesverfassung sowie bei der vorzeitigen Absetzung des Bundespräsidenten. Überdies ist eine Volksabstimmung über einen Gesetzesbeschluss abzuhalten, wenn dies der Nationalrat beschließt. Volksabstimmungen gab es in Österreich 1978 zur Frage der friedlichen Nutzung der Kernenergie und 1994 über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union; beim Beitritt zur Europäischen Union handelte es sich nach herrschender Meinung um eine Gesamtänderung der Bundesverfassung. Eine Volksabstimmung über die Absetzung des Bundespräsidenten ist noch nie zur Anwendung gekommen.

Nachdem es zu Beginn der 1970er Jahre zu einer gesellschaftlichen Debatte um die Weiterentwicklung der Demokratie kam, wurden weitere, direktdemokratische Instrumente in Österreich eingeführt. Mit dem Instrument der Volksbefragung kann das Parlament eine politische Frage dem Volk auf unverbindliche Art zur Entscheidung vorlegen, also per konsultativem Referendum. Die bisher einzige bundesweite Volksbefragung fand 2013 über die Einführung eines Berufsheeres statt.

Bundesländer

Die Ausgestaltung des Referendumsrechts unterscheidet sich stark zwischen den österreichischen Bundesländern. Während das Burgenland , die Steiermark , Ober- und Niederösterreich keinerlei Referenden in den Landesverfassungen vorsehen, entspricht beispielsweise in Wien die rechtliche Ausgestaltung weitgehend der Bundesebene. In Tirol kann die Regierung lediglich konsultative Referenden ansetzen, der Landtag hingegen auch konfirmative, während obligatorische Referenden gänzlich unbekannt sind. Das Land Salzburg wiederum kennt das obligatorische Referendum nur im Fall der Totalrevision der Landesverfassung, während ein konfirmatives Referendum bereits von einer Minderheit von einem Drittel der Abgeordneten beschlossen werden kann. Im Vorarlberg und in Kärnten können konfirmative Referenden jeweils vom Landtag beschlossen werden. Ein obligatorisches Referendum kennt Kärnten hingegen nur im Fall der Auflösung einer Gemeinde , welches dann auch nur dort durchgeführt werden. Im Vorarlberg ist das obligatorische Referendum hingegen bei der Auflösung des Landes, der Schmälerung des Territoriums, sowie bei Änderung der mit der Ausgestaltung der direkten Demokratie befassten Artikel der Landesverfassung vorgesehen.

Insgesamt betrachtet spielen Referenden in den österreichischen Bundesländern nur eine sehr untergeordnete Rolle. Einzig im Bundesland Wien kam es in den vergangenen Jahrzehnten, insbesondere durch Volksbefragungen , zu einer vergleichsweise intensiven Anwendung von Referenden.

Gemeinde

Liechtenstein

Die „konstitutionelle Erbmonarchie“ Liechtenstein kennt Referenden seit der Verfassung von 1921, wobei deren Geltungsbereich 1992 und 2003 durch Reformen erweitert wurde. Eine Liechtensteiner Besonderheit ist, dass der Fürst ein weitreichendes Vetorecht hat – verweigert er binnen sechs Monaten nach Zustandekommen eines Beschlusses die Unterschrift, tritt dieser nicht in Kraft. Vor diesem Hintergrund haben alle Referenden in Liechtenstein stets einen konsultativen Charakter, auch wenn diese für das Liechtensteiner Parlament, den Landtag, zunächst bindend sind. Liechtenstein kennt heute das konfirmative, das fakultative, das obligatorische sowie das Finanzreferendum.

Der Geltungsbereich des obligatorischen Referendums wurde seit 1921 schrittweise erweitert. Zunächst galt es nur für extreme Steuererhöhungen (Erhöhung um das 1,5fache), seit 2003 fallen zusätzlich noch Streitfälle in der Richterbestellung und die mögliche Abschaffung der Monarchie unter die obligatorische Referendumspflicht. Der Landtag kann seit 1921 von sich aus mit der Mehrheit seiner Stimmen eine Vorlage dem Volk im konfirmativen Referendum zum Beschluss vorlegen. Das fakultative Referendum wurde erst 1992 eingeführt und galt zunächst nur für Staatsverträge , seit 2003 auch für Verfassungsänderungen. Ebenfalls 1992 wurde das fakultative Finanzreferendum eingeführt, das bei einmaligen Ausgaben von 500.000 CHF oder wiederkehrende Ausgaben von 250.000 CHF ergriffen werden kann.

Ausgestaltung des Referendumsrechts in anderen Staaten

Frankreich

In Frankreich gilt die Verfassung der Fünften Französischen Republik von 1958 (davor gab es mehrere andere Verfassungen Frankreichs ).

