Borgermester

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigasjon Hopp til søk

En ordfører - i Sveits vanligvis byen eller kommunens president - administrerer administrasjonen av en kommune og representerer den eksternt (også juridisk). Avhengig av staten, er det valgt direkte av innbyggerne eller beboerne eller indirekte av den aktuelle byen eller kommunerådet.

Tyskland

I større byer i Tyskland er det flere ordførere (f.eks. Bygningsordførere, [1] sosiale ordførere [2] ) som er tildelt en herreordfører og som vanligvis er ansvarlige for spesielle ansvarsområder.

I de fleste større, spesielt i bydeler i Tyskland, er det en ordfører og en eller flere rådmenn som av og til har den offisielle tittelen som ordfører.

Det skilles vanligvis i begrepet ordfører eller herreordfører mellom den sittende som person (den såkalte guvernøren ) og ordføreren som et organ i betydningen av et lovlig opprettet organ i et administrativt organ . Som et organ er ordføreren eller herreordføreren kommunens myndighet . [3] I sin funksjon som myndighet utfører ordføreren offentlig administrasjonsoppgaver og er i denne forbindelse en del av den utøvende makt (jf. Blant annet § 1 (4) VwVfG ).

Begrepet første ordfører brukes i Hamburg for regjeringssjefen og i store distriktsbyer og byer i Baden-Württemberg for varaordføreren.

Spesielle trekk, som i bystatene og hansestadene, se de respektive landene nedenfor.

historie

Siden 1200-tallet har ordførere ledet bystyret , borgernes selvstyrende organ. I middelalderen var den enda eldre latinske magister civium i tillegg til den mellomhøytyske offisielle tittelen burge (r) meister, i vanlig bruk. Vanligvis var det to ordførere, men ofte flere. En ledet bystyret, og alle utførte opprinnelig bare sine beslutninger. Etter hvert vokste oppgaven med hele selvadministrasjonen til dem. De mottok politivold og ofte jurisdiksjonen i små krav (jf. Navn Markedsdommer i den ungarske regjeringen i det østerriksk-ungarske monarkiet). Den opprinnelige underordning til en prektig lensmannen eller ordføreren snart vike for sameksistens som en regel. Ordførerne ble utnevnt av byherren blant patrisierne eller fra laugene eller valgt av bystyret. På 1600- og 1700 -tallet ble valget gradvis et spørsmål om form. Ordførerne var nå embetsmenn utnevnt av byherren ( keiserbyene var imidlertid et unntak). I løpet av 1800-tallet ble ordførerne gjenvalgt som samfunnsledere.

Landsbysamfunnet hadde også administrative funksjoner og utøvde lavere jurisdiksjon . Ordførerne (også bygdemestere, byggherrer) var i de fleste tilfeller først og fremst kommunale kontorister og datamaskiner og underordnet ordføreren eller Heimberger . I løpet av den tidlige moderne perioden hevdet ordføreren seg selv som den viktigste tjenestemannen i mange lokalsamfunn. I løpet av denne utviklingen slukket ordføreren eller Heimberger -kontoret stort sett fullstendig.

oppgaver

Ordføreren (på heltid) har forskjellige oppgaver i henhold til den respektive kommunale koden:

Kontroll, tilsyn og veileder

En ordfører og hans kommunale administrasjon er underlagt forskjellige regulerte kontroller og tilsyn avhengig av forbundsstaten. For eksempel har hvert medlem av et Schleswig-Holstein kommunestyre omfattende tilgang til filer og informasjon , som de kan hevde direkte med ordføreren. Hvis medlemmer av kommunestyret må delta i personalvedtak, må ordføreren også gi informasjon her og for eksempel tillate tilgang til personalmappen.

Det kommunale tilsynet til hver føderal stat er ansvarlig gjennom ordførerens organ. I nødstilfeller kan den benytte seg av substituttprestasjonen til å utføre en tidligere utstedt ordre selv og på bekostning av kommunen hvis ordføreren ikke har etterkommet den. I slike tilfeller kan en lokal myndighetsrepresentant erstatte ordføreren for en begrenset periode.

Siden parlamentarisk uavhengighet og samfunnsautonomi i det valgte kommunestyret i Schleswig-Holstein er solid forankret og ordføreren fungerer rent som administrasjonssjef, forsterker § 45 b (5) i kommuneloven det igjen. Den beskriver at hovedutvalget i hvert kommunestyre inntar stillingen som en overordnet uten disiplinære rettigheter overfor ordføreren. [5] Dette var en del av en reform vekk fra den opprinnelige kommunekonstitusjonen . Retten til å stemme ut av kommunestyret forble upåvirket.

land

Ordførerne er i forskjellige lønnsgrupper i Tyskland avhengig av forbundsstaten, størrelsen på den lokale myndigheten og eventuelt deres funksjon (f.eks. Andre ordfører, æresordfører); de juridiske basene er navngitt annerledes (i Nordrhein-Westfalen: klassifiseringsregulering). Overborgmesteren i München er i lønnsgruppe B 11 i lønnsordre B.

Baden-Wuerttemberg

Borgermesteren i Baden-Württemberg er qua kontor leder av kommunestyret og leder av kommunens administrasjon . Han representerer samfunnet eksternt. Mandatperioden er åtte år. Baden-Württemberg kommunelov følger modellen for detsørtyske rådets grunnlov .

Bayern

I Bayern er den første ordføreren (offisielt navn: "First Mayor" eller "First Mayoress") [6] og siden 1908 valgt overborgmesteren (offisielt navn: "Oberbürgermeister" eller "Oberbürgermeisterin") direkte av innbyggerne i en kommune. [7] Mandatperioden er seks år. Et absolutt flertall av de gyldige stemmene kreves for valg. Hvis dette ikke oppnås av noen av kandidatene i den første avstemningen, vil det være en avrenning mellom de to søkerne med flest stemmer. Det juridiske grunnlaget for dette er den bayerske kommune og distriktsvalgloven (GLKrWG).

Første ordfører representerer kommunen eksternt, leder kommunen, markedskommunen eller bystyret og utfører sine beslutninger. Han har full stemmerett i kommunen / bystyret. I uavhengige kommuner og i store distriktsbyer heter han Lord Mayor. I disse kommunene og i kommuner som tilhører et distrikt med mer enn 5000 innbyggere, er han vanligvis midlertidig embetsmann (profesjonell ordfører).

I kommuner som tilhører et distrikt som har mer enn 5000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere, er første ordfører æresembedsmann (æresordfører) hvis dette fastsettes av kommunestyret ved lov senest den 90. dagen før et ordførervalg . I kommuner med opptil 5000 innbyggere er første ordfører æresbetjent, med mindre kommunestyret ved lov fastsetter at første ordfører skal være midlertidig embetsmann senest den 90. dagen før et ordførervalg. (Art. 34 BayGO).

