sølibat

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

Sølibat (fra latinske caelebs, alene, ugift levende ', latin , caelibatus sølibat' [1] , ikke teknisk terminologi også sølibat) er i kristendommen løftet om fremtidig sølibat å leve. I tillegg til den romersk -katolske kirke , kjenner de ortodokse , anglikanske og evangeliske kirker også løftet eller løftet om sølibat , sølibat og kyskhet for religiøse menn og kvinner , eremitter , innviede jomfruer og diakonesser .

Mens sølibatlivet i den spesielle latinske kirken i den romersk -katolske kirke har vært obligatorisk for prester siden 1073, gjelder dette i de østlige katolske kirker som er forent med Roma og i de ortodokse kirker, bare for biskoper og munker, så vel som for prester som er i ordinasjonstidspunktet er ugift. I juni 2014 forlenget pave Frans den gamle retten til biskopene i de østlige katolske kirkene til å ta inn gifte menn til prestelig ordinasjon til vestlige områder, for så vidt det er et eget østkirkelig hierarki der. [2]

romersk katolsk kirke

Sølibatforpliktelsen

Sølibat, som også anses å følge et evangelisk råd (i tillegg til fattigdom og lydighet ), er basert på sølibatets fritt valgte levemåte "for himmelrikets skyld", som Jesus Kristus snakker om i Mt 19.12 EU . Det forstås som en udelt følge av Kristus og et tegn på frelse i endetiden . [3]

Innviede personer (religiøse) lever generelt sølibat i alle trossamfunn. Religiøse , medlemmer av sekulære institutter og eremitter forplikter seg i offentlige yrker eller i løfter om et liv i henhold til de evangeliske rådene (sølibat, fattigdom og lydighet). Kan. 599 CIC : "Det evangeliske kyskhetsråd vedtatt for himmelrikets skyld, som er et tegn på den kommende verden og en kilde til rikere fruktbarhet for et udelt hjerte, medfører plikten til å fullføre sølibat." Innviede jomfruer lover også offentlig et liv i en tilstand av jomfruelighet eller fullstendig kyskhet i hendene på bispedømmsbiskopen [4] (dette forslaget inkluderer implisitt overholdelse av de to andre evangeliske rådene). [5] Løfter eller løfter om jomfruelighet eller sølibat godtatt av en lokal biskop eller overordnet i kirkens navn utgjør et hinder for ekteskap etter kanonisk lov.

Engasjement i Latinerkirken

I Latinerkirken (vestkirken) sølibat i henhold til Canon 277 § 1 i Code of Canon Law for aspirerende prester med ordinasjon til diakon kanonisk i utgangspunktet obligatorisk. En eksepsjonell dispensasjon fra sølibatforpliktelsen er forbeholdt paven .

«Prestene er pålagt å opprettholde fullstendig og evig avholdenhet av hensyn til himmelriket; Derfor er de forpliktet til sølibat, som er en spesiell gave fra Gud, hvorved de åndelige forkynnerne lettere kan klamre seg til Kristus med et udelt hjerte og vie seg friere til tjeneste for Gud og mennesker. "

- Codex Iuris Canonici [6]

Løftet om sølibat er derfor en forutsetning for ordinasjon .

Dispensasjon fra sølibatets plikt

Det er gifte prester i den katolske vestlige kirke bare i unntakstilfeller. Giftede prester eller pastorer som har konvertert fra anglikanske kirker eller de protestantiske kirkene til den katolske kirke, blir akseptert i gudstjenesten og ordinert som prester. Det er også tilfeller av sølibatutdeling for prester fra underjordiske kirker, for eksempel den tsjekkiske under sosialistisk styre. [7]

I tillegg er det en permanent diakonat i Latinerkirken. Den faste diakonen må velge enten ekteskap eller et sølibatliv før ordinering. Et ekteskap etter ordinasjon (også om konas død eller i tilfelle kansellering av ekteskapet) er også her med Zölibatsdispens mulig av paven.

Forpliktelse i Eastern Uniate Churches

I de østlige kirker i den katolske kirke (så vel som i de østlige ortodokse kirker ) er det tradisjon at gifte menn også er ordinerte prester. Denne tradisjonen var begrenset til østkirkens områder som Midtøsten og Øst -Europa til pave Frans opphevet det tilsvarende forbudet i juni 2014 for de vestlige regionene der det er et eget østkirkelig hierarki. [Åttende]

Sølibat er obligatorisk for biskoper. De fleste av dem kommer uansett fra klosterordenen, siden biskoper ofte hadde verket som archimandrite (abbed) før deres ordinasjon (noen ganger blir enkerprester ordinert som biskoper). Imidlertid må alle prester i disse kirkene bestemme seg for deres diakonale ordinasjon om de vil gifte seg eller sølibate; etter det er et ekteskap også ekskludert her. Et nytt ekteskap etter kvinnens død eller etter separasjon eller skilsmisse (som er mulig i noen av disse kirkene) er heller ikke tillatt.

Historie om sølibatets plikt i den romersk -katolske kirke

Antikken

Nyere forskning har vist at plikten til sølibat for prester har eksistert mye lenger enn tidligere antatt. Det som er viktig her er skillet mellom sølibat og sølibat -sølibat. Sølibat forstås å bety at geistlige ikke kan gifte seg. Med sølibat av sølibat er det fullt mulig for ektepar å motta ordinasjoner; de må imidlertid være sølibat fra ordinasjonsdagen. Sølibatets sølibat ble først etablert som en lov ved synoden i Elvira (ca. 306). Siden slike juridiske avgjørelser vanligvis bare ble truffet når det allerede var en vanlig praksis, burde ikke den historiske begynnelsen på prestelig sølibat være datoen for denne juridiske bestemmelsen, ettersom det kan antas at en lengre tradisjon allerede eksisterte. Noen historikere (Cochini, Heid et al.) Hevder at sølibat går tilbake til apostolisk tid. [9]

I følge kanon 33 i Elvira måtte gifte diakoner, presbytere og biskoper leve seksuelt sølibat ( abstinere se a coniugibus suis et non generare filios ). Denne bestemmelsen ble også vedtatt av Council of Nicaea . De apostoliske grunnlovene på slutten av det fjerde århundre forbød prester å gifte seg med kvinner fra visse klasser eller yrker. Rådet i Toledo (400) forbød prestene et tredje ekteskap, og pave Gelasius (492–496) forbød også et annet ekteskap. [10] Pave Leo den store (440–461) introduserte regelen om at kandidater til prestedømmet måtte gi løfte om sølibat før de ble ordinert til en sub -diakon . Dette innvielsesnivået tilhørte ikke innvielsens sakrament , men betydningen var lik en forlovelse før ekteskapet.

middelalderen

Siden Trullan -synoden i 691 har de spesielle kirkene i øst tatt en annen vei med hensyn til presteskapet enn i Vesten, hvor trenden mot en generell plikt for prester til å være sølibat, slik den ble håndhevet i 1139, jevnt størst. Så det hender at i kirkene i den østlige tradisjonen den dag i dag er det bare biskopene som må være sølibat, mens prester som sådan bare er nødt til å være sølibat hvis de var ugift på tidspunktet for ordinasjonen.

I høymiddelalderen, som en del av kirkereformene på 1000 -tallet, skjedde overgangen fra sølibat til sølibat til det generelt bindende sølibatet til prester i den vestlige kirken. I 1022 beordret pave Benedikt VIIIsynoden i Pavia, sammen med keiser Henry II , at geistlige ikke lenger måtte gifte seg i fremtiden. Brudd på sølibat ble straffet med kirkelige setninger, og geistlige som allerede var gift, skulle fratas embete og eiendom. Kultisk renhet spilte en rolle som en grunn, siden det ble vanlig at prester feiret den hellige messen hver dag. En annen viktig faktor i denne prosessen var det faktum at hvis presteskapet var gift, hadde kirkens eiendom blitt gitt videre til barna deres. Det ble derfor også fastsatt at presteskapets barn var ufrie som tilhørere av kirken. I 1031, på synoden i Bourges, ble alle troende forbudt å gifte seg med en geistlig eller hans barn. På tidspunktet for Nicholas II forbød Lateran -synoden i 1059 de prestene som hadde beryktet samliv å feire den hellige messen.