Durch Verfassungsgesetz vom 23. Juli 2008 erhielt der Artikel 88-5 dieser Verfassung folgende Fassung:

„Artikel 88-5. Jeder Gesetzentwurf, der zur Ratifizierung eines Vertrages über den Beitritt eines Staates zur Europäischen Union und zu den Europäischen Gemeinschaften ermächtigt, wird vom Präsidenten der Republik zum Volksentscheid gebracht. Durch einen von jeder Kammer mit einer Mehrheit von drei Fünfteln der Mitglieder im gleichen Wortlaut angenommenen Antrag kann das Parlament jedoch die Annahme des Gesetzentwurfs nach dem im dritten Absatz von Artikel 89 vorgesehenen Verfahren zulassen.“ [28]

Griechenland

Die griechische Verfassung vom 9. Juni 1975 [29]

besagt in

Artikel 44. (1) In Ausnahmefällen eines außerordentlich dringenden und unvorhergesehenen Notstandes kann der Präsident der Republik auf Vorschlag des Ministerrates gesetzgeberische Akte erlassen. Diese werden nach den Bestimmungen des Artikels 72 Absatz 1 innerhalb von 40 Tagen nach ihrem Erlaß oder innerhalb von 40 Tagen nach Einberufung des Parlaments zu einer Sitzungsperiode dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt. Werden sie dem Parlament innerhalb einer Frist nicht vorgelegt oder vom Parlament innerhalb von drei Monaten nach ihrer Vorlage nicht genehmigt, treten sie für die Zukunft außer Kraft.

Absatz 2 umfasste bis 1986 nur einen Satz, nämlich

„(2) Der Präsident der Republik kann durch Verordnung die Durchführung einer Volksabstimmung über dringende nationale Fragen anordnen.“

Durch Gesetz vom 12. März 1986 erhielt der Absatz 2 folgende Fassung:

„(2) Der Präsident der Republik kann nach Beschluß der absoluten Mehrheit der Abgeordneten, der auf Vorschlag des Ministerrates gefaßt wird, durch Verordnung die Durchführung einer Volksabstimmung über besonders wichtige nationale Fragen anberaumen. Der Präsident der Republik kann durch Verordnung eine Volksabstimmung auch über schon verabschiedete Gesetzesentwürfe zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen – außer wenn sie die öffentlichen Finanzen betreffen – anberaumen, falls dies von drei Fünfteln der Gesamtzahl der Abgeordneten auf Vorschlag von zwei Fünfteln gemäß der Geschäftsordnung des Parlaments und dem Gesetz zur Anwendung dieses Absatzes beschlossen wurde. Während einer Legislaturperiode des Parlaments dürfen nicht mehr als zwei Volksabstimmungen über Gesetzentwürfe durchgeführt werden. Wird ein Gesetzentwurf angenommen, so beginnt die Frist des Artikels 42 Absatz 1 von der Durchführung der Volksabstimmung an.“

Am 1. November 2011 kündigte der griechische Regierungschef Papandreou völlig überraschend an, er werde kurzfristig im Parlament die Vertrauensfrage stellen und plane ein Referendum über die mit weiteren drastischen Sparauflagen verbundenen aktuellen Beschlüsse des zurückliegenden Euro-Gipfels in Brüssel zur Griechenlandhilfe (siehe EFSF ). Am 2. November verlautete, die Abstimmung solle am 4. oder 5. Dezember 2011 stattfinden.

Offensichtlich würde ein solches Referendum gegen Artikel 44 Absatz 2 verstoßen, weil es 'die öffentlichen Finanzen betrifft'; Papandreous Ankündigung verursachte Irritationen und Ablehnung. [30]

Japan

In Japan werden nach Art. 79 der Verfassung die Obersten Richter durch das Kabinett vorgeschlagen und in einer Volksabstimmung bestätigt. Hier sind aber die meisten Stimmen Enthaltungen und die Richter können eigentlich nur bestätigt werden. Verfassungsänderungen werden dem Volk ebenfalls zur Ratifikation vorgelegt.

Weitere Länder

Weltweit besteht in einer Vielzahl von Ländern die Möglichkeit zur Durchführung eines Referendums. Sowohl die rechtliche Ausgestaltung des jeweiligen Referendumsrechts als auch die politisch-praktische Bedeutung des Instruments ist dabei im höchsten Maße durch die historischen, konstitutionellen und politischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Staates geprägt. Vor diesem Hintergrund sind generalisierende Aussagen zum Stand des weltweiten Referendumswesen kaum möglich, und eine Betrachtung des jeweiligen Einzelfalles ist unumgänglich. Das konstitutive Referendum ist die weltweit verbreitetste Ausformung und in wohl nahezu allen Staaten, die ein Referendumsrecht kennen, zu finden.