Den andre ordføreren (og muligens også en tredje ordfører, æres- eller profesjonell) velges av bystyret eller kommunestyret blant sine medlemmer . Betegnelsen i den bayerske kommunekoden er "en eller to andre ordførere" (artikkel 35). Din offisielle tittel, som også kan brukes utenfor kontoret, er "ordfører" eller "ordførerinne".

Det rettslige grunnlaget for den juridiske statusen til ordførere kan bli funnet i den bayerske kommunekode (BayGO) og i den bayerske lov om kommunale valgtjenestemenn (KWBG).

Brandenburg

I Brandenburg har ordføreren blitt valgt direkte siden 1993. I de uavhengige byene ( Brandenburg an der Havel , Cottbus , Frankfurt (Oder) og Potsdam ) kalles han Lord Mayor. Ordføreren jobber på frivillig basis i kommuner som tilhører et offentlig verv, og er midlertidig ansatt på heltid i kommuner uten kontor. Æresordføreren velges for fem år samtidig som kommunestyret. Heltidsordføreren eller herredordføreren velges som heltidsansatt for en periode på åtte år. Et absolutt flertall av de gyldige stemmene kreves for valg. Hvis ingen av kandidatene oppnår dette i den første stemmeseddelen, blir det valgkamp for de to søkerne med flest stemmer. Dette flertallet må være minst 15% av de stemmeberettigede. Hvis ingen søker mottar dette flertallet, velger representanten ordføreren eller herrens ordfører i denne saken.

I bydelene i byer og kommuner velges ordføreren (tidligere ordføreren) av det lokale rådgivende styret blant sine medlemmer.

Hessen

I Hessen er kommunene organisert i henhold til den såkalte magistratkonstitusjonen , som gir ordføreren en relativt svak posisjon overfor kommunestyret selv etter innføringen av direkte valg i 1992. Det juridiske grunnlaget er den hessiske kommunekoden (HGO).

Mecklenburg-Vorpommern

I Mecklenburg-Vorpommern har ordføreren blitt valgt direkte siden 1999. I større byer er det en herreordfører. I henhold til den kommunale valgloven er funksjonstiden i administrerte kommuner på heltid minimum syv og maksimalt ni år; Hovedvedtektene regulerer detaljene. Valget skjer uavhengig av valg av kommunestyre. I kommuner administrert på frivillig basis er ordførerperioden knyttet til valgperioden i kommunestyret, dvs. den varer i fem år. Den direkte valgte ordføreren kan bare tilbakekalles ved folkeavstemning .

Niedersachsen

Ordfører i byen Pattensen

I Niedersachsen er ordføreren eller ordføreren i hele kommunen alltid på heltid. I uavhengige byer , store uavhengige byer og byene Hannover og Göttingen , kalles han Lord Mayor. Ordføreren støttes i representative saker av såkalte æresordførere . Begrepet rådmann er ikke i bruk for dem. Medlemmene i administrasjonskomiteen kalles medarbeidere , og æresordførerne velges av rådet blant deres rekker. Ordføreren (på heltid) i Niedersachsen velges direkte av innbyggerne i kommunen / byen. Han er ikke formann i rådet i kraft av sitt verv, og siden Niedersachsen kommunale konstitusjonelle lov trådte i kraft 1. november 2011, i henhold til § 61 NKomVG, kan han ikke lenger velges. Hans funksjonstid er 8 år; det er dermed 3 år lengre enn medlemmene i rådet. Følgelig trenger ikke valg til rådet og til ordførerkontoret å skje samtidig. Siden 2016 har ordførerperioden gradvis blitt redusert til 5 år og valgdatoene har blitt synkronisert slik at ordførervalget vil finne sted sammen med lokalvalget senest fra 2021. [8] [9] I Niedersachsen var Tysklands lengst sittende ordfører, Heinrich Meyer-Hüdig, også aktiv fra 1946 til 2001 i landsbyen Ehestorf , Rosengarten kommune. [10]

Nordrhein-Westfalen

I Nordrhein-Westfalen velges ordføreren eller, i uavhengige byer, av borgerne i en generell, direkte, gratis, lik og hemmelig stemmeseddel. Kommunestyret velger opptil tre æresdeputer som kalles "ordfører". Borgmesteren kan bli stemt ute av vervet av innbyggerne i kommunen før slutten av hans embetsperiode. Ordføreren er administrasjonsansvarlig og er midlertidig kommunal valgmann. Hvis det oppnevnes rådmenn, danner de administrasjonsstyret sammen med ordføreren og kassereren. Ordføreren leder møtet. Kommuneadministrasjonen er betrodd alle offentlige oppgaver i byen og ledes av ordføreren. [11]

Fram til 1994 var det en inndeling i administrasjonssjefen og representanter for kommunen i alle juridiske og administrative spørsmål (øverste by-, by- eller kommunaldirektør) og æresordføreren som rådets formann. Dette systemet ble introdusert av de britiske okkupasjonsmaktene etter andre verdenskrig i 1945. Det ble også referert til som kommunalt dobbeltlederskap . Etter avskaffelsen av dobbelt ledelse ble ordførerne opprinnelig valgt av rådet.

Siden lokalvalget som fant sted i 1999, ledet ordføreren på heltid i byer og tettsteder gjennom innbyggerne for en periode på fem år. Mandatperioden ble forlenget til seks år i 2007 med loven for å styrke lokalt selvstyre for å frakoble valg av ordførere fra valg av rådmenn. [12] Loven for å styrke lokaldemokratiet 9. april 2013 reduserte funksjonstiden til fem år. Fra 2020 vil ordførervalget knyttes til valgene til by og lokalråd. [1. 3]

Rheinland-Pfalz

Kommunene i Rheinland-Pfalz kalles lokale menigheter, med mindre de har fått byrettigheter og de tilhører en foreningskommune. Lederen for et lokalsamfunn kalles den lokale ordføreren , som jobber på frivillig basis. Hvis kommunen er en by, blir kontorets leder kåret til byordfører. Flere lokale menigheter eller byer tilhører en foreningskommune, lederen av foreningsadministrasjonen har den offisielle tittelen som ordfører og jobber på heltid. Kommuner som ikke er tilknyttet, men som er en del av et distrikt, er vanligvis byer. Lederen for et slikt lokalsamfunn eller en by kalles en ordfører (for eksempel ikke en byordfører), uavhengig av type samfunn, og er også en heltidsansatt. Ordføreren i en uavhengig by eller en stor by som tilhører et distrikt er utpekt som herremester, og rådmennene som er tildelt ham, bærer den offisielle tittelen som ordfører . Funksjonstiden til heltidsordføreren varer åtte år, æresordførerens valgperiode tilsvarer valgperioden til kommunestyret (for tiden fem år).