I Tyskland våget imidlertid bare noen få biskoper å forkynne de romerske dekretene. Biskopen av Passau ble nesten lynsjert av presteskapet og ble til slutt drevet ut. Ministrene i de lavere geistlige var spesielt opprørt og protesterte av tusenvis mot de nye lovene. Bare i Konstans bispedømme var det 3600 presteskap på en synode. [11] Skriften Descriptio Udalrici , som ble tilskrevet biskop Ulrich von Augsburg , var utbredt og hevdet at det tvungne sølibatet var skriftlig og at presteskapets umoral bare kunne avsluttes ved kirkelige ekteskap mellom de sekulære prestene . Rådet i 1079 fordømte dette skriftet. [12]

Håndhevelsen av prestedølibat ble ikke bare forfulgt av kirkemyndighetene, folket krevde også ofte eksemplariske, ugifte prester. Kravene som legfolk stiller til presteskapet, skal ses i sammenheng med interne reformer av kirken, som er rettet mot overgrep som maktmisbruk, embetsverk og nepotisme i kirken. Kritikk av ikke-overholdelse av sølibat av prestene i den latinske kirken spilte følgelig også en rolle i middelalderens kjetterier , som representerte donatistiske synspunkter (f.eks. Lombard-fattige ) eller en kroppsfientlig dualisme (f.eks. Katarene ).

Fram til Second Lateran Council (1139) var det både gifte og ugifte prester som ble kalt til å avstå fra sex fra ordinasjonstidspunktet. Rådet fastslo nå at "høyere geistlige som har giftet seg eller har en medhustru [...] mister verv og fordeler " (Canon 6) og at messer av prester som har en kone eller medhustru "ikke lenger blir hørt" kan (canon 7 ). På samme tid ble ordinasjon til prestedømmet et skillehindring for ekteskap i den juridiske forståelsen av den romersk -katolske kirke - som det er den dag i dag.

Siden den gang har sølibat vært en uunnværlig forutsetning for opptak ( conditio sine qua non ) for å motta ordinasjon i Latinerkirken . På forespørsel fra den ansvarlige lokale biskopen kan imidlertid paven også gi dispensasjon fra sølibat for prester i den latinske riten uten ytterligere begrunnelse (kan 1049 CIC) , som han bare bruker i sjeldne tilfeller - for øyeblikket bare for gifte evangeliske eller anglikanske geistlige som har konvertert til katolisisme og som er tatt opp til prestelig ordinasjon av en biskop (se sølibatutdeling ).

Moderne tider

Mislykkede initiativer for å oppheve sølibatforpliktelsen for prester ble tatt på 1400 -tallet både i Constance Council og Basel Council . Spesielt i perioden frem til Trentrådet (1545–1563) skjedde det igjen og igjen, i ulik grad fra region til region, at prester levde åpent med konkubiner. De fikk store bøter; noen ganger utgjorde beløpene som skulle betales mer enn en årslønn. I løpet av renessansepavene var samlivet også utbredt blant biskoper og i de høye prestene opp til pavene. Jón Arason , den siste romersk -katolske biskopen av Island under reformasjonen, var gift med tre sønner. Samtidig, i løpet av reformasjonen, dukket det opp sterke strømmer som generelt avviste sølibat som en kristen livsstil og derved skilte seg fra den romerske kirke. Cølibatet til de romersk-katolske prestene representerte dermed et konfesjonelt trekk, noe som bidro til økt håndhevelse og begrunnelse i løpet av motreformasjonen .

Med utseendet til reform katolisisme og modernisme rundt 1900, kom sølibat også i fokus. Både sølibat i seg selv og tvang til å være sølibat ble kritisert, men det var ingen enhetlig linje blant de reformistiske katolikkene. Mellom 1900 og 1910 diskuterte tysktalende motstandere og forkjempere for sølibat det intensivt og offentlig i monografier og fremfor alt i blader, for eksempel i de frittyske avisene . Med begynnelsen av første verdenskrig mistet imidlertid diskusjonen sin betydning. [1. 3]

Det andre Vatikankonsil

Det andre Vatikankonsil (1962–1965) understreket i sitt dekret om prest og tjeneste for prestene Presbyterorum ordinis (nr. 16) at sølibat var "på mange måter passende for prestedømmet". Rådet uttalte at fullstendig avholdenhet av hensyn til himmelriket ikke er påkrevd av selve prestedømmet, “som praksisen med den tidligste kirken og tradisjonen i østkirkene viser, hvor den er sammen med de som er fra et grasiøst kall sammen med alle biskoper velger sølibatlivet, er det også velfortjente prester i ekteskapet ”. Rådet formante de gifte prestene i østkirkene til å "holde ut i sitt hellige kall og fortsette å gi sitt liv med full hengivenhet for flokken som er betrodd dem". For Latinerkirken bekreftet rådet sølibat: «Denne hellige synode godkjenner og bekrefter loven for de som blir valgt til prestedømmet, og Ånden gir den tillit til at Faderen er kalt til sølibatlivet som er så passende for Det nye testamentets presteskap. bli gitt sjenerøst, hvis bare de som deltar i Kristi prestedømme gjennom ordinasjonens sakrament, sammen med hele Kirken, ber om ydmykhet og inderlighet. » [14]

I løpet av rådets overveielser om dette emnet, pave Paul VI. en offentlig diskusjon om plikten til å være sølibat som "ikke passende". Forslaget hadde blitt utarbeidet av biskoper fra Latin-Amerika , med tanke på mangel på prester og behovene til den stadig økende befolkningen, for å la de enkelte biskopskonferansene tillate såkalte viri probati til prestelig ordinasjon. Kardinal Augustin Bea tok også til orde for at rådet skulle behandle "den ene og den andre presteklassen: klassen av total avholdenhet i sølibat og den med det perfekte (om ikke å si ideelle) ekteskapet til den gifte presten". Den forberedende kommisjonen tok hensyn til pavens ønsker og understreket den høye interne konvergensen mellom sølibatets levemåte og prestekontor og forsøkte å tilstrekkelig sette pris på posisjonen til prestene i østkirkene og like viktig presteskap. Denne teksten ble deretter vedtatt av rådet 7. desember 1965 med 2390: 4 stemmer. [15]

Begrunnelser

Kaller og følger Kristus

Enslighet “for himmelrikets skyld” er et av de evangeliske rådene , ifølge Mt 19.12 EU, en anbefaling fra Kristus til de som kan forstå det. En av de viktigste grunnene til å velge et sølibatliv er eksemplet på Jesus Kristus, som selv var ugift og ble kalt til å følge ham. St. Paulus gir dette råd ( 1 Kor 7:27 EU ) og ønsker at så mange som mulig ble kalt til den sølibate livsstilen for Kristi skyld ( 1 Kor 7.7 EU , 1 Kor 7.32-36 EU ), men legger til at alle har " hans nådegave fra Gud, den ene sånn, den andre sånn. "