Geschichte des Referendums

Das moderne Referendum setzte sich in der Folge der bürgerlichen Revolution des 19. Jahrhunderts zunächst in der Schweiz durch, maßgeblich inspiriert durch Karl Bürkli und die Zürcher Demokratische Bewegung . Die Einführung des Volksvetos 1831 im Kanton St. Gallen galt in dieser Hinsicht als Pionierleistung.

In der Folge hatte die Einführung der Volksrechte aber auch beachtliche Ausstrahlungswirkung auf die demokratische Linke in ganz Europa und in den USA , auch wenn sich relativ bald herausstellte, dass der Stimmbürger als Souverän eher konservativ-bewahrend entscheidet. So lässt sich die Einführung von direktdemokratischen Instrumenten in Oregon nachweisbar auf Schweizer Einfluss zurückführen. Eine deutliche Vorbildwirkung hatte die Schweizer Referendumsdemokratie auch auf die Verfassung der Weimarer Republik .

Die internationale Ausbreitung des Referendumswesens seit dem 19. Jahrhundert erfolgte zumeist im Gefolge der weltweiten Demokratisierung . Eine letzte Demokratisierungswelle war in Europa in den 1970er, 80er- und 1990er Jahren zu beobachten. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts erlangte das Referendumswesen vor allem in Lateinamerika eine zunehmende Bedeutung für die politische Praxis.

Kritik

Insbesondere bei einem Referendum, welches einen status quo verändert, ist eine 50 % Entscheidung durch das Volk möglicherweise zu marginal, da dies einen verfassungsverändernden Charakter hat und daher eine 2/3 oder 3/4 Mehrheit benötigt. Als Beispiel beim Brexit könnte ein regelmäßig geführtes Referendum ein Eintreten und Verlassen der EU je nach Stimmungslage in der Bevölkerung jeweils zum Zeitpunkt der Befragung rechtfertigen. [31]

Alternativ ist die Bedeutung eines verlorenen Referendums intensiver zu betrachten. In Quebec wurde bereits zweimal über das Verlassen der kanadischen Gemeinschaft abgestimmt und verloren. Sollte die Grenze bei 50 % liegen könnte argumentiert werden, dass erst zwei weitere positive Abstimmungen die negativen neutralisieren müssen, bevor der status quo verändert wird. [32]

Im Falle der Abspaltungsbestrebungen in Katalonien ist zu bedenken, wer abstimmungsberechtigt wäre. Nur die katalanische Bevölkerung, wobei sich die Frage stellt, wie dies definiert werden kann: Abstammung oder Residenz? Oder die spanische Nation insgesamt, da bis zur Abspaltung das Territorium als spanisch gilt. [33]

Siehe auch

Literatur

 • David Butler, Austin Ranney : Referendums Around the World. The Growing Use of Direct Democracy . AEI Press, Washington DC 1994, ISBN 0-8447-3853-0 (englisch).
 • Theodor Curti : Die Resultate des Schweizerischen Referendums . Wyss, Bern 1911, DNB 580827496 .
 • Theodor Curti: Geschichte der Schweizerischen Volksgesetzgebung. Zugleich eine Geschichte der Schweizer Demokratie . 2. Auflage. TH. Schröter, Zürich 1885.
 • Hermann K. Heußner, Otmar Jung (Hrsg.): Mehr direkte Demokratie wagen. Volksentscheid und Bürgerentscheid: Geschichte, Praxis, Vorschläge . 3. Auflage. Olzog, München 2011, ISBN 978-3-7892-8352-9 .
 • Bruno Kaufmann, Rolf Büchi, Nadja Braun: Guidebook to Direct Democracy in Switzerland and beyond . Hrsg.: Initiative & Referendum Institute Europe. 4. Auflage. 2010, ISBN 978-3-940716-03-3 (englisch).
 • Moritz Rittinghausen : Die direkte Gesetzgebung durch das Volk . 4. Auflage. Selbstverlag, Köln 1877, DNB 56083215X (früher erschienen als Social-demokratische Abhandlungen).
 • Robert Schediwy : Empirische Politik. Chancen und Grenzen einer demokratischeren Gesellschaft . Europaverlag, Wien/ München/ Zürich 1980, ISBN 3-203-50732-3 .
 • James William Sullivan: Direct Legislation by the Citizenship through the Initiative and Referendum . tredition, Hamburg 2012, ISBN 978-3-8491-4929-1 (englisch, unveränderter Nachdruck des Originals (Public Domain) von 1893).
 • Jos Verhulst, Arjen Nijeboer: Direkte Demokratie. Fakten, Argumente, Erfahrungen . Hrsg.: Democracy International. Brüssel 2007, ISBN 978-90-78820-02-4 ( PDF ).