Saarland

I Saarland er valg av ordfører regulert i lov om kommunal selvforvaltning (§§ 54 ff. KSVG). [14] Han velges direkte av de stemmeberettigede for en periode på ti år (§ 31 (2) KSVG). Alle som mottar mer enn halvparten av de gyldige stemmene i den første stemmeseddelen fra søkerne til ordførerkontoret, er ordfører i kommunen. Hvis ingen av kandidatene kan oppnå det nødvendige flertallet, vil de to kandidatene som fikk flest stemmer i den første avstemningen konkurrere mot hverandre i den avgjørende andre stemmeseddelen (§ 56 i forbindelse med § 46 KSVG).

Eksempel på stemmeseddel for avstemning (2010)

Fjerningen av ordføreren må igangsettes av kommunestyret. For dette formålet er det nødvendig med en første avstemning, der en tilsvarende søknad støttes av minst halvparten av medlemmene (§ 58 KSVG). Hvis flertallet stemte for søknaden, kan avgjørelsen om søknaden tidligst treffes etter to uker. Her kreves to tredjedels flertall med avstemning med utlysning. Etter at kommunestyret har vedtatt et vedtak, må de stemmeberettigede stemmes ut. For å fjerne ordføreren fra vervet kreves et enkelt flertall på valgdagen, med minst 30% av de stemmeberettigede som må stemme for å bli stemt ut. Opphevelsen av en ordfører før mandatperiodens slutt ble først utført med hell i Saarland. Wolfgang Stengel, ordfører i Schiffweiler kommune, ble offisielt stemt fra funksjonen 29. mars 2010 etter kunngjøringen av valgresultatet. [15] [16]

Sachsen

I Sachsen har ordføreren blitt valgt direkte hvert sju år siden 1994. I uavhengige byer og store distriktsbyer bruker ordføreren betegnelsen herreordfører. I lokalsamfunn med mer enn 5000 innbyggere er ordføreren en heltidsansatt. I mindre kommuner jobber ordføreren på frivillig basis, men i byer og kommuner med mer enn 2000 innbyggere (forutsatt at de ikke tilhører en administrativ forening eller et administrativt fellesskap), bestemmer hovedvedtekten at ordføreren jobber heltid. Ordførere på heltid kan bare velges hvis de ennå ikke har fylt 65 år.

Uavhengig av størrelsen på samfunnet, er ordføreren en heltidsansatt tjenestemann hvis samfunnet som oppfyller fellesskapet er et administrativt fellesskap.

Større kommuner kan, distriktsfrie byer må ha en eller flere rådmenn som ordførerens stedfortreder. Rådmennene velges av kommunestyret for en periode på syv år; de er midlertidige valgfunksjonærer. I mindre kommuner velges vanligvis to varaordførere av kommunestyret, og de jobber på frivillig basis.

Sachsen-Anhalt

I Sachsen-Anhalt har ordføreren blitt valgt direkte siden 1994.

Schleswig-Holstein

I Schleswig-Holstein i kommuner og byer på heltid velges ordførerne direkte av folket for en periode på seks til åtte år; Hovedvedtekten for kommunen eller byen spesifiserer den eksakte funksjonstiden. Hvis en kommune ikke administreres på heltid, men på frivillig basis (som regel er dette offisielle kommuner), velges ordføreren av kommunestyret eller, i kommuner med opptil 70 innbyggere, av kommunen montering.

I bydeler og i store bydeler kan bystyret gi den offisielle tittelen som ordfører for ordføreren i hovedvedtekten. I Lübeck ble den offisielle tittelen som ordfører beholdt av historiske årsaker, selv om stillingen til ordføreren i Lübeck er sammenlignbar med en herreordfører .

Thüringen

I Thüringen har ordføreren blitt valgt direkte for en vanlig periode på seks år siden 1994. Han har tittelen Lord Mayor i uavhengige byer og byer som tilhører store distrikter.

Bystater

I bystatene har ordførerne en funksjon som kan sammenlignes med en statsminister i andre land . Du er statsoverhodet og byen på samme tid. Varamedlemmene deres har også tittelen som ordfører. Mens i de frie hansestadene i Bremen og Hamburg tradisjonelt brukes tittelen som ordfører for statsoverhode i stedet for herremester, kom begrepet styrende ordfører først om den regionale sjefen i Vest -Berlin etter at en herremester hadde blitt utnevnt for Øst Berlin i 1948. I 1991 ble en styrende ordfører valgt for hele Berlin.

Berlin

I Berlin er den styrende ordføreren samtidig statsoverhode og byen. Han blir valgt av Representantenes hus i Berlin . Sammen med senatorene ( ministrene ) utnevnt av ham, som hver er underordnet en senatsadministrasjon ( departement ), danner det senatet i Berlin .

Under tittelen ordfører utnevner han to senatorer som varamedlemmer.

Den administrative sjefen for et distriktskontor i et av de tolv distriktene i Berlin kalles distriktsordfører .

Bremen

I den frie hansestaden Bremen er ordføreren og presidenten i senatet statsoverhode og samtidig sjef for byen Bremen (men ikke Bremerhaven). Senatspresidenten velges av delstatsparlamentet, Bremen statsborgerskap , som deretter velger det ytterligere senatet i den frie hansestaden Bremen som statsregjering. Senatspresidenten og en annen senator som skal velges av senatet blant sine egne rekker, som hans stedfortreder, er ordførere (begge er offisielt utpekt av tradisjon). Begge ordførerne er også senatorer ( ministre ). I likhet med de andre senatorene er de underordnet forskjellige senatoriske myndigheter ( departementer ).

I kystbyen Bremerhaven velges sorenskriveren (bystyret), bestående av ordføreren, ordføreren (vara) og sorenskrivermedlemmene, av bystyret på grunnlag av en kommunal grunnlov.

Hamburg

I den frie og hanseatiske byen Hamburg er den første ordføreren samtidig stats- og bysjef. Han blir valgt av delstatsparlamentet, Hamburg -statsborgerskapet . Han utnevner sin nestleder til den andre ordføreren og de andre senatorene ( ministrene ) som skal bekreftes av statsborgerskapet. Disse danner statsregjeringen, senatet i den frie og hansestaden Hamburg . Første ordfører er president i senatet . Den andre ordføreren er også en senator. I likhet med de andre senatorene er en senatsmyndighet ( departement ) underlagt ham.

Distriktskontorsjefen som administrativ leder for et av de syv distriktskontorene i distriktene i Hamburg omtales i daglig tale som distriktsordfører. Dette er noen ganger tilfellet, spesielt i de tidligere uavhengige byene som mistet sine egne ordførere etter å ha blitt innlemmet i Hamburg i 1938.