I følge kristen tradisjon var Jesus sølibat. [16] Det er ingen oversikt over et ekteskap med Jesus i Det nye testamente . Det apokryfe Filippusevangeliet kalles en partner, men ble imidlertid ikke mest sannsynlig skrevet før 150 n. Chr. På 300 -tallet, og gnostiske påvirkninger og dermed satt foran fiendtlig. Noen historikere og teologer påpeker at nesten alle jøder var gift og konkluderer med at dette også gjelder Jesus. På den annen side argumenterer andre for at på Jesu tid var det imidlertid essenernes sølibatsamfunn og et sølibatliv var dermed kjent, men sjelden, likevel. De forfatterne som går inn for et ekteskap med Jesus, hevder at deres overføring i Det nye testamente hadde teologiske årsaker. Muligens er bryllupet på Cana (2 EU ) en sterkt revidert tradisjon for et ekteskap med Jesus selv; Spesielt mangelen på å nevne Jesu brødre, men fremfor alt brudeparet, ville foreslå en sterk redaksjonell behandling. Noen historikere relaterte også Maria Magdalenas nære forhold til Jesus til et ekteskap mellom de to. [17]

Symbolikk

Sølibatets symbolikk er like avgjørende sett på som en referanse til himmelriket, der det i henhold til kirkens lære uansett vil være kjærlighet til Gud og neste, men ikke mer ekteskap og seksuell forening mellom mann og kvinne (jf. Mk 12,25 EU ). Den som lever sølibatets hellige bånd av hensyn til himmelriket, [18] vitner derved om den fremtidige verden som ventes i tro, der menneskelig kjærlighet til kvinner og menn vil finne sin endelige oppfyllelse. På samme tid, i motsetning til en ensidig spiritualistisk eller dualistisk forståelse, understrekes det at i denne fremtidige livstilstanden opplever også den ekteskapelige kjærligheten dens fullkommenhet og at kroppslig herlighet også er inkludert i denne perfeksjonen med oppstandelsen . Ekteskap og sølibat for himmelrikets skyld blir hver et tegn på Guds kjærlighet til mennesker, som overgår alt.

karisma

Blant de teologiske argumentene spiller forståelsen av sølibat som en karisme , som en gave fra Gud, en rolle. Motstandere av sølibat hevder imidlertid at de som faktisk har fått karismatisk sølibat, ikke trenger noen forpliktelse fordi de har valgt denne livsstilen frivillig. De understreker også at kallet til prestedømmet må skilles fra kallet til sølibat, og viser blant annet til Det andre Vatikankonsil , som beskriver sølibat som ikke nødvendig for prestedømmet, men som "passende" og for riket Latinsk kirke holder seg til:

“Kirken har alltid verdsatt perfekt og konstant sølibat av hensyn til himmelriket, som Kristus Herren anbefalte, har gjerne blitt akseptert og rost av ikke få troende i alle århundrer før i dag, spesielt med tanke på prestelivet. Tross alt er det et tegn og samtidig en drivkraft for pastoral kjærlighet og en spesiell kilde til åndelig fruktbarhet i verden. Det er sant at det ikke er påkrevd av selve presteskapets natur, slik praksisen i den tidligste kirken og tradisjonen i østkirkene viser, der, i tillegg til de som velger sølibatlivet sammen med alle biskoper ut av en nådig kall, det er også høyt fortjente prester i den gifte staten. "

Kultisk renhet

Kultisk renhet spilte allerede en rolle i Det gamle testamente med de jødiske prestene i forhold til deres tempeltjeneste. Ifølge de mosaiske lovene var ekteskapet tillatt med dem, selv om det bare var jomfruelige israelitter ( 3.Mosebok kapittel 21) eller enker som var gift med en prest ( Esekiel kapittel 44). Så argumentet om kultisk renhet på grunn av den daglige feiringen av det hellige masseofferet har blitt bevart som et aspekt av den offisielle måten å tenke og lese på Vatikanets uttalelser siden den tidlige kirken frem til Det andre Vatikanmøtet, men ble til slutt påvirket av tilbakeføring av dette rådet til de bibelske uttalelsene falt. [19]

Betjeningsevne

En annen grunn er full evne og tilgjengelighet for aktiviteter i prestetjenesten. Dette argumentet går tilbake til apostelen Paulus ( 1 Kor 7:32 EU ). Ugifte prester kunne gjøre mer for samfunnet sitt og ville ikke trenge å ta en kone eller sine egne barn i betraktning når de utførte arbeidet. Sammenlignende og materielle undersøkelser mangler imidlertid, og det maktgivende kjærlighetsforholdet i ekteskap og familie blir ignorert. [20] Ved sublimering skal sølibatet konvertere krefter som ikke er nødvendige for tilfredsstillelsen av kjønnsdriften til åndelig energi. [21]

Bibelske avsnitt i Det nye testamente

Følgende bibelske avsnitt refererer til frivillig sølibat og brukes av noen teologer som en begrunnelse for sølibat:

"Hvis noen kommer til meg og ikke respekterer far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ikke engang livet hans, så kan han ikke være min disippel."

- Lk 14,26 EU

“Ikke alle kan forstå dette ordet, bare de det er gitt til. Fordi det er slik: noen er ikke i stand til å gifte seg fra fødselen, noen er laget for dette av mennesker og noen har laget seg selv for det - av hensyn til himmelriket. "

- Mt 19.12 EU

“Jeg skulle ønske at alle mennesker var [ugift] som meg [Paul]. Men alle har sin nådegave fra Gud, den ene sånn, den andre sånn. "

- 1 Kor 7.7 EU

«Når det gjelder spørsmålet om sølibat, har jeg ingen befaling fra Herren. Jeg gir deg bare råd som en som Herren har gjort pålitelig gjennom sin barmhjertighet. Jeg mener, det er bra på grunn av nødene fremover, ja, det er bra for folk å være sånn. "

- 1 Kor 7,25-26 EU

"Jeg skulle ønske du ikke hadde noen bekymringer. De ugift er bekymret for Herrens sak; han vil glede Herren. Den gifte bryr seg om tingene i verden; han vil glede kona. Så det er delt.
Men den ugifte kvinnen og jomfruen er bekymret for Herrens sak, slik at de kan være hellige i kropp og ånd. Den gifte kvinnen bekymrer seg for tingene i verden; hun vil glede mannen sin. Jeg sier dette til din fordel: Ikke for å sette en lenke på deg, men heller for at du alltid kan tjene Herren på en riktig måte og uforstyrret. "

- 1 Kor 7,32-35 EU

"For når mennesker står opp fra de døde, vil de ikke lenger gifte seg, men være som englene i himmelen."

- Mk 12.25 EU

I tillegg til å rettferdiggjøre sølibat med Bibelen, er det også avsnitt i de Paulinske skrifter som refererer til ekteskap:

"Det er bra for mannen å ikke røre en kvinne. På grunn av faren for hor, bør alle ha sin kone og alle ha sin mann. "

- 1 Kor 7.1–2 EU

“Jeg sier til ugifte og enker: Det er bra hvis de blir som meg. Men hvis de ikke kan sølibere, bør de gifte seg. Det er bedre å gifte seg enn å bli fortært av begjær. "

- 1 Kor 7,8-9 EU

“Derfor bør biskopen være en mann uten skyld, bare gift en gang, edru, forsiktig, verdig oppførsel, gjestfri, i stand til å undervise; han er ikke en drikker eller en voldelig person, men hensynsfull; han er ikke stridende og ikke grådig etter penger. Han burde være en god familiemann og oppdra barna sine til lydighet og all anstendighet. "

- 1 Tim 3, 2–4 EU

Disse bibelske avsnittene kan imidlertid også relativiseres i den tilsvarende konteksten: Den siterte Pauline -uttalelsen ( 1 Kor 7,2 EU ) relativiseres av ham selv (jf. 1 Kor 1,25 EU ), og uttalelsen i Timoteus vedrører kontoret til en kirkeleder og ikke på bispedømmet slik det senere utviklet seg. I tillegg refererer dette verset til en tid da kristendommen fremdeles utviklet seg og levde i nær forventning om verdens forestående fullføring gjennom Jesu annet komme.