Weblinks

Commons : Referendum – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Referendum – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. a b c d Uwe Serdült , Yanina Welp: Direct Democracy Upside Down (PDF auf zora.uzh.ch), Taiwan Journal of Democracy 01/08, July 2012, pp 69–92
 2. a b Serdült, Uwe and Welp, Yanina (2012) Direct Democracy Upside Down, Taiwan Journal of Democracy, 8 (1), 69-92 , Kommentar, Zusammenfassung vom 13. November 2011, auf Blog von Uwe Serdült , uweserdult.wordpress.com
 3. Serdült/Welp (2002), S. 70ff.
 4. Serdült/Welp (2002), S. 76.
 5. Brasilianer stimmen bei Referendum gegen ein Verbot des Waffenhandels. In: Welt-online. 25. Oktober 2005.
 6. dpa: Basken-Referendum untersagt. In: Süddeutsche Zeitung. 16. Oktober 2007.
 7. Unabhängigkeitsreferendum: Transnistrien will sich Russland anschließen. In: Wikinews. 19. September 2006.
 8. Resolution 1246 des UN-Sicherheitsrates zur Durchführung eines Referendums über die Unabhängigkeit von Osttimor, 11. Juni 1999.
 9. Königlich Norwegische Botschaft: Referenden. zuletzt abgerufen am 13. Mai 2010.
 10. Euro vor Dänemark-Referendum weiter gut behauptet. In: Handelsblatt. online, 27. September 2000.
 11. Schweizer sagen Ja zu Schengen. In: Spiegel-online. 5. Juni 2005.
 12. EU-Referendum: Hohe Wahlbeteiligung in Frankreich. In: Spiegel-online. 29. Mai 2005.
 13. Stern.de: Verfassungsreferendum: Niederländer sagen deutlich „Nee“. ( Memento vom 1. August 2010 im Internet Archive ) auf: stern.de 2. Juni 2005.
 14. Schwarzer Tag für die EU: Iren lehnen EU-Vertrag offenbar ab. auf: tagesschau.de , 13. Juni 2008.
 15. The Crimean Vote of March 2014 as an Abuse of the Institution of the Territorial Referendum. Max-Planck-Institute for Comparative Public Law and International Law; University of Basel - Faculty of Law, 8. Juli 2014.
 16. Honduras: Putsch gegen Präsident Zelaya. auf: faz.net 28. Juni 2009.
 17. Steven L. Taylor: The Exact Text of the Zelaya Plebiscite. ( Memento vom 5. Juli 2009 im Webarchiv archive.today ) Eintrag auf PoliBlogger.com vom 30. Juni 2009.
 18. a b Bernard Degen : Referendum. In: Historisches Lexikon der Schweiz .
 19. Andreas Kley: Veto. In: Historisches Lexikon der Schweiz .
 20. Andi Gross zitiert von Paul Tiefenbach in: Wie sich Volksentscheide auf die öffentlichen Haushalte auswirken. Chaos oder Sanierung? ( Memento vom 11. Oktober 2010 im Internet Archive ) Verein Mehr Demokratie e. V., Positionspapier 10
 21. Artikel 141 der Schweizerischen Bundesverfassung.
 22. Übersicht der kantonalen Referendumsregelungen (PDF; 146 kB) auf der Internetpräsenz von kantonsparlamente.ch
 23. Art. 33, Abs. 2c der Verfassung des Kantons Zürich
 24. vgl. Philipp Karr: Institutionen direkter Demokratie in den Gemeinden Deutschlands und der Schweiz. S. 92–113.
 25. z. B. Art. 86, Abs. 3 der Verfassung des Kantons Zürich
 26. Übersicht der bisher durchgeführten Volksabstimmungen , Landeswahlleiter Hessen (PDF), abgerufen am 6. November 2012.
 27. Bürgerbegehrensbericht 2018 von Mehr Demokratie
 28. Volltext (deutsche Übersetzung)
 29. www.verfassungen.eu
 30. Rätseln über Papandreous Motive. – Ist er amtsmüde, kapituliert er vor der Krise? Vertrauensfrage und Referendum können dramatische Folgen für Giorgos Papandreou haben. auf: zeit.de , 1. November 2011.
 31. Geoffrey Marshall: The referendum: what, when and how? In: Parliamentary Affairs . 50.2, 1997, S. 307+
 32. Steven L. Piott: Giving voters a voice: The origins of the initiative and referendum in America . University of Missouri, 2003.
 33. Mads Qvortrup: AV Dicey: the referendum as the people's veto. In: History of Political Thought. 20.3, 1999, S. 531–546.