Forskrift for ordførervalget [merk. 1] i landene [merk 2]
land Type kontor Valgperiode Nominasjon av Valgprosedyre 1. avstemning Valgprosedyre 2. avstemning Fravalg Aldersgrenser posisjon
Baden-Wuerttemberg ulønnet

(vanligvis mindre enn 2000 innbyggere)

8 år Individuell søknad absolutt flertall relativ flertall, ny avstemning; ingen kandidatbegrensning Nei 25–68 år Administrasjonssjef og formann i kommunestyret
fulltid
Bayern ulønnet

(vanligvis mindre enn 5000 innbyggere)

6 år Partier / grupper av velgere absolutt flertall absolutt flertall; Avrenningsavstemning: de to kandidatene med flest stemmer i den første avstemningen Nei 18–67 år Administrasjonssjef og formann i kommunestyret
fulltid
Berlin regjerende ordfører vanligvis 5 år Parlamentariske grupper i Representantenes hus av Representantenes hus (absolutt flertall) av Representantenes hus (absolutt flertall) Ja

konstruktiv mistillitsvotum (absolutt flertall)

minst 18 år Statsleder
Brandenburg æres (offisielle kommuner) [note 3] 5 år Individuell søknad / partier / velgergrupper absolutt flertall og godkjennelse av 15% av de stemmeberettigede absolutt flertall; Avrenningsvalg: de to kandidatene med flest stemmer i den første avstemningen og et quorum på 15% av de stemmeberettigede

(ved manglende oppfyllelse, valg av kommunestyre)

Ja

av kommunestyret (2/3 -Mehrheit) eller innbyggere (forskjøvet quorum 25-15%) for å starte; Ved flertall og stemmetall er 25% av velgerne

minst 18 år Formann i representasjonen
fulltid 8 år 25–62 år Administrasjonssjef og medlem av kommunestyret
Bremen Borgermester

(President for senatet, Bremen)

vanligvis 4 år Stortingsgrupper av innbyggerne

(absolutt flertall)

av innbyggerne

(absolutt flertall)

Ja

konstruktiv mistillitsvotum (absolutt flertall)

minst 18 år Statsleder
Lord Mayor (Bremerhaven) 6 år Parlamentsgrupper i bystyret av bystyret (absolutt flertall) av bystyret (absolutt flertall) Ja

destruktiv mistillit (2/3 -Mehrheit)

minst 18 år Administrasjonssjef og formann i Magistraten
Hessen fulltid 6 år Individuell søknad / partier grupper av velgere absolutt flertall absolutt flertall; Avrenningsavstemning: de to kandidatene med flest stemmer i den første avstemningen Ja

initiert av lokalstyret (2/3 -Mehrheit); ved flertallsstemme og beslutningsdyktighet, 30% av velgerne

minst 18 år Administrasjonssjef og formann i samfunnsrådet
Hamburg Første ordfører (president i senatet) vanligvis 5 år Stortingsgrupper etter statsborgerskap (absolutt flertall) etter statsborgerskap (absolutt flertall) Ja

konstruktiv mistillitsvotum (absolutt flertall)

minst 18 år Statsleder
Mecklenburg-Vorpommern frivillig (offisielle kommuner) 5 år Individuell søknad / partier grupper av velgere absolutt flertall absolutt flertall; Avrenningsavstemning: de to kandidatene med flest stemmer i den første avstemningen Ja

initiert av lokalstyret (2/3 -Mehrheit); Med en stemme på 2 3 3 flertall og godkjenningsvedtak 13 av de stemmeberettigede

minst 18 år Formann i kommunestyret
fulltid 7–9 år (hovedvedtekt) 18-60 / 64

(ved gjenvalg)

Administrasjonssjef
Niedersachsen frivillig (medlemsfellesskap i fellesskap) 5 år Rådets medlemmer av råd (absolutt flertall) av råd (absolutt flertall) Ja

av rådet 2/3 -Mehrheit

minst 18 år Rådets formann
fulltid Individuell søknad / partier grupper av velgere absolutt flertall absolutt flertall; Avrenningsavstemning: de to kandidatene med flest stemmer i den første avstemningen Ja

initiert av kommunestyret (3/4 flertall); Ved flertall og stemmetall er 25% av velgerne

23–67 år Administrasjonssjef og medlem av kommunestyret
Nordrhein-Westfalen hauptamtlich 5 Jahre Einzelbewerbung/Parteien Wählergruppen absolute Mehrheitswahl absolute Mehrheitswahl; Stichwahl: die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang ja

durch Rat ( 23 -Mehrheit) oder Bürger (Quorum gestaffelt 20–15 %) einzuleiten; Bei Abstimmung Mehrheit und Zustimmungsquorum 25 % der Wahlberechtigten

mindestens 23 Jahre Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Rates
Rheinland-Pfalz ehrenamtlich (verbandsangehörige Gemeinden) 5 Jahre Einzelbewerbung/Parteien Wählergruppen absolute Mehrheitswahl absolute Mehrheitswahl; Stichwahl: die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang nein mindestens 23 Jahre Vorsitzender des Gemeinderats
hauptamtlich 8 Jahre Ja

durch Gemeinderat ( 23 -Mehrheit) einzuleiten; Bei Abstimmung Mehrheit und Zustimmungsquorum 30 % der Wahlberechtigten

23–65 Jahre Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Gemeinderates
Saarland hauptamtlich 10 Jahre Einzelbewerbung/Parteien Wählergruppen absolute Mehrheitswahl absolute Mehrheitswahl; Stichwahl: die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang ja

durch Gemeinderat ( 23 -Mehrheit) einzuleiten; Bei Abstimmung Mehrheit und Zustimmungsquorum 30 % der Wahlberechtigten

25–65 Jahre Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Gemeinderats (ohne Stimmrecht)
Sachsen ehrenamtlich

(in der Regel weniger als 5000 Einwohner)

7 Jahre Einzelbewerbung/Parteien Wählergruppen absolute Mehrheitswahl relative Mehrheitswahl, neuer Wahlgang; nur Kandidaten aus dem ersten Wahlgang ja

durch Gemeinderat ( 34 -Mehrheit) oder Bürger (Quorum 13 , kann in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern bis auf 1/5 gesenkt werden) einzuleiten; Bei Abstimmung Mehrheit und Zustimmungsquorum 50 % der Wahlberechtigten

18–65 Jahre Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Gemeinderats
hauptamtlich
Sachsen-Anhalt ehrenamtlich

(Mitgliedsgemeinden von Verwaltungsgemeinschaften und von Verbandsgemeinden)