Brudd på løftet om sølibat

Generelt kanonisk lov fastsetter Canon 1395 ingen konkret straff for et lovbrudd mot den antatte sølibatforpliktelsen. Bare hvis en geistlig fortsetter i sitt uaktsomme forhold, skjer suspensjonen automatisk. Hvis forholdet fortsetter, kan det pålegges ytterligere kirkelige straffer til og med oppsigelse fra presteskapet ( laicisation ). [22] Den ansvarlige professoren bestemmer alltid om den konkrete fremgangsmåten.

Nur unter der Voraussetzung der Laisierung können Priester kirchlich heiraten, da die Weihe ein Ehehindernis darstellt. Mitte 2009 erklärte die Kleruskongregation die Laisierung von Priestern künftig vereinfachen zu wollen, um dadurch eine rechtlich klarere Situation der Betroffenen zu erreichen. [23]

Trotz Zölibatsverpflichtung gibt es römisch-katholische Priester, die Beziehungen eingehen und auch Kinder zeugen. Aufsehen erregte 1995 der Fall von Hansjörg Vogel , der als Bischof von Basel zurücktrat, als bekannt wurde, dass er Vater würde. Ebenso verhielt es sich 1992 in Irland , als dort die Vaterschaft des Bischofs Eamon Casey in Galway bekannt wurde.

Hamburgs Weihbischof Hans-Jochen Jaschke sprach sich gegen eine Tabuisierung der Situation von zölibatsbrüchigen Priestern aus. Für eine Abschaffung des Zölibats sah er dagegen keinen Anlass. [24]

Nach Angaben der Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica 2007 haben in den Jahren 1967 bis 2006 69.000 Priester ihr Amt aufgegeben, um zu heiraten. 11.200 sind nach einer Trennung oder nach dem Tod der Partnerin ins Amt zurückgekehrt. [25]

Neuere Diskussion innerhalb der römisch-katholischen Kirche

Die Regelung der Verpflichtung zum zölibatären Leben wurde die gesamte Kirchengeschichte hindurch kontrovers diskutiert. Einen neueren Ausdruck fanden diese Diskussionen im Anschluss an das zweite Vatikanische Konzil beispielsweise auf der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland (1971–1975). Bereits im Februar 1970 hatten sich neun Theologen, darunter Joseph Ratzinger und Walter Kasper , die sich von dieser Position jedoch später wieder abwandten [26] , sowie Karl Lehmann und Karl Rahner , in einem Memorandum [27] an die deutschen Bischöfe gewandt und darum gebeten, die Pflicht der Priester zur Ehelosigkeit auf den Prüfstand zu stellen. [28] Diese Vorschläge wurden in einer Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zwar allgemein aufgenommen, blieben jedoch ohne praktische Konsequenzen. [29]

1969 forderten auf dem Pastoraal Concilie der Niederlande in Noordwijkerhout die große Mehrheit der Delegierten die Abschaffung der priesterlichen Zölibatsverpflichtung, die meisten Bischöfe enthielten sich dabei der Stimme. Der Apostolische Nuntius in den Niederlanden, Angelo Felici , verließ unmittelbar vor der Abstimmung unter Protest den Saal. Die Bischöfe erklärten sich trotz der mehrheitlichen Enthaltung unter Führung des Utrechter Kardinals Bernard Jan Alfrink bereit, das Ergebnis in Rom vorzutragen. Papst Paul VI. äußerte sich „tief betrübt“ über die Voten der Niederländer. Auch führte der Beschluss in der katholischen Kirche der Niederlande zu völlig ungeordneten Zuständen und in der Folge zur Einberufung einer niederländischen Partikularsynode durch Papst Johannes Paul II. in Rom 1979. Dort beschlossen die einberufenen Bischöfe mehrheitlich, die Ergebnisse des Pastoralkonzils von Noordwijkerhout für null und nichtig zu erklären. [30]

Der Theologe und spätere Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller sprach sich 1992 im Rückblick auf eine Projektreise nach Peru, die er 1988 unternommen hatte, für die Zulassung verheirateter Männer zum Priestertum aus, um „in den vielen schwer erreichbaren Gemeinden oder in den städtischen Massenpfarreien religiös ausgewiesenen und theologisch ausgebildeten Familienvätern die Priesterweihe zu spenden, damit sie vor Ort die pastoralen und liturgischen Grunddienste ausüben können.“ Müller könne sich vorstellen, dass Gemeindeleitungs-Teams aus zölibatären und verheirateten Priestern gebildet werden können, und erklärte: „Eine solche Neukonzeption widerspräche nicht der Tradition der Kirche. Denn die Treue zur Tradition bedeutet nicht, dass die Kirche in jedem Fall nur der vergangenen Geschichte verpflichtet ist, sondern vielmehr noch der zukünftigen Geschichte, für die die Kirche ihre immer identische Sendung zum Heilsdienst auszuüben hat.“ [31]

Derzeitige Zölibatsdiskussionen bewegen sich vor allem um die Frage des Priestermangels . Dieser wird von der einen Seite als Argument für die Abschaffung der Zölibatsverpflichtung der Priester ins Feld geführt, von der Gegenseite wird bestritten, dass es hier einen kausalen Zusammenhang bzw. weltkirchlich gesehen überhaupt einen Priestermangel gibt. [32] [33] [34] [35] Auch diese Diskussionen wurden von der Kurie und den Bischofssynoden bisher entweder nicht aufgenommen oder zurückgewiesen. [36]

Bei der Bischofssynode zum Thema Amazonien – neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie ( Amazonassynode ) im Oktober 2019 stimmten 128 stimmberechtigte Bischöfe bei 41 Gegenstimmen dafür, den zuständigen Autoritäten zu empfehlen, im Amazonasgebiet ständige Diakone nach Durchlaufen einer priesterlichen Ausbildung auch dann zu Priestern zu weihen, wenn sie schon eine Familie gegründet hätten. Mit der Zulassung solcher Männer zur Weihe solle die Seelsorge und die Feier der Eucharistie in Gemeinden sichergestellt werden, die besonders unter Priestermangel leiden. [37] In seinem nachsynodalen Schreiben Querida Amazonia („geliebtes Amazonien“) vom 2. Februar 2020 griff Papst Franziskus dieses Votum nicht auf, stattdessen solle die Bischofskonferenz andere Anstrengungen unternehmen, um auch in entlegenen Teilen der Amazonasregion die Eucharistiefeier häufiger zu ermöglichen. [38] [39]

Zölibat in weiteren Konfessionen

Altkatholische Kirche

In der altkatholischen Kirche gibt es für Priester keine Pflicht zum ehelosen Leben (Zölibat).

Anglikanische Kirchengemeinschaft

Die anglikanische Kirchengemeinschaft kennt keine Zölibatsverpflichtung für Priester oder Bischöfe.

Armenische apostolische Kirche

In der armenischen apostolischen Kirche dienen sowohl verheiratete als auch zölibatäre Priester. Letztere werden Abegha („Priestermönche“) genannt und tragen eine schwarze kapuzenförmige Kopfbedeckung, genannt Veghar , die die Herrschaft der Kirche über sie symbolisiert. Bischöfe, Erzbischöfe und die Katholikoi werden aus den Reihen der zölibatären Priester berufen. [40]

Lutherische Kirchen

Kritik an den Missständen, die sich aus der Verbreitung des Konkubinats ergaben, war schon im Spätmittelalter auch innerhalb der Kirche zu vernehmen. Eine ethische und ordnungspolitische Wertschätzung der Ehe gibt es schon im Humanismus ( Leon Battista Alberti , Albrecht von Eyb , Erasmus von Rotterdam und auch Luthers Gegenspieler Hieronymus Emser ) und auch in der spätmittelalterlichen Handwerkerkultur. Luthers Ablehnung des Zölibats dagegen gründete auf seiner Rechtfertigungslehre („ sola gratia “). Denn wenn der Mensch nichts für sein Seelenheil tun kann, als an Christus zu glauben, weil alles allein von der Gnade Gottes abhänge, dann folge daraus, dass jede menschliche Anstrengung, mehr für das eigene Seelenheil zu tun, als der Gehorsam gegenüber den zehn Geboten erfordere, unweigerlich den betreffenden Menschen in Selbstüberheblichkeit verfallen lasse.