7 Jahre Einzelbewerbung absolute Mehrheitswahl absolute Mehrheitswahl; Stichwahl: die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang ja

durch Gemeinderat ( 23 -Mehrheit) einzuleiten; Bei Abstimmung Mehrheit und Zustimmungsquorum 30 % der Wahlberechtigten

mindestens 18 Jahre Vorsitzender des Gemeinderats
hauptamtlich 21–65 Jahre Leiter der Verwaltung und Mitglied des Gemeinderats
Schleswig-Holstein ehrenamtlich

(in der Regel amtsangehörige Gemeinden und Mitgliedsgemeinden von Verwaltungsgemeinschaften)

5 Jahre Einzelbewerbung durch Gemeinderat (absolute Mehrheitswahl) durch Gemeinderat (absolute Mehrheitswahl) nein mindestens 18 Jahre Vertreter der Gemeinde
hauptamtlich 6–8 Jahre

(Hauptsatzung)

Einzelbewerbung / im Gemeinderat vertretene Parteien und Wählergruppen absolute Mehrheitswahl absolute Mehrheitswahl; Stichwahl: die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang ja

durch Gemeinderat ( 23 -Mehrheit) oder Bürger (Quorum 20 %) einzuleiten; Bei Abstimmung Mehrheit und Zustimmungsquorum 20 % der Wahlberechtigten

mindestens 18 Jahre [17] Leiter der Verwaltung
Thüringen ehrenamtlich

(weniger als 3000 Einwohner)

6 Jahre Einzelbewerbung/Parteien Wählergruppen absolute Mehrheitswahl absolute Mehrheitswahl; Stichwahl: die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang ja

durch Gemeinderat ( 23 -Mehrheit) einzuleiten; Bei Abstimmung Mehrheit und Zustimmungsquorum 30 % der Wahlberechtigten

mindestens 21 Jahre Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Gemeinderats [Anm. 4]
hauptamtlich 21–65 Jahre
 1. Alle Bezeichnungen gelten analog für Städte und für andere Gemeindearten, sofern nichts anderes festgestellt wird.
 2. In Anlehnung an Kost/Wehling: Kommunalpolitik in den deutschen Ländern, 2010
 3. Ausnahme ist immer die Trägergemeinde der Verwaltung
 4. Abweichend davon kann über die Hauptsatzung zu Beginn der Amtszeit des Gemeinderats bestimmt werden, dass den Vorsitz ein vom Gemeinderat gewähltes Gemeinderatsmitglied führt. (§ 23 (1) ThürKO)

Österreich

Der Bürgermeister wird in den meisten Bundesländern direkt (vom Volk) gewählt, in Niederösterreich , der Steiermark und Wien jedoch von den Mitgliedern des Gemeinderates . In Wien ist der Bürgermeister auch Landeshauptmann , die Mitglieder des Gemeinderats sind zugleich Abgeordnete des Landtags. Wenn der Bürgermeister nicht direkt gewählt wird, stellt meistens die Mehrheitspartei den Bürgermeister. Dies ist aber von den jeweiligen Mehrheitsverhältnissen im Gemeinderat abhängig.

Der Anteil von Bürgermeisterinnen ist sehr gering: Im Jahr 2021 sind es 9 % Frauen. [18]

Der Bürgermeister ist das geschäftsführende Organ der Gemeinde und sorgt insbesondere für die Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates. Er besorgt die Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereichs der Gemeinde im Rahmen der Weisungen von Bund und Ländern. Die Gemeindebediensteten sind ihm unterstellt. Er vertritt eine Gemeinde auch nach außen. In Krems und Waidhofen an der Ybbs , dies sind jene Statutarstädte , in denen die Landespolizeidirektion nichtSicherheitsbehörde I. Instanz ist, ist der Bürgermeister als Bezirksverwaltungsbehörde Sicherheitsbehörde I. Instanz. Der Bürgermeister ist in allen Gemeinden Fundbehörde sowie Meldebehörde. In Gemeinden, die zum Wirkungsbereich einer Landespolizeidirektion gehören, ist der Bürgermeister auch Passbehörde.

Über die Ausführung dieser Funktionen und durch die Nähe des Amtsinhabers zur Bevölkerung kommt es immer wieder zu Streitigkeiten, die auch auf persönlicher Ebene ausgetragen werden. So zeigte eine vom Österreichischen Gemeindebund durchgeführte Studie 2019, dass rund 60 % der Teilnehmer stärkerem Rechtfertigungsdruck ausgesetzt seien und über ein Drittel Drohungen, Beschimpfungen und Verleumdungen ausgesetzt war. In einer anderen Umfrage des Magazins „Kommunal“ gaben rund 42 % der Befragten an, dass sie Erfahrungen mit Einschüchterungsversuche, Übergriffen, Drohbriefen und Hass-E-Mails bis hin zu tätlichen Angriffen hatten. Beispielsweise werden angeführt ein Schussattentat (2003, Fohnsdorf ), strychninvergiftete Praline (2008, Spitz an der Donau ), Säureattentat (2008, Weißkirchen an der Traun ), Zusendung toter Tiere (2010, Ansfelden ; 2011, Eidenberg ), Morddrohungen und andere Angriffe. [19] Die Bereitschaft, das Amt eines Bürgermeisters zu übernehmen, sinkt daher. [20]

In jeder Gemeinde gibt es als Vertretung einen, zwei oder drei Vizebürgermeister, je nach Wahlergebnis und Gemeindegröße. In manchen Bundesländern ist vorgesehen, dass für einzelne Ortsteile größerer Gemeinden Ortsvorsteher als Vertreter des Bürgermeisters bestellt werden können. In Wien werden in den 23 Wiener Gemeindebezirken als Bezirksvertretung bezeichnete Bezirksparlamente gewählt, die wiederum jeweils einen Bezirksvorsteher wählen. In Graz werden in den 17 Stadtbezirken als Bezirksräte bezeichnete Bezirksparlamente gewählt, die wiederum jeweils einen Bezirksvorsteher und dessen Stellvertreter wählen.

Nachdem im August 2016 Christian Jachs , der amtierende Bürgermeister von Freistadt , verstarb, musste eine Direktwahl (durch das Volk) – konkret am 4. Dezember 2016 – angesetzt werden, da seit der Wahl, den Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen in Oberösterreich im Herbst 2015 noch keine 34 der Legislaturperiode, also 4 von 6 Jahren, vergangen waren. Neben der Bundespräsidentenwahl darf eigentlich keine weitere Wahl am selben Tag stattfinden. Für diesen Fall wurde vom Nationalrat eine Ausnahme beschlossen, um den 4. Wahlgang für den BP zugleich mit der Bürgermeisterwahl in Freistadt am 4. Dezember 2016 durchführen zu können. [21]

Ende 2019 haben von den 2096 Gemeinden 177 Bürgermeisterinnen (8,44 %, siehe Frauenanteile in den Bundesländern ab 2015 ). [22]

Regelungen zu den Bürgermeisterwahlen in den österreichischen Bundesländern [Anm. 1]
Land Amtsdauer Nominierung durch Wahlverfahren 1. Wahlgang Wahlverfahren 2. Wahlgang Abwahl Altersgrenzen Stellung
Burgenland 5 Jahre Partei/Wählergruppe fG [Anm. 2] absolute Mehrheitswahl und Mandatsklausel [Anm. 3] in der Regel absolute Mehrheitswahl; Stichwahl: die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang (abhängig von Mandatsklausel) ja

durch Gemeinderat ( 23 -Mehrheit) einzuleiten; bei Abstimmung absolute Mehrheit und Beteiligungsquorum 40 % der Wahlberechtigten

mindestens 18 Jahre Vorsitzender des Gemeindevorstands, [Anm. 4] Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Gemeinderats
Kärnten 6 Jahre Partei/Wählergruppe fG in der Regel absolute Mehrheitswahl und Mandatsklausel, damit auch zum Gemeinderat gewählt in der Regel absolute Mehrheitswahl; Stichwahl: die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang (abhängig von Mandatsklausel) ja

durch Gemeinderat ( 23 -Mehrheit) einzuleiten; bei Abstimmung absolute Mehrheit und Beteiligungsquorum 40 % der Wahlberechtigten

mindestens 18 Jahre Vorsitzender des Gemeindevorstands, Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Gemeinderats
Niederösterreich 5 Jahre Gemeinderäte aus ihrer Mitte durch Gemeinderat (absolute Mehrheitswahl) durch Gemeinderat; Stichwahl: die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang (absolute Mehrheitswahl) ja

destruktives Misstrauensvotum; durch Gemeinderat (2/3-Mehrheit)

mindestens 18 Jahre Vorsitzender des Gemeindevorstands, Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Gemeinderats
Oberösterreich 6 Jahre Partei/Wählergruppe fG in der Regel absolute Mehrheitswahl und Mandatsklausel, damit auch zum Gemeinderat gewählt in der Regel absolute Mehrheitswahl; Stichwahl: die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang (abhängig von Mandatsklausel) ja

durch Gemeinderat ( 23 -Mehrheit) einzuleiten; bei Abstimmung absolute Mehrheit

mindestens 18 Jahre Vorsitzender des Gemeindevorstands, Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Gemeinderats
Salzburg 5 Jahre Partei/Wählergruppe fG in der Regel absolute Mehrheitswahl und Mandatsklausel in der Regel absolute Mehrheitswahl; Stichwahl: die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang (abhängig von Mandatsklausel) ja

durch Gemeinderat ( 23 -Mehrheit) einzuleiten; bei Abstimmung Mehrheit

mindestens 18 Jahre Vorsitzender des Gemeindevorstands, Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Gemeinderats
Steiermark 5 Jahre in der Regel stärkste Partei im Gemeinderat durch Gemeinderat (absolute Mehrheitswahl) durch Gemeinderat (absolute Mehrheitswahl) ja

destruktives Misstrauensvotum; durch Gemeinderat (absolute Mehrheit) bei Anwesenheit von mindestens 2/3 der Mitglieder

mindestens 18 Jahre Vorsitzender des Gemeindevorstands, Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Gemeinderats
Tirol 6 Jahre Partei/Wählergruppe fG in der Regel absolute Mehrheitswahl und Mandatsklausel in der Regel absolute Mehrheitswahl; Stichwahl: die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang (abhängig von Mandatsklausel) nein mindestens 18 Jahre Vorsitzender des Gemeindevorstands, Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Gemeinderats
Vorarlberg 5 Jahre Partei/Wählergruppe fG in der Regel absolute Mehrheitswahl und Mandatsklausel in der Regel absolute Mehrheitswahl; Stichwahl: die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang (abhängig von Mandatsklausel) ja

durch Gemeinderat ( 23 -Mehrheit) einzuleiten; bei Abstimmung absolute Mehrheit und Beteiligungsquorum 40 % der Wahlberechtigten

mindestens 18 Jahre Vorsitzender des Gemeindevorstands, Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Gemeinderats
Wien in der Regel 5 Jahre im Gemeinderat vertretene Parteien durch Gemeinderat (absolute Mehrheitswahl) durch Gemeinderat (relative Mehrheitswahl) ja

durch Gemeinderat (absolute Mehrheit) bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Gemeinderatsmitglieder

mindestens 18 Jahre Landeshauptmann
 1. in Anlehnung an Kost/Wehling: Kommunalpolitik in den deutschen Ländern, 2010.
 2. fG: Partei, die auch für die Gemeinderatswahl Kandidaten stellt; der Bürgermeisterkandidat ist Listenkopf.
 3. Mandatsklausel: zugehörige Partei muss mind. 1 Mandat im Gemeinderat nach der Wahl stellen.
 4. Alle Bezeichnungen gelten analog für Statutarstädte.

Schweiz

In der Schweiz gibt es die Bezeichnung Bürgermeister als Vorsteher einer politischen Gemeinde seit Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr. Die analoge Bezeichnung ist von der Funktion her (als gewähltes Gemeindeoberhaupt) meist Gemeindepräsident , je nach Ort oder Kanton aber auch Stadtpräsident, Gemeindeammann, Stadtammann, Talammann, Bezirkshauptmann etc., in der Welschschweiz Syndic (VD, FR, VS), Maire (GE, BE, JU) oder Président(e) (NE), in der italienischsprachigen Schweiz (TI) Sindaco oder (GR) Podestà .

Der Begriff kommt allerdings da und dort auf der Ebene der Bürgergemeinden vor. So lautet etwa die Amtsbezeichnung des Präsidenten der Bündner Bürgergemeinde Arosa Bürgermeister. Dieser bildet zusammen mit den Bürgerräten die Exekutive der Bürgergemeinde. [23]

Liechtenstein

In Liechtenstein erfolgt die freie Wahl der Ortsvorsteher und der übrigen Gemeindeorgane durch die Gemeindeversammlung. Nur der Ortsvorsteher im Hauptort Vaduz darf gemäß einem fürstlichen Erlass aus dem 19. Jahrhundert die Bezeichnung Bürgermeister tragen.