Die Schöpfungsordnung sieht dagegen nach Luther für alle Menschen die Ehe vor, die den Menschen vor den Sünden, die aus der Triebhaftigkeit entspringen, schützen solle. Dieser Triebhaftigkeit sind alle Menschen ausgesetzt (oder jedenfalls fast alle), ebenso wie der göttliche Auftrag, sich zu vermehren, an alle Menschen gerichtet sei. Das Ehelosigkeitsversprechen dagegen war für Luther das Paradebeispiel für die menschliche Vermessenheit, durch eigene Willenskraft etwas für das Seelenheil zu tun und so aus menschlichem Ermessen „Stände“ zu erfinden, die in Gottes Schöpfungsordnung eigentlich nicht vorgesehen seien.

Daher kommt die große Bedeutung, die die Lutheraner ihrer eigenen Hochachtung der Ehe zugemessen haben, obwohl sie ja eigentlich vor Augen haben mussten, dass auch für Katholiken, die nicht dem geistlichen Leben angehören, die Ehe als weltlicher Ordnungsfaktor genauso wichtig war wie für sie. Trotzdem verkündeten die lutherischen Pastoren unermüdlich, dass im Katholizismus die Ehe verachtet werde. Die Ehe war wichtig für das Selbstbild der Protestanten, durch das sie sich vom Papsttum abgrenzten. Die Pflicht zur Ehe war für Lutheraner die in die Alltagspraxis übertragene Konsequenz der lutherischen Rechtfertigungslehre.

Eine der ersten reformatorischen Schriften, die sich kritisch mit dem Zölibat auseinandersetzten, stammt von Johann Eberlin von Günzburg . Eine in Augsburg verlegte Schrift aus dem Jahre 1522 trägt den vielsagenden Titel: Wie gar gefährlich es sei, wenn ein Priester keine Ehefrau hat! Eberlin griff dort mit biblischen und historischen Gründen den Zölibat an und schilderte dessen öffentliche Schädlichkeit. Er appellierte an die Bischöfe, ihren Widerstand gegen die Priesterehe aufzugeben.

Luthers Auslegung des 7. Kapitels des 1. Korintherbriefs – eine Streitschrift gegen den Zölibat (1523)

Bereits 1520 forderte Martin Luther in seiner Schrift An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung , [41] dass der Zölibat abgeschafft werden solle.

Schon im Juni 1525 brach Martin Luther Ordensgelübde und Zölibatsversprechen, indem er die ehemalige Nonne Katharina von Bora heiratete und Kinder zeugte. In einem Brief an Georg Spalatin schreibt er am 16. Juni 1525: „Ich habe mich durch diese Heirat so verächtlich und gering gemacht, dass alle Engel, wie ich hoffe, lachen und alle Teufel weinen mögen. Die Welt und ihre Klugen verstehen dieses fromme und heilige Werk Gottes noch nicht und machen es an meiner Person gottlos und teuflisch“. [42]

Einen Tag später schrieb Luther an Michael Stiefel : „Bete Du für mich, dass Gott meinen neuen Lebensstand segne und heilige. Denn die Klüglinge sind mächtig erzürnt, auch unter den Unseren. Sie müssen erkennen, dass die Ehe Gottes Werk sei“. [43]

Unter den „Unseren“ befand sich beispielsweise auch Philipp Melanchthon , der den Bruch Luthers mit dem Zölibat zunächst nicht verstand und nicht billigte.

Artikel 23 der Confessio Augustana von 1530 bündelt in Art. 23 dann die Überlegungen der Reformation . Der Bekenntnistext führt aus, der Priester dürfe heiraten, weil Gottes Schöpfungsordnung die Ehe vorsehe ( 1 Mose 1,27 LUT ). Fernerhin sei es sogar seine Pflicht zu heiraten, wenn er anderenfalls in Unzucht fallen würde ( 1 Kor 7,2.9 LUT ). [44]

Orthodoxe Kirchen

In den orthodoxen Kirchen werden überwiegend verheiratete Männer zu Diakonen und Priestern geweiht, der Zölibat ist die Ausnahme. Nach der Weihe darf er, wenn er Witwer wird, kein zweites Mal heiraten. Bischöfe gehören in der Regel dem Mönchsstand an, leben daher ehelos. Die orthodoxen Kirchen unterscheiden zwischen „weißer“ Geistlichkeit (verheiratete Gemeindepriester) und „schwarzer“ Geistlichkeit (ehelos lebende Nonnen, Mönche und Bischöfe).

Reformierte Kirchen

Die reformierten Kirchen lehnten den Zölibat ab, da er nicht in der Bibel vorgeschrieben sei. Im 19. Jahrhundert entstanden jedoch sowohl in lutherischen als auch in reformierten Gegenden Diakonissengemeinschaften , die ein zölibatäres Leben führen.

Evangelische Freikirchen

Die Kirchengemeinschaften, die wie die Mennoniten auf die radikal-reformatorische Täuferbewegung zurückgehen, kennen keinen Zölibat. Dies gilt ebenso für Unitarier und später entstandene evangelische Freikirchen wie die Baptisten . Im Umfeld des radikalen Pietismus haben sich im 18. Jahrhundert aber auch zölibatär lebende Gemeinschaften entwickelt, wie etwa die von Johann Georg Rapp gegründete Harmony Society in Pennsylvania , die den Inspirierten nahestand, und die aus den täuferisch-pietistischen Schwarzenau Brethren entstandene Gemeinschaft des Ephrata Cloisters . Unter den Einwohnern des Ephrata Cloisters fanden sich neben Brethren auch Mennoniten und Einwohner mit anderem konfessionellen Hintergrund. [45] Zu nennen sind auch die aus den Quäkern hervorgegangenen Shaker .

Andere Religionen

Antike Religionen

Ein Beispiel für sexuell enthaltsame Lebensformen in antiken Religionen sind die Priesterinnen der Vesta . Während ihrer dreißigjährigen Amtszeit hatten die Vestalinnen ihre Jungfräulichkeit zu bewahren. Eine unkeusche Vestalin wurde aus der Priesterschaft entfernt und lebendig begraben, ihr „Verführer“ zu Tode gepeitscht.

Buddhismus

Im Buddhismus werden Frauen teilweise als Hemmnis auf dem Weg der Mönche zur Erleuchtung angesehen. Im Theravada-Buddhismus und teilweise auch im tibetischen Buddhismus bestimmen Ordensvorschriften für Mönche und Nonnen ein zölibatäres Leben. [46]

Hinduismus

Im Hinduismus leben die brahmacarin [47] zwölf Jahre enthaltsam, um im folgenden zweiten Lebensstadium ihre aufgestaute sexuelle Energie auf die Zeugung männlicher Nachkommen zu verwenden. Das dritte Stadium ist ebenfalls nicht zölibatär. Im vierten Lebensstadium gegen Ende des Lebens wählt der samnyasin neben anderen Formen der Askese auch den Verzicht auf Sexualität, um die Erlösung aus dem Kreislauf materieller Wiederverkörperungen vorzubereiten.

Judentum

Das Judentum lehnt den Zölibat aus grundsätzlichen Gründen ab. Nach jüdischer Tradition ist die (auch körperliche) Liebe eines der höchsten Geschenke Gottes. Dieses Geschenk zurückzuweisen, ist nach jüdischer Sicht ein Vergehen. Rabbiner sind in allen jüdischen Strömungen verheiratet und haben Kinder.