Italien

Südtirol

Der Bürgermeister wird in Südtirol direkt gewählt. Das Wahlgesetz unterscheidet zwischen Gemeinden mit mehr und weniger als 15.000 Einwohnern: In Ortschaften mit weniger als 15.000 Einwohnern sind prinzipiell alle Gemeinderatskandidaten auch Bürgermeisterkandidaten, sofern sie nicht ausdrücklich darauf verzichten. Gewählt ist der Kandidat mit den meisten Stimmen, eine Stichwahl ist nicht vorgesehen. In den größeren Städten wird ein dafür bestimmter Bürgermeisterkandidat einer Liste oder Koalition gewählt. Erreicht keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, kommt es zu einer Stichwahl.

In Südtirol wird der vorgesehene Stellvertreter des Bürgermeisters Vizebürgermeister genannt und vom Bürgermeister bestellt. In Orten mit mehr als 13.000 Einwohnern und in Orten, in denen dies von der Gemeindesatzung vorgesehen ist, darf der Vizebürgermeister nicht derselben Sprachgruppe wie der Bürgermeister angehören.

Der Bürgermeister ist der Chef der Gemeinderegierung, die je nach Gemeindestatus als Stadtrat oder als Gemeindeausschuss bezeichnet wird. Mitglieder dieses Gremiums sind die Referenten , die in der Vergangenheit italianisierend den Titel Assessoren trugen.

Die Amtsentschädigung wird vom Regionalrat bestimmt und nach mehreren Parametern gewichtet (Einwohnerzahl, Zahl der Fraktionen usw.). Die Bezüge des Vizebürgermeisters und der Referenten sind schließlich nach einem Prozent-Schlüssel an jene des Bürgermeisters gebunden.

In der Provinzhauptstadt Bozen ist er in derselben Zeit auch Bezirksvorsitzender , was einem österreichischen Bezirkshauptmann entspricht.

Niederlande

Ernennung eines Bürgermeisters, Gemeinde Oude IJsselstreek , 2016. Vorne rechts der Kommissar des Königs Clemens Cornielje , der den Amtseid vorliest, links der neue Bürgermeister Otwin van Dijk

In den Niederlanden wird der Bürgermeister nicht gewählt, sondern in den großen Städten nach teilweise parteipolitischem Proporz bestimmt, in der Regel geht es jedoch vor allem um die politische Kräfteverteilung vor Ort. Der Bürgermeister bildet zusammen mit den wethouders (wörtlich: ‚Gesetzhalter', im Deutschen etwa Schöffen oder Beigeordnete), die vom Gemeinderat gewählt werden, die Regierung der Gemeinde. Man spricht vom college van burgemeester en wethouders , abgekürzt b & w . Außerdem ist der Bürgermeister Vorsitzender des Gemeinderats. Einer der wethouders wird als Stellvertreter des Bürgermeisters zum loco-burgemeester gewählt. Ebenso wie der Bürgermeister dürfen die wethouders nicht dem Gemeinderat angehören, obwohl letztere oft aus dessen Mitte kommen.

Es ist eine Diskussion darüber entstanden, ob der Bürgermeister in Zukunft gewählt werden soll, doch bislang kam es nur zu wenigen Referenden vor Ort (zuletzt 2008). Die Regierung schlägt dabei zwei Kandidaten vor und die Einwohner des Ortes entscheiden per Volksabstimmung. Allerdings gehören die beiden Kandidaten normalerweise derselben Partei an. [24] Vor allem die sozialliberale Partei Democraten 66 setzt sich für die Direktwahl ein. D66-Minister Thom de Graaf war 2005 mit seinem Gesetzentwurf zur Direktwahl sehr weit gekommen, bis die Sozialdemokraten in der Ersten Kammer es doch noch zu Fall brachten. De Graaf trat zurück und wurde übrigens 2007 zum Bürgermeister von Nijmegen ernannt.

Einer Umfrage von 2004 zufolge wünschen sich zwei Drittel der Niederländer die Direktwahl, ein Drittel ist dagegen. Dafür ist die Mehrheit der Anhänger jeder einzelnen Partei. Der damalige Gesetzentwurf von De Graaf wurde allerdings von nur 53 % der Befragten begrüßt. [25] Niederländische Gemeinderatsmitglieder, hat eine Umfrage 2010 ergeben, möchten vor allem die heutige Situation behalten: 46 % meinen, dass der Bürgermeister weiterhin von der Krone eingesetzt werden soll, nach Übereinkunft mit dem Gemeinderat. 32 % favorisieren eine formelle Wahl durch den Rat. 5 % wünschen, dass die Mitglieder der Gemeinderegierung den Bürgermeister unter sich wählen, so wie in der nationalen Regierung der Ministerpräsident gewählt wird. Für eine Wahl durch die Bürger sind lediglich 16 % der Gemeinderatsmitglieder. [26]

Typischerweise ist ein niederländischer Bürgermeister [27] ein Jurist oder Verwaltungsexperte, der für sechs Jahre eine Gemeinde leitet und danach eine andere, je nachdem, welche ihm angeboten wird. Der 1944 in Rotterdam geborene Rechtsliberale Ivo Opstelten zum Beispiel begann seine Karriere in der Gemeindeverwaltung von Vlaardingen (1970 bis 1972). Von 1972 bis 1977 war er Bürgermeister von Dalen, dann bis 1980 von Doorn und bis 1987 von Delfzijl. Nach einer Position im Innenministerium wurde er 1992 Bürgermeister von Utrecht und krönte seine Bürgermeisterkarriere mit der zweitgrößten Stadt des Landes, Rotterdam (1999 bis 2008).

Im karibischen Teil der Niederlande heißt die dem Bürgermeister entsprechende Funktion gezaghebber , die dem college van burgemeester en wethouders entsprechende Institution heißt bestuurscollege .

Rumänien

In Rumänien wird der Bürgermeister (rumänisch: primar ) für vier Jahre gewählt und kann beliebig oft für dieses Amt erneut kandidieren.

San Marino

In San Marino wird der Bürgermeister für fünf Jahre gewählt und kann beliebig oft für dieses Amt erneut kandidieren.

Ungarn

Der Bürgermeister (ungarisch: polgármester ) ist der Vorsitzende der örtlichen Vertretungskörperschaft. Er ist verantwortlich für die erfolgreiche und gesetzmäßige Tätigkeit der Selbstverwaltung. Er ernennt die Mitarbeiter des Amtes, leitet die Arbeit des Amtes und die Sitzungen der Gemeindevertretung, sowie vertritt die Selbstverwaltung. Der Bürgermeister wird durch direkte Wahlen für vier Jahre gewählt.

Englischer Sprachraum

In der englischsprachigen Welt gibt es eine direkte Übersetzung von Bürgermeister als „Burgomaster“, jedoch wird das heutige Amt in der Regel als Mayor ins Englische übersetzt, da es den heute üblichen Hauptvertreter der Bürgerschaft dort bezeichnet.