Islam

Die islamische Einstellung zu einem dauerhaft enthaltsamen Leben aus religiösen Gründen ist komplex. [48] Vor allem wegen Mohammeds ablehnender Haltung gegenüber dem Mönchtum und einigen Koranversen wird die Existenz eines zölibatären Lebens im Islam oft vereinfachend übersehen. Dennoch gibt es auch im Islam vereinzelt zölibatäre Lebensformen, vor allem im Kontext mit anderen Praktiken der Askese . [48] So wird von den frühen Sufis Ibrahim ibn Adham und Bāyazīd Bistāmī berichtet, dass sie zölibatär lebten. [49] Der Zölibat wurde auch von heiligen Sufistinnen praktiziert, die bekannteste ist Rabia von Basra . [50] Der Kontext für diese Praxis liegt einigen Islamwissenschaftlern zufolge im Wunsch der Grenzüberschreitung, z. B., um eine Form der geschlechtsneutralen Reinheit zu erreichen [50] oder einen metaphorischen Tod des Körpers zu erleben, ohne wirklich physisch zu sterben. [48]

Zölibat und mögliche gesellschaftliche Folgen

Die freiwillige Ehelosigkeit als charismatisches Zeichen ist in ihrer geistlichen Bedeutung für die Kirche unbestritten. Im Mai 2019 bezeichnete Papst Franziskus in einem informellen Gespräch mit Anwärtern für den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls die priesterliche Ehelosigkeit als ein kostbares Geschenk, das man bewahren müsse. [51] [52]

Die persönlichen und gesellschaftlichen Folgen hat Fritz Leist Anfang der 1970er Jahre dokumentiert und die starke, oft lebenslange negative Prägung der Kleriker durch das Pflichtzölibat thematisiert. [53] [54]

Der behauptete Zusammenhang zwischen Missbrauchsfällen und dem Zölibat ist umstritten. Die John-Jay-Studie zu den Ursachen von Missbrauch in katholischen Einrichtungen der Vereinigten Staaten stellte dazu fest, dass der priesterliche Zölibat seit dem 11. Jahrhundert ein konstanter Faktor in der römisch-katholischen Kirche war und daher nicht die Ursache für den Anstieg der Anzahl von Missbrauchsfällen in den 1970ern und 1980er und den anschließenden Abfall sein könne. Hinzu kommt, dass der Anstieg der Missbrauchsfälle in der römisch-katholischen Kirche von den 1950ern bis 1970ern und der anschließend einsetzende Abfall der Fallzahlen mit den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen von Missbrauchsfällen konform ging. Positiv wirkte sich nach der Studie allerdings auch aus, dass in den Priesterseminaren der Vereinigten Staaten seit 1992 eine deutlich verbesserte Ausbildung in Hinblick auf das Leben im Zölibat erfolgte. Dabei wurde nicht mehr nur der Zölibat als Ideal erwartet, sondern konkrete Fortbildungseinheiten und Austauschmöglichkeiten zur persönlichen Entwicklung und zum Leben in Gemeinschaft unter der Bedingung des Zölibats angeboten. In Kombination mit einer gesteigerten Sensibilität gegenüber dem Thema Missbrauch trägt auch diese verbesserte Ausbildung zu dem aktuell niedrigen Niveau an bekannten Missbrauchsfällen bei. [55]

Hans-Ludwig Kröber , Professor für Forensik, rechnete vor, dass „nichtzölibatär lebende Männer mit einer 36 Mal höheren Wahrscheinlichkeit zu Missbrauchstätern als katholische Priester“ werden. [56] Seine Berechnung wurde kritisiert: Der Anteil der überführten Straftäter unter zölibatär lebenden Männern sei im Mittel nur etwas geringer als der unter nicht zölibatär lebenden Männern. [57] Der Kriminologe Christian Pfeiffer vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen wies darauf hin, dass der Anteil der zölibatär lebenden Männer unter sexuellen Straftätern im Bereich von 0,1 % liege. Bei einem Anteil von 0,05 % der katholischen Priester, 15.136 katholische Priester (2010) zu 31 Millionen, [58] an der männlichen Gesamtbevölkerung zwischen 20 und 80 Jahren, entspricht dies im etwa dem Durchschnitt der zu erwartenden Taten. [59]

Der Kriminologe Arthur Kreuzer unterstrich, dass die im Zusammenhang mit Missbrauch problematischen strukturellen Bedingungen innerhalb römisch-katholischer Organisationen dieselben sind wie in jeder anderen Einrichtung, die mit Kindern arbeitet. Entsprechend plädierte er abseits von Zölibatsdiskussionen eher für praktische Verbesserungen und Präventionsmechanismen. Man brauche daher katholische Schulen auch nicht pauschal als „Biotope für pädophil Veranlagte“ zu diffamieren. [60] Damit zielte Kreuzner auf eine Äußerung von Michael Osterheider , Leiter der Regensburger Forensik, der vor allem mit einer unterstellten Attraktivität des Zölibats für Menschen mit Paraphilien argumentierte. [61] Auch andere, wie der Psychoanalytiker Micha Hilgers oder Eugen Drewermann , halten es für möglich, dass der Zölibat diese Attraktivität besitze. [62]

Die Ende 2012 vorgestellte und unter Leitung von Norbert Leygraf , Direktor des Instituts für Forensische Psychiatrie der Universität Essen-Duisburg, durchgeführte Studie „Sexuelle Übergriffe durch katholische Geistliche in Deutschland – Eine Analyse forensischer Gutachten 2000–2010“ (sog. Leygraf-Studie ) kam vielmehr zum Ergebnis, dass „sexuelle Missbrauchshandlungen an Minderjährigen […] auch innerhalb der katholischen Kirche aus Beweggründen begangen [werden], die sich überwiegend dem normalpsychologischen Bereich zuordnen lassen und nicht einer krankhaften oder gestörten Psychopathologie entspringen. Man mag dem Zölibat kritisch gegenüberstehen, aber eine Koppelung der Debatten um sexuellen Missbrauch durch Geistliche und den Zölibat entbehrt jeglicher wissenschaftlichen Grundlage. Die Verantwortung für sexuelle Missbrauchshandlungen ist bei den Tätern zu suchen und kann nicht auf die Institution ‚katholische Kirche' übertragen werden, wie es in der derzeitigen medialen Berichterstattung häufig der Fall ist.“ Laut Studie liegen bisher auch „keine empirischen Befunde vor, die belegen könnten, dass ein gewollter oder ungewollter Verzicht auf Sexualität und/oder Partnerschaft das Risiko für Sexualdelikte erhöht.“ [63]

Der Theologe und Psychiater Manfred Lütz weist darauf hin, dass der Hinweis auf das Zölibatsgebot „nicht selten zu den verlogenen Entschuldigungsstrategien“ der Täter gehöre und man unbeabsichtigt das Geschäft der Täter betreibe, indem man den Zölibat als mögliche Ursache nenne. [64]

Siehe auch

Literatur

Bibliographien

 • Agoston Roskovány: Coelibatus, et Breviarium. Duo gravissima clericorum officia, e monumentis omnium seculorum demonstrata. Tomus IV. Literatura de coelibatu. Beimel & Kozma, Pest 1861, Digitalisat , Literatur vom 1. Jh. n. Chr. bis 1859
 • Georg Denzler , Heinz-Jürgen Vogels , Hans-Urs Wili (Hrsg.): Internationale Bibliographie zum Priesterzölibat (1520–2014). Ein Findbuch für Recherche und Diskussion (= Beiträge zu Theologie, Kirche und Gesellschaft im 20. Jahrhundert, Bd. 27). LIT Verlag Berlin / Münster 2015, ISBN 978-3-643-13276-5 (Digitalisat) .

Einzelveröffentlichungen

Weblinks

Wiktionary: Zölibat – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Zölibat in der römisch-katholischen Kirche

Zölibat in evangelischer Sicht

Zölibat in altkatholischer Sicht

Einzelnachweise

 1. Bernhard Fraling, Peter Krämer , Stefan Blarer-Ziegler: Zölibat . In: Walter Kasper (Hrsg.): Lexikon für Theologie und Kirche . 3. Auflage. Band   10 . Herder, Freiburg im Breisgau 2001, Sp.   1483–1486 .
 2. Katholische Priester – ohne Zölibat. In: Christ in der Gegenwart. Nr. 47, 2014, S. 526.
 3. II. Vatikanisches Konzil: Dekret Optatam totius , 10.
 4. CIC, can. 604.
 5. Marianne Schlosser: Christum pressius sequendi – Die evangelischen Räte im Leben der Virgo consecrata , S. 47.
 6. CIC, can. 277, § 1.
 7. Manfred Maurer: Priester-Ehe mit dem Segen Roms, Weihe in Tschechien anerkannt. In: Nordbayern.de . 5. März 2009, abgerufen am 21. November 2016 .
 8. Katholische Priester – ohne Zölibat. In: Christ in der Gegenwart Nr. 47/2014, S. 526
 9. Kritisch dazu: Gerd Häfner : Der Zölibat – eine apostolische Tradition? (vierteilige Artikelserie, 19. März bis 30. Mai 2011)
 10. Alexander Demandt : Die Spätantike. 2. Auflage 2007 . In: Handbuchs der Altertumswissenschaft . Abteilung III, Band 6: Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian. 284-565 n. Chr. Beck, München 1989 (1. Auflage), 2008 (2. überarbeitete Auflage).
 11. Hans Küng: Das Christentum – Wesen und Geschichte. Piper, München 1994, ISBN 3-492-03747-X .
 12. Zölibat II . In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 36, de Gruyter, Berlin/New York 2004, ISBN 3-11-017842-7 , S. 728.
 13. Otto Weiß: Der Modernismus in Deutschland: ein Beitrag zur Theologiegeschichte . Pustet, Regensburg 1995.
 14. Presbyterorum ordinis , Nr. 16
 15. Joseph Lécuyer CSSp: Dekret über Dienst und Leben der Priester: Einleitung . In: Josef Höfer , Karl Rahner (Hrsg.): Lexikon für Theologie und Kirche . 2. Auflage. Band   14 . Herder, Freiburg im Breisgau 1968, Sp.   128–140, hier S. 140 .
 16. Presbyterorum ordinis , 16
 17. Vgl. James H. Charlesworth: The Historical Jesus. An Essential Guide. Abingdon, Nashville 2008, ISBN 978-0-687-02167-3 , S. 82–84.
  WE Phipps: Was Jesus Married? New York 1970.
 18. Nachsynodales Apostolisches Schreiben Vita Consecrata , 1996.
 19. Arnold Angenendt: Debatte um den Zölibat: Die Angst der Kirche vor der Sexualität. In: süddeutsche.de . 8. Februar 2011, abgerufen am 19. August 2019 .
 20. Fritz Leist Zum Thema Zölibat – Bekenntnisse von Betroffenen , (siehe Literatur) S. 57 ff.
 21. https://www.zeit.de/2019/07/sexualitaet-kirche-sexueller-missbrauch-verdraengung-bernd-deininger/seite-2
 22. CIC can. 1395 §§ 1: „§ 1. Ein Kleriker, der, außer dem in can. 1394 erwähnten Fall, in einem eheähnlichen Verhältnis lebt, sowie ein Kleriker, der in einer anderen äußeren Sünde gegen das sechste Gebot des Dekalogs verharrt und dadurch Ärgernis erregt, sollen mit der Suspension bestraft werden, der stufenweise andere Strafen bis zur Entlassung aus dem Klerikerstand hinzugefügt werden können, wenn die Straftat trotz Verwarnung andauert.“
 23. Papst vereinfacht Laisierung von Priestern. In: kath.net . 4. Juni 2009, abgerufen am 19. August 2019 .
 24. Annette Bruhns , Peter Wensierski :Spiegel-Gespräch: „Wir kontrollieren nicht die Betten“. In: Der Spiegel 8/2004. 16. Februar 2004, S. 58–60 , abgerufen am 19. August 2019 (Interview mit Hans-Jochen Jaschke).
 25. 69.000 katholische Priester haben geheiratet. In: NZZ Online . 20. April 2007, archiviert vom Original am 29. September 2007 ; abgerufen am 19. August 2019 .
 26. Vgl. dazu die Walter Kasper: Theologen-Memorandum – Kommen wir zur Sache! Kardinal Walter Kasper Stiftung, abgerufen am 19. August 2019 (zum MemorandumKirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch ).
  Josef Ratzinger äußerte sich in Stimmen der Zeit Nr. 195/1977, wie folgt: „Wenn der Zölibat der Weltpriester nicht eine gemeinschaftliche kirchliche Form ist, sondern eine private Entscheidung, dann verliert er seinen wesentlichen theologischen Gehalt. […] Dann ist er nicht mehr zeichenhafter Verzicht um des im Glauben übernommenen Dienstes willen, sondern Eigenbrödlerei, die deshalb mit gutem Grund verschwindet.“
  Die Aussagen wurden wiederaufgegriffenen in: Matthias Matussek: Debatte um Zölibat: Die Kirche und die Abrissbirnen. In: Spiegel Online . 6. Februar 2011, abgerufen am 19. August 2019 .
  Peter Knauer: Die „Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen“ und das Zölibatsgesetz. In: Stimmen der Zeit 213. 1995, abgerufen am 19. August 2019 (wiedergegeben auf peter-knauer.de).
  Benedikt XVI. bekräftigte den Zölibat der Priester in: Nachsynodales Apostolisches Schreiben Sacramentum Caritatis. Abschnitt Nr. 24, 22. Februar 2007, abgerufen am 19. August 2019 .
 27. Joseph Ratzinger, Rudolf Schnackenburg ua: Den Unterfertigten zur Erinnerung: Memorandum zur Zölibatsdiskussion. (PDF, 78 kB) 9. Februar 1970, archiviert vom Original am 19. August 2014 ; abgerufen am 19. August 2019 .
 28. Papst wollte als Theologe Zölibat überprüfen. In: Die Zeit. 28. Januar 2011, abgerufen am 19. August 2019 .
 29. Gemeinsame Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland: Beschluß: Dienste und Ämter 5.4.6; Darstellung hier nach: Walter Kasper : Die pastoralen Dienste in der Gemeinde. Einleitung in: Gemeinsame Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland. Beschlüsse der Vollversammlung. Offizielle Gesamtausgabe I , Freiburg-Basel-Wien 1976, 590–592
 30. Kirche und Leben: Als die Niederländer vor 50 Jahren das Zölibat abschafften , 29. Dezember 2019.
 31. Kardinal Müller sprach sich für verheiratete Priester aus: Ein älterer Text offenbart es. domradio.de, 25. Oktober 2019, abgerufen am 28. Oktober 2019 (unter Berufung auf KNA ).
 32. Stefan Weiller: Zölibat ist ein unmenschliches, überholtes Kirchenrecht. In: Wiesbadener Kurier . 20. September 2005, archiviert vom Original am 21. Dezember 2005 ; abgerufen am 19. August 2019 .
 33. Priester hoffen auf Abschaffung des Zölibats. In: Netzeitung . 14. September 2005, archiviert vom Original am 13. März 2012 ; abgerufen am 19. August 2019 .
 34. Matthias Matussek: Debatte um Zölibat: Die Kirche und die Abrissbirnen. In: Spiegel Online . 6. Februar 2011, abgerufen am 19. August 2019 .
  Uganda: „Unser Priesterseminar platzt aus allen Nähten“. In: zenit.org. 7. September 2009, archiviert vom Original am 16. April 2013 ; abgerufen am 19. August 2019 .