Vereinigtes Königreich

Mit derselben Wurzel wie Major war der englische Mayor ursprünglich der feudale Bezirksverwalter, die Bürgerschaft von London errang jedoch irgendwann das Recht, den Mayor selbst zu wählen. Dieses Recht verbreitete sich, und im heutigen Sprachgebrauch meint Mayor jeweils den Vorsitzenden des Gemeinderats (chief magistrate). In der Regel wird dieser indirekt vom Gemeinderat gewählt. Der Titel Mayor wird auch in Wales und Nordirland gebraucht, aber nicht in Schottland , wo der Titel „Provost“ lautet.

Vereinigte Staaten

Der Titel „Mayor“ ist auch die übliche Bezeichnung in den USA , dort wird jedoch häufig die Stadtvertretung geteilt: bei der zweigleisigen Stadtvorsteherregierung (council-manager government) gibt es die Ämter des Ratsvorsitzenden und des Verwaltungsdirektors, wobei die Stadtvertretung hauptsächlich in den Händen des letzteren Stadtvorstehers liegt, der nicht dem Stadtrat angehört, aber von diesem ernannt wird. Die Bezeichnung Mayor bzw. Bürgermeister gilt hier dem Ratsvorsitzenden.

Literatur

Weblinks

Commons : Bürgermeister (mayors) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Bürgermeister – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Vgl. z. B. Stadt Tübingen – Baubürgermeister
 2. Fezer gegen Wölfle – Wer wird neuer Sozialbuergermeister , Stuttgarter Zeitung
 3. BSG, Urteil vom 17. Juni 2008 , Az. B 8/9b AY 1/07 R, Volltext.
 4. Gesetze-Rechtsprechung Schleswig-Holstein § 10 GO | Landesnorm Schleswig-Holstein | - Vertretung der Gemeinde bei öffentlichen Anlässen (Repräsentation) | Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -) in der Fassung vom 28. Februar 2003 | gültig ab: 01.04.2003. Abgerufen am 24. Juli 2021 .
 5. Gesetze-Rechtsprechung Schleswig-Holstein § 45b GO | Landesnorm Schleswig-Holstein | § 45 b - Aufgaben des Hauptausschusses | Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -) in der Fassung vom 28. Februar 2003 | gültig ab: 01.04.2003. Abgerufen am 24. Juli 2021 .
 6. Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), Art. 34 ff. BayRS 2020-1-1-I.
 7. Ulrich Wagner: Würzburger Landesherren, bayerische Ministerpräsidenten, Vorsitzende des Landrates/Bezirkstagspräsidenten, Regierungspräsidenten, Bischöfe, Oberbürgermeister/Bürgermeister 1814–2006. In: Ulrich Wagner (Hrsg.): Geschichte der Stadt Würzburg. 4 Bände, Band I-III/2, Theiss, Stuttgart 2001–2007; III/1–2: Vom Übergang an Bayern bis zum 21. Jahrhundert. Band 2, 2007, ISBN 978-3-8062-1478-9 , S. 1221–1224 und 1379; hier: S. 1379, Anm. 10.
 8. Klaus Wallbaum: Weil kürzt Bürgermeistern die Amtszeit. In: haz.de ( Hannoversche Allgemeine ). 20. September 2013, abgerufen am 30. April 2014 .
 9. Peter Mlodoch: Bürgermeister-Amtszeiten verkürzt. In: Weser-Kurier .de. 24. Juli 2013, abgerufen am 30. April 2014 .
 10. Harburg: Meyer-Hüdig wird heute 85. In: abendblatt.de ( Hamburger Abendblatt ). 14. Februar 2006, abgerufen am 11. September 2015 .
 11. Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 5.7.2019. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Bekanntmachung der Neufassung. In: nrw.de. Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, abgerufen am 14. Juli 2019 .
 12. GV. NRW. Ausgabe 2007 Nr. 21 vom 16.10.2007 Seite 373 bis 404 | Landesrecht NRW. Abgerufen am 2. Mai 2019 .
 13. NRW wählt Bürgermeister und Räte künftig wieder an einem Tag / Kommunalminister Jäger: Gemeinsame Wahl unterstreicht die Verantwortungsgemeinschaft von kommunalen Vertretungsorganen , nrw.de, 20. März 2013. Abgerufen am 19. September 2020.
 14. Kommunalselbstverwaltungsgesetz (Saarland) , abgerufen am 30. März 2010 (PDF; 262 kB)
 15. Aus für Stengel @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.sr-online.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven ) . In: Saarländischer Rundfunk , 30. März 2010. Abgerufen am 30. März 2010.
 16. Schiffweiler Bürgermeister abgewählt: Wer wird Nachfolger? In: sol.de , 29. März 2010. Abgerufen am 30. März 2010.
 17. Gesetze-Rechtsprechung Schleswig-Holstein § 57 GO | Landesnorm Schleswig-Holstein | - Wahlgrundsätze, Amtszeit | Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -) in der Fassung vom 28. Februar 2003 | gültig ab: 29.05.2015. Abgerufen am 24. Juli 2021 .
 18. 04 03 2021 Um 07:54: Bürgermeisterinnen sind in Österreich immer noch die Ausnahme. 4. März 2021, abgerufen am 15. April 2021 .
 19. Marlene Penz: Tote Mäuse und giftige Pralinen. Politiker im Visier. Aufgrund ihrer Nähe zur Bevölkerung snd Bürgermeister immer häufiger Gewalt ausgesetzt. In: Tageszeitung Kurier , Sonntag 8. März 2020, S. 21.
 20. Alexandra Keller: Bürgermeistersessel sind nicht mehr gefragt. In: public. Das Magazin für Entscheidungsträger in Politik & Verwaltung. Heft 10/2019. PBMedia GmbH, Wien. ZDB -ID 2505166-0 . S. 8–11.
 21. Meldung: Zwei Wahlen am Sonntag in Freistadt. In: ORF.at . 29. November 2016, abgerufen 14. Dezember 2019.
 22. Daten-Tabelle:Unsere Bürgermeister/innen. In: Gemeindebund.at . Datenstand November 2019, abgerufen am 16. Dezember 2019 ( Einzelgrafik 1999–2019 ).
 23. Gemeinde Arosa – Bürgergemeinde .
 24. Siehe z. B. NRC Handelsblad vom 19. Dezember 2007 ( Memento vom 19. Dezember 2007 im Internet Archive ).
 25. Siehe Peil.nl ( Memento vom 16. August 2011 im Internet Archive ) (kostenlose Anmeldung nötig), Categorie Vernieuwing, 08-03-2004 Burgermeester kiezen , abgerufen am 6. Februar 2010.
 26. Siehe Trouw: Een fascinerende hondebaan , abgerufen am 6. Februar 2010.
 27. Interview in Niederlande-Net der WWU