  Zahl der Katholiken in der Welt steigt – Anteil der europäischen Priester sinkt. In: kirchensite.de. 12. Februar 2007, archiviert vom Original am 22. September 2011 ; abgerufen am 19. August 2019 .
 35. Ignaz Steinwender: Der Zölibat und das Märchen vom Priestermangel. kath.net , 1. November 2019.
 36. Synodus Episcorum Verlautbarungen XI. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode 2.–23. Oktober 2005. In: vatican.va. 14. Oktober 2005, abgerufen am 19. August 2019 .
  Synodus Episcorum Verlautbarungen XI. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode 2.–23. Oktober 2005. In: vatican.va. 22. Oktober 2005, abgerufen am 19. August 2019 .
  Benedikt XVI. : Nachsynodales Apostolisches Schreiben Sacramentum Caritatis. Abschnitt Nr. 24, 22. Februar 2007, abgerufen am 19. August 2019 .
 37. katholisch.de: Amazonas-Synode stimmt für verheiratete Priester in Ausnahmefällen , 27. Oktober 2019.
 38. https://www.domradio.de/themen/bischofssynode/2020-02-12/keine-lockerung-des-zoelibats-oder-weihe-fuer-frauen-papstschreiben-zur-amazonas-synode-vorgestellt Papstschreiben zur Amazonas-Synode vorgestellt – Keine Lockerung des Zölibats oder Weihe für Frauen
 39. https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-02/exhortation-querida-amazonia-papst-franziskus-synode-wortlaut.html Wortlaut: Querida Amazonia von Papst Franziskus
 40. Die Armenisch-Apostolische Orthodoxe Kirche: Die geistlichen Ämter. Armenisches Generalkonsulat, 1. August 2018, abgerufen am 19. August 2019 .
 41. Martin Luther: An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. „Alszo lerenn wir ausz dem Apostel klerlich, das in der Christenheit solt alszo zugahenn, das einn ygliche stat […] yhm frey wilkoer liesz, ehelich zu werdenn odder nit, der nebenn yhm mehr priester odder Dyaconn hette, auch ehlich odder wie sie wolten“. (WA 6, S. 440, Z. 30–34).
 42. Brief Martin Luthers an Georg Spalatin vom 16. Juni 1525, zitiert in: Albrecht Beutel (Hrsg.): Martin Luther – Briefe an Freunde und an die Familie. München 1987, ISBN 3-406-32054-6 , S. 18–19.
 43. Martin Luther an Michael Stiefel, Brief vom 17. Juni 1525, zitiert in: Albrecht Beutel (Hrsg.): Martin Luther – Briefe an Freunde und an die Familie. München 1987, ISBN 3-406-32054-6 , S. 20.
 44. Augsburger Konfession, 23. Artikel: Vom Ehestand der Priester. Abgerufen am 19. August 2019 .
 45. Donald B. Kraybill: Concise Encyclopedia of Amish, Brethren, Hutterites, and Mennonites , Baltimore 2010, Seite 78
 46. Manfred Hutter : Zölibat I. Religionsgeschichtlich . In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 36, de Gruyter, Berlin/New York 2004, ISBN 3-11-017842-7 , S. 720–721.
 47. Das ist das erste Lebensstadium der idealtypischen Lebensstadien asrama .
 48. a b c Shahzad Bashir: Islamic Tradition and Celibacy. (PDF, 2,0 MB) In: Celibacy and Religious Traditions. Hrsg. von Carl Olson. Oxford University Press, New York:, 2007, S. 133–150 , archiviert vom Original am 10. April 2015 ; abgerufen am 19. August 2019 (englisch).
 49. Tor Andræ: In the Garden of Myrtles: Studies in Early Islamic Mysticism. State University of New York Press, Albany, 1987, S. 46.
 50. a b Maria Jaschok, Jingjun Shui: The History of Women's Mosques in Chinese Islam: A Mosque of Their Own. Psychology Press, 2000, ISBN 0-7007-1302-6 , S. 43.
 51. Papst über Pflichtzölibat: Größere Flexibilität möglich. In: katholisch.de. 12. Mai 2019, abgerufen am 19. August 2019 .
 52. Papst besucht künftige Vatikandiplomaten: Flexibilität beim Zölibat in Aussicht gestellt. In: domradio .de. 12. Mai 2019, abgerufen am 19. August 2019 .
 53. Der sexuelle Notstand und die Kirchen , Herder, Freiburg 1972, ISBN 3-451-01923-X ; 2. Auflage Mohn, Gütersloh 1972, ISBN 3-579-04545-8
 54. Zum Thema Zölibat – Bekenntnisse von Betroffenen, Kindler Verlag 1973, Neuauflage 1982, ISBN 978-3-463-00553-9
 55. John Jay College Research Team: The Causes and Context of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests in the United States, 1950–2002. (PDF; 2,6 MB) Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten , ISBN 978-1-60137-201-7 , Mai 2011, S. 46–47 , abgerufen am 20. August 2019 (englisch, Quellen sind nur auf die Vereinigten Staaten bezogen und somit nicht repräsentativ).
 56. Bischofskonferenz kündigt nach Bekanntwerden von Missbrauchsfällen Konsequenzen an – und warnt vor Überreaktionen: „Pflicht zur Selbstprüfung“. In: domradio.de. 8. Februar 2010, archiviert vom Original am 29. Juli 2012 ; abgerufen am 20. August 2019 .
 57. Oliver Hanselmann: Zölibat als Therapie für Pädophile? In: Telepolis . 10. Februar 2010, abgerufen am 20. August 2019 .
 58. Bundeszentrale für politische Bildung: Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht 2010. In: bpb.de. 26. September 2012, abgerufen am 20. August 2019 .
 59. Christian Pfeiffer: Missbrauch in der katholischen Kirche: Drei Promille aller Täter. In: Süddeutsche.de. 14. März 2010, archiviert vom Original am 20. August 2019 ; abgerufen am 20. August 2019 .
 60. Arthur Kreuzer: Missbrauch von Kindern: Muster der Misshandlungen. In: Zeit Online . 27. Mai 2011, abgerufen am 20. August 2019 .
 61. Roland Englisch: Zölibat als „Schutzraum für Pädophile“: Regensburger Professor kritisiert die Rolle der katholischen Kirche. In: Nürnberger Nachrichten . 23. April 2010, abgerufen am 20. August 2019 (Interview mit Michael Osterheider).
 62. Christoph Driessen: Interview mit Psychoanalytiker – „Die Katholische Kirche zieht Pädophile an“. In: stern.de . 25. September 2007, abgerufen am 20. August 2019 .
  Jan-Christoph Kitzler: Drewermann kritisiert Umgang der katholischen Kirche mit Missbrauchsvorwürfen: Eugen Drewermann im Gespräch. In: Deutschlandradio Kultur . 22. Februar 2010, abgerufen am 20. August 2019 .
 63. Norbert Leygraf, Andrej König, Hans-Ludwig Kröber, Friedemann Pfäfflin: Sexuelle Übergriffe durch katholische Geistliche in Deutschland – Eine Analyse forensischer Gutachten 200–2010. (PDF, 666 kB) Deutsche Bischofskonferenz, 7. Oktober 2012, abgerufen am 20. August 2019 .
  Klaus Jansen: Leygraf: „Pädophilie bei Priestern die Ausnahme“. In: Deutsche Welle . 8. Dezember 2012, abgerufen am 20. August 2019 .
 64. Manfred Lütz: Canisius-Kolleg: Die Kirche und die Kinder. In: FAZ.net . 11. Februar 2010, abgerufen am 20. August 2019 .